Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie 
 
Advertisement
 
 
 
 
Menu witryny
WIJHARS
INSPEKTORAT
KIEROWNICTWO
WYDZIAŁY
SCHEMAT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZADANIA INSPEKCJI
PODSTAWY PRAWNE
SYSTEM ZARZĄDZANIA
SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW
FORMULARZE
WYNIKI KONTROLI
KONTAKT
SZUKAJ
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
OGŁOSZENIA
Polityka prywatności
WIJHARS arrow Polityka prywatności
Polityka prywatności i plików cookies PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
28.05.2018.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka ochrony prywatności  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Lublinie

Ostatnia data aktualizacji: 24 maj 2018 r.

Wstęp

 1. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Lublinie (dalej: WIJHARS), dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe osób fizycznych przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i szanować prywatność każdego Użytkownika.

 2. Dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 3. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzana i ochrony danych osobowych osób fizycznych przez WIJHARS. W Polityce uregulowano rodzaje danych osobowych gromadzonych przez WIJHARS, sposób wykorzystania tych danych, prawa osób fizycznych, kategorie podmiotów, którym dane są udostępniane, informacje dotyczące plików cookies. Polityka określa również środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych oraz sposób kontaktu w sprawie stosowanych przez WIJHARS środków i metod ochrony danych osobowych.

I. Podstawowe pojęcia

 1. dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres, numer dowodu osobistego. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;

 2. przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach teleinformatycznych;

 3. naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

 4. Klient – podmiot, na rzecz którego WIJHARS świadczy usługi lub.

 5. Kontrolowany – osoby fizyczne podlegające kontroli WIJHARS lub pracownicy podmiotów kontrolowanych.

 6. Użytkownik – osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez WIJHARS, w szczególności Klienci i Kontrolowani.

II. Administrator Danych Osobowych

 1. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Lublinie (20-418), ul. Nowy Świat 3, NIP 12-193-54-43, REGON 000053930.

III. Zasady zbierania danych osobowych Użytkowników

 1. WIJHARS, w zakresie zgodnym z prawem, może gromadzić informacje nt. Użytkowników, korzystając z różnych źródeł.

 2. WIJHARS, jako podmiot przetwarzający dane osobowe w ramach wykonywania swoich działań, uzyskuje dane osobowe Użytkowników przede wszystkim bezpośrednio od Kontrolowanych lub na podstawie zawartych z Klientami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy.

 3. WIJHARS uzyskuje dane osobowe, w szczególności, w zakresie:

  • informacji kontaktowych (takich jak nazwisko, adres zamieszkania/pobytu/ korespondencyjny/ prowadzenia działalności gospodarczej, e-mail oraz numer telefonu);

  • służbowych informacji kontaktowych (takich jak stanowisko, dział i nazwa instytucji);

  • potrzebnych do wystawienia faktury (takich jak NIP, REGON, PESEL);

  • potrzebnych w procesie rekrutacji (tj. przebieg zatrudnienia, kwalifikacji);

  • niezbędnych w procesie kontroli (np. rodzaje i wielkości upraw, dochody);

IV. Sposób przetwarzania danych osobowych

 1. WIJHARS zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.

 2. WIJHARS dokłada najwyższych starań w celu ochrony informacji i danych osobowych, które gromadzi.

 3. WIJHARS zapewnia odpowiednią administracyjną, techniczną i fizyczną ochronę danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.

 4. WIJHARS przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa.

 5. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

 6. WIJHARS podejmuje środki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 7. WIJHARS oświadcza, że:

  • przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;

  • zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

  • przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;

  • dane osobowe są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

 1. Dostęp do danych osobowych posiada: WIJHARS, jej pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jej rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się wyłącznie w celu i zakresie określonym przez WIJHARS

 2. WIJHARS prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

 3. WIJHARS oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

 4. Gromadzone przez WIJHARS dane mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:

  • zapewnienia prawidłowego procesu realizacji zadań inspekcji wynikających z ustawy o jakości handlowej oraz innych ustaw i aktów wykonawczych;

  • świadczenie usług, administrowanie nimi i informowanie o nich przez WIJHARS

  • szacowanie ryzyka i udoskonalanie działalności WIJHARS (w tym rozwój świadczonych usług, zarządzanie komunikacją, analizowanie i ulepszanie świadczonych przez nią usług;

  • oszacowanie zainteresowania Użytkowników zatrudnieniem i kontakt w sprawie możliwości zatrudnienia w WIJHARS

  • zgodnie z wymogami prawa lub w związku z toczącym się postępowaniem prawnym lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej do udostępnienia informacji będących w posiadaniu WIJHARS

  • zapewnienie zgodności z przepisami ochrony danych osobowych i wewnętrznymi regulacjami WIJHARS

V. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych

 1. WIJHARS nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo zawartych umów i porozumień.

 2. WIJHARS może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jej imieniu. Zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, WIJHARS wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nie w imieniu WIJHARS.

VI. Prawa Użytkowników

 1. Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania przez WIJHARS danych, które jego dotyczą, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych.

 2. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji, a także żądania ich anonimizacji, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, lub usunięcia na zasadach określonych przepisami prawa, z zastrzeżeniem, iż WIJHARS jest uprawniona do dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, to Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez zgłoszenie tego faktu pisemnie na adres WIJHARS. W takich sytuacjach WIJHARS dostosuje się do decyzji Użytkownika w stosunku do przyszłych aktywności.

 4. Użytkownik ma prawo – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – zażądać od WIJHARS zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, jak również złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.

 5. Prośby o udzielenie informacji, cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również realizacja innych praw Użytkownika wynikających z przepisów prawa powinny nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: iod@wijhars.lublin.pl.

 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

VII. Pliki cookies i oprogramowanie analizujące.

 1. WIJHARS, jej dostawcy usług i partnerzy handlowi gromadzą niektóre informacje za pomocą środków automatycznych, takich jak pliki cookies, podczas przeglądania strony internetowej www.wijhars.lublin.pl. Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane adresy URL, a także informacje dotyczące czynności wykonywanych na stronie internetowej. WIJHARS zachęca do zapoznania się z Polityką cookies WIJHARS dostępną na stronie: www.wijhars.bip.gov.pl.

 2. Korzystanie ze strony internetowej www.wijhars.lublin.pl nie wiąże się z koniecznością zalogowania lub założenia konta.

 3. W celu monitorowania strony internetowej www.wijhars.lublin.pl WIJHARS może korzystać z oprogramowania analizującego należącego do podmiotów trzecich, np. Google Analytics. Google Analytics można wyłączyć za pomocą rozszerzenia przeglądarki, który można pobrać ze strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 4. Dla wygody i w celu zapewnienia Użytkownikom dodatkowych informacji, strona internetowej www.wijhars.lublin.pl zawiera łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od WIJHARS. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się na stronie www.wijhars.lublin.pl, a które nie są własnością WIJHARS ani nie podlegają jej kontroli, WIJHARS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, korzystanie przez Użytkowników z tych witryn ani za obowiązujące w stosunku do nich zasady ochrony poufności informacji.

VIII. Zmiany i aktualizacje Polityki

 1. Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach WIJHARS dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych w WIJHARS.

 2. Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych w Serwisie. U góry strony z treścią Polityki znajdzie się informacja o dacie jej najnowszej aktualizacji.

IX. Kontakt

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z WIJHARS (iod@wijhars.lublin.pl) w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób WIJHARS wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe, jak również w razie jakichkolwiek pytań lub uwag na temat niniejszej Polityki.

 
 
© 2021 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie :: Jomla
1.0