Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie 
 
Advertisement
 
 
 
 
Menu witryny
WIJHARS
INSPEKTORAT
KIEROWNICTWO
WYDZIAŁY
SCHEMAT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZADANIA INSPEKCJI
PODSTAWY PRAWNE
SYSTEM ZARZĄDZANIA
SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW
FORMULARZE
WYNIKI KONTROLI
KONTAKT
SZUKAJ
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
OGŁOSZENIA
Polityka prywatności
WIJHARS arrow WYNIKI KONTROLI arrow II kwartał 2019 r
II kwartał 2019 r PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
10.07.2019.

  Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej ziemniaków wczesnych/młodych w II kwartale 2019 roku. 

 •  I. CEL KONTROLI  

 • Celem kontroli było sprawdzenie jakości ziemniaków wczesnych/młodych oraz jadalnych ich prawidłowość znakowania a także weryfikacja kraju pochodzenia.

 
II. ZAKRES KONTROLI


Do kontroli przeprowadzonych w okresie 03-25.06.2019 r. wytypowano 3 jednostki, które oferowały do sprzedaży ziemniaki konsumpcyjne (krajowe, pochodzące z innych państw UE oraz importowane z krajów trzecich).

Ogółem ocenie poddano 7 partii ziemniaków, w tym: 6 wczesnych i 1 jadalnych w ilości 3.597 kg.

We wszystkich kontrolowanych podmiotach jakość oferowanych do sprzedaży ziemniaków nie budziła zastrzeżeń. Bulwy były całe, zdrowe, bez oznak nadmiernego zawilgocenia i zapleśnienia oraz spełniały wymagania pod względem wielkości. Nieznaczne zanieczyszczenia organiczne i mineralne oraz uszkodzenia zewnętrzne mieściły się w granicach dopuszczalnych tolerancjiW przypadku ziemniaków wczesnych ich skórka w sposób wyraźny łuszczyła się, wskazując tym samym brak osiągnięcia przez nie pełnej dojrzałości.

W toku działań kontrolnych ustalono, że spośród wszystkich wprowadzanych przez ww. podmioty do obrotu ziemniaków jedynie 2 partie posiadały wymagane prawem oznakowanie.

W przypadku 5 partii o masie 2.922 kg stwierdzono  brak całkowitego oznakowania i dotyczyło to dwóch podmiotów.

Analiza okazanych dokumentów towarzyszących ww. partiom (faktury, dokumenty przyjęcia) nie wykazała przypadków "przepakowania" towaru, deklarowania jako produkty pochodzenia innego niż faktyczny. 

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że wszystkie podmioty: 

- dokonały zgłoszenia podjęci działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi ze względu na siedzibę LWIJHARS;

- składują artykuły rolno-spożywcze w sposób zapewniający zachowanie właściwej jakości handlowej,

- pozyskują ziemniaki bezpośrednio od producentów krajowych oraz firm importujących, nie dokonują indywidualnie pakowania lub przepakowywania ziemniaków.


 •  III. SANKCJE

 • Z uwagi na stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości w dwóch firmach: wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za oferowanie do sprzedaży ziemniaków nieodpowiadających wymaganiom określonym w przepisach o jakości handlowej. 

 • Niezależnie od powyższego do kontrolowanych podmiotów wystosowano zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości wynikających z braku oznakowania, jak również powiadomiono o tym fakcie odpowiednie organy Inspekcji Sanitarnej i właściwy WIORiN. 

 
 
 • Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej mięsa i wyrobów mięsnych w II kwartale 2019 roku.


  I. CEL KONTROLI

  • - sprawdzenie jakości handlowej mięsa i wyrobów mięsnych na zgodność z deklaracją producenta (ocena organoleptyczna oraz badania laboratoryjne),

  • - identyfikacja surowców pochodzenia zwierzęcego,

  • - kontrola zawartości wody wchłoniętej w zakresie zgodności z wymaganiami rozporządzenia nr 543/2008,

  • - ocena prawidłowości znakowania opakowań z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

    

  II. ZAKRES KONTROLI

  Działaniami objęto 5 podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją i wprowadzaniem do obrotu mięsa i wyrobów mięsnych na terenie województwa lubelskiego. W celu sprawdzenia jakości handlowej pobrano próbki z 8 partii o masie 46178,33 kg, a w tym z:

   • - 1 mięsa wieprzowego o masie 347 kg,

   • - 7 mięsa drobiowego o masie 45831,33 kg.


  III. WYNIKI KONTROLI

  Ocena organoleptyczna

  Ustalono, że 2 partie fileta z piersi kurczaka o masie 2744,80 kg, nie spełniały wymagań minimalnych, ponieważ: 

  • - powierzchnia od strony mostka była poszarpana,

  • - widoczne były pozostałości krwi, fragmenty skóry, kości, części mostka, obojczyka, żeber, plamy krwiste, stłuczenia, zasinienia,

  • - jeden element na brzegu posiadał zmianę barwy koloru żółtego.

  Parametry fizykochemiczne

  Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie cech fizykochemicznych.

  Znakowanie

  Stwierdzono, że 4 partie nie odpowiadało wymaganiom dotyczącym oznakowania, ponieważ na etykietach:

  • - podano niepełną nazwę artykułu rolno-spożywczego,

  • - wskazanie kraju pochodzenia nie odpowiadało w pełni określeniu wymaganemu w art. 5 ust. 2 rozporządzenia 1337/2013,

  • - nie podano pełnej nazwy producenta,

  • - warunków przechowywania nie podano bezpośrednio po terminie przydatności do spożycia,

  • - termin przydatności do spożycia podano w kolejności: rok, miesiąc, dzień, zamiast: dzień, miesiąc, rok.

    

  IV. SANKCJE

  W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej:

  • - wydano 3 decyzje administracyjne o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających wymaganiom określonym w przepisach o jakości handlowej w wysokości 21094,92 zł,

  • - nałożono 2 grzywny w drodze mandatów karnych kredytowanych na łączną kwotę 200,00 zł za wykroczenie określone w art. 40 ust. 1 pkt 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,

  • - wystosowano 3 zalecenia pokontrolne.

    

  • Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej tłuszczów do smarowania w II kwartale 2019 r.


   I. CEL KONTROLI

   Celem kontroli było sprawdzenie:

   • 1. jakości handlowej tłuszczów do smarowania ze szczególnym uwzględnieniem margaryn i miksów w zakresie zgodności z:

    • a) wymaganiami rozporządzenia:

     • - Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1308/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007,

     • - Komisji (WE) nr 445/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady w celu stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2991/94 określającego normy dla tłuszczów do smarowania oraz stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1898/87 w sprawie ochrony nazw stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi,

    • b) deklaracjami producentów,

   • 2. znakowanie opakowań tłuszczów do smarowania na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.


   II. ZAKRES KONTROLI

   Działaniami objęto 1 zakład, który jako jedyny na terenie województwa lubelskiego zajmuje się produkcją tłuszczów do smarowania zdefiniowanych w dodatku II do załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 (grupa tłuszczów B i C). 

     

   III. WYNIKI KONTROLI

   A. Jakość handlowa tłuszczów do smarowania.

   W celu sprawdzenia jakości handlowej ww. wyrobów gotowych pobrano próbki z 2 partii o łącznej masie 780,00 kg, tj.:

   • - 300,00 kg wyrobu gotowego o nazwie FAMILIJNE TŁUSZCZE DO SMAROWANIA 63%,

   • - 480,00 kg wyrobu gotowego o nazwie Śniadaniowe kanapkowe Tłuszcze do smarowania 63%.

   • Uzyskane wyniki nie wykazały nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej wyrobów gotowych.

   B. Znakowanie tłuszczów do smarowania

   Ocenie prawidłowości znakowania poddano 2 ww. partie, nie wnosząc uwag w powyższym zakresie.

   IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

   Na podstawie wyników z przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że jakość handlowa kontrolowanych artykułów rolno-spożywczych nie budziła zastrzeżeń. Nie mniej jednak należy przeprowadzać regularne kontrole, celem nadzoru nad jakością handlową tłuszczów do smarowania. 

 

 

Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie prawidłowości znakowania pieczywa w II kwartale 2019 roku. 

 

1. CEL KONTROLI 

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości oznakowania różnego asortymentu pieczywa paczkowanego i wprowadzanego do obrotu luzem, w tym również pieczywa produkowanego na zakwasie, deklarowanego jako "bezglutenowe" lub "o  bardzo niskiej zawartości glutenu", pieczywa produkowanego z ciasta mrożonego, lub głęboko mrożonego, a także pieczywa głęboko mrożonego.

 

2. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 7 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją wyrobów przewidzianych tematyką kontroli. W celu sprawdzenia prawidłowości znakowania opakowań pobrano próbki z 14 partii pieczywa o łącznej masie 1 122,95 kg. Ponadto z ogólnej liczby partii przewidzianych do kontroli znakowania dodatkowo do badań laboratoryjnych pobrano próbki pieczywa (produkowanego na zakwasie) do oznaczenia w nich obecności bakterii fermentacji mlekowej. Kontrolowane piekarnie nie miały w ofercie pieczywa deklarowane jako "bezglutenowe" lub "o bardzo niskiej zawartości glutenu" w związku z tym nie pobrano próbek do badań laboratoryjnych do oznaczenia zawartości glutenu. W wyniku działań  kontrolnych stwierdzono nw. liczne nieprawidłowości w znakowaniu, które świadczyły o zafałszowaniu produktów i ich niewłaściwej jakości handlowej w zakresie znakowania. Dotyczyły one wyrobów o łącznej masie 917,35 kg reprezentujących 8 partii produkcyjnych i polegały na: 

 • - braku daty minimalnej trwałości,

 • - zastosowaniu nazwy produktu niezgodnej z przepisami,

 • - braku składnika wyrobu gotowego lub podaniu składników w wykazie składników w niewłaściwej kolejności,

 • - podaniu niepełnych danych w zakresie nazwy przedsiębiorstwa,

 • - niewłaściwym sposobie podawania informacji o możliwej niezamierzonej obecności pozostałości substancji alergennych,

 • - nie zaznaczeniu składników alergennych przez wyraźne odróżnienie od reszty składników i dokładne odniesienie do nazwy produktu powodującego alergię,

 • - powtórzeniu informacji o alergenach poza wykazem składników,

 • - niezgodnym z przepisami sposobie podawania informacji o wartości odżywczej,

 • - podaniu opisu warunków przechowywania w niewłaściwym miejscu,

 • - podaniu obowiązkowych danych szczegółowych tj. warunków przechowywania z użyciem znaków o rozmiarze czcionki mniejszej niż 1,2 mm,

 • - określeniu daty minimalnej trwałości w formacie rok-miesiąc-dzień, zamiast dzień-miesiąc-rok, w takiej kolejności oraz w niekodowanej formie,

 • - podaniu w niewłaściwy sposób nazwy składnika złożonego,

 • - poprzedzeniu wykazu składników słowem skład zamiast składniki,

 • - nie podaniu ilość netto żywności i nazwa żywności w tym samym polu widzenia,

 • - podaniu informacji o systemie HACCP,

 • - podaniu nieuzasadnionego dobrowolnego oświadczenia zdrowotnego.


3. SANKCJE

 • W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w oznakowaniu wydano na podstawie: 

 • - art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych dwie decyzje administracyjne wymierzające dwom producentom kary pieniężne w wysokości 500 zł i 844,40 zł z tytułu niewłaściwej jakości handlowej,

 • - art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych trzy decyzje administracyjne wymierzające trzem producentom kary pieniężne w wysokości po 1000 zł.

 • Do czterech podmiotów wystosowano zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości w zakresie znakowania i dokonania zgłoszenia prowadzenia działalności.

W związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia działalności zostały zastosowane wobec sześciu przedsiębiorców sankcje przewidziane w art. 40 ust. 1 pkt 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, tj. zostali ukarani grzywną w drodze mandatu karnego kredytowego w kwocie 100 zł każdy.

Z powodu niezapewnienia należytego stanu sanitarnego jednego przedsiębiorcę na podstawie art. 111 § 2 Kodeksu wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r. ukarano karą grzywny w drodze mandatu karnego kredytowego w kwocie 400 zł. 

4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Kontrole wykazały liczne nieprawidłowości w oznakowaniu przy jednocześnie dobrej jakości w zakresie cech organoleptycznych i fizykochemicznych, w tym potwierdzenie obecności bakterii fermentacji mlekowej w związku z deklaracją producenta o stosowaniu naturalnego zakwasu. Pieczywo jest produktem często spożywanym przez szeroką grupę konsumentów i powszechnie dostępne na rynku, dlatego też konieczne jest prowadzenie dalszych czynności sprawdzających jakość handlową tych produktów.

  •  

 
następny artykuł »
 
© 2020 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie :: Jomla
1.0