Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie 
 
Advertisement
 
 
 
 
Menu witryny
WIJHARS
INSPEKTORAT
KIEROWNICTWO
WYDZIAŁY
SCHEMAT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZADANIA INSPEKCJI
PODSTAWY PRAWNE
SYSTEM ZARZĄDZANIA
SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW
FORMULARZE
WYNIKI KONTROLI
KONTAKT
SZUKAJ
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
OGŁOSZENIA
Polityka prywatności
WIJHARS arrow WYNIKI KONTROLI arrow III kwartał 2018 r
III kwartał 2018 r PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
09.10.2018.

  Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych w III kwartale 2018 roku.

 •  

  •  I. CEL KONTROLI

   • - sprawdzenie jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych na zgodność z deklaracją producenta (ocena organoleptyczna, badania laboratoryjne) oraz sposobu składowania i transportu,

   • - identyfikacja surowców pochodzenia zwierzęcego, ocena prawidłowości znakowania opakowań z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

   II. ZAKRES KONTROLI

   Działaniami objęto 5 podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją i wprowadzaniem do obrotu wyrobów garmażeryjnych na terenie województwa lubelskiego. W celu sprawdzenia jakości handlowej pobrano próbki z 10 partii o masie 2983 kg, a w tym z:

   • - 4 pierogów z mięsem o masie 48 kg,

   • - 6 innych wyrobów garmażeryjnych (pyzy, krokiety, kotlety, gołąbki, flaki, gulasz) o masie 2935 kg.

   III. WYNIKI KONTROLI

   Ocena organoleptyczna

   Nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 3 partii o masie 21 kg, a dotyczyły one wyglądu innego niż określony na etykiecie lub w specyfikacji.

   Parametry fizykochemiczne

   Nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono w przypadku 3 partii o masie 22 kg, które dotyczyły:

   • - obecności niezadeklarowanych w składzie: mięsa oddzielonego mechanicznie i mięsa wieprzowego,

   • - braku w farszu, (pomimo deklaracji w składzie), mięsa wołowego i szczypiorku.

   Znakowanie

   Stwierdzono, że oznakowanie 9 partii nie odpowiadało wymaganiom określonym w przepisach, ponieważ na etykietach:

    • - wykaz składników był niezgodny z zadeklarowanym na etykiecie lub w specyfikacji,

    • - kolejność składników podano w sposób nieprawidłowy,

    • - zamieszczając procentową zawartość mięsa nie wskazano, że ilość ta odnosi się do zawartości tego składnika w nadzieniu,

    • - warunków przechowywania nie podano bezpośrednio po terminie przydatności do spożycia,

    • - zamieszczono dwie rozbieżne nazwy,

    • - wodę podano w nieprawidłowej kolejności,

    • - nazwa produktu (Gołąbki gospodarza) i szata graficzna etykiety wprowadzała w błąd, co do właściwości środka spożywczego, sugerując, że produkcja wyrobu odbywała się w prosty sposób bez wykorzystania dodatków do żywności takich jak „teksturowana mąka sojowa”, „skrobia modyfikowana”, „glutaminian sodu”,

    • - nie podano pełnej nazwy składnika wykorzystanego w produkcji,

    • - brak było procentowej zawartości składnika charakterystycznego (mięsa wieprzowego).


   IV. SANKCJE

   W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej:

    

   • *wydano:

    • - 3 decyzje administracyjne na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, zakazujące wprowadzenia do obrotu 3 partii wyrobów garmażeryjnych, będących artykułami rolno-spożywczymi zafałszowanymi i nieodpowiadającymi wymaganiom określonym w przepisach o jakości handlowej w zakresie znakowania,

    • - 2 decyzje administracyjne o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy za wprowadzenie do obrotu partii wyrobów garmażeryjnych,
     nieodpowiadających wymaganiom określonym w przepisach o jakości handlowej w zakresie znakowania w wysokości 1000 zł,

    • - 5 decyzji administracyjnych o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych w wysokości 10753,18 zł.

   • * nałożono 2 grzywny w drodze mandatu karnego kredytowanego na kwotę 200,00 zł za wykroczenie określone w art. 40 ust. 1 pkt. 5 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych,

   • * wystosowano 5 zaleceń pokontrolnych.

   •  


  Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie prawidłowości znakowania pieczywa w III kwartale 2018 roku.
 
 
I. CEL KONTROLI 

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości znakowania różnego asortymentu pieczywa paczkowanego i wprowadzanego do obrotu luzem, w tym również pieczywa półcukierniczego,

w zakresie zgodności z przepisami prawa oraz wymaganiami, których spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta
w oznakowaniu produktu i/lub dokumentach zakładowych.

II. Zakres kontroli

Kontrolę przeprowadzono w 8 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i dystrybucją pieczywa.

III. Wyniki kontroli jakości handlowej pieczywa w zakresie znakowania.

W celu sprawdzenia prawidłowości oznakowania pobrano łącznie 16 próbek reprezentujących 4 817,34 kg wyrobów gotowych, w tym:

 • - 2 partie pieczywa żytniego o masie 288,96 kg,

 • - 10 partii pieczywa mieszanego o masie 4 457,50 kg,

 • - 3 partie pieczywa półcukierniczego z nadzieniem o masie 70,88 kg.

W wyniku tej kontroli stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu 6 partii wyrobów gotowych o masie 1 731,88 kg.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

 • - podania niepełnych danych w zakresie nazwy producenta,

 • - podania składników w niewłaściwej kolejności,

 • - nie podania procentowej zawartości składnika występującego w nazwie,

 • - podania informacji o warunkach przechowywania w niewłaściwym miejscu,

 • - podania elementów informacji o wartości odżywczej w niewłaściwej kolejności i z użyciem znaków o rozmiarze czcionki mniej niż 1,2 mm,

 • - niewłaściwego oznaczenia daty minimalnej trwałości i podania jej w niewłaściwej kolejności,

 • - podania za pomocą niewłaściwego zwrotu informacji o możliwości wystąpienia w produkcie niezamierzonej pozostałości substancji alergennych,

 • - zamieszczenia dobrowolnego powtórzenia informacji o alergenach poza wykazem składników,

 • - podanie w informacji o wartości odżywczej dodatkowych, niedozwolonych danych,

 • - zamieszczenia dobrowolnych informacji wprowadzających w błąd konsumenta,

 • - podania danych obowiązkowych dotyczących składu w sposób nieczytelny i słabo widoczny,

 • - podania w składzie składnika, który w rzeczywistości zastąpiono innym,

 • - niewyszczególnienia wszystkich składników składnika złożonego,

 • - podania określeń dotyczących nazewnictwa aromatów i barwników niezgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • - podanie niewłaściwego sformułowania poprzedzającego datę minimalnej trwałości/termin przydatności do spożycia,

 • - podanie w nieodpowiedniej formie i kolejności dobrowolnej informacji w postaci piktogramów informujących o rws dla porcji.

Ponadto z 3 partii pieczywa o łącznej masie 2 354,00 kg oznakowanego jako wyprodukowane na naturalnym zakwasie pobrano próbki do badań laboratoryjnych w celu potwierdzenia obecności bakterii fermentacji mlekowej. Wyniki badań potwierdziły, że badane produkty spełniły wymagania zadeklarowane w oznakowaniu producenta.

Wszystkie kontrolowane partie wyrobów gotowych spełniały wymagania w zakresie deklarowanej masy netto.

IV. Sankcje

W związku z brakiem zgłoszenia prowadzonej działalności do WIJHARS w Lublinie, na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 21 grudnia 2000 roku
o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2212 z późn. zm.) cztery osoby ukarano grzywną w drodze mandatu karnego kredytowanego w wysokości 100 zł.

W konsekwencji stwierdzenia na stanie przeterminowanych surowców i dodatków, złego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń produkcyjnych, obecności żywych szkodników zbożowo-mącznych oraz odchodów szkodników na podstawie art. 111 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618 ze zm.) nałożono 5 mandatów karnych kredytowych na łączną kwotę 1700 zł.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

 • - na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, działając z urzędu, Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wymierzył w drodze decyzji dwóm producentom karę pieniężną w wysokości po 500 zł z tytułu niewłaściwej jakości handlowej,

 • - na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, działając z urzędu, Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wymierzył w drodze decyzji producentowi karę pieniężną w wysokości 2 000 zł z tytułu zafałszowania.

Do 3 podmiotów wystosowano zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości w zakresie znakowania.


V. Podsumowanie i wnioski

Z przeprowadzonych działań kontrolnych wynika, że producenci popełniają wiele błędów w oznakowaniu wprowadzanych na rynek produktów. Pieczywo jest jedną z podstawowych kategorii żywności dla wielu grup konsumentów. Dane podane na etykietach przekazują informacje istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa produktu, pozwalają świadomie wybrać produkt ze względu na jego skład i właściwości. W związku z tym ważne jest przeprowadzanie regularnych kontroli w zakresie sprawdzenia jakości pieczywa na podstawie prawidłowości oznakowania jak i badań laboratoryjnych. 

 

 

Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej miodu w III kw. 2018 r.


I. CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie:

- jakości handlowej miodu krajowego importowanego oraz pochodzącego z UE, w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu MRiRW z 03 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu oraz deklaracją producenta,

- prawidłowości znakowania miodu z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych, 

- warunków składowania.


II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 4 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i konfekcjonowaniem miodu.


III. WYNIKI KONTROLI

W ramach oceny jakości handlowej miodu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu oraz deklaracją producenta zawartą w oznakowaniu, do badań laboratoryjnych i do oceny prawidłowości oznakowania pobrano próbki z 7 partii reprezentujących 2244,45 kg wyrobów gotowych, tj. z:

- 2 partii miodu nektarowego lipowego – pochodzącego z Polski,

- 1 partii miodu nektarowego gryczanego – pochodzącego z Polski,

- 1 partii miodu nektarowego akacjowego – oznakowanego jako mieszanka miodów niepochodzących z UE Kraj pochodzenia Ukraina (partia zakwestionowana),

- 1 partii miodu nektarowego wielokwiatowego – oznakowanego jako „mieszanka miodów pochodzących z UE i niepochodzących z UE” Kraj pochodzenia Ukraina, Chiny, Polska,

- 1 partii spadziowego ze spadzi liściastej - oznakowanego jako „mieszanka miodów pochodzących z UE” Kraj pochodzenia Hiszpania i Polska,

- 1 partii miodu nektarowo-spadziowego leśnego – pochodzącego z Polski i zawierającego dobrowolną informację PRODUKT POLSKI.

Na podstawie otrzymanych wyników badań laboratoryjnych stwierdzono, że jakość handlowa 2 partii miodów o łącznej masie 978,50 kg była niezgodna z wymaganiami jakościowymi świadczące o ich zafałszowaniu, ponieważ stwierdzono:

 • - brak w przewadze udziału pyłku w miodzie określonym nazwą tej rośliny,

 • - zaniżoną wartość liczby diastazowej,

 • - niepotwierdzenie pochodzenia botanicznego (odmiany) miodu,

 • - zawyżona zawartość 5-hydroksymetyloforfuralu (HMF),

 • - niezgodny wynik oceny organoleptycznej.

Nieprawidłowości stwierdzono również w oznakowaniu 4 partii miodów o łącznej masie 2031,65 kg, ponieważ:

- podano niezgodne z prawdą dane w zakresie nazwy/ nazwy i pochodzenia produktu,

- podano niepełne dane identyfikujące producenta w zakresie jego nazwy/nazwy i adresu,

- użyto niewłaściwego sformułowania dotyczącego daty minimalnej trwałości,

- szata graficzna umieszczona na wieczku przysłaniała datę minimalnej trwałości oraz datę rozlewu

- data minimalnej trwałości została podana za pomocą nacięć na brzegach etykiety,

- opis warunków przechowywania nie podano bezpośrednio po dacie minimalnej trwałości,

- dane szczegółowe dotyczące nazwy środka spożywczego oraz jego ilości netto nie podano w tym samym polu widzenia,

- użyto zapisu: „Data produkcji jest jednocześnie numerem partii” podając przy tym określenie „Rok produkcji: 15 III`18”,

- data zamieszczona przy zapisie „Rok produkcji: 15 III`18” została podana za pomocą nacięć na brzegach etykiety,

- dodatkowa nieobowiązkowa informacja o wartości odżywczej dla produktu nieprzetworzonego jednoskładnikowego jak wynika z pkt 1 załącznika V ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011, obejmowała elementy takie jak: „wartość energetyczna, białko, węglowodany nie mniej niż, tłuszcze i cholesterol” zamiast „Wartość energetyczna, tłuszcz, kwasy tłuszczowe nasycone, węglowodany, cukry, białko, sól”,

  - informacje dotyczące wartości odżywczej były podane z użyciem znaków o rozmiarze czcionki mniejszej niż 1,2 mm,

  - wartość energetyczna i ilość składników odżywczych zostały wyrażone dodatkowo jako wartość procentowa referencyjnych wartości spożycia bez stosownego komunikatu tj. „Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)”,

  - jednostki miary wartości energetycznej podano w nieprawidłowej kolejności, tj. „...kcal (...kJ)” zamiast „...kJ/...kcal”.


IV. INNE USTALENIA KONTROLI

Podczas kontroli dodatkowo ustalono, że:

- jednostki objęte kontrolą dokonały zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej do WIJHARS,

- warunki i sposób składowania zapewniały utrzymanie właściwej jakości przechowywanych produktów oraz były zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji zakładowej i na opakowaniu jednostkowym,

- stosowane przyrządy pomiarowe posiadały aktualne cechy prawnej kontroli metrologicznej,

- jednostki nie zatrudniały rzeczoznawców do pobierania próbek,

- na stanach magazynowych nie było przeterminowanych oraz wizualnie wskazujących na pogorszoną jakość wyrobów gotowych.


V. SANKCJE

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano 7 decyzji administracyjnych,
a w tym:

 • - 2 zakazujące wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych co do nazwy/nazwy i pochodzenia,

 • - 2 zakazującą wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych niespełniających wymagań jakości handlowej w zakresie znakowania,

 • - 2 o naliczeniu kar pieniężnych w związku z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych na łączną sumę 126 376,00 zł,

 • - 1 o naliczeniu kary pieniężnej w związku z art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych o niewłaściwej jakości handlowej w kwocie 1000,00 zł.


Ponadto do 2 jednostek zostały wystosowane zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości wynikających z nieprawidłowego oznakowania opakowań jednostkowych przeznaczonych dla konsumenta finalnego.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
© 2020 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie :: Jomla
1.0