Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie 
 
Advertisement
 
 
 
 
Menu witryny
WIJHARS
INSPEKTORAT
KIEROWNICTWO
WYDZIAŁY
SCHEMAT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZADANIA INSPEKCJI
PODSTAWY PRAWNE
SYSTEM ZARZĄDZANIA
SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW
FORMULARZE
WYNIKI KONTROLI
KONTAKT
SZUKAJ
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
OGŁOSZENIA
Polityka prywatności
WIJHARS arrow WYNIKI KONTROLI arrow I kwartał 2018 r.
I kwartał 2018 r. PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
04.04.2018.

  

Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów owocowo-warzywnych w I kwartale 2018 roku.

 

  • I. CEL KONTROLI

 • Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej przetworów owocowo-warzywnych,
  w tym dżemów, konfitur, powideł, marmolad, słodzonych przetworów owocowych, przetworów owocowych w zalewie oraz przetworów warzywnych (konserw, marynat, past i pasztetów warzywnych) w zakresie zgodności z przepisami oraz wymaganiami zadeklarowanymi przez producenta w oznakowaniu i/lub w dokumentacji zakładowej ze szczególnym uwzględnieniem:

- jakości handlowej przetworów owocowo-warzywnych w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, w tym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z 29 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych oraz deklaracją producenta, 


  • - jakości surowców przeznaczonych do produkcji,

  • - przebiegu procesu produkcyjnego pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, deklaracją producenta i dokumentacją zakładową,

  • - prawidłowości znakowania opakowań na zgodność z obowiązującymi przepisami, w tym odnoszącymi się do polskiego pochodzenia, rolnictwa ekologicznego oraz posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS),

  • - zachowania jednakowych standardów jakości handlowej niezależnie od rynku/kraju przeznaczenia określonego artykułu,

  • - aktualności danych o przedsiębiorcach dotyczących prowadzonej działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi.


   II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE I ZAKRES KONTROLI

  Ogółem skontrolowano 4 podmioty znajdujące się na terenie województwa lubelskiego zajmujące się produkcją przetworów owocowo-warzywnych, w tym przede wszystkim produktów priorytetowych.


   III. WYNIKI KONTROLI

   A. JAKOŚĆ HANDLOWA

  Kontrolą w tym zakresie objęto 6 partii reprezentujących 7304,36 kg, a w tym :

  • - 4 przetworów owocowych słodzonych,

  • - 2 przetworów warzywnych w zalewie.

  Jakość badanej żywności oceniono w odniesieniu do:

  • - rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych dla konfitur poddanych kontroli,

  • - deklaracji Producenta dla przetworów warzywnych w zalewie oraz owocowych słodzonych i prażonych

  nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.


   B. KONTROLA PRZEBIEGU PROCESU PRODUKCYJNEGO POD KĄTEM ZGODNOŚCI Z DEKLARACJĄ PRODUCENTA ORAZ DOKUMENTACJĄ ZAKŁADOWĄ

  W oparciu o przedstawione do kontroli dokumenty stwierdzono, że sposób produkcji i prawidłowość przebiegu procesu technologicznego dla asortymentów poddanych kontroli były zgodne z wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach prawa w zakresie:

  • - nazewnictwa oraz deklaracji producenta zawartej w oznakowaniu i dokumentach zakładowych,

  • - poddanych dozwolonych procesów technologicznych i zastosowanych surowców
   i dodatków dla owoców i warzyw przetworzonych oraz zastosowanych parametrów obróbki termicznej.

    

   C. ZNAKOWANIE

  Oceną objęto 6 wyrobów, stwierdzając że ich oznakowanie nie naruszało przepisów prawa żywnościowego o charakterze ogólnym a także istotnych informacji wymaganych na opakowaniach:

  • - poddanych kontroli konfitur,

  • - przetworów warzywnych w zalewach.


   D. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI PACZKOWANIA

  Podczas kontroli sprawdzono rzetelność prowadzenia dokumentacji sporządzanej w toku prowadzonych czynności z zakresu kontroli wewnętrznej towarów paczkowanych oraz legalizację przyrządów pomiarowych nie wnosząc uwag w powyższym zakresie.

    

   E. KONTROLA WARUNKÓW SKŁADOWANIA

  We wszystkich objętych kontrolą podmiotach warunki składowania:

  • zapewniały utrzymanie właściwej jakości przechowywanych produktów,

  • były zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji zakładowej oraz na opakowaniu.


  F. KONTROLA W ZAKRESIE UTRZYMANIA JEDNAKOWYCH STANDARDÓW JAKOŚCI HANDLOWEJ PRZETWORÓW OWOCOWO- WARZYWNYCH NIEZALEŻNIE OD RYNKU/KRAJU PRZEZNACZENIA

  W kontrolowanych firmach nie stwierdzono zjawiska tzw. „podwójnej jakości”, tylko 1 z 4 skontrolowanych zakładów prowadził produkcję na rynki UE wyłącznie pod zamówienie klienta zgodnie z ustalonymi wcześniej wymaganiami.


   IV. SANKCJE

  W związku z brakiem zgłoszenia działalności gospodarczej 1 z producentów ukarano grzywną w drodze mandatu karnego kredytowanego w wysokości 100,00 zł, brak było natomiast podstaw do zastosowania innych sankcji przewidzianych w ustawie o jhars.


   V. PODSUMOWANIA I WNIOSKI

  Przedmiotowa kontrola pozwoliła na sprawdzenie rynku przetworów owocowych i warzywnych w zakresie spełniania przepisów dotyczących jakości handlowej oraz wymagań szczegółowych określonych dla grupy dżemów, konfitur, powideł, marmolad. Pomimo, że nie wykazano nieprawidłowości należy systematycznie przeprowadzać kontrole w powyższym zakresie aby nie dopuścić do pogorszenia jakości handlowej.

   

  Informacja o wynikach kontroli w zakresie jakości handlowej wyrobów cukierniczych w I kwartale 2018 r.


   I. CEL KONTROLI

  Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej wyrobów cukierniczych, ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów czekoladowych oraz cukierków na zgodność z obowiązującymi przepisami.

    

   II. ZAKRES KONTROLI

  Kontrolę przeprowadzono w 2 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego, którą objęto 4 partie wyrobów w opakowaniach przeznaczonych dla konsumenta finalnego, a w tym:

  • - 2 wyrobów w czekoladzie (owoców kandyzowanych w czekoladzie),

  • - 2 pomadek (krówek).


  III. WYNIKI KONTROLI

  Jakość wyrobów cukierniczych na podstawie badań laboratoryjnych

  Do badań w Laboratorium Specjalistycznym GIJHARS w Lublinie pobrano próbki z 6 partii wyrobów gotowych. Kontrolowani producenci deklarowali ich jakość określając między innymi następujące parametry :

  1. - wygląd,

  2. - smak,

  3. - zapach,

  4. - konsystencja,

  5. - struktura,

  6. - obecność szkodników

      oraz parametry fizykochemiczne – zawartość suchej masy.

  Dodatkowo poddano kontroli masę netto opakowań jednostkowych.

  Badania w powyższym zakresie nieprawidłowości nie wykazały.


  Znakowanie wyrobów cukierniczych

  Ogółem ocenie prawidłowości znakowania poddano 4 partie wyrobów cukierniczych.

  W wyniku tych działań nieprawidłowości nie stwierdzono. Na opakowaniach zamieszczono zarówno obowiązkowe informacje na temat żywności, jak również typowe dla kontrolowanych wyrobów dotyczące: 

              ●charakterystyki produktu typu „masa kakaowa minimum … %,

   ilościowej zawartości składnika, tj. czekolady, owoców kandyzowanych,

   ● sposobu przechowywania : „Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu”,

   składników alergennych, wyszczególnionych za pomocą pisma odróżniającego od pozostałych informacji.

  IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

  Pomimo, iż kontrola w tym zakresie nie wykazała nieprawidłowości, nie zawsze producenci przykładają stosowną wagę do oznakowania wyrobów gotowych zgodnie
  z obowiązującymi przepisami. Zasadnym wydaje się prowadzenie wyrywkowych kontroli celem nadzoru nad jakości handlową wyrobów cukierniczych, w tym również ich oznakowania

 •  

 
 Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej mięsa i przetworów mięsnych w I kwartale 2018 roku.


I. CEL KONTROLI

 • - sprawdzenie jakości handlowej mięsa i przetworów mięsnych na zgodność z deklaracją producenta (ocena organoleptyczna oraz badania laboratoryjne),

 • - identyfikacja surowców pochodzenia zwierzęcego,

 • - kontrola zawartości wody wchłoniętej w zakresie zgodności z wymaganiami rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008,

 • - ocena prawidłowości znakowania opakowań z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.


II. ZAKRES KONTROLI

Działaniami objęto 7 podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją i wprowadzaniem do obrotu mięsa i wyrobów mięsnych na terenie województwa lubelskiego. W celu sprawdzenia jakości handlowej pobrano próbki z 13 partii o masie 9691,454 kg, a w tym z:

 • - 3 mięsa drobiowego o masie 4920 kg,

 • - 9 wędzonek o masie 1976,054 kg,

 • - 1 konserwy o masie 2795,4 kg.

 •  

III. WYNIKI KONTROLI

Ocena organoleptyczna

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych.

Parametry fizykochemiczne

Nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono w przypadku 1 partii fileta drobiowego, a dotyczyły one zawyżonego współczynnika masy wody W/masy białka RP, względem poziomu wymaganego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 543/2008.

Znakowanie

Stwierdzono, że oznakowanie 3 partii nie odpowiadało wymaganiom dotyczącym oznakowania, ponieważ na etykietach:

  • - nazwy substancji alergennych nie zostały podkreślone za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego je od reszty składników,

  • - składników alergennych nie podano z dokładnym odniesieniem do nazwy substancji powodującej alergie,

  • - podano niepełną nazwę artykułu rolno-spożywczego,

  • - zamieszczono wyższą zawartość mięsa, niż wynikało to z dokumentów produkcyjnych,

  • - w wykazie składników podano dodatki do żywności, których faktycznie nie wykorzystano do produkcji,

  • - kolejność składników podano w sposób nieprawidłowy,

  • - zamieszczono informację sugerującą konsumentowi, że nabywa produkt o wyższej jakości niż w rzeczywistości,

  • - warunków przechowywania nie podano bezpośrednio po terminie przydatności do
   spożycia,

  • - zamieszczono niejasną i niezrozumiałą dla konsumenta informację "...Produkt może zawierać śladowe ilości...",

  • - obowiązkowych danych szczegółowych nie podano z użyciem znaków o rozmiarze czcionki 1,2 mm,

  • - wartość odżywczą zaprezentowaną w formie liniowym podano w nieprawidłowej kolejności.


IV. SANKCJE

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej:

 • * wydano:

  • - 2 decyzje administracyjne na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, zakazujące wprowadzenia do obrotu 2 partii przetworów mięsnych, będących artykułami rolno-spożywczymi zafałszowanymi i nieodpowiadającymi wymaganiom określonym w przepisach o jakości handlowej w zakresie znakowania,

  • - 1 decyzję administracyjną o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy za wprowadzenie do obrotu partii mięsa drobiowego, nieodpowiadającej jakości określonej w rozporządzeniu (WE) nr 543/2008 w wysokości 12 604,80 zł,

  • - 1 decyzję administracyjną o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy za wprowadzenie do obrotu partii przetworu mięsnego, nieodpowiadającej wymaganiom określonym w przepisach o jakości handlowej w zakresie znakowania w wysokości 500 zł,

  • - 1 decyzję administracyjną o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych w wysokości 3650,68 zł.

 • * nałożono 2 grzywny w drodze mandatu karnego kredytowanego na kwotę 200,00 zł za wykroczenie określone w art. 40 ust. 1 pkt. 5 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych,

 • * wystosowano 3 zalecenia pokontrolne.

   

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli, stwierdzono, że jakość mięsa i jego przetworów w zakresie cech organoleptycznych nie budziła zastrzeżeń, niemniej jednak z uwagi na nieprawidłowości w oznakowaniu oraz w zakresie cech fizykochemicznych, należy systematycznie przeprowadzać kontrolę mięsa i wyrobów mięsnych.


 

Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej jaj z uwzględnieniem kontroli podmiotów zwolnionych ze znakowania w I kwartale 2018 r.

I.      CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej jaj, kontrola dokumentacji w podmiotach zwolnionych z obowiązku znakowania jaj oraz weryfikacja prawidłowości znakowania jaj z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych dotyczących rolnictwa ekologicznego.

II.      ZAKRES KONTROLI

Kontrolą objęto pięć zakładów pakowania jaj.

III.      WYNIKI KONTROLI

W powyższym zakresie sprawdzono łącznie 10 próbek jaj klasy A pobranych z partii o łącznej wielkości 33 960 szt. jaj.

W wyniku przeprowadzonych działań pod kątem sprawdzenia:

 1. 1. oceny organoleptycznej jaj - potwierdzono, że cechy jakościowe ww. partii jaj były zgodne z określonymi w art. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 589/2008,

 2. 2. zgodności deklarowanych klas wagowych jaj - wykazano że po uwzględnieniu tolerancji dopuszczonych na mocy art. 27 ww. Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 589/2008 badane partie spełniają wymagania jakości handlowej w przedmiotowym zakresie,

 3. 3. prawidłowości oznakowania w formie dołączonych etykiet zawierających informacje w zakresie: klasy wagowej oraz daty zniesienia - uwag nie wniesiono.

Niezależnie od powyższego przeprowadzone czynności kontrolne nie wykazały:

- żadnych nieuczciwych praktyk handlowych polegających na nieprawnym wykorzystywaniu lub nawiązywaniu do rolnictwa ekologicznego, chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych, jak też oznaczeń produktów będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami,

- stosowania przez zakład dodatkowego, fakultatywnego znakowania opakowań w zakresie sposobu żywienia kur niosek, czy też deklaracji jakości jaj jako ,,ekstra”.

IV.  SANKCJE

W związku z brakiem nieprawidłowości sankcji nie zastosowano.

 

  Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej tłuszczów do smarowania (margaryn, miksów) w I kwartale 2018 roku.

 

I. CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie: 

 • -  jakości handlowej tłuszczów do smarowania (margaryn, miksów) w zakresie zgodności z deklaracją jakościową producenta;

 • -  prawidłowości znakowania wyrobów gotowych z uwzględnieniem wymagań określonych obowiązujących przepisach prawnych.

 

II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 1 podmiocie funkcjonującym na terenie województwa lubelskiego zajmującym się produkcją tłuszczów do smarowania (margaryn, miksów).

 •  

III. WYNIKI KONTROLI

W związku z tym, że na terenie województwa lubelskiego znajduje się jeden zakład produkujący określone w programie kontroli artykuły, dlatego też w ramach oceny jakości handlowej tych produktów do badań laboratoryjnych pobrano 2 próbki tłuszczów do smarowania 63% reprezentujące 700,00 kg wyrobów gotowych, poddając je ocenie organoleptycznej, fizykochemicznej oraz znakowania.

Na podstawie otrzymanych wyników badań laboratoryjnych stwierdzono, że ww. partie wyrobów gotowych poddanych kontroli były zgodne w zakresie wykonanych oznaczeń. 

Nieprawidłowości stwierdzono natomiast w oznakowaniu 1 partii wyrobu gotowego o masie 400,00 kg, które były podstawą do uznania, że zgodnie z art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2212 ze zm.) wyrób ten był produktem zafałszowanym i wprowadzał konsumenta w błąd co do charakterystyki, w tym jego właściwości. 

W celu sprawdzenia masy netto wyrobów gotowych zgodnie z założeniami ustawy z dnia 07 maja 2009 r. o towarach paczkowanych kontrolujący dokonali przeważenia 1 partii tłuszczu do smarowania i stwierdzili, że partia ta spełniała wymagania metrologiczne dotyczące ilości rzeczywistej towaru paczkowanego, określone w Załączniku nr 2 do ww. ustawy o towarach paczkowanych.

 IV. SANKCJE

W związku ze  stwierdzonymi nieprawidłowościami na podstawie art. 40 a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz.U. z 2017 r. ze zm.) oraz art. 40 a ust. 1 pkt 4 i art. 21 ww. ustawy, a także art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) działając z urzędu Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w drodze decyzji administracyjnej za wprowadzenie do obrotu jednej partii wyrobu gotowego będącej artykułem rolno-spożywczym zafałszowanym ze względu na znakowanie wymierzył 1 jednostce kontrolowanej karę pieniężną w wysokości 1000,00 zł.

Ponadto do kontrolowanej jednostki zostały wystosowane zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości wynikających z nieprawidłowego oznakowania opakowań jednostkowych przeznaczonych dla konsumenta finalnego. 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
© 2021 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie :: Jomla
1.0