Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie 
 
Advertisement
 
 
 
 
Menu witryny
WIJHARS
INSPEKTORAT
KIEROWNICTWO
WYDZIAŁY
SCHEMAT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZADANIA INSPEKCJI
PODSTAWY PRAWNE
SYSTEM ZARZĄDZANIA
SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW
FORMULARZE
WYNIKI KONTROLI
KONTAKT
SZUKAJ
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
OGŁOSZENIA
Polityka prywatności
WIJHARS arrow WYNIKI KONTROLI arrow II kwartał 2018 r
II kwartał 2018 r PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
09.07.2018.

   Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej makaronu w II kwartale 2018 roku.


 • I. CEL KONTROLI

  • - sprawdzenie jakości handlowej makaronu na zgodność z deklaracją producenta,

  • - ocena prawidłowości znakowania opakowań z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów,

  • - sprawdzenie sposobu oraz warunków składowania i transportu makaronu.


  II. ZAKRES KONTROLI

  Kontrolę przeprowadzono w 2 podmiotach zajmujących się produkcją i wprowadzaniem do obrotu makaronów na terenie województwa lubelskiego.


  III. WYNIKI KONTROLI

  W ramach oceny jakości handlowej makaronu do laboratoryjnej oceny organoleptycznej oraz sprawdzenia prawidłowości oznakowania pobrano próbki z 4 partii wyrobów gotowych o łącznej masie 6200 kg (wielkość partii magazynowych 1198 kg), tj.:

  • - Makaron z kurkumą Świderek o masie 3000 kg,

  • - Makaron z kurkumą Krajanka o masie 2400 kg,

  • - Makaron z kurkumą krajanka wąska o masie 400 kg,

  • - Makaron z kurkumą krajanka szeroka o masie 400 kg.

  • Przeprowadzone badania nie wykazały nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej. 

  • W wyniku oceny prawidłowości oznakowania dwóch partii wyrobów gotowych, podanym na opakowaniach jednostkowych, tj.: 3000 kg Makaronu z kurkumą Świderek i 2400 kg Makaronu z kurkumą Krajanka, na których:

  • - przedłużono o 6 miesięcy datę minimalnej trwałości, co naruszało art. 7 ust. 1, lit. a) rozporządzenia Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywy Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18 ze zm.),

  • - warunki przechowywania podano niezgodnie z art. 24 ust. 2 ww. rozporządzenia Nr 1169/2011,

  • - w informacji o wartości odżywczej, prezentowanej w formie tabeli, zamieszczono "Wartość odżywcza 1518kJ/363 kcal" zamiast "Wartość energetyczna 1518kJ/363 kcal", co naruszało art. 30 ust. 1 lit. a) i art. 34 ust. 1 ww. rozporządzenia Nr 1169/2011.


  IV. SANKCJE

  W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano:

  • - 2 decyzje administracyjne na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, zakazujące wprowadzenia do obrotu 2 partii makaronów, będących artykułami rolno-spożywczymi zafałszowanymi ze względu na podanie w oznakowaniu niezgodnie z prawdą danych w zakresie daty minimalnej trwałości oraz nieodpowiadających wymaganiom określonym w przepisach o jakości handlowej w zakresie znakowania,

  • - 1 decyzję administracyjną o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1 pkt 4 za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych ze względu na podanie w oznakowaniu niezgodnie z prawdą danych w zakresie daty minimalnej trwałości oraz nieodpowiadających wymaganiom określonym w przepisach o jakości handlowej
   w zakresie znakowania.

  • Ponadto do 1 kontrolowanej jednostki wystosowane zostały zalecenia pokontrolne wzywające od usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości wynikających z nieprawidłowego oznakowania wyrobów gotowych.

   


 

Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej ryb i przetworów rybnych w II kwartale 2018 roku.


I. CEL KONTROLI

 • - sprawdzenie jakości handlowej przetworów rybnych na zgodność z deklaracją producenta (ocena organoleptyczna oraz badania laboratoryjne),

 • - ocena prawidłowości znakowania opakowań w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami.


II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 1 zakładzie zajmującym się produkcją i wprowadzaniem do obrotu przetworów rybnych na terenie województwa lubelskiego i objęto nią 3 partie o łącznej masie 465 kg.


III. WYNIKI KONTROLI

Parametry fizykochemiczne

Nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 1 partii marynat rybnych, a dotyczyły one obecności niezadeklarowanego w składzie dodatku do żywności o nazwie sacharynian sodu.


Znakowanie

Ustalono, że oznakowanie 3 partii nie odpowiadało wymaganiom dotyczącym oznakowania, ponieważ na etykietach:

 • - w wykazie nie podano wszystkich wykorzystanych do produkcji składników,

 • - nie podano rzetelnych informacji w zakresie rejonu połowu surowców rybnych i kategorii narzędzi połowowych,

 • - nazwa wyrobu zawierająca wyrażenie „wiejskie” wprowadzała konsumenta w błąd co do właściwości środka spożywczego, a w szczególności co do jego charakteru, tożsamości i metody produkcji, gdyż odnosiła się do sposobu produkcji, w której nie stosuje się dodatków do żywności.

   

IV. SANKCJE

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej:

 • wydano:

  • - 1 decyzję administracyjną na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zakazującą wprowadzenia do obrotu 1 partii marynaty rybnej, będącej artykułem rolno-spożywczym zafałszowanym i nieodpowiadającym wymaganiom określonym w przepisach o jakości handlowej w zakresie znakowania,

  • - 1 decyzję administracyjną o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy za wprowadzenie do obrotu 2 partii przetworów rybnych, nieodpowiadających wymaganiom określonym w przepisach o jakości handlowej w zakresie znakowania w wysokości 500 zł,

  • - 1 decyzję administracyjną o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy za wprowadzenie do obrotu artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego w wysokości 3092 zł,

 • wystosowano 1 zalecenia pokontrolne.

 •  

 
  Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych i tłuszczów mlecznych w II kwartale 2018 roku.

 

I. CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie: 

 • - jakości handlowej przetworów mlecznych w zakresie  zgodności z deklaracją jakościową producenta,

 • - prawidłowości znakowania wyrobów gotowych z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

 

II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 4 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i dystrybucją przetworów mlecznych.

 

 III. WYNIKI KONTROLI

 •  A. Jakość handlowa przetworów mlecznych.

 • Badaniom poddano 10 partii przetworów mlecznych o łącznej masie 11 434,39 kg, a w tym ocenie:

 • - organoleptycznej 8 partii o masie 7 276,39 kg,

 • - fizykochemicznej 10 partii o masie 11 434,39 kg,

 • Uzyskane wyniki nie wykazały nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej wyrobów gotowych.

 • B. Znakowanie przetworów mlecznych.

 • Ocenie prawidłowości znakowania poddano ogółem 10 partii przetworów mlecznych o łącznej masie 11 434,39 kg, nie wnosząc uwag w powyższym zakresie.

 

  
                                          Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów zbożowych w II kwartale 2018 roku.
 •  

  I. CEL KONTROLI

  • Celem kontroli było sprawdzenie: 

   • - jakości handlowej przetworów zbożowych (kasze i mąki) w zakresie  zgodności z deklaracją jakościową producenta,

   • - prawidłowości znakowania wyrobów gotowych z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

   

  II. ZAKRES KONTROLI

 • Kontrolę przeprowadzono w 5 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i dystrybucją przetworów zbożowych.

 •  

 • III. WYNIKI KONTROLI

 • W ramach kontroli jakości handlowej przetworów zbożowych pobrano łącznie 10 próbek reprezentujących 30652,00 kg wyrobów gotowych, a w tym ocenie:

 • * organoleptycznej i fizykochemicznej poddano 10 partii o łącznej masie 30652,00 kg, tj.:

 • - 3 partie mąki pszennej typ 450 o masie 19280,00 kg

 • - 2 partie kaszy jęczmiennej o masie 500,00 kg,

 • - 2 partie mąki pszennej typ 550 o masie 4020,00 kg,

 • - 1 partię  kaszy mannej o masie 4032,00 kg,

 • - 1 partię mąki pszennej typ 750 o masie 2400,00 kg,

 • - 1 partię mąki pszennej typ 480 o masie 420,00 kg.

 • Na podstawie otrzymanych wyników badań laboratoryjnych stwierdzono, że 2 partie przetworów zbożowych (mąki) o łącznej masie 1080,00 kg, nie odpowiadały jakości handlowej z uwagi na:

 • - zawyżoną rozpływalność glutenu (1 partia o masie 420,00 kg),

 • - zaniżoną zawartość popiołu całkowitego (1 partia o masie 660,00 kg).

 • W wyniku oceny prawidłowości oznakowania stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu 2 partii przetworów zbożowych o łącznej masie 540,00 kg, ponieważ na opakowaniach jednostkowych:

 • - 120,00 kg MĄKI PSZENNEJ TYP 450 TORTOWEJ,

 • - 420,00 kg MĄKI PSZENNEJ TYP 480 LUBELSKIEJ:

 •  informacja o wartości odżywczej obejmowała elementy takie jak: "Wartość energetyczna, Białko, Węglowodany, Tłuszcze" zamiast "Wartość energetyczna, tłuszcz, kwasy tłuszczowe nasycone, węglowodany, cukry, białko, sól", co było niezgodne z art. 30 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywy Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18 ze zm.),

 • III. SANKCJE

 • Na podstawie art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2212 ze zm.) oraz art. 40a ust. 1 pkt 3 i art. 21 ww. ustawy, a także art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) działając z urzędu Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w drodze decyzji administracyjnych za wprowadzenie do obrotu 3 partii produktów niespełniających wymagań w zakresie jakości handlowej wymierzył 2 jednostkom kontrolowanym karę na łączną kwotę 1000,00 zł.

 • Ponadto do 2 jednostek zostały wystosowane zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości wynikających z nieprawidłowego oznakowania opakowań jednostkowych przeznaczonych dla konsumenta finalnego oraz niewłaściwej jakości.

 •  

 
 Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie prawidłowości znakowania wyrobów ciastkarskich, napojów bezalkoholowych i herbatek owocowych, w II kwartale 2018 roku.


I. CEL KONTROLICelem kontroli było sprawdzenie prawidłowości znakowania 3 wybranych grup artykułów rolno-spożywczych, tj. napojów bezalkoholowych, wyrobów ciastkarskich oraz herbatek owocowych ze szczególnym uwzględnieniem:

 • - prawidłowości znakowania opakowań ww. produktów, w tym nowości rynkowych
  i produktów priorytetowych wskazanych w Programie kontroli, tj. „wód smakowych” na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi rolnictwa ekologicznego oraz produktów regionalnych (ChNP, ChOG), tradycyjnych (GTS) oraz deklaracją producenta,

 • - dokumentów potwierdzających jakość handlową kontrolowanych grup oraz stosowanych surowców,

 • - weryfikacji procesu technologii produkcji,

 • - sposobu i warunków składowania kontrolowanych grup,

 • - aspektu tzw. „podwójnej jakości”,

 • - wymagań formalno-prawnych.

   

II. ZAKRES KONTROLI


Kontrolę przeprowadzono łącznie w 5 jednostkach, a w tym w:

 • - 2 zajmujących się produkcją wyrobów ciastkarskich,

 • - 2 produkujących napoje bezalkoholowe "wody smakowe",

 • - 1 wytwarzającym herbatki owocowe.


Skontrolowano ogółem 9 partii reprezentujących 32 kg wyrobów ciastkarskich, 130 590 l napojów bezalkoholowych, oraz 163,616 kg herbatek owocowych.


III. WYNIKI KONTROLI


Kontrolą w zakresie znakowania objęto:

 • - 3 partie wyrobów ciastkarskich, z czego uwagi w tym zakresie wniesiono w przypadku 1 z nich, tj. 6,5 kg wafli przekładanych,

 • - 4 partie napojów bezalkoholowych nie wnosząc uwag co do prawidłowości ich oznakowania,

 • - 2 partie herbatek owocowych (bez uwag w znakowaniu).

   

Stwierdzone nieprawidłowości w przypadku wyrobów ciastkarskich polegały na tym że:

 • - wykaz składników nie obejmował faktycznie użytych w produkcji surowców oraz składników składnika złożonego,

 • - zamieszczone składniki występujące w środku spożywczym nie zostały podane w malejącej kolejności ich masy w momencie ich użycia przy wytworzeniu tego środka spożywczego,

 • - datę minimalnej trwałości podano w kolejności rok, miesiąc i dzień zamiast dzień, miesiąc i rok,

 • - informacja dotycząca warunków przechowywania została zamieszczona po danych odnoszących się do daty minimalnej trwałości,

 • - obowiązkowe informacje na temat żywności wymienione w art. 9 ust.1 znajdujące się na etykietach podane były z użyciem znaków o rozmiarze czcionki mniejszej niż 1,2 mm,

 • - wysokość cyfr i liter w oznakowaniu ilości nominalnej towaru paczkowanego dla towaru powyżej 200 g była mniejsza od minimalnej (4mm) określonej w załączniku nr 2,

 • - nie podano funkcji technologicznej wodorowęglanu sodu,

 • - zastosowano wyłącznie nazwę fantazyjną, która nie charakteryzowała właściwie danego produktu oraz nie umożliwiała konsumentowi poznanie rzeczywistego charakteru tego środka spożywczego i odróżnienie go od innych produktów z którymi może zostać pomylony.


IV. SANKCJE


Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • - wydania 1 decyzji administracyjnej zakazującej wprowadzenia do obrotu 1 partii wyrobów ciastkarskich, będącej artykułem rolno-spożywczym zafałszowanym w rozumieniu art. 3 pkt 10 lit. b) i c) ustawy o jhars,

 • - wydania 1 decyzji administracyjnej nakładającej na producenta wyrobów ciastkarskich karę pieniężną w wysokości 1123 zł,

 • - wystosowania zaleceń pokontrolnych wzywających do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości w oznakowaniu wyrobów ciastkarskich,

 • - ukarania jednego z przedsiębiorców mandatem karnym kredytowanym w wysokości 200 zł za nie dopełnienie ustawowego obowiązku zgłoszenia prowadzonej działalności do IJHARS,

 • - przekazania 1 informacji do właściwej terytorialnie Inspekcji Weterynaryjnej, w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.

 

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Potrzeba przeprowadzania kontroli tych grup asortymentowych wynika z faktu, że są to produkty w przypadku których wcześniejsze kontrole wykazały wiele nieprawidłowości w zakresie znakowania. 


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
© 2020 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie :: Jomla
1.0