III kwartał 2014
Redaktor: Lidia Swatowska   
17.10.2014.

            Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów zbożowych

 I.       CEL KONTROLI

- sprawdzenie jakości handlowej mąki (mąki pszennej i żytniej) oraz kasz manny, gryczanej oraz jęczmiennej).

II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 8 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego, w tym:

- w 5 zajmujących się produkcją mąki,

- w 3 zajmujących się wyłącznie produkcją kaszy,

III. WYNIKI KONTROLI

Kontrola jakości handlowej przetworów zbożowych na podstawie badań laboratowyjnych

W celu sprawdzenia jakości handlowej wyprodukowanych przetworów zbozowych pobrano 15 próbek reprezentujących 7.977,10 kg przetworów zbożowych, w tym:

- 6 z 3.135,60 kg kaszy,

- 9 z 4.841,5 kg mąki.

Wniesiono uwagi do jakości 1 partii kaszy, tj, 1000 kg kaszy gryczanej prażonej z powodu niewłaściwych cech organoleptycznych w zakresie samku i barwy.

W związku z tym na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Lubelski Wojewódzki Inspektor JHARS postanowił zakazać producentowi kaszy wprowadzania jej do obrotu. Stwierdzona w czasie badań laboratoryjnych nieprawidłowość spowodowana była brakiem skutecznego nadzoru producenta w zakresie prowadzenia procesu technologicznego związanego z prażeniem kaszy.

Kontrola prawidłowości znakowania przetworów zbożowych

Kontroli znakowania poddano 8.007,10 kg przetworów zbożowych reprezentujących 18 partii, w tym:

- 2.100 kg przetworów zbozowych w opakowaniach transportowych (3 partie),

- 5.907,10 kg przetworów zbożowych w opakowaniach przeznaczonych dla konsumenta fanalnego (15 partii).

Uwagi wniesiono do 1 partii stwierdzając w jednej z kontrolowanych firm, że partia 100,00 kg "Kaszy manny" w workach papierowych 25 kg, była nieprawidłowo oznakowana, ponieważ na opakowania zamieszczono zapis świadczący o posiadaniu certyfikatu HACCP, co było niezgodne z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2014r. poz. 669), w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz 1225 z późn. zm.) i wprowadzało konsumenta w błąd sugerując, że:

- inne przedsiębiorstwa nie posiadają wdrożonych ww. procedur,

- produkt jest lepszy od innych, bo wyprodukowany w zakładzie posiadającym wdrożony system HACCP.

W związku z ww. ustaleniami na podstawieart. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2014r. poz. 669) oraz art. 21 ww. ustawy i art. 104 KPA (Dz.U. z 2013 roku, poz. 267), w związku z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2014r. poz. 669), Lubelski Wojewódzki Inspektor JHARS wydał decyzję nakazującą poddanie ww. partii kaszy manny zabiegowi prawidłowego oznakowania.

IV. SANKCJE

Do kontrolowanych firm zostały przesłane zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości wynikających z nieprawidłowego oznakowania opakowań z przetworami z przetworami zbożowymi.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami na podstawie:

- art. 29 ust 1 pkt 1 ustawy o jhars, działając z urzędu Lubelski Wojewódzki Inspektor JHARS wydał decyzję zakazującą wprowadzenia do obrotu kaszy nieodpowiadającej zadeklarowanej jakości,

- art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy o jhars, działając z urzędu Lubelski Wojewódzki Inspektor wydał decyzję nakazującą poddanie zabiegowi prawidłowego oznakowania 1 partii kaszy manny,

art. 40a, ust. 1, pkt 3 działając z urzędu Lubelski Wojewódzki Inspektor wydał decyzję zgodnie z którą na przedsiębiorcę wprowadzającego kaszę gryczaną prażoną o niewłaściwej jakości handlowej nałożono karę pieniężną w wysokości 500,00 zł.

Ponadto zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie naliczenia kary pieniężnej dla przedsiębiorstwa niewłaściwie znakującego opakowane przetwory zbożowe.

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Wyniki przeprowadzonych kontroli świadczą m.in. o :

- znacznej poprawie w zakresie znakowania opakowań przeznaczonych dla konsumenta finalnego w porównaniu do wyników wcześniej prowadzonych kontroli,

- znacznej poprawie jakości handlowej przetworów zbożowych badanych laboratoryjnie.

Wpływ na powyższe miały dotychczasowe kontrole prowadzone przez Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora JHARS oraz fakt, że wydawane po kontroli zalecenia pokontrolne były przez właścicieli firm rzetelnie wykonywane.

Niemniej jednak stwoerdzone pojedyncze przypadki nieprawidłowego znakowania opakowań z przetworami zbożowymi oraz pojedyncze przypadki niespełniania wymagań zadeklarowanej jakości kaszy świadczą o potrzebie prowadzenia dalszych kontroli w zakresie jakości handlowej przetworów zbożowych.

 

                     Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów mięsnych

 

I.CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie:

- jakości handlowej przetworów mięsnych w zkaresie zgodności z deklaracją producenta;

- weryfikacja prawidłowości znakowania wyrobów gotowych z uwzględnieniem wymagań okreslonych w obowiązujących przepisach prawnych.

II.ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 4 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego, którą objęto przetwory mięsne przeznaczone dla konsumenta finalnego.

III. WYNIKI KONTROLI

Jakość handlowa przetworów mięsnych.

Badaniom poddano 15 partii przetworów mięsnych o łącznej masie 1000 kg do oceny:

- organoleptycznej;

- fizykochemicznej;

- prawidłowości oznakowania.

Nieprawidłowości ustalone w wyniku:

1) badań fizykochemicznych (2 partii o masie 218,00 kg) dotyczyły:

- obecności fosforanów dodanych,

- obecności mięsa oddzielonego mechanicznie (MOM),

2) oceny znakowania (7 partii o masie 558,00 kg) dotyczyły etykiet na których:

- w wykazie składników nie podano:

* fosforanów dodanych,

* mięsa oddzielonego mechanicznie,

których obecność stwierdzono na podstawie badań laboratoryjnych,

- nazwie wyrobów gotowych nie towarzyszył opis wskazujący na gatunek zwierzęcia z którego pochodziło mięso wykorzystane do ich wyprodukowania oraz umożliwiający konsumentowi rozpoznanie rodzaju przetworu mięsnego i odróżnienie go od innych produktów, z którymi może byc mylony,

- termin przydatności do dpozycia podano w niewłaściwej kolejności rok/miesiąc/dzień: "2014-08-05", zamiast dzien/miesiąc/rok : 05-08-2014

IV. SANKCJE

 W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami na podstawie:

- art. 40 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2014 r. poz. 669) za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej do WIJHARS w Lublinie, 2 osoby ukarano grzywną w drodze mandatu karnego kredytowanego na ogólną kwotę 200,00 zł,

- art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014r. poz. 669) oraz 104  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267), w związku z art. 40a ust. 1 pkt 4 i art. 6 ust. 2 ww. ustawy, który przywołuje art. 46 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia(Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914) oraz  paragraf 2, ust.1 pkt 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2014r. poz. 774), działając z urzędu Lubelski Wojewódzki Inspektor JHARS w drodze decyzji administracyjnej za wprowadzenie do obrotu partii przetworu mięsnego będącego artykułem rolno-spożywczym zafałszowanym ze względu na podanie na etykietach niezgodnych z prawda danych w zakresie składu, wymierzył karę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł.

- art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2014r. poz. 669) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 40a ust. 1 pkt 4 i art. 6 ust.2 ww. ustawy, który przywołuje art. 46 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia(Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914) oraz  paragraf 2, ust.1pkt 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2014r. poz. 774), działając z urzędu Lubelski Wojewódzki Inspektor JHARS w drodze decyzji administracyjnej za wprowadzenie do obrotu partii przetworu mięsnego będącego artykułem rolno-spożywczym zafałszowanym ze względu na stwierdzenie obecności mięsa odkostnionego mechanicznie (MOM, wymierzył karę pieniężną w wysokości 1 713,00 zł.

Postępowanie pokontrolne

Do 1 kontrolowanej jednostki zostały wystosowane zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości wynikających z nieprawidłowego oznakowania przetworów z mięsa czerwonego.

 

IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Na podstawie wyników przeprowadzonych kantroli stwierdzono, że jakość przetworów mięsnych w zakresie cech organoleptycznych nie budzi zastrzeżeń, aczkolwiek nie wszystkie jednostki przekładają stosowną uwagę do prawidłowego oznakownia produktów zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, jak również odpowiedniej jakości wprowadzanych do obrotu wyrobów mięsnych. Jakość wyrobów gotowych oraz ich oznakowanie mają istotne znaczenie dla konsumenta podczas dokonywania zakupów, w związku z czym wskazane jest prowadzenie dalszych kontroli w zakresie jakości handlowej przetworów mięsnych.

 

                       Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych

 

I. CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie:

- jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych w zakresie zgodności z deklaracją jakościową producenta;

- prawidłowości znakowania wyrobów z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 6 podmiotach funkcjonujących na terenia województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i dystrybucją wyrobów garmażeryjnych.

III. WYNIKI KONTROLI

A. Jakość handlowa wyrobów garmażeryjnych.

Badaniom poddano 13 partii pierogów o łącznej masie 394,75 kg, a w tym do oceny:

- organoleptycznej13 partii o łączenej masie 394,75kg

- fizykochemicznej 13 partii o łączenej masie 394,75kg.

Na podstawie otrzymanych wyników laboratoryjnych stwierdzono, że jakość handlowa wszystkich ww. partii wyrobów garmażeryjnych była zgodna z wymaganiami zawartymi w deklaracjach jakościowych producentów.

B. Znakowanie wyrobów garmażeryjnych.

Ocenie prawidłowości znakowania poddano ogółem 13 partii wyrobów gotowych o łącznej masie 394,75kg nie wnosząc uwag w powyższym zakresie.

Ustalono, że:

- jedna kontrolowana jednostka nie dokonała zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania i konfekcjonowania artykułów rolno-spożywczych do WIJHARS w Lublinie, czym naruszono art.12 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2014r. poz.669),

- znajdująca się na wyposażeniu jednego zakładu waga elektroniczna naie posiadała aktualnej cechy prawnej kontroli metrologicznej.

IV. SANKCJE

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami na podstawie:

- art. 40 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2014r., poz. 669) za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej do WIJHARS w Lublinie, ukarano karą grzywny w drodze mandatu karnego kredytowanego 1 osobę na ogólną kwotę 100,00 zł.

- art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001r. prawo o miarach (Dz.U. z 2004r. Nr 243, poz. 2441 z późn. zm.) za brak legalizacji wagi ukarano grzywną w drodze mandatu karnego kredytowanego 1 osobę w wysokości 100,00zł.