IV kwartał 2018 r
Redaktor: Lidia Swatowska   
10.01.2019.

  Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej olejów roślinnych oraz oliwy z oliwek w IV kwartale 2018 roku.

 •  I. CEL KONTROLI

 • Celem kontroli było sprawdzenie:

 • - jakości handlowej olejów roślinnych zgodnie z deklaracją jakościową producenta,

 • - prawidłowości znakowania olejów roślinnych z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

 •  

 
II. ZAKRES KONTROLI
Kontrolę przeprowadzono w 2 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją olejów roślinnych.
 
III. WYNIKI KONTROLI
 
W związku z tym, że na stanach magazynowych kontrolowanych zakładów nie stwierdzono większych ilości asortymentowych artykułów spożywczych, dlatego też w ramach oceny jakości handlowej olejów roślinnych do badań laboratoryjnych oraz do oceny prawidłowości oznakowania pobrano próbkę z będącej w obrocie partii reprezentującej 25,00 litrów Oleju Staropolskiego z rzepaku.
Na podstawie otrzymanych wyników badań laboratoryjnych i oceny prawidłowości oznakowania stwierdzono, że jakość handlowa kontrolowanej partii oleju była zgodna z deklaracją jakościową producenta. 
 •  IV. INNE USTALENIA KONTROLI

 • Podczas kontroli dodatkowo ustalono, że:

 • - kontrolowane jednostki dokonały zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania i konfekcjonowania artykułów rolno-spożywczych do WIJHARS w Lublinie,

 • - opakowania jednostkowe, transportowe były suche, czyste, wolne od obcych zapachów,

 • - na ich stanie magazynowym nie było produktów przeterminowanych jak też wizualnie wskazujących na ich pogorszoną jakość.


     Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej soków w IV kwartale 2018 roku.

  • I. CEL KONTROLI

  • Celem kontroli było sprawdzenie:

  • - jakości handlowej soków zgodnie z deklaracją jakościową producenta,

  • - prawidłowości znakowania soków z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

  • II. ZAKRES KONTROLI

  • Kontrolę przeprowadzono w 3 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją soków.

   • III.WYNIKI KONTROLI

    W związku z tym, że na stanach magazynowych kontrolowanych zakładów nie stwierdzono większych ilości asortymentowych artykułów spożywczych, dlatego też w ramach oceny jakości handlowej soków do badań laboratoryjnych: organoleptycznych i fizykochemicznych oraz do oceny prawidłowości oznakowania pobrano próbki z 2 partii reprezentujących ogółem 511,90 litrów wyrobów gotowych. Na podstawie otrzymanych wyników badań laboratoryjnych i oceny prawidłowości oznakowania stwierdzono, że jakość handlowa kontrolowanych partii soków była zgodna z wymaganiami zawartymi w deklaracjach jakościowych producentów, w tym w oznakowaniu.

    IV. INNE USTALENIA KONTROLI 

    Podczas kontroli dodatkowo ustalono, że:

    • - kontrolowane jednostki dokonały zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania i konfekcjonowania artykułów rolno–spożywczych do WIJHARS w Lublinie,

    • - podmioty nie zatrudniały osób posiadających uprawnienia w zakresie pobierania próbek wyrobów gotowych objętych tematyką kontroli,

    • - opakowania jednostkowe, transportowe, pomieszczenia produkcyjne oraz magazynowe były suche, czyste, wolne od obcych zapachów,

    • - na ich stanie magazynowym nie było produktów przeterminowanych jak też wizualnie wskazujących na ich pogorszoną jakość,

    • - wyroby gotowe przechowywane były w magazynach w temperaturze zgodnej z wymaganiami określonymi przez producenta w dokumentach zakładowych oraz na opakowaniach jednostkowych,

    • - warunki i sposób przechowywania zapewniały utrzymanie właściwej jakości handlowej produktów oraz były zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji zakładowej i na opakowaniach jednostkowych.


                                  Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie prawidłowości znakowania koncentratów spożywczych oraz majonezu, chrzanu i octu                                                                                                                                      w IV kwartale 2018 roku.

 
I. CEL KONTROLI
 
Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości znakowania wybranych grup artykułów rolno-spożywczych, tj. koncentratów spożywczych deserów czy obiadowych, a także majonezu, w tym sosów majonezowych oraz chrzanu i octu w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami. których spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta w oznakowaniu produktu i/lub dokumentach zakładowych. 
 
II. ZAKRES KONTROLI 
 
Kontrolę przeprowadzono w  3 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się odpowiednio produkcją: octu, chrzanu, majonezu w tym sosów majonezowych. W jedynym zakładzie zajmującym się produkcją majonezu nie zastano gotowego produktu, co uniemożliwiło przeprowadzenie kontroli w zakresie jakości stosowanych surowców oraz technologii produkcji, pobrania próbek w celu sprawdzenia oznakowania oraz warunków jego składowania.
W celu sprawdzenia prawidłowości oznakowania pobrano po jednej próbce:
a) ekologicznego octu winnego reprezentującego partię 214,00 l wyrobu gotowego,
b) chrzanu premium reprezentującego partię 8,80 kg wyrobu gotowego.
W wyniku tej kontroli stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu ww. partii octu, które dotyczyły:
- podania informacji o warunkach przechowywania w niewłaściwym miejscu,
- podania dwóch rozbieżnych informacji dotyczących pochodzenia produktu oraz jego nazwy,
- brak instrukcji użycia produktu,
- podania niejasne informacji odnośnie referencyjnej wartości spożycia.
 
III. SANKCJE 
 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w oznakowaniu ekologicznego octu winnego na podstawie:
- art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, działając z urzędu Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nakazał poddanie zabiegowi prawidłowego oznakowania zakwestionowaną partię,
- art. 40a ust. 1 pkt 2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, działając z urzędu,  Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wymierzył w drodze decyzji administracyjnej producentowi karę pieniężną w wysokości 500 zł z tytułu niewłaściwej jakości handlowej.
 
Do podmiotu wystosowano zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości w zakresie znakowania. 
 
IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI:
 
 
   •  Dane na podane na etykietach przekazują informacje istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa produktu (tj. instrukcja użycia), pozwalają świadomie wybrać produkt ze względu na jego skład, właściwości, pochodzenie. Z przeprowadzonych działań kontrolnych  wynika, że producenci mimo starań popełniają błędy w oznakowaniu wprowadzonych na rynek produktów. W związku z tym ważne jest przeprowadzanie regularnych kontroli w zakresie sprawdzenia jakości tych grup artykułów rolno-spożywczych na podstawie prawidłowości oznakowania.

   •  

   •                                       Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przypraw ziołowych w IV kwartale 2018 roku.

   • I. CEL KONTROLI

   • Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej przypraw sypkich, przypraw ziołowych jednoskładnikowych, a także wieloskładnikowych i do konkretnych potraw przeznaczonych dla konsumenta finalnego.


   • II. ZAKRES KONTROLI

  Kontrolę przeprowadzono w 3 podmiotach funkcjonujących a terenie województwa lubelskiego, którą objęto 6 partii wyrobów w opakowaniach przeznaczonych dla konsumenta finalnego, w tym:

  - 4 przypraw ziołowych jednoskładnikowych: (oregano - 2 partie), majeranku, gorczyce

  - 2 przypraw wieloskładnikowych z czego 1 pieprzu ziołowego i 1 do konkretnej potrawy, tj. bigosu.

   III. WYNIKI KONTROLI

  A. Jakość handlowa na podstawie badań laboratoryjnych

  Do badań w Laboratorium Specjalistycznym GIJHARS w Lublinie próbki  pobrano z 6 partii wyrobów gotowych. Kontrolowani producenci deklarowali ich jakość określając między innymi:

  1. Cechy organoleptyczne (wygląd, konsystencję, barwę, zapach i smak)

  2. Parametry fizykochemiczne (zawartość popiołu ogólnego i nierozpuszczalnego w kwasie, wilgotność, zanieczyszczenia organiczne i mineralne) oraz cechy typowe dla poszczególnych grup w zakresie tożsamości, wyglądu, obecności liścia oliwki, oleuropeiny, identyfikacja głównych składników.

  Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały nieprawidłowości w 2 z 6 poddanych kontroli partii przypraw nieodpowiadających wymaganiom z uwagi na niejednolitość pod względem tożsamości oraz niezgodny wynik oceny organoleptycznej, co wprowadzało konsumenta w błąd i naruszało art. 7 ust. 1 lit. a) ustawy o ijhars.

  B. ZNAKOWANIE PRZYPRAW ZIOŁOWYCH

  Ogółem ocenie prawidłowości poddano 6 partii przypraw. Zakwestionowano wszystkie poddane kontroli, stwierdzając nieprawidłowości polegające na:

  - zamieszczeniu błędnych informacji o pochodzeniu produktu,

  - pominięciu w wykazie składników komponentów składnika złożonego,

  - podaniu składników alergennych w sposób naruszający obowiązujące przepisy oraz informacji o możliwości wystąpienia w produkcie niezamierzonej pozostałości substancji alergennych za pomocą niewłaściwego zwrotu: "Produkt może zawierać śladowe ilości..."

  - wskazaniu niepełnych danych identyfikujących producenta w zakresie nazwy i adresu,

  - zamieszczeniu obowiązkowych informacji na temat żywności z użyciem znaków o rozmiarze czcionki mniejszej niż 1,2 mm,

  - podaniu warunków przechowywania w innym miejscu opakowania zamiast bezpośrednio po danych odnoszących się do daty minimalnej trwałości,

  - zamieszczeniu informacji o wartości odżywczej w sposób naruszający formę i sposób prezentacji określony w przepisach,

  - poprzedzeniu wykaz składników słowem "skład" zamiast "składniki" lub sformułowaniem zawierającym ten wyraz,

  - podaniu sformułowania "Najlepiej spożyć przed końcem:" przy jednoczesnym określeniu daty dziennej,

  - użyciu szaty graficznej wprowadzającej konsumenta w błąd, w szczególności co do rzeczywistego składu środka spożywczego.

  IV. SANKCJE

  Na podstawie ustaleń kontroli wydano:

  * 9 decyzji administracyjnych, tj.:

  - 3 zakazujące wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych co do tożsamości niezgodnej z nazwą/składu/pochodzenia,

  - 2 nakazujące poddanie zabiegowi prawidłowego oznakowania dla produktów niespełniających wymagań jakości handlowej w zakresie znakowania,

  - 2 o naliczeniu kar pieniężnych w związku z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych za wprowadzanie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych na łączną sumę 2000 zł,

  - 2 o naliczeniu kary pieniężnej w związku z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych za wprowadzanie do obrotu artykułów rolno-spożywczych o niewłaściwej jakości handlowej w kwocie 1000 zł,

  * zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia nieprawidłowości ujawnionych w oznakowaniu,

  oraz

  * nałożono 1 mandat karny kredytowany z uwagi na brak dopełnienia obowiązku wynikającego z ustawy o ijhars, tj. zgłoszenia prowadzonej działalności.

  V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

  Z uwagi na:

  - szereg nieprawidłowości świadczących o zafałszowaniu tej grupy produktów, które dały podstawę do wydania 9 decyzji w 3 objętych kontrolą podmiotach,

  - fakt, że przyprawy zostały w 2016 roku po raz pierwszy uwzględnione w Piramidzie Zdrowego Żywienia

  zasadne jest prowadzenia dalszych czynności kontrolnych przypraw oraz ich mieszanek.

 

 Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów mięsnych w IV kwartale 2018 roku.

 

 I. CEL KONTROLI

- sprawdzenie jakości handlowej przetworów mięsnych na zgodność z deklaracją producenta (ocena organoleptyczna oraz badania laboratoryjne),

 •               - identyfikacja surowców pochodzenia zwierzęcego,

 •               - ocena prawidłowości znakowania opakowań z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.


II. ZAKRES KONTROLI

Działaniami objęto 7 podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją i wprowadzaniem do obrotu wyrobów mięsnych na terenie województwa lubelskiego. W celu sprawdzenia jakości handlowej pobrano próbki z 13 partii kiełbas o masie 1771,25 kg.


III. WYNIKI KONTROLI

Ocena organoleptyczna

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych.

Parametry fizykochemiczne

Nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono w przypadku 6 partii o masie 938 kg, a dotyczyły one obecności niezadeklarowanych w składzie: surowca drobiowego i wołowego, skrobi, azotanów i azotynów oraz barwnika niedopuszczonego do produkcji kiełbas.


Znakowanie

Stwierdzono, że 11 partii nie odpowiadało wymaganiom dotyczącym oznakowania, ponieważ na etykietach:

 • - termin przydatności do spożycia i warunki przechowywania podano niezgodnie z wynikami badań przechowalniczych,

 • - nie podano wszystkich wykorzystanych do produkcji składników,

 • - nazwa wyrobu gotowego została podana w sposób nieczytelny, ponieważ została przerwana wykazem składników,

 • - podano niepełną nazwę artykułu rolno-spożywczego,

 • - brak było pełnych nazw wykorzystywanych do produkcji składników,

 • - wykazu składników nie zamieszczono według ich masy w momencie użycia przy wytwarzaniu środka spożywczego,

 • - ilościową zawartość mięsa podano w sposób nierzetelny,

 • - nazwy substancji alergennych nie zostały podkreślone za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego je od reszty składników,

 • - nie podano pełnej nazwy producenta,

 • - wykaz składników poprzedzono niewłaściwym nagłówkiem,

 • - nazwę zasadniczej funkcji technologicznej dla dodatku o numerze E621 podano niezgodnie z załącznikiem VII rozporządzenia nr 1169/2011,

 • - obowiązkowych danych szczegółowych nie podano z użyciem znaków o rozmiarze czcionki 1,2 mm,

 • - warunków przechowywania nie podano bezpośrednio po terminie przydatności do spożycia,

 • - informację o wartości odżywczej podano niezgodnie z art. 34 w tym z załącznikiem XV ww. rozporządzenia 1169/2011,

 • - zawyżono zawartość mięsa wieprzowego, w stosunku do ilości wynikającej z receptury,

 • - brak było wyrażenia "pakowano(-y) w atmosferze ochronnej.

IV. SANKCJE

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej:

 • wydano:

  • * 1 decyzję administracyjną o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy za wprowadzenie do obrotu partii przetworu mięsnego nieodpowiadającej wymaganiom określonym w przepisach o jakości handlowej w zakresie znakowania w wysokości 500 zł,

  • * 5 decyzji administracyjnych o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych w wysokości 12 755,78 zł.

 • * wystosowano 6 zaleceń pokontrolnych.