Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie 
 
Advertisement
 
 
 
 
Menu witryny
WIJHARS
INSPEKTORAT
KIEROWNICTWO
WYDZIAŁY
SCHEMAT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZADANIA INSPEKCJI
PODSTAWY PRAWNE
SYSTEM ZARZĄDZANIA
SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW
FORMULARZE
WYNIKI KONTROLI
KONTAKT
SZUKAJ
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
OGŁOSZENIA
Polityka prywatności
WIJHARS arrow WYNIKI KONTROLI arrow IV kwartał 2015
IV kwartał 2015 PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
04.01.2016.

Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów mięsnych 

 

I. CEL KONTROLI

-        sprawdzenie jakości handlowej przetworów mięsnych na zgodność z deklaracją producenta (ocena organoleptyczna oraz badania laboratoryjne),

-        identyfikacja surowców pochodzenia zwierzęcego,

-        ocena prawidłowości znakowania opakowań z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

II. ZAKRES KONTROLI

Działaniami objęto 2 podmioty gospodarcze zajmujące się produkcją i wprowadzaniem do obrotu przetworów mięsnych na terenie województwa lubelskiego. W celu sprawdzenia jakości handlowej wędlin pobrano próbki z 5 partii o masie 3055,40 kg, a w tym z:

§         2 partii wędzonek o masie 1425,2 kg,

§         3 partii produktów blokowych o łącznej masie 1630,20 kg,

III. WYNIKI KONTROLI

Ocena organoleptyczna

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych wędlin.

Parametry fizykochemiczne

Nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono w przypadku 1 partii produktu blokowego, a dotyczyły one obecności niezadeklarowanych w składzie: fosforanów dodanych i karagenu.

Znakowanie

Stwierdzono, że oznakowanie 4 partii nie odpowiadało wymaganiom dotyczącym oznakowania, ponieważ na etykietach:

-        w wykazie nie podano wszystkich wykorzystanych do produkcji składników, w tym: dodatków do żywności pełniących funkcję technologiczną w wyrobach,

-        podano składniki, których faktycznie nie użyto do wytwarzania środka spożywczego,

-        nazwa wyrobu gotowego wprowadzała konsumenta w błąd co do charakteru, tożsamości
i właściwości środka spożywczego,

-        wykazu składników nie podano według masy tych składników, ustalonej w chwili ich użycia do wytworzenia środka spożywczego w kolejności malejącej.

IV. SANKCJE

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej:

§         wystosowano 2 zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia nieprawidłowości
w oznakowaniu,

§         wydano 2 decyzje administracyjne o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1
pkt 4
ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych
(tekst jednolity: Dz. U.
z 2015 r. poz. 678 z późn. zm.) za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych w wysokości 6623,14 zł.

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli, stwierdzono, że jakość wędlin w zakresie cech organoleptycznych nie budziła zastrzeżeń, niemniej jednak z uwagi na nieprawidłowości
w oznakowaniu, w tym m. in. nieuwzględnienie wszystkich surowców wykorzystanych do przygotowania produktu oraz podawanie nazwy niezgodnej z prawdą, należy systematycznie przeprowadzać kontrolę przetworów mięsnych.

 

  

Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów rybnych 

 

I. CEL KONTROLI

-        sprawdzenie jakości handlowej przetworów rybnych na zgodność z deklaracją producenta (ocena organoleptyczna oraz badania laboratoryjne),

-        ocena prawidłowości znakowania opakowań w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami.

II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 1 zakładzie zajmującym się produkcją i wprowadzaniem do obrotu przetworów rybnych na terenie województwa lubelskiego i objęto nią w zakresie analiz laboratoryjnych i oceny prawidłowości znakowania 2 partie o łącznej masie 76 kg.

III. WYNIKI KONTROLI

Ocena organoleptyczna i parametry fizykochemiczne

Przeprowadzone analizy nie wykazały nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej przetworów rybnych.

Znakowanie

Stwierdzono, że oznakowanie 2 partii nie odpowiadało wymaganiom dotyczącym oznakowania, ponieważ na etykietach:

-        ilościowej zawartości składników podkreślonych w oznakowaniu i istotnych w celu scharakteryzowania wyrobu gotowego nie wyrażono wartością procentową,

-        terminu przydatności do spożycia nie podano w bezpośredniej bliskości opisu warunków przechowywania,

-        dobrowolne oznaczenie obszaru połowu nie obejmowało nazwy podobszaru lub rejonu wymienionego w obszarach rybołówstwa FAO,

-        nieprawidłowo określono kategorię żywności dla jednego ze składników wykorzystanych do produkcji środka spożywczego.

IV. SANKCJE

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej w stosunku do kontrolowanego przedsiębiorcy wystosowano zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia nieprawidłowości w oznakowaniu.

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli, stwierdzono, że jakość przetworów rybnych w zakresie cech organoleptycznych i parametrów fizykochemicznych nie budziła zastrzeżeń, niemniej jednak z uwagi na niezgodności w oznakowaniu, należy systematycznie przeprowadzać kontrolę przetworów rybnych ze szczególnym położeniem nacisku na aspekty znakowania.

 

 Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych w zakresie jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych

 

I. CEL KONTROLI Celem kontroli było sprawdzenie:

- jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych w zakresie zgodności z deklaracją jakościową producenta,

- prawidłowości znakowania wyrobów gotowych z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 4 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i dystrybucją wyrobów garmażeryjnych.

III.WYNIKI KONTROLI

A. Jakość handlowa wyrobów garmażeryjnych.

Badaniom poddano 10 partii wyrobów  garmażeryjnych o łącznej masie 568,71 kg, w tym do oceny:

- organoleptycznej 10 partii o łącznej masie 568,71 kg,

- fizykochemicznej 9 partii o łącznej masie 446,706 kg.

Na podstawie otrzymanych wyników laboratoryjnych stwierdzono nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej partii 74,40 kg pierogów z mięsem, ponieważ wykryto surowiec wołowy niedeklarowany na etykiecie wyrobu gotowego.

B. Znakowanie wyrobów garmażeryjnych.

Ocenie prawidłowości znakowania poddano ogółem 10 partii wyrobów gotowych o łącznej masie 568,71 kg. Uwagi wniesiono do trzech partii o łącznej masie 302,40 kg.

Dodatkowo ustalono, że dwie kontrolowane jednostki nie dokonały zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania i konfekcjonowania artykułów rolno-spożywczych do WIJHARS w Lublinie, czym naruszono art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2015r. poz. 678)

IV. SANKCJE

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami na podstawie:

- art. 40 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2015r. poz. 678) za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej do WIJHARS w Lublinie, dwie osoby ukarano grzywną w drodze mandatów karnych kredytowanych na ogólną kwotę 400,00 zł.

 - art. 40 a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2015r. poz. 678), art. 40a ust. 1 pkt 4 oraz art. 21 ww. ustawy, a także art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt a), ust. 2 oraz art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r., działając z urzędu Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych za wprowadzenie do obrotu partii 74,40 kg PIEROGÓW z mięsem, będącej artykułem rolno-spożywczym zafałszowanych ze względu na podanie w oznakowaniu niezgodnych z prawdą danych w zakresie składu, wymierzył osobie prowadzącej działalność gospodarczą, karę pieniężną w wysokości 1000,00 zł.

 Ponadto do 1 kontrolowanej jednostki wystosowane zostały zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości wynikających z nieprawidłowego oznakowania wyrobów garmażeryjnych.

 

  Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych w zakresie jakości handlowej jaj

 

I. CEL KONTROLI

-        sprawdzenie jakości handlowej jaj z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów,

-      sprawdzenie dokumentacji dotyczącej jaj zwolnionych ze znakowania, na zgodność z wymaganiami określonymi w art. 17d ust. 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

II. ZAKRES KONTROLI

Działaniami objęto 4 jednostki, w tym: 3 gospodarstwa rolne oraz firmę do której dostarczane były jaja od innych zakładów pakowania, uprzednio sklasyfikowane wg jakości i wagi.

Kontroli w zakresie:

·        cech organoleptycznych i klas wagowych jaj poddano 7 partii jaj klasy A o łącznej wielkości 8 910 sztuk,

·        prawidłowości znakowania poddano 9 partii jaj klasy A o łącznej wielkości 17 550 sztuk.

III. WYNIKI KONTROLI

Ocena organoleptyczna

Cechy jakościowe w badanym zakresie były zgodne z określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 589/2008.

Znakowanie

Stwierdzono, że oznakowanie 4 partii nie odpowiadało wymaganiom dotyczącym oznakowania, ponieważ:

-        informacje o dacie minimalnej trwałości i warunkach przechowywania nie zostały podane w bezpośredniej bliskości,

-        informacja o wartości odżywczej nie obejmowała wszystkich obowiązkowych jej elementów,

-        podano nieprawidłową nazwę identyfikującą producenta.

IV. SANKCJE

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami:

-            wszystkim skontrolowanym zakładom pakowania wystosowano zalecenia pokontrolne,

-           dwóch przedsiębiorców ukarano grzywną w drodze mandatu karnego kredytowanego za wykroczenia określone w art. 40 ust. 2 pkt 8 ustawy o jakości handlowej art. rolno-spożywczych.

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wskazana jest dalsza kontrola w celu sprawdzenia  poprawności stosowania wymagań obowiązujących przepisów. 

 

 Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej wyrobów winiarskich

 

I. CEL KONTROLI

-   sprawdzenie jakości handlowej fermentowanych wyrobów winiarskich w zakresie zgodności z deklaracją producenta i przepisami o jakości handlowej,

-        sprawdzenie prawidłowości znakowania opakowań wyrobów winiarskich na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono u jednego producenta i objęto nią w zakresie oceny laboratoryjnej i sprawdzenia oznakowania 2 partie wyrobów winiarskich. 

III. WYNIKI KONTROLI

Ocena laboratoryjna

Wyniki badań potwierdziły zgodność fermentowanych napojów winiarskich z ich wymaganiami jakościowymi.

Znakowanie

Stwierdzono, że oznakowanie 2 partii nie odpowiadało wymaganiom dotyczącym oznakowania, ponieważ:

-     nazwa produktu nie znajdowała się w tym samym polu widzenia, co dane szczegółowe dotyczące ilości netto i rzeczywistej zawartości objętościowej alkoholu,

-        oznaczenie jednostki miary ilości nominalnej produktu określono jako „ML” zamiast „ml”, lub „mL”,

-      wysokość cyfr i liter ilości nominalnej była mniejsza od określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych,

-        w nazwie produktu określenie „owocowe” nieprawidłowo zastąpiono nazwą owocu użytego do sporządzenia nastawu, co w przypadku win owocowych aromatyzowanych nie jest przewidziane w przepisach prawa.

IV. SANKCJE

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami do przedsiębiorcy wystosowano zalecenia pokontrolne.

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
© 2020 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie :: Jomla
1.0