III kwartał 2018 r
Redaktor: Lidia Swatowska   
09.10.2018.

  Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych w III kwartale 2018 roku.

 •  

  •  I. CEL KONTROLI

   • - sprawdzenie jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych na zgodność z deklaracją producenta (ocena organoleptyczna, badania laboratoryjne) oraz sposobu składowania i transportu,

   • - identyfikacja surowców pochodzenia zwierzęcego, ocena prawidłowości znakowania opakowań z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

   II. ZAKRES KONTROLI

   Działaniami objęto 5 podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją i wprowadzaniem do obrotu wyrobów garmażeryjnych na terenie województwa lubelskiego. W celu sprawdzenia jakości handlowej pobrano próbki z 10 partii o masie 2983 kg, a w tym z:

   • - 4 pierogów z mięsem o masie 48 kg,

   • - 6 innych wyrobów garmażeryjnych (pyzy, krokiety, kotlety, gołąbki, flaki, gulasz) o masie 2935 kg.

   III. WYNIKI KONTROLI

   Ocena organoleptyczna

   Nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 3 partii o masie 21 kg, a dotyczyły one wyglądu innego niż określony na etykiecie lub w specyfikacji.

   Parametry fizykochemiczne

   Nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono w przypadku 3 partii o masie 22 kg, które dotyczyły:

   • - obecności niezadeklarowanych w składzie: mięsa oddzielonego mechanicznie i mięsa wieprzowego,

   • - braku w farszu, (pomimo deklaracji w składzie), mięsa wołowego i szczypiorku.

   Znakowanie

   Stwierdzono, że oznakowanie 9 partii nie odpowiadało wymaganiom określonym w przepisach, ponieważ na etykietach:

    • - wykaz składników był niezgodny z zadeklarowanym na etykiecie lub w specyfikacji,

    • - kolejność składników podano w sposób nieprawidłowy,

    • - zamieszczając procentową zawartość mięsa nie wskazano, że ilość ta odnosi się do zawartości tego składnika w nadzieniu,

    • - warunków przechowywania nie podano bezpośrednio po terminie przydatności do spożycia,

    • - zamieszczono dwie rozbieżne nazwy,

    • - wodę podano w nieprawidłowej kolejności,

    • - nazwa produktu (Gołąbki gospodarza) i szata graficzna etykiety wprowadzała w błąd, co do właściwości środka spożywczego, sugerując, że produkcja wyrobu odbywała się w prosty sposób bez wykorzystania dodatków do żywności takich jak „teksturowana mąka sojowa”, „skrobia modyfikowana”, „glutaminian sodu”,

    • - nie podano pełnej nazwy składnika wykorzystanego w produkcji,

    • - brak było procentowej zawartości składnika charakterystycznego (mięsa wieprzowego).


   IV. SANKCJE

   W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej:

    

   • *wydano:

    • - 3 decyzje administracyjne na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, zakazujące wprowadzenia do obrotu 3 partii wyrobów garmażeryjnych, będących artykułami rolno-spożywczymi zafałszowanymi i nieodpowiadającymi wymaganiom określonym w przepisach o jakości handlowej w zakresie znakowania,

    • - 2 decyzje administracyjne o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy za wprowadzenie do obrotu partii wyrobów garmażeryjnych,
     nieodpowiadających wymaganiom określonym w przepisach o jakości handlowej w zakresie znakowania w wysokości 1000 zł,

    • - 5 decyzji administracyjnych o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych w wysokości 10753,18 zł.

   • * nałożono 2 grzywny w drodze mandatu karnego kredytowanego na kwotę 200,00 zł za wykroczenie określone w art. 40 ust. 1 pkt. 5 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych,

   • * wystosowano 5 zaleceń pokontrolnych.

   •  


  Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie prawidłowości znakowania pieczywa w III kwartale 2018 roku.
 
 
I. CEL KONTROLI 

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości znakowania różnego asortymentu pieczywa paczkowanego i wprowadzanego do obrotu luzem, w tym również pieczywa półcukierniczego,

w zakresie zgodności z przepisami prawa oraz wymaganiami, których spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta
w oznakowaniu produktu i/lub dokumentach zakładowych.

II. Zakres kontroli

Kontrolę przeprowadzono w 8 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i dystrybucją pieczywa.

III. Wyniki kontroli jakości handlowej pieczywa w zakresie znakowania.

W celu sprawdzenia prawidłowości oznakowania pobrano łącznie 16 próbek reprezentujących 4 817,34 kg wyrobów gotowych, w tym:

 • - 2 partie pieczywa żytniego o masie 288,96 kg,

 • - 10 partii pieczywa mieszanego o masie 4 457,50 kg,

 • - 3 partie pieczywa półcukierniczego z nadzieniem o masie 70,88 kg.

W wyniku tej kontroli stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu 6 partii wyrobów gotowych o masie 1 731,88 kg.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

 • - podania niepełnych danych w zakresie nazwy producenta,

 • - podania składników w niewłaściwej kolejności,

 • - nie podania procentowej zawartości składnika występującego w nazwie,

 • - podania informacji o warunkach przechowywania w niewłaściwym miejscu,

 • - podania elementów informacji o wartości odżywczej w niewłaściwej kolejności i z użyciem znaków o rozmiarze czcionki mniej niż 1,2 mm,

 • - niewłaściwego oznaczenia daty minimalnej trwałości i podania jej w niewłaściwej kolejności,

 • - podania za pomocą niewłaściwego zwrotu informacji o możliwości wystąpienia w produkcie niezamierzonej pozostałości substancji alergennych,

 • - zamieszczenia dobrowolnego powtórzenia informacji o alergenach poza wykazem składników,

 • - podanie w informacji o wartości odżywczej dodatkowych, niedozwolonych danych,

 • - zamieszczenia dobrowolnych informacji wprowadzających w błąd konsumenta,

 • - podania danych obowiązkowych dotyczących składu w sposób nieczytelny i słabo widoczny,

 • - podania w składzie składnika, który w rzeczywistości zastąpiono innym,

 • - niewyszczególnienia wszystkich składników składnika złożonego,

 • - podania określeń dotyczących nazewnictwa aromatów i barwników niezgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • - podanie niewłaściwego sformułowania poprzedzającego datę minimalnej trwałości/termin przydatności do spożycia,

 • - podanie w nieodpowiedniej formie i kolejności dobrowolnej informacji w postaci piktogramów informujących o rws dla porcji.

Ponadto z 3 partii pieczywa o łącznej masie 2 354,00 kg oznakowanego jako wyprodukowane na naturalnym zakwasie pobrano próbki do badań laboratoryjnych w celu potwierdzenia obecności bakterii fermentacji mlekowej. Wyniki badań potwierdziły, że badane produkty spełniły wymagania zadeklarowane w oznakowaniu producenta.

Wszystkie kontrolowane partie wyrobów gotowych spełniały wymagania w zakresie deklarowanej masy netto.

IV. Sankcje

W związku z brakiem zgłoszenia prowadzonej działalności do WIJHARS w Lublinie, na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 21 grudnia 2000 roku
o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2212 z późn. zm.) cztery osoby ukarano grzywną w drodze mandatu karnego kredytowanego w wysokości 100 zł.

W konsekwencji stwierdzenia na stanie przeterminowanych surowców i dodatków, złego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń produkcyjnych, obecności żywych szkodników zbożowo-mącznych oraz odchodów szkodników na podstawie art. 111 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618 ze zm.) nałożono 5 mandatów karnych kredytowych na łączną kwotę 1700 zł.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

 • - na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, działając z urzędu, Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wymierzył w drodze decyzji dwóm producentom karę pieniężną w wysokości po 500 zł z tytułu niewłaściwej jakości handlowej,

 • - na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, działając z urzędu, Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wymierzył w drodze decyzji producentowi karę pieniężną w wysokości 2 000 zł z tytułu zafałszowania.

Do 3 podmiotów wystosowano zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości w zakresie znakowania.


V. Podsumowanie i wnioski

Z przeprowadzonych działań kontrolnych wynika, że producenci popełniają wiele błędów w oznakowaniu wprowadzanych na rynek produktów. Pieczywo jest jedną z podstawowych kategorii żywności dla wielu grup konsumentów. Dane podane na etykietach przekazują informacje istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa produktu, pozwalają świadomie wybrać produkt ze względu na jego skład i właściwości. W związku z tym ważne jest przeprowadzanie regularnych kontroli w zakresie sprawdzenia jakości pieczywa na podstawie prawidłowości oznakowania jak i badań laboratoryjnych. 

 

 

Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej miodu w III kw. 2018 r.


I. CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie:

- jakości handlowej miodu krajowego importowanego oraz pochodzącego z UE, w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu MRiRW z 03 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu oraz deklaracją producenta,

- prawidłowości znakowania miodu z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych, 

- warunków składowania.


II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 4 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i konfekcjonowaniem miodu.


III. WYNIKI KONTROLI

W ramach oceny jakości handlowej miodu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu oraz deklaracją producenta zawartą w oznakowaniu, do badań laboratoryjnych i do oceny prawidłowości oznakowania pobrano próbki z 7 partii reprezentujących 2244,45 kg wyrobów gotowych, tj. z:

- 2 partii miodu nektarowego lipowego – pochodzącego z Polski,

- 1 partii miodu nektarowego gryczanego – pochodzącego z Polski,

- 1 partii miodu nektarowego akacjowego – oznakowanego jako mieszanka miodów niepochodzących z UE Kraj pochodzenia Ukraina (partia zakwestionowana),

- 1 partii miodu nektarowego wielokwiatowego – oznakowanego jako „mieszanka miodów pochodzących z UE i niepochodzących z UE” Kraj pochodzenia Ukraina, Chiny, Polska,

- 1 partii spadziowego ze spadzi liściastej - oznakowanego jako „mieszanka miodów pochodzących z UE” Kraj pochodzenia Hiszpania i Polska,

- 1 partii miodu nektarowo-spadziowego leśnego – pochodzącego z Polski i zawierającego dobrowolną informację PRODUKT POLSKI.

Na podstawie otrzymanych wyników badań laboratoryjnych stwierdzono, że jakość handlowa 2 partii miodów o łącznej masie 978,50 kg była niezgodna z wymaganiami jakościowymi świadczące o ich zafałszowaniu, ponieważ stwierdzono:

 • - brak w przewadze udziału pyłku w miodzie określonym nazwą tej rośliny,

 • - zaniżoną wartość liczby diastazowej,

 • - niepotwierdzenie pochodzenia botanicznego (odmiany) miodu,

 • - zawyżona zawartość 5-hydroksymetyloforfuralu (HMF),

 • - niezgodny wynik oceny organoleptycznej.

Nieprawidłowości stwierdzono również w oznakowaniu 4 partii miodów o łącznej masie 2031,65 kg, ponieważ:

- podano niezgodne z prawdą dane w zakresie nazwy/ nazwy i pochodzenia produktu,

- podano niepełne dane identyfikujące producenta w zakresie jego nazwy/nazwy i adresu,

- użyto niewłaściwego sformułowania dotyczącego daty minimalnej trwałości,

- szata graficzna umieszczona na wieczku przysłaniała datę minimalnej trwałości oraz datę rozlewu

- data minimalnej trwałości została podana za pomocą nacięć na brzegach etykiety,

- opis warunków przechowywania nie podano bezpośrednio po dacie minimalnej trwałości,

- dane szczegółowe dotyczące nazwy środka spożywczego oraz jego ilości netto nie podano w tym samym polu widzenia,

- użyto zapisu: „Data produkcji jest jednocześnie numerem partii” podając przy tym określenie „Rok produkcji: 15 III`18”,

- data zamieszczona przy zapisie „Rok produkcji: 15 III`18” została podana za pomocą nacięć na brzegach etykiety,

- dodatkowa nieobowiązkowa informacja o wartości odżywczej dla produktu nieprzetworzonego jednoskładnikowego jak wynika z pkt 1 załącznika V ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011, obejmowała elementy takie jak: „wartość energetyczna, białko, węglowodany nie mniej niż, tłuszcze i cholesterol” zamiast „Wartość energetyczna, tłuszcz, kwasy tłuszczowe nasycone, węglowodany, cukry, białko, sól”,

  - informacje dotyczące wartości odżywczej były podane z użyciem znaków o rozmiarze czcionki mniejszej niż 1,2 mm,

  - wartość energetyczna i ilość składników odżywczych zostały wyrażone dodatkowo jako wartość procentowa referencyjnych wartości spożycia bez stosownego komunikatu tj. „Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)”,

  - jednostki miary wartości energetycznej podano w nieprawidłowej kolejności, tj. „...kcal (...kJ)” zamiast „...kJ/...kcal”.


IV. INNE USTALENIA KONTROLI

Podczas kontroli dodatkowo ustalono, że:

- jednostki objęte kontrolą dokonały zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej do WIJHARS,

- warunki i sposób składowania zapewniały utrzymanie właściwej jakości przechowywanych produktów oraz były zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji zakładowej i na opakowaniu jednostkowym,

- stosowane przyrządy pomiarowe posiadały aktualne cechy prawnej kontroli metrologicznej,

- jednostki nie zatrudniały rzeczoznawców do pobierania próbek,

- na stanach magazynowych nie było przeterminowanych oraz wizualnie wskazujących na pogorszoną jakość wyrobów gotowych.


V. SANKCJE

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano 7 decyzji administracyjnych,
a w tym:

 • - 2 zakazujące wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych co do nazwy/nazwy i pochodzenia,

 • - 2 zakazującą wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych niespełniających wymagań jakości handlowej w zakresie znakowania,

 • - 2 o naliczeniu kar pieniężnych w związku z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych na łączną sumę 126 376,00 zł,

 • - 1 o naliczeniu kary pieniężnej w związku z art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych o niewłaściwej jakości handlowej w kwocie 1000,00 zł.


Ponadto do 2 jednostek zostały wystosowane zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości wynikających z nieprawidłowego oznakowania opakowań jednostkowych przeznaczonych dla konsumenta finalnego.