IV kwartał 2008
Redaktor: Administrator   
19.01.2009.

Opracował: Monika Wolak

 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie
w IV kwartale  2008 r. przeprowadził kontrolę w zakresie:

••• jakości handlowej artykułów mlecznych

   Cel kontroli:       

Sprawdzenie jakości handlowej artykułów mlecznych takich jak: tłuszcze mleczne (tj. masło o zawartości 80-90% tłuszczu, tłuszcze mleczne do smarowania) sery podpuszczkowe dojrzewające, ze szczególnym uwzględnieniem:

- jakości handlowej w zakresie zgodności z deklaracją producenta oraz prawidłowości znakowania opakowań,

- sposobu składowania i transportu, zapewniającego zachowanie właściwej jakości handlowej.

  Zakres kontroli:

Kontrolą objęto ogółem 6 podmiotów zajmujących się produkcją, konfekcjonowaniem, składowaniem i obrotem wyrobami mleczarskimi, w tym:

- 4 podmioty w zakresie asortymentu: masło o zawartości 80-90% tłuszczu,

- 2 podmioty w zakresie asortymentu: tłuszcze mleczne do smarowania,

- 4 podmioty w zakresie asortymentu: sery podpuszczkowe dojrzewające.

  Wyniki kontroli:

1.        Kontrola jakości handlowej artykułów mlecznych – NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

We wszystkich kontrolowanych podmiotach pobrano do badań fizykochemicznych i organoleptycznych 19 próbek o masie 19.809,2 kg, z czego:

- 6 próbek masła o zawartości 80-90% tłuszczu o masie 9303,2 kg,

- 3 próbki tłuszczu mlecznego do smarowania o masie 5070,0 kg,

- 10 próbek serów dojrzewających podpuszczkowych o masie 5436,0 kg.

Wyroby mleczarskie badano na zgodność z wymaganiami deklarowanymi przez producentów.

 

2.        Kontrola prawidłowości znakowania – NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Kontrolą prawidłowości znakowania objęto:

- 9 partii tłuszczów mlecznych,

- 11 partii serów podpuszczkowych dojrzewających.

 

3.        Kontrola paczkowania, sposobu składowania i transportu – NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Wszystkie kontrolowane podmioty spełniają wymagania ustawy z dnia 06.09.2001 r. o towarach paczkowanych (Dz.U. Nr 128, poz.1409 zpóźn.zm.) zaś warunki składowania wyrobów mleczarskich zgodne były z wymaganiami podanymi na opakowaniach, w dokumentach zakładowych oraz z art.9 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity w Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn.zm.).

Wszystkie kontrolowane podmioty przestrzegały zasad transportowania, zapewniających utrzymanie właściwej jakości przewożonych wyrobów.

 
••• jakości handlowej mięsa czerwonego

Cel kontroli:       

Sprawdzenie jakości handlowej wędlin z mięsa czerwonego.

Zakres kontroli:

Kontrolą objęto 5 podmiotów.

Wyniki kontroli:

1.        Kontrola jakości handlowej przetworów z mięsa czerwonego – STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

We wszystkich kontrolowanych podmiotach pobrano do badań fizykochemicznych i organoleptycznych  15 próbek o łącznej masie 356,0 kg, w tym:

- 2 próbki szynki o masie 56,0 kg,

- 1 próbkę szynki wysokowydajnej o masie 15,0 kg,

- 2 próbki polędwicy wysokowydajnej o masie 50,0 kg,\

- 2 próbki baleronu o masie 35,0 kg,

- 2 próbki baleronu wysokowydajnego o masie 70,0 kg,

- 2 próbki boczku wędzonego o masie 25,0 kg,

- 4 próbki ogonówki – wędzonki z okrywą tłuszczową o masie 105,0 kg.

Badania organoleptyczne nie wykazały nieprawidłowości, natomiast wyniki badań fizykoche-mnicznych wykazały, że jedna partia baleronu wysokowydajnego (masa 40,0 kg) nie spełniała wymagań jakościowych ponieważ zawierała zawyżoną o 2,2 % zawartość wody w stosunku           do określonej normą PN-A-82007:1996 „Przetwory mięsne.Wędliny”.

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, w stosunku do jednego z kontrolowanych podmiotów, Lubelski Wojewódzki Inspektor wszczął postępowanie administracyjne, wydał decyzję administracyjną ustalającą stopień wad na 7 % a następnie skierował wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o naliczenie kwoty nienależnej i dodatkowej.

 

2.        Kontrola prawidłowości znakowania – STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Kontrolą prawidłowości znakowania objęto 15 partii wędlin z mięsa czerwonego o łącznej masie 356,0 kg. Stwierdzono, że dwóch z kontrolowanych podmiotów nie prawidłowo znakuje swoje wyroby. Nieprawidłowość dotyczyła 6 partii wędlin z mięsa czerwonego o łącznej masie 210,0 kg.   Rodzaje stwierdzonych nieprawidłowości:

- nieprawidłowo podany wykaz składników użytych przy produkcji,

- brak oznaczenia grupy technologicznej,

- brak dozwolonych substancji dodatkowych w wykazie składników / brak symbolu lub określenia funkcji technologicznej w wyrobie gotowym,

- nieprawidłowy termin przydatności do spożycia,

- brak procentowej zawartości mięsa,

- brak pełnych danych identyfikujących producenta, tj. nazwy,  formy prawnej oraz pełnego adresu.

 3.        Kontrola paczkowania, sposobu składowania i transportu – NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Kontrolowane podmioty nie prowadziły paczkowania wyrobów gotowych. Oględziny pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych  nie wykazały nieprawidłowości.

Sankcje:

W związku ze stwierdzeniem:

- niewłaściwej jakości handlowej w stosunku do jednego z przedsiębiorców wszczęto postępowanie administracyjne, wystawiono decyzję ustalającą stopień wad a następnie skierowano wniosek do urzędu skarbowego o naliczenie kwoty nienależnej i dodatkowej,

- nieprawidłowego oznakowania kontrolowanych wyrobów dwóch przedsiębiorców ukarano mandatami,

- braku zgłoszenia do WIJHARS rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej jednego przedsiębiorcę ukarano mandatem.

••• jakości handlowej przetworów rybnych

Cel kontroli:       

Sprawdzenie jakości handlowej przetworów rybnych, takich jak: ryby mrożone glazurowane, ryby wędzone oraz ryby solone, ze szczególnym uwzględnieniem:

- jakości handlowej w zakresie zgodności z deklaracją producenta oraz prawidłowości znakowania opakowań,

- sposobu składowania i transportu, zapewniającego zachowanie właściwej jakości handlowej.

Zakres kontroli:

Kontrolą objęto ogółem 2 podmioty, w tym:

- 1 podmiot w zakresie asortymentu: ryby mrożone glazurowane,

- 1 podmiot w zakresie asortymentu: ryby wędzone,

- 1 podmiot w zakresie asortymentu: ryby solone.

Wyniki kontroli:

1.        Kontrola jakości handlowej przetworów rybnych – STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

We wszystkich kontrolowanych podmiotach pobrano do badań fizykochemicznych i organoleptycznych  3 próbki o łącznej masie 1841,88 kg, z czego:

- 1 próbkę ryby mrożonej glazurowanej o masie 1440,0 kg,

- 1 próbkę ryby wędzonej o masie 125,88 kg,

- 1 próbkę ryby solonej o masie 276,0 kg.

Badania organoleptyczne nie wykazały nieprawidłowości, natomiast wyniki badań fizykoche-mnicznych wykazały, że partia partia ryby mrożonej glazurowanej (masa 1440,0 kg) nie spełniała wymagań jakościowych ponieważ zawierała zawyżoną o 8% zawartość glazury w stosunku do określonej w deklaracji jakościowej producenta.

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością Lubelski Wojewódzki Inspektor wszczął postępowanie administracyjne w stosunku do jednego z kontrolowanych podmiotów.

2.        Kontrola prawidłowości znakowania – STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Kontrolą prawidłowości znakowania objęto 3 partie przetworów rybnych o masie 1841,88 kg. Stwierdzono, że jeden z kontrolowanych podmiotów nie prawidłowo znakuje swoje przetwory. Rodzaje stwierdzonych nieprawidłowości:

- nie przestrzeganie zapisów Rozporządzenia 104/2000 i 2065/2001 – brak określenia metody produkcji (złowione w morzu, wodach śródlądowych bądź wyhodowane),

- brak podania funkcji technologicznych składników dodatkowych,

- termin przydatności do spożycia został poprzedzony nieprawidłowym wyrażeniem, np.: „najlepiej spożyć do” zamiast „należy spożyć do”,

- zamieszczone skróty „b/gł” oraz „Temp.przech.” nie były zrozumiałe co wprowadzało w błąd konsumenta.

3.        Kontrola paczkowania, sposobu składowania i transportu – NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Oględziny opakowań transportowych i jednostkowych oraz pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych  nie wykazały nieprawidłowości.

Sankcje:

W związku ze stwierdzeniem:

- nieprawidłowej jakości handlowej przetworów rybnych jednego przedsiębiorcę ukarano mandatem oraz wszczęto postępowanie administracyjne;

- nieprawidłowego oznakowania przetworów rybnych jednego przedsiębiorcę ukarano mandatem.

••• jakości handlowej świeżych owoców i warzyw.

Cel kontroli:       

Sprawdzenie jakości handlowej wybranych gatunków świeżych owoców i warzyw, w tym sprawdzenie:

- jakości handlowej wybranych gatunków owoców i warzyw w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach UE,

- sposobu składowania i transportu świeżych owoców i warzyw,

- obecności modyfikacji genetycznych w pomidorach,

- obecności w obrocie owoców i warzyw nie będących produktami rolnictwa ekologicznego a posiadającymi w oznakowaniu określenia sugerujące, że takimi produktami są.

Zakres kontroli:

Kontrolą objęto 8 sklepów wielkopowierzchniowych.

Wyniki kontroli:

1.        Kontrola jakości handlowej świeżych owoców i warzyw – STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

We wszystkich kontrolowanych sklepach pobrano do badań organoleptycznych łącznie 100 próbek z następujących asortymentów:

- pochodzenia krajowego: 43 partie jabłek, 2 partie cykorii, 14 partii cebuli białej, 5 partii cebuli czerwonej, 12 partii marchwi, 1 partia czosnku oraz 8 partii kalafiora,

- pochodzących z państw UE oraz z krajów trzecich: 1 partia jabłek, 2 partie cykorii, 2 partie marchwi i 10 partii czosnku.

1.1. Wymagania minimalne:

Wszystkie kontrolowane asortymenty spełniały minimalne wymagania przyjęte przez wspólnotowe standardy jakości dla świeżych owoców i warzyw.

1.2.            Wymagania dla poszczególnych klas jakości:

W 3 partiach świeżych owoców i warzyw pochodzenia krajowego stwierdzono nie spełnienie wymagań co do dopuszczalnych tolerancji jakościowych dla klasy I, w związku z czym partie te podczas trwania czynności kontrolnych zakwalifikowano do II klasy jakości.

1.3.            Wymagania dotyczące prezentacji:

Sposób prezentacji świeżych owoców i warzyw w opakowaniach jednostkowych był prawidłowy. Wniesiono zastrzeżenia jedynie do owoców prezentowanych luzem, tj.: dla 2 partii jabłek o łącznej masie 65,3 kg  wystawiono protokóły niezgodności, w związku z czym w trakcie trwania czynności kontrolnych:

- partię jabłek o masie 50 kg przesortowano i doprowadzono do zgodności pod względem odmiany,

- partię jabłek o masie 15,3 kg wycofano ze sprzedaży.

1.4. Pakowanie:

Sposób pakowania poddanych kontroli świeżych owoców i warzyw był prawidłowy.

2.        Kontrola prawidłowości znakowania – STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Kontrolą prawidłowości znakowania objęto łącznie 100 partii świeżych owoców i warzyw. W dwóch z kontrolowanych sklepów stwierdzono nie prawidłowe oznakowanie. Nieprawidłowość dotyczyła 3 partii świeżych owoców i warzy o łącznej masie 78,5 kg (2 partii jabłek o łącznej masie 75,0 kg oraz 1 partii cykorii o masie 3,5 kg).   

Rodzaje stwierdzonych nieprawidłowości:

- brak nazwy odmiany – 2 partie jabłek sprzedawanych luzem,

- brak oznakowania w języku polskim – 1 partia cykorii sprzedawana w opakowaniach jednostkowych.

Podczas trwania czynności kontrolnych oznakowanie 2 partii jabłek zostało uzupełnione, natomiast    1 partia cykorii została wycofana ze sprzedaży.

3.        Kontrola paczkowania, warunków składowania i transportu – NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że kontrolowani nie prowadzili paczkowania świeżych owoców i warzyw ani też nie posiadały własnego transportu.

Oględziny pomieszczeń magazynowych nie wykazały nieprawidłowości.

Sankcje:

4 przedsiębiorców ukarano 4 mandatami w związku ze stwierdzeniem:

- niewłaściwej jakości handlowej,

- niewłaściwej  prezentacji.

- niewłaściwego oznakowania

poddanych kontroli świeżych owoców i warzyw.

 

••• jakości handlowej wędlin podrobowych i parówek.

 

Cel kontroli:       

Sprawdzenie jakości handlowej wędlin podrobowych i parówek na zgodność z deklaracją producenta.

 

Zakres kontroli:

Kontrolą objęto 2 podmioty.

 

Wyniki kontroli:

 

1.        Kontrola jakości handlowej wędlin podrobowych i parówek na podstawie wyników badań laboratoryjnych –NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

We wszystkich kontrolowanych podmiotach pobrano do badań fizykochemicznych i organoleptycznych  6 próbek o łącznej masie 308,0 kg wyrobów gotowych, w tym:

- 1 próbkę Salcesonu włoskiego o masie 45,0 kg,

- 2 próbki Kaszanki o masie 77,0 kg,

- 1 próbkę Kaszanki pieczonej o masie 50,0 kg,

- 1 próbkę Salcesonu wiejskiego o masie 111,0 kg,

- 1 próbkę Salcesonu czarnego o masie 25,0 kg,

Zarówno badania fizykochemiczne jak i organoleptyczne nie wykazały nieprawidłowości.

 

2.        Kontrola prawidłowości znakowania – STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Kontrolą prawidłowości znakowania objęto 6 partii wędlin podrobowych o łącznej masie 308,0 kg. Stwierdzono, że obydwa kontrolowane podmioty nie prawidłowo znakują swoje wyroby. Nieprawidłowość dotyczyła 6 partii wędlin podrobowych o łącznej masie 308,0 kg.  

Rodzaje stwierdzonych nieprawidłowości:

- wykaz składników użytych przy produkcji nie został poprzedzony nagłówkiem zawierającym wyraz „składniki” albo „skład”,

- niewłaściwa kolejność podania składników występujących w środku spożywczym, tj. kolejność niezgodna z wielkością masy tych składników,

-  znaki graficzne na etykietach wprowadzały w błąd konsumenta, co do rodzaju środka spożywczego oraz co do składu wędlin podrobowych.

 

3.        Kontrola dokumentacji – NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Kontrolowane podmioty dokonały zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania i konfekcjonowania artykułów rolno-spożywczych do WIJHARS w Lublinie.

 

4.        Kontrola prawidłowości pracy rzeczoznawców – NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Jedynie jeden z dwóch kontrolowanych podmiotów zatrudniał jedną osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy w zakresie klasyfikacji tusz wieprzowych EUROP wpisaną do rejestru prowadzonego przez WIJHARS w Lublinie.

 

Sankcje:

Nie zastosowano sankcji.

W związku z tym, że stwierdzone nieprawidłowości w zakresie znakowania zostały zaliczone do czynu o niskiej szkodliwości, Lubelski Wojewódzki Inspektor JHARS wystosował jedynie do kontrolowanych podmiotów zalecenia pokontrolne określające termin ich wyeliminowania.

 

••• znakowania pieczywa.

 

Cel kontroli:       

Sprawdzenie prawidłowości znakowania opakowanego pieczywa mieszanego, na zgodność z obowią-zującymi przepisami prawa w kierunku wykrycia zafałszowania produktu przez podanie przez producentów      z oznakowaniu informacji niezgodnych z prawdą w zakresie: nazwy produktu, ukrycia rzeczywistego składu, terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości, zawartości netto.

 

Zakres kontroli:

Kontrolą objęto 3 podmioty.

 

Wyniki kontroli:

 

1.        Kontrola prawidłowości znakowania – STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Kontrolą prawidłowości znakowania objęto 5 próbek pieczywa (tj. 34,35 kg) z łącznej wielkości partii produkcyjnej o masie 371,4 kg. Kontroli poddano pieczywo mieszane, tj.:

- chleb razowy á 450 g – masa skontrolowanej partii: 5,85 kg

- chleb firmowy blaszkowy á 400 g – masa skontrolowanej partii: 5,2 kg

- chleb firmowy krojony á 500 g – masa skontrolowanej partii: 6,5 kg

- chleb kminkowy á 0,6 kg – masa skontrolowanej partii: 7,8 kg

- chleb razowy á 500 g – masa skontrolowanej partii: 9,0 kg

Stwierdzono, że dwa z trzech kontrolowanych podmiotów nie prawidłowo znakuje swoje wyroby. Nieprawidłowość dotyczyła:

- chleba kminkowego á 0,6 kg

- chleba razowego á 500 g

o łącznej masie skontrolowanej partii 16,8 kg.

Rodzaje stwierdzonych nieprawidłowości:

- brak informacji o warunkach przechowywania,

- niewłaściwa kolejność zamieszczonych składników występujących w środku spożywczym,

- zafałszowanie produktu poprzez zmianę i ukrycie rzeczywistych składników użytych do produkcji,

- niewłaściwe zamieszczenie daty minimalnej trwałości,

- brak informacji co do ilościowej zawartości składnika określonego na etykiecie,

- podanie niepełnych danych identyfikujących producenta.

 

2.        Kontrola surowców do produkcji pieczywa prowadzona przez przedsiębiorcę – NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Stwierdzone zostały jedynie zastrzeżenia w jednym z trzech kontrolowanych podmiotów:

- nieaktualność receptur,

- brak udokumentowania działań związanych z kontrolą masy wyrobów gotowych przyjętych w ramach programu badań.

 

3.        Kontrola dokumentacji – STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Jeden z trzech kontrolowanych podmiotów nie dopełnił obowiązku zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania i konfekcjonowania artykułów rolno-spożywczych do właściwego WIJHARS.

 

Sankcje:

W związku ze stwierdzeniem:

- zafałszowania chleba razowego á 500 g w stosunku do jednego przedsiębiorcy zostało wszczęte     z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie naliczenia kary pieniężnej,

- nie dopełnienia obowiązku zgłoszenia  prowadzenia działalności gospodarczej do WIJHARS pracownika jednego z kontrolowanych podmiotów ukarano grzywną w drodze mandatu.

- nieprawidłowości w zakresie znakowania zaliczonych do czynu o niskiej szkodliwości, Lubelski Wojewódzki Inspektor JHARS do dwóch skontrolowanych podmiotów wystosował jedynie stosowne zalecenia pokontrolne.