Prywatne przechowywanie wołowiny odkostnionej - nadzór IJHARS
Redaktor: Lidia Swatowska   
11.05.2020.

Prywatne przechowywanie wołowiny odkostnionej  – nadzór IJHARS 

Dopłaty do prywatnego przechowywania stanowią jeden z elementów działań interwencyjnych w Unii Europejskiej. Prywatnym przechowywaniem może być objęta wołowina pochodząca z Unii z bydła w wieku co najmniej ośmiu miesięcy.

Jeśli tylna ćwierć wołowa ma być odkostniona przed zamrożeniem i przechowaniem, operacja musi odbywać się pod nadzorem właściwego miejscowo organu Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. IJHARS musi stwierdzić, że odkostnione mięso, które ma zostać zamrożone i przechowywane, rzeczywiście pochodzi z tylnej ćwiartki objętej wnioskiem o dopłatę do prywatnego przechowywania. IJHARS, pełniąc nadzór, będzie podejmowała działania na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy o wydanie świadectwa jakości handlowej. Przedsiębiorca, który chce odkostnić tylną ćwierć tuszy przed zamrożeniem i przechowaniem, oprócz wniosku do KOWR, zobowiązany jest złożyć również pisemny wniosek o dokonanie oceny do właściwego miejscowo WIJHARS. Wniosek taki powinien być składany do WIJHARS każdorazowo przed przestąpieniem do rozbioru i odkastaniania. Mięso z odkostnionej ćwierci tylnej powinno być zważone przed pakowaniem, zanim trafi do magazynu. Podczas oceny inspektor JHARS ustali czy każdy element mięsa znajduje się w opakowaniu jednostkowym i jest oznakowany numerem identyfikacyjnym zwierzęcia. Sprawdzi również masę mięsa uzyskanego po odkastnianiu.

Po dokonaniu oceny wojewódzki inspektor JHARS wydaje świadectwo jakości handlowej. Wzór świadectwa określa rozporządzenie MRiRW [1].

Za wystawienie świadectwa i dokonanie oceny (przeprowadzenie właściwych czynności oraz  dojazd)  pobierane są opłaty zgodnie z rozporządzeniem MRiRW [2].

 

Wzór wniosku o dokonanie oceny

[1] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości handlowej (Dz. U. 2002 nr 230 poz. 1932)

[2] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat (Dz. U. 2015 poz. 2328)