Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie 
 
Advertisement
 
 
 
 
Menu witryny
WIJHARS
INSPEKTORAT
KIEROWNICTWO
WYDZIAŁY
SCHEMAT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZADANIA INSPEKCJI
PODSTAWY PRAWNE
SYSTEM ZARZĄDZANIA
SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW
FORMULARZE
WYNIKI KONTROLI
KONTAKT
SZUKAJ
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
OGŁOSZENIA
Polityka prywatności
WIJHARS arrow WYNIKI KONTROLI arrow IV kwartał 2018 r
IV kwartał 2018 r PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
10.01.2019.

  Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej olejów roślinnych oraz oliwy z oliwek w IV kwartale 2018 roku.

 •  I. CEL KONTROLI

 • Celem kontroli było sprawdzenie:

 • - jakości handlowej olejów roślinnych zgodnie z deklaracją jakościową producenta,

 • - prawidłowości znakowania olejów roślinnych z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

 •  

 
II. ZAKRES KONTROLI
Kontrolę przeprowadzono w 2 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją olejów roślinnych.
 
III. WYNIKI KONTROLI
 
W związku z tym, że na stanach magazynowych kontrolowanych zakładów nie stwierdzono większych ilości asortymentowych artykułów spożywczych, dlatego też w ramach oceny jakości handlowej olejów roślinnych do badań laboratoryjnych oraz do oceny prawidłowości oznakowania pobrano próbkę z będącej w obrocie partii reprezentującej 25,00 litrów Oleju Staropolskiego z rzepaku.
Na podstawie otrzymanych wyników badań laboratoryjnych i oceny prawidłowości oznakowania stwierdzono, że jakość handlowa kontrolowanej partii oleju była zgodna z deklaracją jakościową producenta. 
 •  IV. INNE USTALENIA KONTROLI

 • Podczas kontroli dodatkowo ustalono, że:

 • - kontrolowane jednostki dokonały zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania i konfekcjonowania artykułów rolno-spożywczych do WIJHARS w Lublinie,

 • - opakowania jednostkowe, transportowe były suche, czyste, wolne od obcych zapachów,

 • - na ich stanie magazynowym nie było produktów przeterminowanych jak też wizualnie wskazujących na ich pogorszoną jakość.


     Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej soków w IV kwartale 2018 roku.

  • I. CEL KONTROLI

  • Celem kontroli było sprawdzenie:

  • - jakości handlowej soków zgodnie z deklaracją jakościową producenta,

  • - prawidłowości znakowania soków z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

  • II. ZAKRES KONTROLI

  • Kontrolę przeprowadzono w 3 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją soków.

   • III.WYNIKI KONTROLI

    W związku z tym, że na stanach magazynowych kontrolowanych zakładów nie stwierdzono większych ilości asortymentowych artykułów spożywczych, dlatego też w ramach oceny jakości handlowej soków do badań laboratoryjnych: organoleptycznych i fizykochemicznych oraz do oceny prawidłowości oznakowania pobrano próbki z 2 partii reprezentujących ogółem 511,90 litrów wyrobów gotowych. Na podstawie otrzymanych wyników badań laboratoryjnych i oceny prawidłowości oznakowania stwierdzono, że jakość handlowa kontrolowanych partii soków była zgodna z wymaganiami zawartymi w deklaracjach jakościowych producentów, w tym w oznakowaniu.

    IV. INNE USTALENIA KONTROLI 

    Podczas kontroli dodatkowo ustalono, że:

    • - kontrolowane jednostki dokonały zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania i konfekcjonowania artykułów rolno–spożywczych do WIJHARS w Lublinie,

    • - podmioty nie zatrudniały osób posiadających uprawnienia w zakresie pobierania próbek wyrobów gotowych objętych tematyką kontroli,

    • - opakowania jednostkowe, transportowe, pomieszczenia produkcyjne oraz magazynowe były suche, czyste, wolne od obcych zapachów,

    • - na ich stanie magazynowym nie było produktów przeterminowanych jak też wizualnie wskazujących na ich pogorszoną jakość,

    • - wyroby gotowe przechowywane były w magazynach w temperaturze zgodnej z wymaganiami określonymi przez producenta w dokumentach zakładowych oraz na opakowaniach jednostkowych,

    • - warunki i sposób przechowywania zapewniały utrzymanie właściwej jakości handlowej produktów oraz były zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji zakładowej i na opakowaniach jednostkowych.


                                  Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie prawidłowości znakowania koncentratów spożywczych oraz majonezu, chrzanu i octu                                                                                                                                      w IV kwartale 2018 roku.

 
I. CEL KONTROLI
 
Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości znakowania wybranych grup artykułów rolno-spożywczych, tj. koncentratów spożywczych deserów czy obiadowych, a także majonezu, w tym sosów majonezowych oraz chrzanu i octu w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami. których spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta w oznakowaniu produktu i/lub dokumentach zakładowych. 
 
II. ZAKRES KONTROLI 
 
Kontrolę przeprowadzono w  3 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się odpowiednio produkcją: octu, chrzanu, majonezu w tym sosów majonezowych. W jedynym zakładzie zajmującym się produkcją majonezu nie zastano gotowego produktu, co uniemożliwiło przeprowadzenie kontroli w zakresie jakości stosowanych surowców oraz technologii produkcji, pobrania próbek w celu sprawdzenia oznakowania oraz warunków jego składowania.
W celu sprawdzenia prawidłowości oznakowania pobrano po jednej próbce:
a) ekologicznego octu winnego reprezentującego partię 214,00 l wyrobu gotowego,
b) chrzanu premium reprezentującego partię 8,80 kg wyrobu gotowego.
W wyniku tej kontroli stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu ww. partii octu, które dotyczyły:
- podania informacji o warunkach przechowywania w niewłaściwym miejscu,
- podania dwóch rozbieżnych informacji dotyczących pochodzenia produktu oraz jego nazwy,
- brak instrukcji użycia produktu,
- podania niejasne informacji odnośnie referencyjnej wartości spożycia.
 
III. SANKCJE 
 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w oznakowaniu ekologicznego octu winnego na podstawie:
- art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, działając z urzędu Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nakazał poddanie zabiegowi prawidłowego oznakowania zakwestionowaną partię,
- art. 40a ust. 1 pkt 2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, działając z urzędu,  Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wymierzył w drodze decyzji administracyjnej producentowi karę pieniężną w wysokości 500 zł z tytułu niewłaściwej jakości handlowej.
 
Do podmiotu wystosowano zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości w zakresie znakowania. 
 
IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI:
 
 
   •  Dane na podane na etykietach przekazują informacje istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa produktu (tj. instrukcja użycia), pozwalają świadomie wybrać produkt ze względu na jego skład, właściwości, pochodzenie. Z przeprowadzonych działań kontrolnych  wynika, że producenci mimo starań popełniają błędy w oznakowaniu wprowadzonych na rynek produktów. W związku z tym ważne jest przeprowadzanie regularnych kontroli w zakresie sprawdzenia jakości tych grup artykułów rolno-spożywczych na podstawie prawidłowości oznakowania.

   •  

   •                                       Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przypraw ziołowych w IV kwartale 2018 roku.

   • I. CEL KONTROLI

   • Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej przypraw sypkich, przypraw ziołowych jednoskładnikowych, a także wieloskładnikowych i do konkretnych potraw przeznaczonych dla konsumenta finalnego.


   • II. ZAKRES KONTROLI

  Kontrolę przeprowadzono w 3 podmiotach funkcjonujących a terenie województwa lubelskiego, którą objęto 6 partii wyrobów w opakowaniach przeznaczonych dla konsumenta finalnego, w tym:

  - 4 przypraw ziołowych jednoskładnikowych: (oregano - 2 partie), majeranku, gorczyce

  - 2 przypraw wieloskładnikowych z czego 1 pieprzu ziołowego i 1 do konkretnej potrawy, tj. bigosu.

   III. WYNIKI KONTROLI

  A. Jakość handlowa na podstawie badań laboratoryjnych

  Do badań w Laboratorium Specjalistycznym GIJHARS w Lublinie próbki  pobrano z 6 partii wyrobów gotowych. Kontrolowani producenci deklarowali ich jakość określając między innymi:

  1. Cechy organoleptyczne (wygląd, konsystencję, barwę, zapach i smak)

  2. Parametry fizykochemiczne (zawartość popiołu ogólnego i nierozpuszczalnego w kwasie, wilgotność, zanieczyszczenia organiczne i mineralne) oraz cechy typowe dla poszczególnych grup w zakresie tożsamości, wyglądu, obecności liścia oliwki, oleuropeiny, identyfikacja głównych składników.

  Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały nieprawidłowości w 2 z 6 poddanych kontroli partii przypraw nieodpowiadających wymaganiom z uwagi na niejednolitość pod względem tożsamości oraz niezgodny wynik oceny organoleptycznej, co wprowadzało konsumenta w błąd i naruszało art. 7 ust. 1 lit. a) ustawy o ijhars.

  B. ZNAKOWANIE PRZYPRAW ZIOŁOWYCH

  Ogółem ocenie prawidłowości poddano 6 partii przypraw. Zakwestionowano wszystkie poddane kontroli, stwierdzając nieprawidłowości polegające na:

  - zamieszczeniu błędnych informacji o pochodzeniu produktu,

  - pominięciu w wykazie składników komponentów składnika złożonego,

  - podaniu składników alergennych w sposób naruszający obowiązujące przepisy oraz informacji o możliwości wystąpienia w produkcie niezamierzonej pozostałości substancji alergennych za pomocą niewłaściwego zwrotu: "Produkt może zawierać śladowe ilości..."

  - wskazaniu niepełnych danych identyfikujących producenta w zakresie nazwy i adresu,

  - zamieszczeniu obowiązkowych informacji na temat żywności z użyciem znaków o rozmiarze czcionki mniejszej niż 1,2 mm,

  - podaniu warunków przechowywania w innym miejscu opakowania zamiast bezpośrednio po danych odnoszących się do daty minimalnej trwałości,

  - zamieszczeniu informacji o wartości odżywczej w sposób naruszający formę i sposób prezentacji określony w przepisach,

  - poprzedzeniu wykaz składników słowem "skład" zamiast "składniki" lub sformułowaniem zawierającym ten wyraz,

  - podaniu sformułowania "Najlepiej spożyć przed końcem:" przy jednoczesnym określeniu daty dziennej,

  - użyciu szaty graficznej wprowadzającej konsumenta w błąd, w szczególności co do rzeczywistego składu środka spożywczego.

  IV. SANKCJE

  Na podstawie ustaleń kontroli wydano:

  * 9 decyzji administracyjnych, tj.:

  - 3 zakazujące wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych co do tożsamości niezgodnej z nazwą/składu/pochodzenia,

  - 2 nakazujące poddanie zabiegowi prawidłowego oznakowania dla produktów niespełniających wymagań jakości handlowej w zakresie znakowania,

  - 2 o naliczeniu kar pieniężnych w związku z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych za wprowadzanie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych na łączną sumę 2000 zł,

  - 2 o naliczeniu kary pieniężnej w związku z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych za wprowadzanie do obrotu artykułów rolno-spożywczych o niewłaściwej jakości handlowej w kwocie 1000 zł,

  * zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia nieprawidłowości ujawnionych w oznakowaniu,

  oraz

  * nałożono 1 mandat karny kredytowany z uwagi na brak dopełnienia obowiązku wynikającego z ustawy o ijhars, tj. zgłoszenia prowadzonej działalności.

  V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

  Z uwagi na:

  - szereg nieprawidłowości świadczących o zafałszowaniu tej grupy produktów, które dały podstawę do wydania 9 decyzji w 3 objętych kontrolą podmiotach,

  - fakt, że przyprawy zostały w 2016 roku po raz pierwszy uwzględnione w Piramidzie Zdrowego Żywienia

  zasadne jest prowadzenia dalszych czynności kontrolnych przypraw oraz ich mieszanek.

 

 Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów mięsnych w IV kwartale 2018 roku.

 

 I. CEL KONTROLI

- sprawdzenie jakości handlowej przetworów mięsnych na zgodność z deklaracją producenta (ocena organoleptyczna oraz badania laboratoryjne),

 •               - identyfikacja surowców pochodzenia zwierzęcego,

 •               - ocena prawidłowości znakowania opakowań z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.


II. ZAKRES KONTROLI

Działaniami objęto 7 podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją i wprowadzaniem do obrotu wyrobów mięsnych na terenie województwa lubelskiego. W celu sprawdzenia jakości handlowej pobrano próbki z 13 partii kiełbas o masie 1771,25 kg.


III. WYNIKI KONTROLI

Ocena organoleptyczna

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych.

Parametry fizykochemiczne

Nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono w przypadku 6 partii o masie 938 kg, a dotyczyły one obecności niezadeklarowanych w składzie: surowca drobiowego i wołowego, skrobi, azotanów i azotynów oraz barwnika niedopuszczonego do produkcji kiełbas.


Znakowanie

Stwierdzono, że 11 partii nie odpowiadało wymaganiom dotyczącym oznakowania, ponieważ na etykietach:

 • - termin przydatności do spożycia i warunki przechowywania podano niezgodnie z wynikami badań przechowalniczych,

 • - nie podano wszystkich wykorzystanych do produkcji składników,

 • - nazwa wyrobu gotowego została podana w sposób nieczytelny, ponieważ została przerwana wykazem składników,

 • - podano niepełną nazwę artykułu rolno-spożywczego,

 • - brak było pełnych nazw wykorzystywanych do produkcji składników,

 • - wykazu składników nie zamieszczono według ich masy w momencie użycia przy wytwarzaniu środka spożywczego,

 • - ilościową zawartość mięsa podano w sposób nierzetelny,

 • - nazwy substancji alergennych nie zostały podkreślone za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego je od reszty składników,

 • - nie podano pełnej nazwy producenta,

 • - wykaz składników poprzedzono niewłaściwym nagłówkiem,

 • - nazwę zasadniczej funkcji technologicznej dla dodatku o numerze E621 podano niezgodnie z załącznikiem VII rozporządzenia nr 1169/2011,

 • - obowiązkowych danych szczegółowych nie podano z użyciem znaków o rozmiarze czcionki 1,2 mm,

 • - warunków przechowywania nie podano bezpośrednio po terminie przydatności do spożycia,

 • - informację o wartości odżywczej podano niezgodnie z art. 34 w tym z załącznikiem XV ww. rozporządzenia 1169/2011,

 • - zawyżono zawartość mięsa wieprzowego, w stosunku do ilości wynikającej z receptury,

 • - brak było wyrażenia "pakowano(-y) w atmosferze ochronnej.

IV. SANKCJE

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej:

 • wydano:

  • * 1 decyzję administracyjną o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy za wprowadzenie do obrotu partii przetworu mięsnego nieodpowiadającej wymaganiom określonym w przepisach o jakości handlowej w zakresie znakowania w wysokości 500 zł,

  • * 5 decyzji administracyjnych o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych w wysokości 12 755,78 zł.

 • * wystosowano 6 zaleceń pokontrolnych. 


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
© 2020 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie :: Jomla
1.0