I kwartał 2016
Redaktor: Lidia Swatowska   
04.04.2016.

 Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej mięsa drobiowego 

 

I.       CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie:

-        jakości handlowej mięsa drobiowego oraz kontrola zawartości wody wchłoniętej w zakresie zgodności z:

*         wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013,

*         wymaganiami rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008,

-        prawidłowości znakowania mięsa drobiowego z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

 

II.     ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 2 podmiotach gospodarczych zajmujących się produkcją i wprowadzaniem do obrotu mięsa drobiowego i objęto nią w zakresie oceny organoleptycznej, prawidłowości oznakowania i badań laboratoryjnych 3 partie kawałków drobiu o łącznej masie 1985 kg.

 

III.   WYNIKI KONTROLI

Przeprowadzona ocena organoleptyczna, badania laboratoryjne oraz kontrola znakowania nie wykazała nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej mięsa drobiowego.

Niemniej jednak w oznakowaniu 1 partii kawałków drobiu stwierdzono stosowanie informacji typu „chów bez antybiotyków“, „karma 100 % roślinna bez GMO" o czym poinformowano właściwy miejscowo Inspektorat Weterynarii.

IV.  PODSUMOWANIE I WNIOSKI

 

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli, stwierdzono, że jakość mięsa drobiowego nie budziła zastrzeżeń, niemniej jednak w trosce o interes konsumenta należy systematycznie przeprowadzać kontrolę w tym zakresie.

 

 Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej mięsa

 

I. CEL KONTROLI

-     sprawdzenie jakości handlowej mięsa mielonego i garmażeryjnego oraz mięsa kulinarnego  na zgodność z obowiązującymi przepisami i deklaracją producenta (ocena organoleptyczna oraz badania laboratoryjne),

-        ocena prawidłowości znakowania opakowań z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

II. ZAKRES KONTROLI

Działaniami objęto 3 podmioty gospodarcze zajmujące się produkcją i wprowadzaniem do obrotu ww. produktów na terenie województwa lubelskiego. W celu sprawdzenia jakości handlowej pobrano próbki z 6 partii o masie 3309 kg, a w tym z:

*         4 partii mięsa kulinarnego o masie 2688 kg,

*         2 partii mięsa garmażeryjnego o masie 621 kg.

 

III. WYNIKI KONTROLI

Ocena organoleptyczna

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych ww. mięs.

  

Parametry fizykochemiczne

Nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono w przypadku 1 partii, a dotyczyły one obecności niezadeklarowanego w składzie surowca wołowego.

 

Znakowanie

Stwierdzono, że oznakowanie 6 partii nie odpowiadało wymaganiom dotyczącym oznakowania, ponieważ na etykietach:

-        w wykazie nie podano wszystkich wykorzystanych do produkcji składników, w tym aromatu i surowca wołowego,

-        brak było warunków przechowywania,

-        nie podano kraju pochodzenia mięsa,

-        nie podano pełnych danych identyfikujących producenta,

-        błędnie podano informację o ilościowej zawartości mięsa wieprzowego.

 

IV. SANKCJE

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej:

*            wystosowano 3 zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia nieprawidłowości
w oznakowaniu,

*            wydano decyzję administracyjną o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 678 z późn. zm.) za wprowadzenie do obrotu artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego w wysokości 1198 zł.

 

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli, stwierdzono, że jakość mięsa w zakresie cech organoleptycznych nie budziła zastrzeżeń, niemniej jednak z uwagi na nieprawidłowości w oznakowaniu, w tym m. in. nieuwzględnienie wszystkich surowców wykorzystanych do przygotowania produktu, należy systematycznie przeprowadzać kontrolę w szczególności mięsa garmażeryjnego. 

 

  Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie prawidłowości znakowania wybranych grup artykułów

rolno-spożywczych

 

I. CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie: 

-     jakości handlowej pieczywa i wyrobów garmażeryjnych w zakresie zgodności z deklaracją producenta,

-   prawidłowość znakowania wyrobów gotowych z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

 

II. ZAKRES KONTROLI

 

Kontrolę przeprowadzono w 7 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i dystrybucją pieczywa.

 

III. WYNIKI KONTROLI

Jakość handlowa pieczywa i wyrobów garmażeryjnych (badania laboratoryjne i znakowanie).

W celu sprawdzenia prawidłowości oznakowania pobrano łącznie 15 próbek reprezentujących 2 999,97 kg wyrobów gotowych, a w tym:

 - 9 partii pieczywa mieszanego o masie 2 767,00 kg,

- 2 partie pieczywa żytniego o masie 41,20 kg,

- 1 partię pieczywa pszennego o masie 52,00 kg,

-  3 partie wyrobów garmażeryjnych o masie 139,77 kg.

W wyniku tej oceny stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu 9 partii wyrobów gotowych o masie 1 913,97 kg, a w tym 7 partii pieczywa o masie 1795,20 kg i 2 partii wyrobów garmażeryjnych o masie 118,77 kg.

Kontrolowane partie wyrobów gotowych spełniały wymagania pod względem zgodności masy rzeczywistej z masą zadeklarowana przez producentów w zakresie deklarowanej masy netto.

Ponadto do badań laboratoryjnych pobrano łącznie 7 próbek wyrobów gotowych o łącznej masie 2 448,77 kg, a w tym:

- 4 partie pieczywa mieszanego o masie 2 309,00 kg,

- 3 partie wyrobów garmażeryjnych o masie 139,77 kg.

 Powyższe działania potwierdziły, że kontrolowane partie wyrobów gotowych spełniały wymagania pod względem:

- cech organoleptycznych dla wyrobów garmażeryjnych określonych w dokumentach zakładowych,

- obecności bakterii kwasu mlekowego dla pieczywa produkowanego na naturalnym kwasie. 

 

IV. SANKCJE

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 678 z późn. zm.) za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej do WIJHARS w Lublinie, 4 osoby ukarano grzywną w drodze mandatów karnych kredytowanych na ogólna kwotę 700,00 zł.

Do 5 jednostek zostały wysłane zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości wynikających z nieprawidłowego oznakowania opakowań jednostkowych przeznaczonych dla konsumenta finalnego. 

 

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Jak wynika z przeprowadzonych kontroli nie wszystkie jednostki przykładają stosowną uwagę do prawidłowego oznakowania produktów zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Oznakowanie pieczywa ma bardzo istotne znaczenie dla konsumenta podczas dokonywania zakupów, w związku z czym wskazane jest prowadzenie dalszych kontroli w zakresie jakości handlowej pieczywa.