II kwartał 2018 r
Redaktor: Lidia Swatowska   
09.07.2018.

   Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej makaronu w II kwartale 2018 roku.


 • I. CEL KONTROLI

  • - sprawdzenie jakości handlowej makaronu na zgodność z deklaracją producenta,

  • - ocena prawidłowości znakowania opakowań z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów,

  • - sprawdzenie sposobu oraz warunków składowania i transportu makaronu.


  II. ZAKRES KONTROLI

  Kontrolę przeprowadzono w 2 podmiotach zajmujących się produkcją i wprowadzaniem do obrotu makaronów na terenie województwa lubelskiego.


  III. WYNIKI KONTROLI

  W ramach oceny jakości handlowej makaronu do laboratoryjnej oceny organoleptycznej oraz sprawdzenia prawidłowości oznakowania pobrano próbki z 4 partii wyrobów gotowych o łącznej masie 6200 kg (wielkość partii magazynowych 1198 kg), tj.:

  • - Makaron z kurkumą Świderek o masie 3000 kg,

  • - Makaron z kurkumą Krajanka o masie 2400 kg,

  • - Makaron z kurkumą krajanka wąska o masie 400 kg,

  • - Makaron z kurkumą krajanka szeroka o masie 400 kg.

  • Przeprowadzone badania nie wykazały nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej. 

  • W wyniku oceny prawidłowości oznakowania dwóch partii wyrobów gotowych, podanym na opakowaniach jednostkowych, tj.: 3000 kg Makaronu z kurkumą Świderek i 2400 kg Makaronu z kurkumą Krajanka, na których:

  • - przedłużono o 6 miesięcy datę minimalnej trwałości, co naruszało art. 7 ust. 1, lit. a) rozporządzenia Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywy Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18 ze zm.),

  • - warunki przechowywania podano niezgodnie z art. 24 ust. 2 ww. rozporządzenia Nr 1169/2011,

  • - w informacji o wartości odżywczej, prezentowanej w formie tabeli, zamieszczono "Wartość odżywcza 1518kJ/363 kcal" zamiast "Wartość energetyczna 1518kJ/363 kcal", co naruszało art. 30 ust. 1 lit. a) i art. 34 ust. 1 ww. rozporządzenia Nr 1169/2011.


  IV. SANKCJE

  W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano:

  • - 2 decyzje administracyjne na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, zakazujące wprowadzenia do obrotu 2 partii makaronów, będących artykułami rolno-spożywczymi zafałszowanymi ze względu na podanie w oznakowaniu niezgodnie z prawdą danych w zakresie daty minimalnej trwałości oraz nieodpowiadających wymaganiom określonym w przepisach o jakości handlowej w zakresie znakowania,

  • - 1 decyzję administracyjną o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1 pkt 4 za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych ze względu na podanie w oznakowaniu niezgodnie z prawdą danych w zakresie daty minimalnej trwałości oraz nieodpowiadających wymaganiom określonym w przepisach o jakości handlowej
   w zakresie znakowania.

  • Ponadto do 1 kontrolowanej jednostki wystosowane zostały zalecenia pokontrolne wzywające od usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości wynikających z nieprawidłowego oznakowania wyrobów gotowych.

   


 

Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej ryb i przetworów rybnych w II kwartale 2018 roku.


I. CEL KONTROLI

 • - sprawdzenie jakości handlowej przetworów rybnych na zgodność z deklaracją producenta (ocena organoleptyczna oraz badania laboratoryjne),

 • - ocena prawidłowości znakowania opakowań w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami.


II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 1 zakładzie zajmującym się produkcją i wprowadzaniem do obrotu przetworów rybnych na terenie województwa lubelskiego i objęto nią 3 partie o łącznej masie 465 kg.


III. WYNIKI KONTROLI

Parametry fizykochemiczne

Nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 1 partii marynat rybnych, a dotyczyły one obecności niezadeklarowanego w składzie dodatku do żywności o nazwie sacharynian sodu.


Znakowanie

Ustalono, że oznakowanie 3 partii nie odpowiadało wymaganiom dotyczącym oznakowania, ponieważ na etykietach:

 • - w wykazie nie podano wszystkich wykorzystanych do produkcji składników,

 • - nie podano rzetelnych informacji w zakresie rejonu połowu surowców rybnych i kategorii narzędzi połowowych,

 • - nazwa wyrobu zawierająca wyrażenie „wiejskie” wprowadzała konsumenta w błąd co do właściwości środka spożywczego, a w szczególności co do jego charakteru, tożsamości i metody produkcji, gdyż odnosiła się do sposobu produkcji, w której nie stosuje się dodatków do żywności.

   

IV. SANKCJE

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej:

 • wydano:

  • - 1 decyzję administracyjną na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zakazującą wprowadzenia do obrotu 1 partii marynaty rybnej, będącej artykułem rolno-spożywczym zafałszowanym i nieodpowiadającym wymaganiom określonym w przepisach o jakości handlowej w zakresie znakowania,

  • - 1 decyzję administracyjną o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy za wprowadzenie do obrotu 2 partii przetworów rybnych, nieodpowiadających wymaganiom określonym w przepisach o jakości handlowej w zakresie znakowania w wysokości 500 zł,

  • - 1 decyzję administracyjną o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy za wprowadzenie do obrotu artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego w wysokości 3092 zł,

 • wystosowano 1 zalecenia pokontrolne.

 •  

 
  Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych i tłuszczów mlecznych w II kwartale 2018 roku.

 

I. CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie: 

 • - jakości handlowej przetworów mlecznych w zakresie  zgodności z deklaracją jakościową producenta,

 • - prawidłowości znakowania wyrobów gotowych z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

 

II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 4 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i dystrybucją przetworów mlecznych.

 

 III. WYNIKI KONTROLI

 •  A. Jakość handlowa przetworów mlecznych.

 • Badaniom poddano 10 partii przetworów mlecznych o łącznej masie 11 434,39 kg, a w tym ocenie:

 • - organoleptycznej 8 partii o masie 7 276,39 kg,

 • - fizykochemicznej 10 partii o masie 11 434,39 kg,

 • Uzyskane wyniki nie wykazały nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej wyrobów gotowych.

 • B. Znakowanie przetworów mlecznych.

 • Ocenie prawidłowości znakowania poddano ogółem 10 partii przetworów mlecznych o łącznej masie 11 434,39 kg, nie wnosząc uwag w powyższym zakresie.

 

  
                                          Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów zbożowych w II kwartale 2018 roku.
 •  

  I. CEL KONTROLI

  • Celem kontroli było sprawdzenie: 

   • - jakości handlowej przetworów zbożowych (kasze i mąki) w zakresie  zgodności z deklaracją jakościową producenta,

   • - prawidłowości znakowania wyrobów gotowych z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

   

  II. ZAKRES KONTROLI

 • Kontrolę przeprowadzono w 5 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i dystrybucją przetworów zbożowych.

 •  

 • III. WYNIKI KONTROLI

 • W ramach kontroli jakości handlowej przetworów zbożowych pobrano łącznie 10 próbek reprezentujących 30652,00 kg wyrobów gotowych, a w tym ocenie:

 • * organoleptycznej i fizykochemicznej poddano 10 partii o łącznej masie 30652,00 kg, tj.:

 • - 3 partie mąki pszennej typ 450 o masie 19280,00 kg

 • - 2 partie kaszy jęczmiennej o masie 500,00 kg,

 • - 2 partie mąki pszennej typ 550 o masie 4020,00 kg,

 • - 1 partię  kaszy mannej o masie 4032,00 kg,

 • - 1 partię mąki pszennej typ 750 o masie 2400,00 kg,

 • - 1 partię mąki pszennej typ 480 o masie 420,00 kg.

 • Na podstawie otrzymanych wyników badań laboratoryjnych stwierdzono, że 2 partie przetworów zbożowych (mąki) o łącznej masie 1080,00 kg, nie odpowiadały jakości handlowej z uwagi na:

 • - zawyżoną rozpływalność glutenu (1 partia o masie 420,00 kg),

 • - zaniżoną zawartość popiołu całkowitego (1 partia o masie 660,00 kg).

 • W wyniku oceny prawidłowości oznakowania stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu 2 partii przetworów zbożowych o łącznej masie 540,00 kg, ponieważ na opakowaniach jednostkowych:

 • - 120,00 kg MĄKI PSZENNEJ TYP 450 TORTOWEJ,

 • - 420,00 kg MĄKI PSZENNEJ TYP 480 LUBELSKIEJ:

 •  informacja o wartości odżywczej obejmowała elementy takie jak: "Wartość energetyczna, Białko, Węglowodany, Tłuszcze" zamiast "Wartość energetyczna, tłuszcz, kwasy tłuszczowe nasycone, węglowodany, cukry, białko, sól", co było niezgodne z art. 30 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywy Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18 ze zm.),

 • III. SANKCJE

 • Na podstawie art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2212 ze zm.) oraz art. 40a ust. 1 pkt 3 i art. 21 ww. ustawy, a także art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) działając z urzędu Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w drodze decyzji administracyjnych za wprowadzenie do obrotu 3 partii produktów niespełniających wymagań w zakresie jakości handlowej wymierzył 2 jednostkom kontrolowanym karę na łączną kwotę 1000,00 zł.

 • Ponadto do 2 jednostek zostały wystosowane zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości wynikających z nieprawidłowego oznakowania opakowań jednostkowych przeznaczonych dla konsumenta finalnego oraz niewłaściwej jakości.

 •  

 
 Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie prawidłowości znakowania wyrobów ciastkarskich, napojów bezalkoholowych i herbatek owocowych, w II kwartale 2018 roku.


I. CEL KONTROLI



Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości znakowania 3 wybranych grup artykułów rolno-spożywczych, tj. napojów bezalkoholowych, wyrobów ciastkarskich oraz herbatek owocowych ze szczególnym uwzględnieniem:

 • - prawidłowości znakowania opakowań ww. produktów, w tym nowości rynkowych
  i produktów priorytetowych wskazanych w Programie kontroli, tj. „wód smakowych” na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi rolnictwa ekologicznego oraz produktów regionalnych (ChNP, ChOG), tradycyjnych (GTS) oraz deklaracją producenta,

 • - dokumentów potwierdzających jakość handlową kontrolowanych grup oraz stosowanych surowców,

 • - weryfikacji procesu technologii produkcji,

 • - sposobu i warunków składowania kontrolowanych grup,

 • - aspektu tzw. „podwójnej jakości”,

 • - wymagań formalno-prawnych.

   

II. ZAKRES KONTROLI


Kontrolę przeprowadzono łącznie w 5 jednostkach, a w tym w:

 • - 2 zajmujących się produkcją wyrobów ciastkarskich,

 • - 2 produkujących napoje bezalkoholowe "wody smakowe",

 • - 1 wytwarzającym herbatki owocowe.


Skontrolowano ogółem 9 partii reprezentujących 32 kg wyrobów ciastkarskich, 130 590 l napojów bezalkoholowych, oraz 163,616 kg herbatek owocowych.


III. WYNIKI KONTROLI


Kontrolą w zakresie znakowania objęto:

 • - 3 partie wyrobów ciastkarskich, z czego uwagi w tym zakresie wniesiono w przypadku 1 z nich, tj. 6,5 kg wafli przekładanych,

 • - 4 partie napojów bezalkoholowych nie wnosząc uwag co do prawidłowości ich oznakowania,

 • - 2 partie herbatek owocowych (bez uwag w znakowaniu).

   

Stwierdzone nieprawidłowości w przypadku wyrobów ciastkarskich polegały na tym że:

 • - wykaz składników nie obejmował faktycznie użytych w produkcji surowców oraz składników składnika złożonego,

 • - zamieszczone składniki występujące w środku spożywczym nie zostały podane w malejącej kolejności ich masy w momencie ich użycia przy wytworzeniu tego środka spożywczego,

 • - datę minimalnej trwałości podano w kolejności rok, miesiąc i dzień zamiast dzień, miesiąc i rok,

 • - informacja dotycząca warunków przechowywania została zamieszczona po danych odnoszących się do daty minimalnej trwałości,

 • - obowiązkowe informacje na temat żywności wymienione w art. 9 ust.1 znajdujące się na etykietach podane były z użyciem znaków o rozmiarze czcionki mniejszej niż 1,2 mm,

 • - wysokość cyfr i liter w oznakowaniu ilości nominalnej towaru paczkowanego dla towaru powyżej 200 g była mniejsza od minimalnej (4mm) określonej w załączniku nr 2,

 • - nie podano funkcji technologicznej wodorowęglanu sodu,

 • - zastosowano wyłącznie nazwę fantazyjną, która nie charakteryzowała właściwie danego produktu oraz nie umożliwiała konsumentowi poznanie rzeczywistego charakteru tego środka spożywczego i odróżnienie go od innych produktów z którymi może zostać pomylony.


IV. SANKCJE


Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • - wydania 1 decyzji administracyjnej zakazującej wprowadzenia do obrotu 1 partii wyrobów ciastkarskich, będącej artykułem rolno-spożywczym zafałszowanym w rozumieniu art. 3 pkt 10 lit. b) i c) ustawy o jhars,

 • - wydania 1 decyzji administracyjnej nakładającej na producenta wyrobów ciastkarskich karę pieniężną w wysokości 1123 zł,

 • - wystosowania zaleceń pokontrolnych wzywających do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości w oznakowaniu wyrobów ciastkarskich,

 • - ukarania jednego z przedsiębiorców mandatem karnym kredytowanym w wysokości 200 zł za nie dopełnienie ustawowego obowiązku zgłoszenia prowadzonej działalności do IJHARS,

 • - przekazania 1 informacji do właściwej terytorialnie Inspekcji Weterynaryjnej, w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.

 

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Potrzeba przeprowadzania kontroli tych grup asortymentowych wynika z faktu, że są to produkty w przypadku których wcześniejsze kontrole wykazały wiele nieprawidłowości w zakresie znakowania.