II kwartał 2019 r
Redaktor: Lidia Swatowska   
10.07.2019.

  Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej ziemniaków wczesnych/młodych w II kwartale 2019 roku. 

 •  I. CEL KONTROLI  

 • Celem kontroli było sprawdzenie jakości ziemniaków wczesnych/młodych oraz jadalnych ich prawidłowość znakowania a także weryfikacja kraju pochodzenia.

 
II. ZAKRES KONTROLI


Do kontroli przeprowadzonych w okresie 03-25.06.2019 r. wytypowano 3 jednostki, które oferowały do sprzedaży ziemniaki konsumpcyjne (krajowe, pochodzące z innych państw UE oraz importowane z krajów trzecich).

Ogółem ocenie poddano 7 partii ziemniaków, w tym: 6 wczesnych i 1 jadalnych w ilości 3.597 kg.

We wszystkich kontrolowanych podmiotach jakość oferowanych do sprzedaży ziemniaków nie budziła zastrzeżeń. Bulwy były całe, zdrowe, bez oznak nadmiernego zawilgocenia i zapleśnienia oraz spełniały wymagania pod względem wielkości. Nieznaczne zanieczyszczenia organiczne i mineralne oraz uszkodzenia zewnętrzne mieściły się w granicach dopuszczalnych tolerancjiW przypadku ziemniaków wczesnych ich skórka w sposób wyraźny łuszczyła się, wskazując tym samym brak osiągnięcia przez nie pełnej dojrzałości.

W toku działań kontrolnych ustalono, że spośród wszystkich wprowadzanych przez ww. podmioty do obrotu ziemniaków jedynie 2 partie posiadały wymagane prawem oznakowanie.

W przypadku 5 partii o masie 2.922 kg stwierdzono  brak całkowitego oznakowania i dotyczyło to dwóch podmiotów.

Analiza okazanych dokumentów towarzyszących ww. partiom (faktury, dokumenty przyjęcia) nie wykazała przypadków "przepakowania" towaru, deklarowania jako produkty pochodzenia innego niż faktyczny. 

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że wszystkie podmioty: 

- dokonały zgłoszenia podjęci działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi ze względu na siedzibę LWIJHARS;

- składują artykuły rolno-spożywcze w sposób zapewniający zachowanie właściwej jakości handlowej,

- pozyskują ziemniaki bezpośrednio od producentów krajowych oraz firm importujących, nie dokonują indywidualnie pakowania lub przepakowywania ziemniaków.


 •  III. SANKCJE

 • Z uwagi na stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości w dwóch firmach: wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za oferowanie do sprzedaży ziemniaków nieodpowiadających wymaganiom określonym w przepisach o jakości handlowej. 

 • Niezależnie od powyższego do kontrolowanych podmiotów wystosowano zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości wynikających z braku oznakowania, jak również powiadomiono o tym fakcie odpowiednie organy Inspekcji Sanitarnej i właściwy WIORiN. 

 
 
 • Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej mięsa i wyrobów mięsnych w II kwartale 2019 roku.


  I. CEL KONTROLI

  • - sprawdzenie jakości handlowej mięsa i wyrobów mięsnych na zgodność z deklaracją producenta (ocena organoleptyczna oraz badania laboratoryjne),

  • - identyfikacja surowców pochodzenia zwierzęcego,

  • - kontrola zawartości wody wchłoniętej w zakresie zgodności z wymaganiami rozporządzenia nr 543/2008,

  • - ocena prawidłowości znakowania opakowań z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

    

  II. ZAKRES KONTROLI

  Działaniami objęto 5 podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją i wprowadzaniem do obrotu mięsa i wyrobów mięsnych na terenie województwa lubelskiego. W celu sprawdzenia jakości handlowej pobrano próbki z 8 partii o masie 46178,33 kg, a w tym z:

   • - 1 mięsa wieprzowego o masie 347 kg,

   • - 7 mięsa drobiowego o masie 45831,33 kg.


  III. WYNIKI KONTROLI

  Ocena organoleptyczna

  Ustalono, że 2 partie fileta z piersi kurczaka o masie 2744,80 kg, nie spełniały wymagań minimalnych, ponieważ: 

  • - powierzchnia od strony mostka była poszarpana,

  • - widoczne były pozostałości krwi, fragmenty skóry, kości, części mostka, obojczyka, żeber, plamy krwiste, stłuczenia, zasinienia,

  • - jeden element na brzegu posiadał zmianę barwy koloru żółtego.

  Parametry fizykochemiczne

  Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie cech fizykochemicznych.

  Znakowanie

  Stwierdzono, że 4 partie nie odpowiadało wymaganiom dotyczącym oznakowania, ponieważ na etykietach:

  • - podano niepełną nazwę artykułu rolno-spożywczego,

  • - wskazanie kraju pochodzenia nie odpowiadało w pełni określeniu wymaganemu w art. 5 ust. 2 rozporządzenia 1337/2013,

  • - nie podano pełnej nazwy producenta,

  • - warunków przechowywania nie podano bezpośrednio po terminie przydatności do spożycia,

  • - termin przydatności do spożycia podano w kolejności: rok, miesiąc, dzień, zamiast: dzień, miesiąc, rok.

    

  IV. SANKCJE

  W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej:

  • - wydano 3 decyzje administracyjne o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających wymaganiom określonym w przepisach o jakości handlowej w wysokości 21094,92 zł,

  • - nałożono 2 grzywny w drodze mandatów karnych kredytowanych na łączną kwotę 200,00 zł za wykroczenie określone w art. 40 ust. 1 pkt 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,

  • - wystosowano 3 zalecenia pokontrolne.

    

  • Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej tłuszczów do smarowania w II kwartale 2019 r.


   I. CEL KONTROLI

   Celem kontroli było sprawdzenie:

   • 1. jakości handlowej tłuszczów do smarowania ze szczególnym uwzględnieniem margaryn i miksów w zakresie zgodności z:

    • a) wymaganiami rozporządzenia:

     • - Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1308/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007,

     • - Komisji (WE) nr 445/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady w celu stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2991/94 określającego normy dla tłuszczów do smarowania oraz stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1898/87 w sprawie ochrony nazw stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi,

    • b) deklaracjami producentów,

   • 2. znakowanie opakowań tłuszczów do smarowania na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.


   II. ZAKRES KONTROLI

   Działaniami objęto 1 zakład, który jako jedyny na terenie województwa lubelskiego zajmuje się produkcją tłuszczów do smarowania zdefiniowanych w dodatku II do załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 (grupa tłuszczów B i C). 

     

   III. WYNIKI KONTROLI

   A. Jakość handlowa tłuszczów do smarowania.

   W celu sprawdzenia jakości handlowej ww. wyrobów gotowych pobrano próbki z 2 partii o łącznej masie 780,00 kg, tj.:

   • - 300,00 kg wyrobu gotowego o nazwie FAMILIJNE TŁUSZCZE DO SMAROWANIA 63%,

   • - 480,00 kg wyrobu gotowego o nazwie Śniadaniowe kanapkowe Tłuszcze do smarowania 63%.

   • Uzyskane wyniki nie wykazały nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej wyrobów gotowych.

   B. Znakowanie tłuszczów do smarowania

   Ocenie prawidłowości znakowania poddano 2 ww. partie, nie wnosząc uwag w powyższym zakresie.

   IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

   Na podstawie wyników z przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że jakość handlowa kontrolowanych artykułów rolno-spożywczych nie budziła zastrzeżeń. Nie mniej jednak należy przeprowadzać regularne kontrole, celem nadzoru nad jakością handlową tłuszczów do smarowania. 

 

 

Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie prawidłowości znakowania pieczywa w II kwartale 2019 roku. 

 

1. CEL KONTROLI 

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości oznakowania różnego asortymentu pieczywa paczkowanego i wprowadzanego do obrotu luzem, w tym również pieczywa produkowanego na zakwasie, deklarowanego jako "bezglutenowe" lub "o  bardzo niskiej zawartości glutenu", pieczywa produkowanego z ciasta mrożonego, lub głęboko mrożonego, a także pieczywa głęboko mrożonego.

 

2. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 7 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją wyrobów przewidzianych tematyką kontroli. W celu sprawdzenia prawidłowości znakowania opakowań pobrano próbki z 14 partii pieczywa o łącznej masie 1 122,95 kg. Ponadto z ogólnej liczby partii przewidzianych do kontroli znakowania dodatkowo do badań laboratoryjnych pobrano próbki pieczywa (produkowanego na zakwasie) do oznaczenia w nich obecności bakterii fermentacji mlekowej. Kontrolowane piekarnie nie miały w ofercie pieczywa deklarowane jako "bezglutenowe" lub "o bardzo niskiej zawartości glutenu" w związku z tym nie pobrano próbek do badań laboratoryjnych do oznaczenia zawartości glutenu. W wyniku działań  kontrolnych stwierdzono nw. liczne nieprawidłowości w znakowaniu, które świadczyły o zafałszowaniu produktów i ich niewłaściwej jakości handlowej w zakresie znakowania. Dotyczyły one wyrobów o łącznej masie 917,35 kg reprezentujących 8 partii produkcyjnych i polegały na: 

 • - braku daty minimalnej trwałości,

 • - zastosowaniu nazwy produktu niezgodnej z przepisami,

 • - braku składnika wyrobu gotowego lub podaniu składników w wykazie składników w niewłaściwej kolejności,

 • - podaniu niepełnych danych w zakresie nazwy przedsiębiorstwa,

 • - niewłaściwym sposobie podawania informacji o możliwej niezamierzonej obecności pozostałości substancji alergennych,

 • - nie zaznaczeniu składników alergennych przez wyraźne odróżnienie od reszty składników i dokładne odniesienie do nazwy produktu powodującego alergię,

 • - powtórzeniu informacji o alergenach poza wykazem składników,

 • - niezgodnym z przepisami sposobie podawania informacji o wartości odżywczej,

 • - podaniu opisu warunków przechowywania w niewłaściwym miejscu,

 • - podaniu obowiązkowych danych szczegółowych tj. warunków przechowywania z użyciem znaków o rozmiarze czcionki mniejszej niż 1,2 mm,

 • - określeniu daty minimalnej trwałości w formacie rok-miesiąc-dzień, zamiast dzień-miesiąc-rok, w takiej kolejności oraz w niekodowanej formie,

 • - podaniu w niewłaściwy sposób nazwy składnika złożonego,

 • - poprzedzeniu wykazu składników słowem skład zamiast składniki,

 • - nie podaniu ilość netto żywności i nazwa żywności w tym samym polu widzenia,

 • - podaniu informacji o systemie HACCP,

 • - podaniu nieuzasadnionego dobrowolnego oświadczenia zdrowotnego.


3. SANKCJE

 • W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w oznakowaniu wydano na podstawie: 

 • - art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych dwie decyzje administracyjne wymierzające dwom producentom kary pieniężne w wysokości 500 zł i 844,40 zł z tytułu niewłaściwej jakości handlowej,

 • - art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych trzy decyzje administracyjne wymierzające trzem producentom kary pieniężne w wysokości po 1000 zł.

 • Do czterech podmiotów wystosowano zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości w zakresie znakowania i dokonania zgłoszenia prowadzenia działalności.

W związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia działalności zostały zastosowane wobec sześciu przedsiębiorców sankcje przewidziane w art. 40 ust. 1 pkt 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, tj. zostali ukarani grzywną w drodze mandatu karnego kredytowego w kwocie 100 zł każdy.

Z powodu niezapewnienia należytego stanu sanitarnego jednego przedsiębiorcę na podstawie art. 111 § 2 Kodeksu wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r. ukarano karą grzywny w drodze mandatu karnego kredytowego w kwocie 400 zł. 

4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Kontrole wykazały liczne nieprawidłowości w oznakowaniu przy jednocześnie dobrej jakości w zakresie cech organoleptycznych i fizykochemicznych, w tym potwierdzenie obecności bakterii fermentacji mlekowej w związku z deklaracją producenta o stosowaniu naturalnego zakwasu. Pieczywo jest produktem często spożywanym przez szeroką grupę konsumentów i powszechnie dostępne na rynku, dlatego też konieczne jest prowadzenie dalszych czynności sprawdzających jakość handlową tych produktów.

  •