I kwartał 2019 r
Redaktor: Lidia Swatowska   
09.04.2019.

  Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów warzywnych pomidorowych w I kwartale 2019 roku.

 •  I. CEL KONTROLI

 • Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości znakowania przetworów warzywnych pomidorowych, ze szczególnym uwzględnieniem: koncentratu pomidorowego, przecieru pomidorowego, keczupu, sosu pomidorowego oraz przetworów pomidorowych w puszkach i wykonanie badań laboratoryjnych w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami, których spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta w oznakowaniu produktu i/lub dokumentach zakładowych.

 •  

 
II. ZAKRES KONTROLI
Kontrolę przeprowadzono w 1 zakładzie produkcyjnym zajmującym się produkcją wyrobów przewidzianych tematyką kontroli, zarejestrowanym w bazie ZSI. W dniu kontroli na stanie jego pomieszczeń magazynowych nie było przetworów warzywnych pomidorowych przeznaczonych dla konsumenta finalnego, ponieważ produkcja była zawieszona na czas remontu zakładu, W związku z powyższym nie pobrano próbek w celu sprawdzenia jakości wyrobów.
 
 •  III. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

 • Ze względu na fakt, że przetwory warzywne pomidorowe są chętnie spożywane przez szeroką grupę konsumentów i powszechnie dostępne na rynku, konieczne jest prowadzenie czynności sprawdzających jakość handlową tych produktów.

 
 
  Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych i wyrobów mlekopodobnych w I kwartale 2019 roku.
 
 •  I. CEL KONTROLI

 • Celem kontroli było sprawdzenie:

 • - jakości handlowej przetworów mlecznych w zakresie zgodności z deklaracją jakościową producenta,

 • - prawidłowości znakowania wyrobów gotowych z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujący przepisach prawnych.

 • II. ZAKRES KONTROLI

 • Kontrolę przeprowadzono w 6 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących  się produkcją i dystrybucją przetworów mlecznych.


 
A. Jakość handlowa przetworów mlecznych.
Badaniom poddano 20  partii przetworów mlecznych o łącznej masie 35 697,053 kg i 40 litrów, w a  w tym ocenie:
 
- organoleptycznej 16 partii o masie 32 697,053 kg,
- fizykochemicznej 20 partii o masie 35 697,053 kg i 40 litrów.
Uzyskanych wyniki nie wykazały nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej wyrobów gotowych. 
 
B. Znakowanie przetworów mlecznych.
 
Ocenie prawidłowości znakowanie poddano ogółem 20 partii przetworów mlecznych o łącznej masie 35 697,053 kg i 40 litrów nie wnosząc uwag w powyższym zakresie.
 
 
 
   Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie prawidłowości znakowania przekąsek słonych oraz wyrobów ciastkarskich i cukierniczych w I kwartale 2019 roku.
 
 
 
I.CEL KONTROLI 
Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości znakowania 3 wybranych grup artykułów rolno-spożywczych, tj. przekąsek słonych oraz wyrobów ciastkarskich i cukierniczych w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami, których spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta w oznakowaniu produktu i/lub dokumentach zakładowych.
 
 
II. ZAKRES KONTROLI 
Kontrolę przeprowadzono w 6 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją wyrobów przewidzianych tematyką kontroli. W celu sprawdzenia prawidłowości znakowania opakowań pobrano próbki z 1 partii przekąsek słonych o masie 770 kg i z 10 partii wyrobów ciastkarskich reprezentujących łącznie 360,55 kg wyrobów gotowych.
W jej wyniku stwierdzono  nw. liczne nieprawidłowości w znakowaniu, które świadczyły o zafałszowaniu produktów i ich niewłaściwej jakości handlowej w zakresie znakowania. Były to:
- nie podanie wszystkich składników składnika złożonego lub podanie ich w niewłaściwej formie, niewłaściwy sposób podania nazwy składnika złożonego,
- zastosowanie nazwy produktu niezgodnej z  przepisami, 
- podanie składników w wykazie składników w niewłaściwej kolejności,
- niewłaściwa wielkość czcionki przy podaniu obowiązkowych danych szczegółowych i ilości nominalnej towaru paczkowanego,
- niepełne dane w zakresie nazwy i adresu przedsiębiorstwa,
- niewłaściwy sposób podawania informacji o możliwej niezamierzonej obecności pozostałości substancji alergennych,
- powtórzenie informacji o alergenach poza wykazem składników,
- niezgodny  z przepisami sposób podawania informacji o wartości odżywczej,
- niezgodny  z przepisami sposób podania warunków przechowywania,
- brak nazwy funkcji technologicznych substancji dodatkowych lub niewłaściwy sposób jej podania,
- zaznaczenie składnika jako alergen podczas gdy nie miał on takich właściwości,
-  brak wykazu oznaczeń określonych źródeł roślinnych przy kategorii składników "oleje roślinne",
- podanie daty minimalnej trwałości w kodowanej formie,
- zastosowanie skrótów nazw składników w wykazie składników.
 
 
III. SANKCJE
 
 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w oznakowaniu wydano na podstawie:
- art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych dwie decyzje zakazujące wprowadzenia do obrotu wyrobów będących artykułami rolno-spożywczymi zafałszowanymi co do składu i nazwy i nie spełniającymi wymagań określonych w przepisach o jakości handlowej w zakresie znakowania,
- art. 40a ust. 1 pkt 4   ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych decyzję administracyjną wymierzającą jednemu producentowi karę pieniężną w wysokości 1000 zł z tytułu zafałszowania i niewłaściwej jakości handlowej.
Do trzech podmiotów wystosowano zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości w zakresie znakowania.
W związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia działalności zostały zastosowane wobec czterech przedsiębiorców sankcje przewidziane w art. 40 ust. 1 pkt 5   ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, tj. zostali ukarani grzywną w drodze mandatu karnego kredytowego w kwocie 100 zł każdy.
 
 
 IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
 
 
Ze względu na liczne nieprawidłowości wykazane niniejszymi kontrolami oraz fakt, że przekąski słone i wyroby ciastkarskie są chętnie spożywane przez szeroką grupę konsumentów i powszechnie dostępne na rynku konieczne jest prowadzenie dalszych czynności sprawdzających jakość handlową tych produktów.
 
 
 
 Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw oraz ziół w I kwartale 2019 r.
 
I. CEL KONTROLI 

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw oraz ziół objętych szczegółowymi i ogólnymi normami handlowymi w tym szczególnie znakowania, deklarowanego kraju pochodzenia oraz weryfikacji dokumentacji towarzyszącej .

 

II. ZAKRES KONTROLI 

Kontrolę przeprowadzono w sześciu podmiotach gospodarczych, w tym dwóch centrach dystrybucji, funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się sprzedażą hurtową owoców i warzyw.

W celu sprawdzenia jakości oraz prawidłowości oznakowania z partii znajdujących się na stanach magazynowych firm objętych kontrolą pobrano do oceny ogółem 81 próbek. Zwrócono uwagę na owoce i warzywa objęte zarówno ogólnymi jak i szczegółowymi normami handlowymi.

W trakcie sprawdzania produktów upraw konwencjonalnych oraz ekologicznych nie stwierdzono na stanie magazynowym towaru wskazujących na pogorszoną jakość. Owoce i warzywa były całe, zdrowe, czyste, jędrne o świeżym wyglądzie bez obecności szkodników oraz uszkodzeń przez nie spowodowanych, jednolite pod względem odmiany, stopnia dojrzałości i wybarwienia. Kontrolowany asortyment nie miał obcych zapachów oraz nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego. Nieznaczne odgniecenia i wady mieściły się w granicach tolerancji dla zadeklarowanych klas jakości......
Zioła w doniczkach były świeże, aromatyczne i nieprzesuszone.

Podczas kontroli wykryto nieprawidłowości w trzech podmiotach gospodarczych w zakresie:

 • - niedopełnienia obowiązku przekazania informacji o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej do WIJHARS,

 • - braku całkowitego oznakowania 15 partii o masie 12 460 kg.


III. SANKCJE

 

W związku ze stwierdzeniem w/w nieprawidłowości :

 • - na podstawie art. 40 ust.1 pkt 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych nałożone zostały dwa mandaty karne kredytowe w wysokości  100,00 zł

 • - zgodnie z art 40a ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, wydano dwie decyzje administracyjne wymierzając kary pieniężne w wysokości 816 zł oraz 500 zł  za wprowadzenie partii niespełniających wymagań w zakresie znakowania.

 • Ze względu na duże zainteresowanie a także pełnie sezonu owoców i warzyw krajowych oraz szeroką grupę konsumentów, konieczne jest prowadzenie dalszych czynności sprawdzających jakość i znakowanie tych produktów.