III kwartał 2011
Redaktor: Administrator   
17.01.2012.

     Opracował: Iwona Madejek 

Informacja o wynikach kontroli doraźnych przeprowadzonych przez WIJHARS
 w Lublinie w III kwartale 2011 roku w zakresie jakości handlowej przetworów zbożowych.

 I.       CEL KONTROLI

Celem kontroli było zbadanie jakości handlowej: mąk oraz kasz w zakresie zgodności
z obowiązującymi przepisami prawa oraz z deklaracją producenta.

 II.     ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 4 podmiotach gospodarczych na terenie województwa lubelskiego zajmujących się przetwórstwem zbóż. Kontrolą objęto łącznie 5 partii mąki oraz 2 partie kasz.

 III.  WYNIKI KONTROLI

Jakość handlowa przetworów zbożowych

Wykonane analizy przekazanych do laboratorium próbek przetworów zbożowych:

- nie wykazały niewłaściwych cech organoleptycznych;

- wykazały, zaniżoną wartość liczby opadania – 1 przypadek.

Znakowanie           

Ogółem w 4 zakładach skontrolowano oznakowanie 7 partii przetworów. Nieprawidłowe oznakowanie dotyczyło 4 partii przetworów i zostało stwierdzone w 2 zakładach.

 Nieprawidłowe oznakowanie polegało na:

§        podaniu danych identyfikujących producenta niezgodne z adresem siedziby i adresem zakładu głównego oraz podaniu niepełnego adresu oddziału, co stanowiło to naruszenie art.7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 roku Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.).

§        użyciu sformułowania „waga netto”, co było niezgodne z § 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. Nr 122, poz. 1010),

§        zamieszczeniu zapisu: „PRODUKT WYTWARZANY W SYSTEMIE HACCP”, co było
niezgodne z art. 6 ust 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.)
w związku z art. 46 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.),

§        użyciu sformułowania: „Termin przydatności do spożycia i nr partii na zgrzewie”, jednocześnie stosując określenie „Najlepiej spożyć przed końcem:”, co było niezgodne
z § 11 ust 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r., Nr 137, poz. 966
z późn. zm.), ponieważ wyrażenie najlepiej spożyć przed końcem stosuje się
w przypadku oznakowania artykułu rolno-spożywczego datą minimalnej trwałości a nie terminem przydatności do spożycia,

§        nie poprzedzeniu kodu identyfikacyjnego partii produkcyjnej literą „L”, w związku
z czym nie było możliwe jednoznaczne odróżnienie kodu identyfikacyjnego od innych informacji zawartych w oznakowaniu (na opakowaniu na tej samej wysokości umieszczono datę minimalnej trwałości), co było niezgodne z § 1 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. nr 83, poz. 772).

 Kontrola zawartości netto przetworów zbożowych

Sprawdzenia zawartości netto towarów paczkowanych przeprowadzono
w 3 skontrolowanych podmiotach, na 5 partiach przetworów zbożowych. W wyniku dokonanego przeważenia w oparciu o metodę referencyjną stwierdzono, że wszystkie skontrolowane w tym zakresie partie spełniały wymagania metrologiczne.

Sankcje

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej WIJHARS zastosował następujące sankcje:

·        nałożono 1 mandat karny kredytowany w wysokości 200 zł za nie dopełnienie obowiązku zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej do WIJHARS w Lublinie,;

·        wystosowano 2 zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia nieprawidłowości
w oznakowaniu;

·        wydano decyzję administracyjną o naliczeniu kary pieniężnej w związku
z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 187 poz.1577 z późn. zm.) za wprowadzenie do obrotu artykułu rolno-spożywczego nieodpowiadającego jakości handlowej określonej w przepisach
o jakości handlowej w kwocie 500,- zł.

 IV.  PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Kontrola przetworów zbożowych nie wykazała znaczących nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej, niemniej jednak z uwagi na ogólną złą jakość surowca należy systematycznie prowadzić kontrolę tych produktów.

        Informacja o wynikach kontroli doraźnych przeprowadzonych przez WIJHARS
 w Lublinie w III kwartale 2011 roku w zakresie jakości handlowej pieczywa półcukierniczego.

 I.       CEL KONTROLI

Celem kontroli było zbadanie jakości handlowej: pieczywa półcukierniczego bez nadzienia oraz pieczywa półcukierniczego nadziewanego owocami i ich przetworami oraz innymi masami w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz z deklaracją producenta.

 II.     ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 5 podmiotach gospodarczych na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją pieczywa półcukierniczego. Kontrolą objęto łącznie 8 partii pieczywa półcukierniczego.

 III.  WYNIKI KONTROLI

Jakość handlowa pieczywa półcukierniczego

Sprawdzenie jakości handlowej kontrolujący ograniczono do dokonania oceny organoleptycznej przeprowadzonej na miejscu z uwagi na:

·        krótki termin przydatności do spożycia (do spożycia w ciągu 24 h od daty wytworzenia),

·        brak opakowania jednostkowego (towary składowane luzem),

·        deklarację jakościową producenta opracowaną dla każdego wyrobu obejmującą jedynie wymagania w zakresie cech organoleptycznych

i w związku z powyższym próbek do badań laboratoryjnych ww. wyrobów gotowych nie pobrano.

W wyniku przeprowadzonej oceny do świeżości, wyglądu zewnętrznego, miękiszu, barwy, zapachu, smaku ocenianych produktów zastrzeżeń nie wniesiono.

 Znakowanie           

Kontroli oznakowania 8 partii pieczywa półcukierniczego, z których pobrano próbki do oceny organoleptycznej.

Uwzględniając obowiązujące akty prawne oraz okazaną dokumentację kontrolujący nie wnieśli uwag do znakowania ww. partii wyrobów gotowych.

Na stanie kontrolowanych firm nie stwierdzono:

§      produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS);

§      wyrobów produkowanych metodami ekologicznymi.

 Kontrola masy pieczywa

Sprawdzenia zgodności deklarowanej masy przeprowadzono we wszystkich skontrolowanych podmiotach, na wszystkich partiach pieczywa półcukierniczego, poddanych także ocenie organoleptycznej oraz ocenie prawidłowości oznakowana. W wyniku dokonanego przeważenia nie stwierdzono przypadków zaniżenia masy.

 Sankcje

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej WIJHARS zastosował następujące sankcje:

·        nałożono 1 mandat karny kredytowany w wysokości 200 zł za nie dopełnienie obowiązku zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej do WIJHARS w Lublinie;

·        skierowano Wniosek o ukaranie w związku z odmową przyjęcia mandatu karnego za nie dopełnienie obowiązku zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej do WIJHARS w Lublinie.

Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej przekazano informację o stosowaniu przeterminowanych dodatków.

 IV.  PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że:

·        jakość handlowa pieczywa półcukierniczego odpowiadała wymaganiom deklarowanym przez producentów;

·        wszyscy producenci swoje wyroby znakowali w sposób prawidłowy.

Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS w Lublinie w III kwartale 2011 r. w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych, z uwzględnieniem produktów z grupy Premium.

I CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie jakości  handlowej przetworów mlecznych, z uwzględnieniem produktów z grupy Premium na zgodność z deklaracją producenta oraz prawidłowości oznakowania opakowań jednostkowych.

            II ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 5 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i dystrybucją przetworów mlecznych.

Kontrolą objęto 27 partii przetworów mlecznych znajdujących się w opakowaniach przeznaczonych dla konsumenta finalnego.

            III WYNIKI KONTROLI

Znakowanie przetworów mlecznych

Ocenie prawidłowości znakowania poddano ogółem 27 partii przetworów mlecznych, z czego uwagi wniesiono do 2 ocenianych partii, ponieważ na opakowaniach jednostkowych  zamieszczone informacje o treści:

* „Wyprodukowano zgodnie z systemem HACCP”, wprowadzały konsumenta w błąd sugerując,
że inne przedsiębiorstwa nie posiadają ww. systemu, czym naruszono art. 6 ust. 2 ustawy z dnia
21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 roku Nr 187 poz. 1577 z późn. zm.) w związku z art. 46 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.),

* „Składniki dodatkowe: barwnik β-karoten stosowany sezonowo od października do marca”
w przypadku masła oferowanego do sprzedaży w październiku lub kwietniu bez podania daty jego produkcji, wprowadzały konsumenta w błąd, co do jego faktycznego składu, czym naruszono art. 6 ust. 2
ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych
(Dz. U. z 2005 roku Nr 187 poz. 1577 z późn. zm.) w związku z art. 46 ust. 1, pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U.
Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.).

Jakość przetworów mlecznych

Do badań w Centralnym Laboratorium GIJHARS w Poznaniu i Laboratorium Specjalistycznym GIJHARS w Białymstoku pobrano próbki z 27 partii wyrobów gotowych.

W wyniku weryfikacji wykonanych przez ww. laboratoria badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych ww. artykułów rolno-spożywczych stwierdzono,
że niektóre ich parametry jakościowe nie odpowiadały wymaganiom zawartym w deklaracjach jakościowych określonych przez producenta na opakowaniach jakościowych i dokumentach normalizacyjnych, ponieważ stwierdzono w:

·        dwóch partiach Kefiru zawyżoną zawartość tłuszczu,

·        partii Masła Ekstra zawyżoną zawartość wody i zaniżoną zawartość tłuszczu,

·        partii Masła Extra zawyżoną zawartość tłuszczu.

  • partii Kefiru, brak drożdży kefirowych.
  • partii Kefiru zawyżoną zawartość tłuszczu,
  • partii Maślanki  zawyżoną zawartość tłuszczu,
  • partii Śmietany jogurtowej zawyżoną zawartość tłuszczu,
  • partii Zsiadłego mleka zawyżoną zawartość tłuszczu.

Sankcje

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami na podstawie art. 40a ust. 4 ustawy
z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), w związku z art. 40a ust. 1 pkt 3 i art. 21 ww. ustawy oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) działając z urzędu Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w drodze dwóch decyzji administracyjnych za nieprawidłową jakość 4
z ww. produktów wymierzył karę pieniężną w wysokości 14 773,50 zł.

Ponadto zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego zostały wszczęte z urzędu 2 postępowania w sprawie naliczenia kary pieniężnej w związku z art. 40a ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) za wprowadzenie do obrotu 5 ww. produktów nieodpowiadających zadeklarowanej jakości handlowej.

Do jednego podmiotu zostały wysłane zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości wynikających z nieprawidłowego oznakowania opakowań jednostkowych przeznaczonych dla konsumenta finalnego. 

IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Jak wynika z przeprowadzonych czynności kontrolnych, że nie wszystkie jednostki przedkładają stosowną uwagę do prawidłowego oznakowania produktów zgodnie z wymogami obowiązującego prawa jak również odpowiedniej jakości wprowadzanych do obrotu artykułów. Jakość wyrobów gotowych oraz ich oznakowanie mają bardzo istotne znaczenie dla konsumenta podczas dokonywania zakupów, w związku z czym wskazane jest prowadzenie dalszych kontroli w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych.

Informacja o wynikach kontroli doraźnej przeprowadzonych przez WIJHARS
 w Lublinie w III kwartale 2011 roku w zakresie jakości handlowej przypraw.

I.       CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej przypraw, ze szczególnym uwzględnieniem poprawności znakowania przypraw i mieszanek przyprawowych na zgodność z obowiązującymi przepisami.

II.     ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 2 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i dystrybucją przypraw.

Kontrolą objęto 5 partii przypraw i mieszanek przyprawowych w opakowaniach przeznaczonych dla konsumenta finalnego.

III.  WYNIKI KONTROLI

Znakowanie mieszanek przyprawowych i przypraw

Ogółem ocenie prawidłowości znakowania poddano 5 partii przypraw jednoskładnikowych i mieszanek przypraw wnosząc uwagi do wszystkich, tj. 100% ogółem ocenianych.

Nieprawidłowości w tym zakresie polegały na tym, że:

-        nie podawano na etykiecie ilościowej zawartości składników, tj. np.: pieprzu oraz suszonego soku z cytryny, mimo że nazwy składników występują w nazwie środka spożywczego (mieszanki przyprawowej), co naruszyło § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137 poz. 966 z późn. zm.),

 -        na etykietach nazwę składnika alergennego tj. dwutlenku siarki podawano jego wzór chemiczny (sumaryczny) zamiast nazwy określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r., Nr 137, poz. 966 z późn. zm.), co naruszało §5. Ust.10 tego rozporządzenia,

       mimo że data minimalnej trwałości na etykietach określona była datą dzienną, poprzedzano ją wyrażeniem „Najlepiej spożyć przed końcem”, co było niezgodne z §11 ust.2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r., Nr 137, poz. 966 z późn. zm.), który stanowi: „Datę minimalnej trwałości poprzedza się wyrażeniem „najlepiej spożyć przed…:”, jeżeli jest określona datą dzienną, albo wyrażeniem „najlepiej spożyć przed końcem…” w innych przypadkach”,

       na etykietach opakowań stosowano sformułowanie „Data ważności jest jednocześnie numerem partii”, co było niezgodne z §11 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U.

z 2007 r., Nr 137, poz. 966 z późn. zm.), który przewiduje stosowanie następujących określeń: „data minimalnej trwałości”, „termin przydatności do spożycia”,

Jakość przypraw i mieszanek przyprawowych

Do badań w Laboratorium Specjalistycznym GIJHARS w Lublinie pobrano próbki z 3 partii wyrobów gotowych.

Kontrolowani producenci deklarowali jakość przypraw i mieszanek przyprawowych określając dokładnie między innymi następujące parametry jakościowe:

       konsystencję,

       barwę,

       zapach,

       smak,

       wilgotność.

W laboratorium sprawdzana także była obecność szkodników i ich pozostałości oraz zawartość zanieczyszczeń ferromagnetycznych.

Przeprowadzone badania laboratoryjne nie wykazały nieprawidłowości w zakresie jakości przypraw i mieszanek przyprawowych.

Sankcje

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej jaj WIJHARS zastosował następujące sankcje:

·        nałożono 1 grzywnę w drodze mandatu w wysokości 100 zł,

 ·        do skontrolowanych podmiotów zostały wysłane zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości wynikających z nieprawidłowego oznakowania opakowań przeznaczonych dla konsumenta finalnego.

 IV.  PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Nie wszystkie podmioty przykładają stosowną wagę do oznakowania produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stwierdzone przypadki nieprawidłowego znakowania przypraw i mieszanek przyprawowych mają istotne znaczenie dla konsumenta w związku z czym wskazane jest prowadzenia dalszych kontroli w zakresie jakości handlowej przypraw.

Informacja o wynikach kontroli doraźnej przeprowadzonych przez WIJHARS
 w Lublinie w III kwartale 2011 roku w zakresie jakości handlowej jaj

I.       CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej jaj w zakresie zgodności z :

·        rozporządzeniem Rady (WE) nr 1234/07 z dnia 22 października 2007 roku ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”), (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1 z późn. zm.),

·        rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 roku ustanawiającym szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr  1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163,                       z 24.06.2008 r. s. 6 ze zm.),

·        ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.),

·        ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia                  (Dz. U. z 2006 r., Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.),

·        rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r.                  w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966, z późn. zm.).

 II.     ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 2 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się klasyfikacja i pakowaniem jaj.

Kontrolą objęto 4 partie jaj (7800 szt.), w tym 3 partie (7200 szt.) w opakowaniach przeznaczonych dla konsumenta finalnego.

 III.  WYNIKI KONTROLI

Wymagania jakościowe

Poddane ocenie jaja posiadały cechy zgodne z art.2, ust.1 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 roku ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163, z 24.06.2008 r. s. 6 ze zm.).

Klasyfikacja wagowa jaj

Masa pojedynczych jaj mieściła się w granicach określonych dla poszczególnych klas wagowych w art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 roku ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. L 163, z 24.06.2008 r. s. 6 ze zm.).

Znakowanie jaj

W 1 zakładzie wniesiono uwagi do prawidłowości oznakowania jaj z powodu nieczytelnego kodu producenta zamieszczanego na jajach (nieczytelny nadruk, rozmazany tusz).

Powyższe nie było zgodne z art. 9. ust.1 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 roku ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163, z 24.06.2008 r. s. 6 z późn. zm.), z uwzględnieniem zapisów art.28. tego rozporządzenia.

Znakowanie opakowań przeznaczonych dla konsumenta finalnego

Kontrolę znakowania opakowań przeznaczonych dla konsumenta finalnego przeprowadzono w 1 zakładzie , wnosząc uwagi do 66,7% ocenianych opakowań.

Stwierdzone nieprawidłowości to:

·        nieczytelna data minimalnej trwałości,

·        przedstawienie na etykiecie opakowania, oprócz zdjęcia obrazującego plastry gotowanego jaja także między innymi: owoców winogrona, cząstek pomidora, jabłka, sera dojrzewającego, chleba, liści sałaty, co wprowadzało konsumenta w błąd co do zawartości opakowania (na etykiecie nie było zapisu np.: „Propozycja podania”, „Sugestia podania”).

Sankcje

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej jaj WIJHARS zastosował następujące sankcje:

·        nałożono 1 grzywnę w drodze mandatu w wysokości 200 zł,

 ·         wydano 1 decyzję o zakazie wprowadzania do obrotu 600 szt. jaj nieprawidłowo oznakowanych.

IV.  PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Nie wszystkie podmioty przykładają stosowną wagę do oznakowania produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stwierdzone przypadki nieprawidłowego znakowania jaj mają istotne znaczenie dla konsumenta w związku z czym wskazane jest prowadzenia dalszych kontroli w zakresie jakości handlowej jaj.

Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej piwa przeprowadzonej przez WIJHARS w Lublinie w III kwartale 2011 r.  

 1. Cel kontroli:

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej piwa, z uwzględnieniem:

- jakości piwa w zakresie zgodności z deklaracją producenta,

- prawidłowości znakowania opakowań na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w tym również dotyczącymi rolnictwa ekologicznego oraz produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS).

2. Zakres kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dwóch browarach, poddając łącznej ocenie 11 partii piwa.

3. Wyniki Kontroli:

  • Badania laboratoryjne

W ramach sprawdzenia zgodności produkowanych wyrobów gotowych z deklarowanymi dla nich wymaganiami jakościowymi pobrano łącznie 6 próbek piwa. Analiza laboratoryjna w zależności od asortymentu obejmowała badania w zakresie: zawartości alkoholu, zawartości ekstraktu brzeczki podstawowej i ekstraktu rzeczywistego, barwy oraz ph. W wyniku tej kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

  • Prawidłowość oznakowania

            Kontrolą w tym zakresie objęto łącznie 8 partii piwa. Nieprawidłowości stwierdzono w 5 z nich. Polegały one na tym, że:

- nazwa środka spożywczego (piwo) nie została zamieszczona w jednym polu widzenia z informacjami o nominalnej mocy alkoholu, zawartości netto i dacie minimalnej trwałości, co stanowiło naruszenie § 14 rozporządzenia MRiRW z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.),

- wysokość cyfr i liter ilości nominalnej była mniejsza od minimalnej wysokości 4 mm określonej dla opakowań o objętości netto powyżej 200 do 1 000 ml, co było niezgodne z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. Nr 122, poz. 1010),

- w fantazyjnych nazwach produktów zastosowano wprowadzające w błąd sformułowania, tj. ,,czekoladowy”, ,,żurawinowy” oraz dodatkowo w przypadku jednego z nich rysunek tabliczki czekolady. Wyrażenia te oraz przedstawiona grafika sugerowały, że do produkcji zastosowano odpowiednio czekoladę/owoce żurawiny lub ich części, podczas gdy faktycznie smak i zapach tych produktów został nadany wyłącznie poprzez użycie odpowiednio aromatu innego niż naturalny/naturalnego, co w takiej sytuacji oznaczało, że właściwej nazwie produktu (piwo) powinno towarzyszyć wyrażenie o smaku czekolady lub czekoladowym/o smaku żurawiny lub żurawinowym oraz dodatkowo w przypadku jednego z produktów szata graficzna nie powinna zawierać rysunku czekolady. Nieprawidłowości te stanowiły naruszenie art. 6 ust. 2 oraz art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.).

- w opisie handlowym użyto wyrażeń o treści: ,,na miodzie naturalnym”, ,,miodów pszczelich”, podczas gdy wg § 32 rozporządzenia MRiRW z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.) oraz rozporządzenia MRiRW z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz. U. Nr 181, poz. 1773) odniesienie do zastosowanego składnika powinno nastąpić poprzez wykorzystanie prawidłowej zgodnej z ww. aktami prawnymi nazwy ,,miód”. Dodanie do niej wyrazów ,,naturalnym”, ,,pszczelich” wprowadza konsumenta w błąd poprzez sugerowanie, że artykuł ten posiada szczególne właściwości, podczas gdy inne podobne produkty również posiadają takie właściwości. Wskazanie przez producenta, że do produkcji użyto naturalnego/pszczelego miodu może wywoływać wśród konsumentów przeświadczenie, że piwo to jest wyjątkowe, ,,lepsze” i o wyższej jakości w porównaniu z podobnym artykułem oznakowanym w sposób prawidłowy. Powyższe stanowiło naruszenie art. 46 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.),

- w opisie handlowym zamieszczono sformułowanie ,,Jak dawniej naturalne składniki z Lubelszczyzny” który wprowadzał w błąd, co do charakterystyki środka spożywczego i sugerował, że produkt ten jest wyjątkowy pod względem zastosowania ,,naturalnych” składników i różni się od innych podobnych znajdujących się w obrocie, podczas gdy proces wytwarzania tego artykułu opierał się tak samo jak w przypadku innych piw na słodzie jęczmiennym, wodzie i produktach chmielowych. Powyższe stanowiło naruszenie art. 46 ust.1 pkt 1 lit. c ww. ustawy.

W związku z ww. nieprawidłowościami dotyczącymi nazw stwierdzono, że dwie spośród kontrolowanych partii były zafałszowanymi artykułami rolno-spożywczymi.

  • Dodatkowe ustalenia

Jedna z kontrolowanych jednostek nie wykonała zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku poprzedniej kontroli WIJHARS w Lublinie, o czym świadczyła ponownie stwierdzona nieprawidłowości polegająca na nie zamieszczeniu w jednym polu widzenia nazwy produktu z informacjami o nominalnej mocy alkoholu, zawartości netto i dacie minimalnej trwałości.

4. Sankcje.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami LWIJHARS wydał na podstawie:

- art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.) dwie decyzje nakazujące poddanie zabiegowi prawidłowego oznakowania zafałszowanych partii piw,

- art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy decyzję wymierzającą karę pieniężną w wysokości 1000,00 zł za wprowadzenie do obrotu dwóch partii piwa, będących zafałszowanymi artykułami rolno-spożywczymi ze względu na podanie nazwy niezgodnej z prawdą,

- art. 40a ust. 2 ww. ustawy decyzję wymierzającą karę pieniężną w wysokości 1800,00 zł za nie usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli w terminie określonym w zaleceniach pokontrolnych,

- art. 28 ust. 2a stosowne zalecenia pokontrolne, w których wezwał objęte kontrolą podmioty do ich usunięcia.

5. Podsumowanie i wnioski:

Przeprowadzone kontrole wykazały szereg nieprawidłowości dotyczących oznakowania piwa w tym nieprawidłowości mocno godzących w szeroko rozumiany interes konsumentów, tj. związanych z wprowadzaniem w błąd nabywcy towaru i zafałszowaniem artykułu rolno-spożywczego. Nie wnoszono natomiast uwag w zakresie zgodności produktów z wymaganiami dotyczącymi zadeklarowanych parametrów jakościowych. Biorąc pod uwagę, ustalenia obecnych i poprzednich kontroli jakość handlowa piwa oraz fakt, że były one realizowane w tych samych podmiotach gospodarczych, należy stwierdzić, że w obrocie handlowym nadal znajdują się asortymenty o niewłaściwej jakości handlowej, co utwierdza w przekonaniu o zasadności podejmowania dalszych kontroli w tym zakresie.

Informacja o wynikach kontroli planowej przeprowadzonych przez WIJHARS
w Lublinie w III kwartale 2011 roku w zakresie jakości świeżych owoców i warzyw.

 I.       CEL KONTROLI

            Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej wybranych gatunków świeżych owoców i warzyw w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) Nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ze szczególnym uwzględnieniem: jabłek, gruszek, brzoskwiń, nektaryn i sałaty (Załącznik I, Część B „Szczegółowe normy handlowe”) oraz śliwek, wiśni, czereśni, malin, borówek, kapusty, cebuli, marchwi i buraków (Załącznik I, Część A „Ogólna norma handlowa”).

 II.     ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 5 sklepach, tj.: 1 małym, 3 średnich i 1 dużym o powierzchni poniżej 300 m².

 III.  WYNIKI KONTROLI

Jakość i znakowanie świeżych owoców i warzyw

Oceną jakości objęto 71 partii świeżych owoców i warzyw, w tym: 56 pochodzenia krajowego oraz 15 z państw UE i krajów trzecich. Wszystkie spełniały wymagania minimalne przyjęte przez wspólnotowe standardy jakości. Stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu 4 partii, co stanowiło 5,6% skontrolowanych. Polegały one na tym, że nie podawano informacji dotyczących:

-  zadeklarowanej klasy jakości

 -  kraju pochodzenia

-  nazwy odmiany

-  klasyfikacji pod względem wielkości.

Ogółem wystawiono 4 „Protokoły niezgodności ze wspólnotowymi normami handlowymi dla świeżych owoców i warzyw”.

Poddano także weryfikacji dokumenty towarzyszące dostawom towarów celem identyfikacji poszczególnych partii. Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono w 22 partiach, co stanowiło 31 % łącznej ich ilości. W dokumentacji tej brakowało informacji o kraju pochodzenia towaru, a w przypadku owoców i warzyw objętych szczegółowymi normami handlowymi także o klasie jakości, typie handlowym lub odmianie, co było niezgodne z art. 5 pkt. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.

W kontrolowanych sklepach nie stwierdzono produktów pochodzących z rolnictwa ekologicznego, czy też oznakowania sugerującego, że owoce i warzywa są produktami rolnictwa ekologicznego. Nie stwierdzono również artykułów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) czy będące gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS).       

Sankcje

            W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wystawiono 3 mandaty karne kredytowane na łączną kwotę 400 złotych za niewłaściwą jakość handlową zgodnie z art. 40 ust. 4a ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynku owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. 2008 Nr 11, poz. 70; Nr 52, poz.303; Nr 158, poz. 989 z późn. zm.).

            Ponadto do 3 skontrolowanych podmiotów zostały wysłane zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości w dokumentach towarzyszących polegających na braku pełnych danych uniemożliwiających identyfikację towaru.

 IV.  PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Porównując wyniki kontroli przeprowadzonych w poprzednich kwartałach można zaobserwować coraz wyższą jakość handlową świeżych owoców i warzyw. Dotyczy to również ich oznakowania. Jednak w dalszym ciągu są nieprawidłowości w dokumentacji towarzyszącej wysyłkom towaru, w związku z tym wskazane są dalsze kontrole w tym zakresie.