Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie 
 
Advertisement
 
 
 
 
Menu witryny
WIJHARS
INSPEKTORAT
KIEROWNICTWO
WYDZIAŁY
SCHEMAT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZADANIA INSPEKCJI
PODSTAWY PRAWNE
SYSTEM ZARZĄDZANIA
SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW
FORMULARZE
WYNIKI KONTROLI
KONTAKT
SZUKAJ
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
OGŁOSZENIA
Polityka prywatności
WIJHARS arrow WYNIKI KONTROLI arrow I kwartał 2017
I kwartał 2017 PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
10.04.2017.

 

Informacja o wynikach kontroli  w zakresie jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych.      

 

I.        CEL KONTROLI

            Celem kontroli było sprawdzenie:

-        jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych w zakresie zgodności z wymaganiami, których spełnienie zadeklarował producent,

-        prawidłowości znakowania wyrobów gotowych z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

 

II.     ZAKRES KONTROLI

            Kontrolę przeprowadzono w 5 podmiotach znajdujących się na terenie województwa lubelskiego, zajmujących się produkcją i dystrybucją wyrobów garmażeryjnych.

 

III. WYNIKI KONTROLI

A. Jakość handlowa wyrobów garmażeryjnych.

            W ramach oceny jakości handlowej do badań laboratoryjnych pobrano próbki z 10 partii pierogów o łącznej masie 759,40 kg, a w tym ocenie organoleptycznej i fizykochemicznej poddano:

-        jedną z mięsem o masie 112,00 kg,

-        dwie z serem o masie 176,90 kg,

- jedną z kapustą i grzybami o masie 389,00 kg,

- trzy ruskich o masie 62,00 kg,

- dwie lubelskich o masie 16,00 kg,

- jedną ze szpinakiem o masie 3,5 kg. 

             Na podstawie otrzymanych wyników laboratoryjnych stwierdzono zaniżoną zawartość nadzienia w 2 partiach pierogów o łącznej masie 481,5 kg.

            W partii pierogów z:

·        kapustą i grzybami: deklarowana przez producenta zawartość nadzienia - nie mniej niż 40%, wynik badań – 29,6%,

·        serem: deklarowana przez producenta zawartość nadzienia - nie mniej niż 45%, wynik badań – 30,6%.

 

B. Znakowanie wyrobów garmażeryjnych

            Ocenie prawidłowości znakowania poddano ogółem 10 partii wyrobów gotowych o łącznej masie 759,40 kg. Uwagi wniesiono do dwóch partii wyrobów garmażeryjnych o łącznej masie 481,5 kg.

 

Dodatkowo ustalono, że jedna z pięciu skontrolowanych jednostek, nie dokonała zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania
i konfekcjonowania artykułów rolno-spożywczych do WIJHARS w Lublinie, czym naruszono art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1604 ze zm.).

 

IV.  SANKCJE

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami na podstawie:

l    art. 40, ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1604 ze zm.) za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej do WIJHARS w Lublinie jedną osobę ukarano grzywną w drodze mandatu karnego kredytowanego w wysokości 100,00 zł,

l      art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1604 ze zm.), art. 40a ust. 1 pkt 4 oraz art. 21 ww. ustawy, a także art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 7 ust. 1 lit. a), ust. 2, art. 9 ust. 1 lit. c) i art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia
25 października 2011 r., w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywy Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18
z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, działając z urzędu Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w drodze decyzji administracyjnej za wprowadzenie do obrotu dwóch partii wyrobów garmażeryjnych, tj.:

Ø      389 kg (778 szt. ā 500 g) PIEROGÓW z kapustą i grzybami,

Ø     92,5 kg (185 szt. ā 500 g) PIEROGÓW z serem,

będących artykułami rolno-spożywczymi zafałszowanymi, ze względu na podanie w oznakowaniu niezgodnych z prawdą danych w zakresie ich składu, metod wytwarzania oraz jakości handlowej niezgodnej z deklaracją, wymierzył firmie karę pieniężną w wysokości 2364,00 zł.

            Ponadto do 1 kontrolowanej jednostki wystosowane zostały zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości wynikających z nieprawidłowego oznakowania wyrobów garmażeryjnych.

 

 Informacja o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości znakowania pieczywa.


  I. Cel kontroli

   

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości znakowania pieczywa ze szczególnym uwzględnieniem:

 • - produktów priorytetowych, tj. pieczywa ,,ciemnegoˮ oraz z różnymi dodatkami
  (m.in. zawierającego nasiona/pestki, suszone owoce, orzechy),

 • - jakości surowców przeznaczonych do produkcji,

 • - technologii produkcji w odniesieniu do danych w zakresie nazwy, rodzaju, właściwości, składu, ilości, trwałości, metod wytwarzania lub produkcji,

 • - produktów regionalnych (ChNP, ChOG), tradycyjnych (GTS) oraz ekologicznych,

 • - warunków składowania stosowanych surowców oraz wyrobów gotowych,

 • - podanych do WIJHARS danych w zakresie prowadzonej produkcji.

   

  II. Zakres kontroli

   

Ogółem skontrolowano 8 podmiotów funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i dystrybucją pieczywa.

 

  1. III. Wyniki kontroli

Kontrolą w zakresie znakowania objęto 14 partii wyrobów piekarskich (946,80 kg) i uwagi w tym zakresie wniesiono w przypadku 8 z nich.

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na:

 • - podaniu niepełnych danych identyfikujących producenta,

 • - nie zamieszczeniu warunków przechowywania wyrobu gotowego lub podanie ich w niewłaściwym miejscu,

 • - nie podaniu ilościowej zawartości składników występujących w nazwie i istotnych do scharakteryzowania środka spożywczego,

 • - podaniu nazw handlowych zamiast opisowych stosowanych składników złożonych,

 • - nie ujęciu składników składnika złożonego,

 • - pominięciu informacji dotyczącej źródła pochodzenia zastosowanego oleju,

 • - wyszczególnieniu składników występujących w środku spożywczym w kolejności niezgodnej z masą tych składników ustaloną w chwili ich użycia do wytworzenia środka spożywczego,

 • - podaniu terminu przydatności do spożycia oraz daty minimalnej trwałości w nieprawidłowej kolejności,

 • - zastosowaniu zwrotów wprowadzających konsumenta w błąd.

    

  IV. Kontrola warunków składowania


We wszystkich skontrolowanych podmiotach warunki składowania zapewniały utrzymanie właściwej jakości handlowej przechowywanych surowców oraz wyrobów gotowych.


  V. Sankcje

   

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej WIJHARS zastosował następujące sankcje:

 • - wydano 2 decyzje administracyjne o naliczeniu kar pieniężnych w związku z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jhars za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających wymaganiom określonym w przepisach o jakości handlowej w zakresie znakowania w kwocie 1 000,- zł.;

 • - nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego kredytowanego w wysokości 100 zł na podstawie art.40 ust. 2 pkt 5 ustawy o jhars.

 • - wystosowano 4 zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia nieprawidłowości w oznakowaniu.

Dodatkowo powiadomiono właściwy terenowo organ nadzoru sanitarnego o błędnie podanej nazwie i funkcji technologicznej stosowanej dozwolonej substancji dodatkowej przez producenta składnika złożonego wykorzystywanego do produkcji pieczywa.


  VI. Podsumowania i wnioski

   

Ze względu na udowodnione właściwości prozdrowotne popularność pieczywa razowego, pełnoziarnistego stale rośnie, w związku z tym należy systematycznie prowadzić kontrolę tej grupy produktów aby wyeliminować ewentualne przypadki stosowania nieuczciwych praktyk handlowych mających na celu wprowadzanie konsumenta w błąd.

 

 Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów mięsnych


I. CEL KONTROLI

 • - sprawdzenie jakości handlowej przetworów mięsnych na zgodność z deklaracją producenta (ocena organoleptyczna oraz badania laboratoryjne),

 • - identyfikacja surowców pochodzenia zwierzęcego,

 • - ocena prawidłowości znakowania opakowań z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.


II. ZAKRES KONTROLI

Działaniami objęto 5 podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją i wprowadzaniem do obrotu przetworów mięsnych na terenie województwa lubelskiego. W celu sprawdzenia jakości handlowej wędlin pobrano próbki z 15 partii o masie 3411,422 kg, a w tym z:

 • - 1 parówek o masie 159,89 kg,

 • - 1 kiełbasy homogenizowanej (innej niż parówki) o masie 471,5 kg,

 • - 1 kiełbasy drobno rozdrobnionej (innej niż parówki) o masie 30 kg,

 • - 7 kiełbas średnio rozdrobnionych o masie 990,23 kg,

 • - 5 kiełbas grubo rozdrobnionych o masie 1759,802 kg,


III. WYNIKI KONTROLI

Ocena organoleptyczna

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych wędlin.


Parametry fizykochemiczne

Nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono w przypadku 6 partii, a dotyczyły one obecności niezadeklarowanych w składzie: surowca wołowego, fosforanów dodanych, karagenu, mięsa oddzielonego mechanicznie oraz zawyżonej o 6,3 % zawartości tłuszczu.


Znakowanie

Stwierdzono, że oznakowanie 10 partii nie odpowiadało wymaganiom dotyczącym oznakowania, ponieważ na etykietach:

  • - w wykazie nie podano wszystkich wykorzystanych do produkcji składników wraz z ich pełnymi nazwami,

  • - podano składniki, których faktycznie nie użyto do wytwarzania środka spożywczego,

  • - nazwa wyrobu gotowego wprowadzała konsumenta w błąd co do charakteru, tożsamości
   i właściwości środka spożywczego,

  • - przedłużono termin przydatności do spożycia,

  • - wykazu składników nie podano według masy tych składników, ustalonej w chwili ich użycia do wytworzenia środka spożywczego w kolejności malejącej,

  • - nazwy substancji alergennych nie zostały podkreślone za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego je od reszty wykazu składników,

  • - wartość odżywczą podano w nieprawidłowej kolejności,

  • - wartość energetyczną wyrażono w jednostkach miary „kcal” zamiast „kJ/kcal”,

  • - wykaz składników poprzedzono niewłaściwym nagłówkiem,

  • - terminu przydatności do spożycia nie poprzedzono sformułowaniem „należy spożyć do”,

  • - obowiązkowych danych szczegółowych nie podano z użyciem znaków o rozmiarze czcionki 1,2 mm,

  • - nazwie nie towarzyszyła informacja, że osłonka wędliny nie jest jadalna,

  • - zawyżono ilościową zawartość mięsa wieprzowego,

  • - nie podano pełnych danych identyfikujących producenta,

  • - zamieszczono niezrozumiałą i niejasną informację „może zawierać śladowe ilości”,

  • - do obliczenia ilościowej zawartości mięsa wieprzowego nie uwzględniono przekroczenia maksymalnego limitu tłuszczu.


IV. SANKCJE

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej:

 • * wystosowano 4 zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia nieprawidłowości
  w oznakowaniu,

 • * wydano:

 • - 4 decyzje administracyjne o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1604 ze zm.) za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych w wysokości 20018 zł.

 • - 2 decyzje administracyjne na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz art. 21 ww. ustawy i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z dnia 4 grudnia 2015 r. Dz. U. z 2016, poz. 23) zakazujące wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych,

 • - 3 decyzje administracyjne na podstawie art. 21 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz art. 21 ww. ustawy i art. 104 k.p.a, umarzające postępowanie administracyjne z powodu jego bezprzedmiotowości,

 • * nałożono 2 grzywny w drodze mandatu karnego kredytowanego na kwotę 400,00 zł za wykroczenie określone w:

 • - art. 40 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,

 • - art. 111 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. Z 2015 r., poz. 1094).


V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli, stwierdzono, że jakość wędlin w zakresie cech organoleptycznych nie budziła zastrzeżeń, niemniej jednak z uwagi na nieprawidłowości w oznakowaniu, w tym m. in. nieuwzględnienie wszystkich surowców wykorzystanych do przygotowania produktu oraz podawanie nazwy niezgodnej z prawdą, należy systematycznie przeprowadzać kontrolę przetworów mięsnych.

 

 Informacja o wynikach kontroli w zakresie jakości handlowej napojów alkoholowych


1. Cel kontroli:

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej napojów alkoholowych ze szczególnym uwzględnieniem:

 • - napojów spirytusowych,

 • - drinków gotowych do spożycia oraz wyrobów wprowadzanych do obrotu jako nalewki.

2. Zakres kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dwóch podmiotach gospodarczych, poddając ocenie łącznie 6 partii napojów spirytusowych o łącznej wielkości 7,780 hl. Na stanie magazynowym kontrolowanych jednostek nie stwierdzono drinków gotowych do spożycia.

3. Wyniki Kontroli:

 • * Badania laboratoryjne.

Przeprowadzone analizy laboratoryjne wykazały, że wszystkie partie poddane sprawdzeniu nie spełniały wymagań w zakresie jakości handlowej ze względu na zaniżoną rzeczywistą zawartość alkoholu etylowego w stosunku do wartości deklarowanej.

 • * Prawidłowość oznakowania.

Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono we wszystkich partiach poddanych ocenie, ponieważ na etykietach tych artykułów rolno-spożywczych:

  - brak było kodu identyfikacyjnego partii produkcyjnej, co stanowiło naruszenie art. 7a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1604 ze zm.) oraz § 1 pkt 1 rozporządzenia MRiRW z dnia z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83, poz. 772),

  - wysokość cyfr i liter ilości nominalnej była mniejsza od wymaganej, co było niezgodne z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. Nr 122, poz. 1010),

  - brak było nazwy ,,napój spirytusowy”, co stanowiło to naruszenie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 oraz art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (Dz. Urz. UE. L Nr 39, str. 16 z późn. zm.),

  - informacja o ilości netto nie znajdowała się w tym samym polu widzenia, co dane szczegółowe dotyczące nazwy produktu i rzeczywistej zawartości objętościowej alkoholu (była umieszczona na etykiecie głównej, podczas gdy pozostałe z ww. informacji znajdowały się na kontretykiecie z drugiej strony opakowania), co stanowiło naruszenie art. 13, ust. 5 ww. rozporządzenia nr 1169/2011,

  - dane w zakresie rzeczywistej procentowej zawartości alkoholu przedstawiono jako ,,40%” zamieszczając jednocześnie pod spodem tej wartości określenie ,,MOC ALK.” zamiast zgodnie z wymogami określonymi w art. 28 ust. 2 ww. rozporządzenia 1169/2011 ,,40% vol. lub obj.” z ewentualnym poprzedzeniem tego wyrażenia skrótem ,,alkohol” lub ,,alk.”,

  - podano nieaktualny adres producenta, czym naruszono art. 9, ust. 1 lit h) ww. rozporządzenia nr 1169/2011,

  - wykaz składników poprzedzono określeniem ,,Skład” zamiast ,,Składniki”, co było niezgodne z art. 18 ust. 1 ww. rozporządzenia nr 1169/2011 w związku z wymaganiami określonymi w art. 36 ust.1 tego rozporządzenia,

  - w wykazie składników brak było informacji o stosowanym przy produkcji alkoholu etylowym, co stanowiło naruszenie art. 9 ust. 1 lit. c ww. rozporządzenia 1169/2011 w związku z wymaganiami określonymi w art. 36 ust. 1 tego rozporządzenia.

Ze względu na powyższe nieprawidłowości stwierdzono, że wszystkie zakwestionowane partie napojów spirytusowych są artykułami rolno-spożywczymi nieodpowiadającymi wymaganiom jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej w tym 3 z nich są zafałszowanymi artykułami rolno-spożywczymi z uwagi na podanie w oznakowaniu nazwy niezgodnej z przepisami dotyczącymi jakości handlowej.

 • * Kontrola warunków składowania.

W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 • * Spełnienie wymagań formalno-prawnych.

Jeden z kontrolowanych przedsiębiorców nie dokonał zgłoszenia prowadzenia działalności do WIJHARS w Lublinie, co stanowiło naruszenie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.

4. Sankcje:

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

 • kontrolowanym przedsiębiorcom wydano zalecenia pokontrolne,

 • za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia działalności do WIJHARS nałożono jeden mandat karny w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł 00/100),

 • na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wydano łącznie 6 decyzji administracyjnych zakazujących wprowadzenia do obrotu uprzednio zabezpieczonych wadliwych partii napojów spirytusowych.

  Ponadto po uprawomocnieniu się ww. decyzji w stosunku do kontrolowanych podmiotów zostaną wszczęte z urzędu odpowiednie postępowania administracyjne w sprawach wymierzenia kar pieniężnych.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
© 2021 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie :: Jomla
1.0