IV kwartał 2017 r.
Redaktor: Lidia Swatowska   
04.01.2018.

  

Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów owocowych i orzechów w IV kwartale 2017 roku.

 

 

  • I. CEL KONTROLI

  Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej przetworów owocowych, ze szczególnym uwzględnieniem owoców suszonych i kandyzowanych oraz orzechów na zgodność z obowiązującymi przepisami.

    

   II. ZAKRES KONTROLI

  Kontrolę przeprowadzono w 3 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego, którą objęto 6 partii wyrobów w opakowaniach przeznaczonych dla konsumenta finalnego, a w tym:

  • 3 owoców suszonych,

  • 2 orzechów,

  • 1 owoców kandyzowanych.

   

  III. WYNIKI KONTROLI

  Jakość przetworów owocowych i orzechów na podstawie badań laboratoryjnych

  Do badań w Laboratorium Specjalistycznym GIJHARS w Lublinie pobrano próbki z 6 partii wyrobów gotowych. Kontrolowani producenci deklarowali ich jakość określając między innymi następujące parametry :

   

  1. wygląd,

  2. smak i zapach,

  3. konsystencja,

  4. wilgotność,

  5. obecność szkodników

  oraz cechy typowe dla poszczególnych grup, w tym uszkodzenia (połamanie, pokruszenie), zanieczyszczenia organiczne.

  Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały nieprawidłowości w jednej z 6 poddanych kontroli partii orzechów nieodpowiadającej wymaganiom jakościowym zadeklarowanym przez producenta ze względu na zawyżoną zawartość orzechów połamanych, połówek oraz niewykształconych. Naruszono tym art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2212)

  Znakowanie przetworów owocowych i orzechów

  Ogółem ocenie prawidłowości znakowania poddano 6 partii suszonych owoców.

  Uwagi wniesiono do 3 partii wyrobów gotowych, tj. 50% ogółem skontrolowanych, ponieważ na opakowaniach jednostkowych w 2 przypadkach :

  • obowiązkowe informacje na temat żywności znajdujące się na etykietach, tj. wykaz składników, data minimalnej trwałości, warunki przechowywania, nazwa i adres podmiotu, kraj pochodzenia, informacje o wartości odżywczej podane były z użyciem znaków o rozmiarze czcionki mniejszej niż 1,2 mm

  • informację o możliwości wystąpienia w produkcie niezamierzonej pozostałości substancji alergennej podano za pomocą zwrotu: ,,Produkt może zawierać śladowe ilości ... ” zamiast ,,Może zawierać ...” lub ,,Możliwa obecność ….”, które to sformułowanie w kontekście braku wymagań, co do określenia poziomu zawartości składnika alergennego decydującego o uznaniu za ilość śladową może być niejasne i niezrozumiałe dla konsumenta,

  • podano niepełne dane identyfikujące producenta w zakresie jego nazwy.

  Powyższe naruszało art. 13, ust. 2 oraz art. 9 ust. 1 lit h) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywy Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18 z późn. zm.).

   

   

  Ponadto w oznakowaniu 1 partii daktyli suszonych stwierdzono nieprawidłowość dotyczącą podania warunków przechowywania nad informacjami odnoszącymi się do daty minimalnej trwałości zamiast po tych danychco reguluje Załącznik X pkt 1 lit. b) ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011.

   

  Sankcje

  Ustalenia kontroli w zakresie jakości handlowej przetworów owocowych i orzechów były podstawą do:

  • wydania 1 decyzji administracyjnej wymierzającej karę pieniężną w wysokości 500 zł za wprowadzenie do obrotu artykułu rolno-spożywczego nieodpowiadającego parametrom jakościowym zadeklarowanym przez producenta oraz wymaganiom w zakresie znakowania,

  • wysłania zaleceń pokontrolnych wzywających do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości w oznakowaniu opakowań przeznaczonych dla konsumenta finalnego.

   

  IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

   

  Nie wszystkie podmioty przykładają stosowną wagę do oznakowania wyrobów gotowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stwierdzone przypadki nieprawidłowego znakowania przetworów owocowych i orzechów w opakowaniach przeznaczonych dla konsumenta finalnego, jak również niewłaściwa jakość mają istotne znaczenie, w związku z czym zasadne jest prowadzenie dalszych kontroli w zakresie jakości handlowej suszonych owoców.

 •  

 •  Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów rybnych w IV kwartale 2017 roku.

   

  I. CEL KONTROLI

  • sprawdzenie jakości handlowej przetworów rybnych na zgodność z deklaracją producenta
   (ocena organoleptyczna oraz badania laboratoryjne),

  • ocena prawidłowości znakowania opakowań w zakresie zgodności z obowiązującymi
   przepisami.

   

  II. ZAKRES KONTROLI

  Kontrolę przeprowadzono w 1 zakładzie zajmującym się produkcją i wprowadzaniem do obrotu przetworów rybnych na terenie województwa lubelskiego i objęto nią 3 partie o łącznej masie 510 kg.

   

  III. WYNIKI KONTROLI

  Ocena organoleptyczna i parametry fizykochemiczne

  Przeprowadzone analizy nie wykazały nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej przetworów rybnych.

   

  Znakowanie

  Stwierdzono, że oznakowanie 3 partii nie odpowiadało wymaganiom dotyczącym oznakowania, ponieważ na etykietach:

  • w wykazie składników nie podano wszystkich wykorzystanych do produkcji składników,

  • dobrowolne oznaczenie podobszaru połowu surowca rybnego obejmowało jedynie numer,

  • warunki przechowywania podano z naruszeniem art. 24 ust. 2 rozporządzenia nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności,

  • ilościową zawartości składników występujących w nazwie wyrażono wartością wagową,

  • użyto niezrozumiałe skróty wyrazów,

  • w składzie podano składniki, których faktycznie nie użyto do produkcji.

   

  IV. SANKCJE

  W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej:

  • przesłane zostało do producenta zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w związku z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno – spożywczych zafałszowanych,

  • wystosowano zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia nieprawidłowości
   w oznakowaniu.

   

  V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

   

  Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli, stwierdzono, że jakość przetworów rybnych w zakresie cech organoleptycznych i parametrów fizykochemicznych nie budziła zastrzeżeń, niemniej jednak z uwagi na niezgodności w oznakowaniu, należy systematycznie przeprowadzać kontrolę przetworów rybnych.

 
 
 Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej miodu w IV kw. 2017 roku.
 
I. CEL KONTROLI 
 
Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej miodu, ze szczególnym uwzględnieniem:
 
- miodu krajowego importowanego oraz pochodzącego z UE, w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu MRiRW z 3 pażdziernika 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu oraz deklaracją producenta,
- prawidłowości znakowania miodu w zakresie określonym w przepisach prawa,
- sposobu składowania i transportu,
- aktualności danych o przedsiębiorcach znajdujących się w systemie ZSI w zakresie prowadzonej przez nich działalności obejmującej produkcję, składowanie, konfekcjonowanie i obrót artykułami rolno-spożywczymi.
 
II. ZAKRES KONTROLI
 
Ogółem skontrolowano 4 podmioty znajdujące się na terenie województwa lubelskiego zajmujące się produkcją i konfekcjonowaniem miodu.
 
III.WYNIKI KONTROLI 
 
A. JAKOŚĆ HANDLOWA
 
W toku kontroli dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych i fizykochemicznych  w odniesieniu do deklaracji producentów oraz obowiązujących przepisów dla 8 partii reprezentujących 3777,32 kg, tj.:
 • - 1 miodu nektarowego akacjowego,

 • - 2 miodu nektarowego gryczanego,

 • - 3 miodu nektarowego lipowego,

 • - 2 miodu nektarowego wielokwiatowego.

   

Przeprowadzone analizy wykazały nieprawidłowości świadczące o zafałszowaniu 4 z nich o masie 195,32 kg ze względu na:

 • - brak w przewadze udziału pyłku w miodzie określonym nazwą tej rośliny,

 • - nie potwierdzenie pochodzenia geograficznego miodu,

 • - niezgodny wynik oceny organoleptycznej w zakresie barwy, smaku i zapachu. 

   

  B. ZNAKOWANIE

   

Oceną objęto 8 partii miodu stwierdzając że oznakowanie 5 z nich naruszało przepisy prawa żywnościowego o charakterze ogólnym oraz dotyczące szczegółowych wymagań odnoszących się do miodu, ponieważ:

- podano niezgodne z prawdą dane w zakresie nazwy/ nazwy i pochodzenia produktu,

- zastosowano dobrowolną informację przedstawiającą znak graficzny zawierający określenie PRODUKT POLSKI dla produktu niespełniającego kryteriów art. 7b ust. 1 pkt 2 ustawy o ijhars. 

- szata graficzna umieszczona na wieczku przysłaniała datę minimalnej trwałości oraz datę rozlewu co było nieczytelne,

- w oznakowaniu użyto niewłaściwego sformułowania dotyczącego daty minimalnej trwałości, tj. WAŻNOŚĆ, zamiast Najlepiej spożyć przed:,

- nie podano informacji odnoszącej się do pochodzenia produktu wymaganej art. 9 ust 1 lit. i) rozporządzenia 1169/2011 oraz § 15 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia MRiRW w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych,

 - podano niepełne dane identyfikujące producenta w zakresie jego adresu,

- obowiązkowe informacje na temat żywności wymienione w art. 9 ust. 1, znajdujące się na etykietach tj. data minimalnej trwałości, warunki przechowywania, nazwa i adres podmiotu oraz informacje o wartości odżywczej podane były z użyciem znaków o rozmiarze czcionki mniejszej niż 1,2 mm.

 

W toku kontroli nie stwierdzono:

- określeń "bio", "eko" lub podobnych na przetworach wyprodukowanych metodami konwencjonalnymi,

- bezprawnego stosowania zarejestrowanych chronionych nazw środków spożywczych. 

 •  

C. INNE USTALENIA KONTROLI
 
Jak ustalono:
- brak było przypadków oferowania produktów po upływie dat minimalnej trwałości oraz niewłaściwego stanu opakowań jednostkowych,
- warunki składowania zapewniały utrzymanie właściwej jakości przechowywanych produktów oraz były zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji zakładowej i na opakowaniu,
- stosowane przyrządy pomiarowe posiadały cechy prawnej kontroli metrologicznej,
- nie zatrudniano rzeczoznawców do pobierania prób,
- podmioty objęte kontrolą dokonały zgłoszenia prowadzonej działalności. 
 
IV. SANKCJE 
 

Na podstawie ustaleń kontroli wydano:

 • * 8 decyzji administracyjnych, tj.:

 • - 4 zakazujące wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych
  co do nazwy/nazwy i pochodzenia,

 • - 1 nakazującą poddanie zabiegowi prawidłowego oznakowania dla produktu niespełniającego wymagań w zakresie jakości handlowej w zakresie znakowania,

 • - 2 o naliczeniu kar pieniężnych w związku z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych na łączną sumę 60 513,- zł,

 • - 1 o naliczeniu kary pieniężnej w związku z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych o niewłaściwej jakości handlowej w kwocie 500,- zł,

 • * zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia nieprawidłowości ujawnionych w oznakowaniu.

 • V. PODSUMOWANIA I WNIOSKI

Wyniki przeprowadzonej kontroli wykazały duży odsetek nieprawidłowości i świadczyły
o złamaniu szeregu norm prawnych z zakresu prawa żywnościowego, w tym przepisów regulujących szczegółowo jakość handlową miodu (62,50 % ogólnej ilości poddanej kontroli), co w rezultacie skutkowało wprowadzeniem klientów w błąd
oraz dowiodło, że szeroko rozumiane interesy konsumentów w tym segmencie rynku są szczególnie zagrożone.

Biorąc pod uwagę rozmiar stwierdzonych nieprawidłowości tut. Inspektorat uważa za zasadne kontynuowanie kontroli w ww. zakresie ze szczególnym zwróceniem uwagi na deklaracje producentów w zakresie nazwy dla miodów odmianowych oraz ich pochodzenia.

 

 

Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej jaj z uwzględnieniem kontroli podmiotów zwolnionych ze znakowania w IV kw 2017r.

              I.      CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej jaj, kontrole dokumentacji w podmiotach zwolnionych z obowiązku znakowania jaj oraz weryfikacja prawidłowości znakowania jaj z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych dotyczących rolnictwa ekologicznego.

           II.      ZAKRES KONTROLI

Kontrolą objęto pięć zakładów pakowania, w tym cztery gospodarstwa rolne.

   III.      WYNIKI KONTROLI

W powyższym zakresie sprawdzono łącznie 10 próbek jaj klasy A pobranych z partii o łącznej wielkości 39 700 szt. jaj.

W wyniku przeprowadzonych działań pod kątem sprawdzenia:

   - oceny organoleptycznej jaj- potwierdzono, że cechy jakościowe ww. partii jaj były zgodne z określonymi w art. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 589/2008,

   - zgodności deklarowanych klas wagowych jaj - wykazano że po uwzględnieniu tolerancji dopuszczonych na mocy art. 27 ww. Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 589/2008 badane partie spełniają wymagania jakości handlowej w przedmiotowym zakresie,

   - prawidłowości oznakowania zarówno kodem producenta jak też opakowań jednostkowych i transportowych – uwag nie wniesiono.

Niezależnie od powyższego przeprowadzone czynności kontrolne nie wykazały:

- żadnych nieuczciwych praktyk handlowych polegających na nieprawnym wykorzystywaniu lub nawiązywaniu do rolnictwa ekologicznego, chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych, jak też oznaczeń produktów będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami,

- stosowania przez zakład dodatkowego, fakultatywnego znakowania opakowań w zakresie sposobu żywienia kur niosek, czy też deklaracji jakości jaj jako ,,ekstra”.

IV.  SANKCJE

W związku z brakiem nieprawidłowości sankcji nie zastosowano.

 

 

 •  Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych w IV kwartale 2017 roku.

   

  I. CEL KONTROLI

  • - sprawdzenie jakości handlowej przetworów mlecznych w zakresie zgodności z deklaracją jakościową producenta

  • - sprawdzenie prawidłowości znakowania wyrobów gotowych z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

   

  II. ZAKRES KONTROLI

  Kontrolę przeprowadzono w 6 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i dystrybucją przetworów mlecznych.

   

  III. WYNIKI KONTROLI

  A. jakość handlowa przetworów mlecznych.

   Badaniom poddano 18 partii przetworów mlecznych o łącznej masie 49 806,432 kg, a w tym ocenie:

 • - organoleptycznej 13 partii o masie 41 560,432 kg,

 • - fizykochemicznej 18 partii o masie 49 806,432 kg,

 • - mikrobiologicznej 1 partię o masie 30 102,00.

 • Uzyskane wyniki nie wykazały nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej wyrobów gotowych.

 • B. Znakowanie przetworów mlecznych.

 • Ocenie prawidłowości znakowania poddano ogółem 18 partii wyrobów gotowych o łącznej masie 49 806,432 kg, nie wnosząc uwag w powyższym zakresie.

 
 
 
 
Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw w IV kw. 2017 r.  

  

I. CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw, ze szczególnym uwzględnieniem jakości i znakowania warzyw korzeniowych (w tym pietruszka, pasternak) objętych ogólnymi normami handlowymi na zgodność z obowiązującymi przepisami. 

 

II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 5 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego (4 hurtownie oraz 1 zrzeszenie producentów owoców), którą objęto 58 partii świeżych owoców i warzyw, w tym:

 • - 35 świeżych owoców,

 • - 23 świeżych warzyw.

 

III. WYNIKI KONTROLI

Jakość handlowa świeżych owoców i warzyw w zakresie zgodności z wymaganiami szczegółowych i ogólnych norm handlowych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (WE) nr 543/2011


We wszystkich kontrolowanych podmiotach poddano ocenie 58 partii świeżych owoców i warzyw na zgodność
z wymaganiami jakościowymi określonymi w Rozporządzeniach Komisji (WE).

Stwierdzono, że wszystkie kontrolowane partie owoców i warzyw były zdrowe, o świeżym wyglądzie, odpowiednio dojrzałe, pozbawione obcego zapachu i smaku, wolne od szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, bez nadmiernego zawilgocenia. Zawartość każdego opakowania była jednolita pod względem odmiany, jak również stopnia dojrzałości. Pod względem jakości kontrolowane partie spełniały wymagania rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 ustalającego szczegółową oraz ogólną normę handlową.

Do badań w Laboratorium Specjalistycznym GIJHARS w Lublinie pobrano próbkę pietruszki w celu identyfikacji gatunku.

Przeprowadzone badania laboratoryjne ptwierdziły tożsamość korzenia pietruszki.


Znakowanie świeżych owoców i warzyw

Ogółem ocenie prawidłowości znakowania poddano 58 partii świeżych owoców i warzyw.

W zakresie znakowania świeżych owoców i warzyw uwag nie wniesiono. Poddane kontroli partie miały pełne oznakowanie zamieszczone bezpośrednio na opakowaniach jednostkowych lub zawieszkach zgodnie
z obowiązującymi przepisami
.

 

Sankcje

Jakość kontrolowanych partii owoców i warzyw, ich oznakowanie oraz warunki składowania nie budziły zastrzeżeń, wobec powyższego sankcji nie zastosowano.

Cztery podmioty, które nie przekazały informacji o obrocie świeżymi owocami i warzywami za rok kalendarzowy 2016 zostały ukarane grzywną w postaci mandatu karnego na łączną kwotę 700 zł.