Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie 
 
Advertisement
 
 
 
 
Menu witryny
WIJHARS
INSPEKTORAT
KIEROWNICTWO
WYDZIAŁY
SCHEMAT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZADANIA INSPEKCJI
PODSTAWY PRAWNE
SYSTEM ZARZĄDZANIA
SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW
FORMULARZE
WYNIKI KONTROLI
KONTAKT
SZUKAJ
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
OGŁOSZENIA
Polityka prywatności
WIJHARS arrow WYNIKI KONTROLI arrow III kwartał 2016
III kwartał 2016 PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
03.10.2016.

 Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie prawidłowości znakowania wybranych grup artykułów rolno-spożywczych tj. wyrobów garmażeryjnych typu sałatki i surówki oraz przetworów warzywnych (w tym koncentratów, ketchupów i sosów) w III kw. 2016r. 

I. CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie: 

-     jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych i przetworów warzywnych w zakresie zgodności z wymaganiami zadeklarowanymi przez producenta,

-      prawidłowość znakowania opakowań z uwzględnieniem  wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolą objęto ogółem 5 podmiotów funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego, w tym 2 zajmujące się produkcją koncentratów, ketchupów i sosów oraz 3 producentów sałatek i surówek.

Kontrolę ww. wyrobów garmażeryjnych w pełnym zakresie przeprowadzono w jednym zakładzie produkcyjnym. W pozostałych jednostkach nie stwierdzono sałatek i surówek przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego. W dniu kontroli nie wytwarzano tych asortymentów. Ich produkcja prowadzona była sporadycznie, wyłącznie pod zamówienie klienta. 

III. WYNIKI KONTROLI

Jakość handlowa wyrobów garmażeryjnych typu sałatki i surówki oraz przetworów warzywnych, w tym koncentratów, ketchupów i sosów. 
B
adania laboratoryjne i znakowanie.

Badaniom w zakresie oceny organoleptycznej, fizykochemicznej oraz znakowania poddano ogółem 4 partie wyrobów o łącznej masie  1.599,40 kg, w tym partię 2,8 kg wyrobu garmażeryjnego oraz trzy partie przetworów pomidorowych o ogólnej ilości 1.596,6 kg. Zamieszczone na etykietach obowiązkowe informacji dotyczące żywności,  tj. nazwa, zastosowane składniki, data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia, warunki przechowywania, instrukcja użycia, masa netto, nazwa i adres firmy były zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r.

Zastrzeżenia w oznakowaniu wniesiono jedynie do 1 partii ketchupu, ponieważ informacje o warunkach przechowywania, które muszą być przestrzegane, aby produkt mógł być przechowywany przez określony czas, nie zostały podane bezpośrednio po dacie minimalnej trwałości.

Przeprowadzone badania laboratoryjne potwierdziły, że kontrolowane partie spełniały wymagania pod względem cech organoleptycznych i fizykochemicznych określonych w dokumentach zakładowych, tj. specyfikacjach dla wyrobów gotowych.

 

 Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych w III kw. 2016 roku

 

I. CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie: 

-     jakości handlowej przetworów mlecznych w zakresie zgodności z deklaracją producenta,

-      prawidłowość znakowania wyrobów gotowych z uwzględnieniem  wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 7 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i dystrybucją przetworów mlecznych.

 

III. WYNIKI KONTROLI 

A. Jakość handlowa przetworów mlecznych.

Badaniom poddano 23 partii przetworów mlecznych o łącznej masie 33 505,936 kg
i 4 584 litra, a w tym do oceny:

·        organoleptycznej 22 partie o masie 32 537,836 kg i objętości 4 584 litra,

·        fizykochemicznej 23 partie o masie 33 505,936 kg i objętości 4 584 litra,

·        mikrobiologicznej 8 partii o masie 24 087,12 kg.

Uzyskane wyniki wykazały nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej w 2 partiach wyrobów gotowych o łącznej masie 729,60 kg. Nieprawidłowości te dotyczyły zawyżonej zawartości tłuszczu w twarogu półtłustym oraz niespełnienie wymagań w zakresie oceny organoleptycznej w śmietanie 18%.

B. Znakowanie przetworów mlecznych 

Ocenie prawidłowości znakowania poddano ogółem 23 partie wyrobów gotowych o łącznej masie 33 505,936 kg i objętości 4 584 litra, z czego uwagi wniesiono do 1 partii jogurtu naturalnego o masie 1317,60 kg. Nieprawidłowości polegały na zamieszczeniu sformułowania na opakowaniach jednostkowych jogurtu naturalnego „BEZ DODATKU CUKRU”, który sugerował, że środek spożywczy ma szczególne właściwości, gdy w rzeczywistości wszystkie podobne środki spożywcze mają takie właściwości zwłaszcza przez szczególne podkreślenie obecności lub braku określonych składników.

IV. SANKCJE 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami na podstawie: 

1) art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2015r. poz. 678 z późn. zm) oraz art. 40a ust. 1 pkt 3 i art. 21 ww. ustawy i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2015r. poz. 678 z późn. zm) działając z urzędu Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w drodze decyzji administracyjnych za wprowadzenie do obrotu partii przetworów mlecznych nieodpowiadających jakości handlowej wymierzył kary pieniężne w wysokości 2 x 500,00 zł.

Jednemu producentowi zostały wydane zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości wynikających z nieprawidłowego oznakowania opakowań jednostkowych przeznaczonych dla konsumenta finalnego.

 
 Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej piwa i napojów na bazie piwa przeprowadzonej przez WIJHARS w Lublinie w III kwartale 2016 r.  

 

1. Cel kontroli:

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej piwa i napojów na bazie piwa ze szczególnym uwzględnieniem:

-jakości piwa i napojów na bazie piwa w zakresie zgodności z deklaracją producenta,

- prawidłowości znakowania opakowań na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w tym również dotyczącymi rolnictwa ekologicznego oraz produktów ChOG, ChNP i GTS 

2. Zakres Kontroli: 

Kontrolę przeprowadzono w dwóch podmiotach gospodarczych, poddając ocenie 6 partii piwa o łącznej wielkości 56,23 hl. Na stanie magazynowym kontrolowanych jednostek nie stwierdzono napojów na bazie piwa.

3. Wyniki Kontroli:

Badania laboratoryjne.

Wyniki analiz laboratoryjnych potwierdziły zgodność parametrów zadeklarowanych dla wszystkich partii piwa poddanych kontroli.

Prawidłowość oznakowania.

            Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono w jednym browarze. Dotyczyły one 3 partii o łącznej wielości 1,23 hl. Stwierdzone błędy w oznakowaniu polegały na tym, że: 

- termin przydatności do spożycia został poprzedzony błędnym sformułowaniem, tj. podano wyrażenie o treści: ,,Należy spożyć przed” zamiast: ,,Należy spożyć do”, co stanowiło naruszenie art. 24, ust. 2 oraz ust. 2 lit. a załącznika X Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004,

- informacje o ww. terminie trwałości i warunkach przechowywania nie zostały podane
w bezpośredniej bliskości, tj. znajdowały się oddzielnie wzdłuż dwóch prostopadłych boków etykiety, co było niezgodne z art. 24, ust. 2 oraz ust. 2 lit. b załącznika X ww. rozporządzenia,

 - wskazana nazwa miejsca wytworzenia nie obejmowała właściwych danych producenta wynikających z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej tj. nazwy i adresu, czym naruszono art. 9, ust. 1 lit h) ww. rozporządzenia,

-                   w wykazie składników:

1.      brak było informacji o stosowanym przy produkcji składniku alergennym tj. słodzie z pszenicy, co stanowiło naruszenie art. 9 ust. 1 lit. c oraz art. 21 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia w związku z wymaganiami określonymi w art. 36 ust.1 tego rozporządzenia,

2.      zamieszczono nieprawdziwe dane w zakresie zastosowanych odmian chmielu, co wprowadzało konsumenta w błąd i stanowiło naruszenie art. 7 ust. 1 lit a ww. rozporządzenia.

Ponadto ze względu na powyższą nieprawidłowość stwierdzono, że zakwestionowane partie piwa są zafałszowanymi artykułami rolno-spożywczymi ze względu na podanie w oznakowaniu niezgodnych z prawdą danych w zakresie składu.

Niezależnie od powyższego kontroli spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Komisji (EWG) Nr 1850/006 z dnia 14 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady certyfikacji chmielu i produktów chmielowych (Dz. Urz. WE L 355, z 15.12.2006, str. 72, z późn. zm.) poddano 9 partii produktów chmielowych znajdujących się na stanie magazynowym browarów – nie wnosząc uwag w tym zakresie.

4. Kontrola dokumentacji

Jeden z kontrolowanych przedsiębiorców nie dokonał zgłoszenia prowadzenia działalności do WIJHARS w Lublinie, co stanowiło naruszenie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

5. Sankcje:

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

-                    jednemu z przedsiębiorców wydano zalecenia pokontrolne,

-                    za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia działalności do WIJHARS nałożono jeden mandat karny w wysokości 100,00 zł (słownie: sto zł 00/100),

-                    wydano jedną decyzję administracyjną wymierzającą karę pieniężną w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100) za wprowadzenie do obrotu 3 partii  piwa będącego artykułem rolno-spożywczym zafałszowanym ze względu na podanie w oznakowaniu niezgodnie z prawdą danych w zakresie składu.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
© 2020 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie :: Jomla
1.0