II kwartał 2016
Redaktor: Lidia Swatowska   
04.07.2016.
  Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów mięsnych

 

I. CEL KONTROLI

-    sprawdzenie jakości handlowej przetworów mięsnych na zgodność z deklaracją producenta (ocena organoleptyczna oraz badania laboratoryjne),

-        identyfikacja surowców pochodzenia zwierzęcego,

-        ocena prawidłowości znakowania opakowań z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

II. ZAKRES KONTROLI

Działaniami objęto 1 podmiot gospodarczy zajmujący się produkcją i wprowadzaniem do obrotu przetworów mięsnych na terenie województwa lubelskiego. W celu sprawdzenia jakości handlowej wędlin pobrano próbki z 5 partii o masie 610 kg, a w tym z:

-        4 partii kiełbas o masie 550 kg,

-        1 partii wędzonki o masie 60 kg.

 

III. WYNIKI KONTROLI

Ocena organoleptyczna i parametry fizykochemiczne

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych i parametrów fizykochemicznych wędlin.

Znakowanie

Stwierdzono, że oznakowanie 5 partii nie odpowiadało wymaganiom dotyczącym oznakowania, ponieważ na etykietach:

-     w wykazie nie podano wszystkich wykorzystanych do produkcji składników, w tym dodatków do żywności pełniących funkcję technologiczną w wyrobach,

-        podano składniki, których faktycznie nie użyto do wytwarzania środka spożywczego,

-     zamieszczono wykorzystane do produkcji surowce alergenne, nie podkreślając za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego je od reszty wykazu składników,

-        podano niepełną nazwę opisową wyrobu, tj. brak było stopnia rozdrobnienia surowców mięsnych,

-        nazwę funkcji technologicznej dodatku do żywności podano niezgodnie z rozporządzeniem 1169/2011,

-        składniki pochodzenia roślinnego podano bez oznaczenia ich źródła (nazwy rośliny),

-        zamieszczono dwie wykluczające się informacje odnośnie ilościowej zawartości mięsa wieprzowego,

-        wykorzystano do produkcji wędzonki barwnik o numerze E120, który jest niedopuszczony do stosowania,

-        nazwa wyrobu nie obejmowała informacji o dodanej wodzie, której zawartośćw wyrobie gotowym, przekraczała 5 % oraz o obecności białka mleka.

 

IV. SANKCJE

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej:

-                  wystosowano zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia nieprawidłowości w oznakowaniu,

-               zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego przesłane zostało do kontrolowanej jednostki zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w związku z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych za wprowadzenie do obrotu nieprawidłowo oznakowanych 5 partii przetworów mięsnych, będących artykułami rolno-spożywczymi zafałszowanymi.

 

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

 

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli, stwierdzono, że jakość wędlin w zakresie cech organoleptycznych nie budziła zastrzeżeń, niemniej jednak z uwagi na nieprawidłowości w oznakowaniu, w tym m. in. nieuwzględnienie wszystkich surowców wykorzystanych do przygotowania produktu, należy systematycznie przeprowadzać kontrolę przetworów mięsnych.

 

 Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej herbaty i herbat owocowych

 

I. CEL KONTROLI 

Celem kontroli było sprawdzenie:

- jakości handlowej herbaty i herbatek owocowych w zakresie zgodności z wymaganiami zadeklarowanymi przez producenta,

- prawidłowości znakowania opakowań z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

II. ZAKRES KONTROLI 

Kontrolą objęto 2 podmioty funkcjonujące na terenie województwa lubelskiego zajmujące się produkcją herbaty oraz herbat owocowych.

Kontrolę w pełnym zakresie przeprowadzono w jednym zakładzie produkcyjnym, gdyż drugi z producentów na stanie magazynowym nie posiadał wyrobów przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego. Ich produkcja prowadzona jest wyłącznie pod zamówienie klienta. 

 

III. WYNIKI KONTROLI 

Jakość handlowa herbaty i herbatek owocowych (badania laboratoryjne i znakowanie).

Badaniom w zakresie oceny organoleptycznej, fizykochemicznej oraz znakowania poddano 2 partie herbatek owocowych o łącznej masie  18,744 kg.

Powyższe działania potwierdziły, że kontrolowane partie herbatek owocowych spełniały wymagania pod względem cech organoleptycznych i fizykochemicznych określonych w dokumentach zakładowych, tj. specyfikacjach dla wyrobów gotowych, a oznakowanie opakowań było zgodne z obowiązującymi przepisami i nie wprowadzało konsumenta w błąd.

 

IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Jak wynika z przeprowadzonych czynności kontrolnych producenci dochowują staranności prawidłowego oznakowania produktów zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Informacje dotyczące wyrobu udostępniane konsumentom za pośrednictwem etykiet lub innych materiałów reklamowych mają istotne znaczenie podczas dokonywania zakupu. Pomimo braku stwierdzenia nieprawidłowości podczas bieżących kontroli właściwym jest dalsze monitorowanie jakości handlowej herbat i herbatek owocowych. 

 

 Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie prawidłowości znakowania wybranych grup artykułów
rolno-spożywczych

 

I.CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie:

- jakości handlowej napojów bezalkoholowych, octu oraz soków warzywnych i warzywno-owocowych w zakresie zgodności z deklaracją jakościową producenta;

- prawidłowości znakowania wyrobów gotowych z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych. 

 

II. ZAKRES KONTROLI 

Kontrolę  przeprowadzono w 8 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i dystrybucją napojów bezalkoholowych, octu oraz soków warzywnych i warzywno-owocowych.

 

III. WYNIKI KONTROLI 

Jakość handlowa napojów bezalkoholowych, octu oraz soków warzywnych i warzywno-owocowych (badania laboratoryjne i znakowanie).

            Kontroli prawidłowości oznakowania poddano 10 partii wyrobów gotowych, tj.:

l      8 partii napojów bezalkoholowych o łącznej masie 180 987,24 litra, a w tym: 

- 3 partie napojów niegazowanych o masie 156 709,44 litra,

- 1 partie napoju lekko gazowanego o masie 990 litrów,

- 4 partie napojów gazowanych o masie 23 287,80 litra. 

 

  • *    1 partię octu spirytusowego o masie 5155,20 litra, 

 

*    1 partię ekologicznego soku z buraków o masie 1344,00 litra.

 W wyniku powyższej oceny stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu 8 partii napojów bezalkoholowych o łącznej masie 180 987,24 litra.

W celu sprawdzenia jakości handlowej wyrobów gotowych do badań laboratoryjnych pobrano 10 próbek, tj. z:

*      W wyniku powyższej 8 partii napojów bezalkoholowych reprezentujących łącznie 180 987,24 litra, a w tym poddano ocenie:

a) organoleptycznej 2 partie o łącznej masie 22 261,80 litra, tj.:

- 2 partie napojów gazowanych o masie 22 261,80 litra,

b) fizykochemicznej 8 partii o łącznej masie 180 987,24 litra, tj.:

- 3 partie napojów niegazowanych o masie 156 709,44 litra,

- 1 partie napoju lekko gazowanego o masie 990 litrów,

- 4 partie napojów gazowanych o masie  23 287,80 litra. 

*      1 partie octu spirytusowego o masie 5155,20 litra do oceny organoleptycznej i fizykochemicznej, 

*      1 partie ekologicznego soku z buraków z zagęszczonego soku o masie 1344,00 litra do oceny organoleptycznej i fizykochemicznej.

            Na podstawie otrzymanych wyników laboratoryjnych stwierdzono, że jakość handlowa wszystkich ww. partii wyrobów gotowych była zgodna z wymaganiami zawartymi w oznakowaniu oraz w deklaracjach jakościowych producentów.

IV. SANKCE

Do 6 jednostek zostały wystosowane zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości wynikających z nieprawidłowego oznakowania opakowań jednostkowych przeznaczonych dla konsumenta finalnego. 

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Jak wynika z przeprowadzonych czynności kontrolnych, że nie wszystkie jednostki przedkładają stosowną uwagę do prawidłowego oznakowania produktów zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Oznakowanie napojów bezalkoholowych ma bardzo istotne znaczenie dla konsumenta podczas dokonywania zakupów, w związku z czym wskazane jest prowadzenie dalszych kontroli w zakresie jakości handlowej.

 

 

 Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej jaj z uwzględnieniem kontroli podmiotów zwolnionych ze znakowania.


I. Cel kontroli:

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej jaj ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia: cech organoleptycznych i klas wagowych jaj, prawidłowości znakowania jaj na skorupie, opakowań jednostkowych i transportowych.

II. Zakres kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w czterech zakładach pakowania, poddając łącznej ocenie 12 partii jaj o łącznej wielkości 36 450 szt.

III. Wyniki Kontroli:

  • Sprawdzenie cech organoleptycznych.

Ocenie w tym zakresie poddano łącznie 9 partii o wielkości 25 590 szt. W wyniku tych działań potwierdzono, że cechy jakościowe wszystkich poddanych kontroli partii jaj były zgodne z określonymi w art. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 589/2008,

Kontrola zgodności deklarowanych klas wagowych wykazała, że po uwzględnieniu tolerancji przewidzianej na mocy art. 27 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 589/2008 klasyfikacja wg masy wszystkich 9 partii została przeprowadzona w sposób prawidłowy,


  • Prawidłowość oznakowania.

Kontroli prawidłowości oznakowania poddano partie jaj, z których pobrano próbki do oceny cech organoleptycznych i zgodności deklarowanych klas wagowych oraz 3 partie jaj umieszczonych w opakowaniach transportowych kierowanych z miejsca ich produkcji.

W wyniku tych czynności:

- nie wniesiono uwag w zakresie znakowania opakowań transportowych oraz jaj wprowadzanych do obrotu bez opakowań (luzem),

- w kwestii zamieszczania kodu producenta nieprawidłowości stwierdzono w przypadku partii 4 500 szt. jaj, które zostały oznakowane jako pochodzące z dwóch różnych ferm prowadzących odmienne od siebie metody chowu, tj. na części jaj widniał nr wskazujący na produkcję z chowu klatkowego a na pozostałych (30 % liczby jaj w pobranej próbce) nr świadczący o chowie z wolnego wybiegu, podczas gdy na opakowaniach jednostkowych znajdował się zapis o treści ,,3-Jaja z chowu klatkowego”. Powyższe wskazywało, że informacje dotyczące metody chowu umieszczone na opakowaniu jednostkowym były sprzeczne z danymi w tym zakresie wskazanymi na skorupie a naniesiony kod producenta nie odpowiadał faktycznemu pochodzeniu tego produktu i rzeczywistej metodzie utrzymania kur, co wprowadzało konsumenta w błąd w zakresie jego charakteru i pochodzenia oraz metody wytworzenia. Stanowiło to naruszenie art. 7 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywy Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18-63, z późn. zm.) i było podstawą do stwierdzenia, że ww. partia 4 500 szt. jaj jest zafałszowanym artykułem rolno-spożywczym ze względu na podanie w oznakowaniu niezgodnych z prawdą danych w zakresie jego pochodzenia,

- zakwestionowano prawidłowość oznakowania opakowań jednostkowych jednej partii 660 szt. jaj klasy M, w przypadku, których informacje o dacie minimalnej trwałości i warunkach przechowywania nie zostały podane w bezpośredniej bliskości, tj. znajdowały się po przeciwnych stronach opakowania, co stanowiło naruszenie art. 24, ust. 2 oraz ust. 1 lit. b załącznika X ww. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011.

IV. Sankcje.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

- za wykroczenie określone w art. 40 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, tj. brak zgłoszenia prowadzenia działalności do WIJHARS nałożono jeden mandat karny w wysokości 100 zł,

- do dwóch podmiotów zostały skierowane odpowiednie zalecenia pokontrolne.

Ponadto w związku z nieprawidłowym oznakowaniem partii 4 500 szt. jaj, będących zafałszowanym artykułem rolno-spożywczym ze względu na podanie w oznakowaniu niezgodnych z prawdą danych w zakresie ich pochodzenia LWIJHARS na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678 ze zm.) wydał decyzję administracyjną zakazującą wprowadzenia do obrotu przedmiotowego produktu, a następnie w oparciu o art. 40a ust. 4 ww. ustawy decyzję wymierzającą producentowi karę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł za jego wprowadzenie do obrotu.