Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie 
 
Advertisement
 
 
 
 
Menu witryny
WIJHARS
INSPEKTORAT
KIEROWNICTWO
WYDZIAŁY
SCHEMAT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZADANIA INSPEKCJI
PODSTAWY PRAWNE
SYSTEM ZARZĄDZANIA
SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW
FORMULARZE
WYNIKI KONTROLI
KONTAKT
SZUKAJ
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
OGŁOSZENIA
Polityka prywatności
WIJHARS arrow WYNIKI KONTROLI arrow III kwartał 2015
III kwartał 2015 PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
06.10.2015.

 

Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów mięsnych w III kwartale 2015 roku.

 

I. CEL KONTROLI

-        sprawdzenie jakości handlowej przetworów mięsnych i mięsa mielonego na zgodność
z deklaracją producenta (ocena organoleptyczna oraz badania laboratoryjne),

-        identyfikacja surowców pochodzenia zwierzęcego,

-        ocena prawidłowości znakowania opakowań z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

II. ZAKRES KONTROLI

Działaniami objęto 7 podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją i wprowadzaniem do obrotu przetworów mięsnych na terenie województwa lubelskiego. W celu sprawdzenia jakości handlowej wędlin poprano próbki z 20 partii o masie 4959,25 kg, a w tym z:

§         1 partii kiełbasy homogenizowanej o masie 80 kg,

§         17 partii kiełbas średnio rozdrobnionych o łącznej masie 4349 kg,

§         2 partii kiełbas grubo rozdrobnionych o łącznej masie 530,25 kg.

 

III. WYNIKI KONTROLI

Ocena organoleptyczna

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych wędlin.

Parametry fizykochemiczne

Nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono w przypadku 6 partii kiełbas, a dotyczyły one obecności niezadeklarowanych w składzie: surowców wołowego
i drobiowego, mięsa oddzielonego mechanicznie, karagenu.

Znakowanie

Stwierdzono, że oznakowanie 18 partii nie odpowiadało wymaganiom dotyczącym oznakowania, ponieważ na etykietach:

-        w wykazie nie podano wszystkich wykorzystanych do produkcji składników, w tym: dodatków do żywności pełniących funkcję technologiczną w wyrobach, aromatów, surowców mięsnych i uzupełniających,

-        podano składniki, których faktycznie nie użyto do wytwarzania środka spożywczego,

-        nie podano pełnych nazw opisowych surowców do produkcji oraz wyrobów gotowych,

-        wyszczególniając w składzie alergeny nie podkreślono tej informacji za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego te substancje od reszty składników,

-        oznakowanie wprowadzało w błąd co do ilościowej zawartości mięsa wieprzowego,

-        nazwa wyrobów gotowych wprowadzała konsumenta w błąd co do charakteru, tożsamości i właściwości środka spożywczego,

-        nie wskazano, że osłonka wędliny jest niejadalna,

-        informacja o wartości odżywczej nie była podana w sposób jasny i łatwy do zrozumienia,

-        nie zamieszczono pełnej nazwy producenta, tj. zgodnej z zapisem w KRS,

-        przedłużono termin przydatności do spożycia,

-        podano składnik „preparat dymu wędzarniczego” zamiast „aromat dymu wędzarniczego”,

-        wykazu składników nie podano według masy tych składników, ustalonej w chwili ich użycia do wytworzenia środka spożywczego w kolejności malejącej,

-        obowiązkowe dane szczegółowe były wydrukowane z użyciem znaków o rozmiarze czcionki poniżej 1,2 mm,

-        informację o zawartości netto poprzedzono wyrażeniem ,,waga”, które odnosi się do nazwy przyrządu pomiarowego służącego do odmierzania masy,

-        wykaz składników został poprzedzony nagłówkiem „Skład” zamiast „składniki”,

-        podając informację o ilościowej zawartości składnika istotnego dla scharakteryzowania środka spożywczego nie odniesiono się do masy produktu gotowego.

IV. SANKCJE

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej:

§         wystosowano 7 zaleceń pokontrolnych, wzywających do usunięcia nieprawidłowości
w oznakowaniu,

§         wydano 4 decyzje administracyjne o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1
pkt 4
ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych
(tekst jednolity: Dz. U.
z 2015 r. poz. 678) za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych w wysokości 16304,18 zł,

§         przesłano do 1 producenta zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie naliczenia kary pieniężnej w związku z art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, za wprowadzenie do obrotu nieprawidłowo oznakowanych przetworów mięsnych, będących artykułami rolno – spożywczymi zafałszowanymi,

§         nałożono 2 grzywny w drodze mandatu karnego kredytowanego na kwotę 400,00 zł za wykroczenia określone w:

o       art. 40 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych,

o       art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1069 z późn. zm.). 

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli, stwierdzono, że jakość wędlin w zakresie cech organoleptycznych nie budziła zastrzeżeń, niemniej jednak z uwagi na nieprawidłowości
w oznakowaniu, w tym m. in. nieuwzględnienie wszystkich surowców wykorzystanych do przygotowania produktu, należy systematycznie przeprowadzać kontrolę przetworów mięsnych.

 

 Informacja o wynikach kontroli planowej  w zakresie jakości handlowej przetworów owocowych i warzywnych.

 

CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej przetworów owocowych i warzywnych, tj. dżemy i konfitury (w tym extra i niskosłodzone), marmolady, powidła, przetwory w zalewie tj. konserwy, marynaty, kompoty ze szczególnym uwzględnieniem:

- jakości handlowej przetworów owocowych i warzywnych w zakresie zgodności z deklaracją producenta,

- jakości handlowej dżemów, konfitur, marmolad i powideł w zakresie zgodności z wymaganiami rozporządzenia MRiRW z dnia 29 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych,

- jakości surowców przeznaczonych do produkcji przetworów owocowych słodzonych w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 2 do wymienionego rozporządzenia MRiRW, specjalnościami GTS. 

 

II.            ZAKRES KONTROLI

Kontrolą objęto 4 znajdujących się na terenie województwa lubelskiego producentów zajmujących się produkcją przetworów owocowych i warzywnych, niemniej jednak kontrolę
w pełnym zakresie przeprowadzono u 3 z nich.

III.            WYNIKI KONTROLI

A.       JAKOŚĆ HANDLOWA

W celu sprawdzenia jakości handlowej wyprodukowanych przetworów owocowych
i warzywnych pobrano ogółem 9 próbek reprezentujących 8295,86 kg, a w tym z partii o masie:

-        1805,40 kg przetworów owocowych – dżemy, konfitury, powidła - 4,

-        6490,46 kg przetworów warzywnych - 5.

Przeprowadzone analizy nie wykazały nieprawidłowości w powyższym zakresie.

B.       ZNAKOWANIE

Na 4 kontrolowane firmy tylko w jednej z nich stwierdzono nieprawidłowości
w oznakowaniu. Ogółem oceną objęto 9 produktów o łącznej masie 8295,86 kg, z czego 2 reprezentujące 3945,2 kg były nieprawidłowo oznakowane, ale nie stwierdzono przypadków fałszowania artykułów rolno-spożywczych.

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na:

Ø      zamieszczeniu informacji dotyczących obowiązkowych informacji na temat żywności,
z użyciem znaków o rozmiarze czcionki mniejszej niż 1,2 mm,

Ø      nie podaniu warunków przechowywania w sąsiedztwie daty minimalnej trwałości.

C.       KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI PACZKOWANIA PRZETWORÓW OWOCOWYCH I WARZYWNYCH

Podczas kontroli sprawdzono:

-        rzetelność prowadzenia dokumentacji towarzyszącej kontroli wewnętrznej towarów paczkowanych,

-        przyrządy pomiarowe pod kątem ważności ich legalizacji

i uwag w powyższym zakresie nie wniesiono.

IV.            SANKCJE

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej LWIJHARS zastosował następujące sankcje:

·        na podstawie art. 40, ust. 1, pkt 5 ustawy o jhars nałożono 1 mandat karny, kredytowany
w wysokości 200,00 zł,

·        zgodnie z art. 28 ust. 2a ustawy o jhars do jednego producenta wystosowano zalecenia
pokontrolne wzywające do usunięcia nieprawidłowości w oznakowaniu.

V.            PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Wyraźny spadek nieprawidłowości w odniesieniu do kontroli przeprowadzonych w latach ubiegłych spowodowany był faktem, że były to już kolejne działania ze strony WIJHARS
podjęte w stosunku do tych podmiotów. Dodatkowo wszyscy skontrolowani w tym zakresie producenci przeprowadzali szczegółowe kontrole zarówno surowców jak i wyrobów gotowych
w laboratoriach zakładowych, dzięki czemu udało się wyeliminować nieprawidłowości
w zakresie jakości handlowej. Niemniej jednak z uwagi na dynamikę rozwoju firm oraz bezustanne poszerzanie ofert asortymentowych należy systematycznie prowadzić kontrolę produkowanych przetworów owocowych i warzywnych.

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli, stwierdzono, że jakość wędlin w zakresie cech organoleptycznych nie budziła zastrzeżeń, niemniej jednak z uwagi na nieprawidłowości
w oznakowaniu, w tym m. in. nieuwzględnienie wszystkich surowców wykorzystanych do przygotowania produktu, należy systematycznie przeprowadzać kontrolę przetworów mięsnych.

 

 Informacja o wynikach kontroli planowej przeprowadzonej przez WIJHARS

w Lublinie w III kwartale 2015 roku w zakresie prawidłowości znakowania wybranych grup artykułów rolno-spożywczych.

 

I.               CEL KONTROLI

          Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości znakowania 2 wybranych grup artykułów rolno-spożywczych, tj. herbat i

herbatek owocowych oraz wyrobów ciastkarskich 

II.            ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono łącznie w 5 zakładach produkcyjnych, a w tym w:

·        2 zajmujących się produkcją herbaty i herbatek owocowo-ziołowych;

·        3 produkujących wyroby ciastkarskie.

Skontrolowano ogółem 18 partii reprezentujących 5224,52 kg herbat i herbatek owocowo- ziołowych oraz 664,10 kg wyrobów ciastkarskich.

III.         WYNIKI KONTROLI

 

A.         ZNAKOWANIE

Kontrolą w zakresie znakowania objęto:

·        9 partii herbat i herbatek owocowych (5224,52 kg) i uwagi w tym zakresie wniesiono
w przypadku 2 z nich o masie 536 kg;

§         9 partii wyrobów ciastkarskich (664,10 kg), w tym produktów z ciasta bezowego, ciastek kruchych typu eklerka, dekorowanych, przekładanych, herbatników oraz ciastek bez nadzienia wnosząc uwagi co do prawidłowości oznakowania 6 z nich o masie 664,30 kg.

Stwierdzone nieprawidłowości:

 

Ø        w przypadku herbat i herbatek owocowo-ziołowych polegały na tym że zawarte na opakowaniach jednostkowych obowiązkowe informacje na temat żywności, tj. nazwy opisowe znajdujące się na trzech ściankach opakowania jednostkowego (z wyjątkiem głównego pola widzenia) nie były dobrze widoczne i wyraźnie czytelne ze względu na zastosowany słaby kontrast między pismem a tłem,

Ø        w przypadku wyrobów ciastkarskich polegały na:

-            poprzedzeniu wykazu składników określeniem ,,Skład” zamiast ,,Składniki”,

-            podaniu informacji o możliwości wystąpienia w produkcie niezamierzonej pozostałości substancji alergennej za pomocą zwrotu: ,,Może zawierać śladowe ilości orzechów” zamiast ,,Może zawierać orzechy” lub ,,Możliwa obecność orzechów”,

-            zamieszczeniu w wykazie składników wody, pomimo, że nie była ona obecna
w produkcie jako składnik,

-            nie podaniu procentowej zawartości składnika, do którego odnosiła się nazwa produktu,

-            zamieszczeniu w wykazie składników po „tłuszczu palmowym” dobrowolnej informacji „96%”, która wprowadzała konsumenta w błąd ponieważ sugerowała, że podana wartość odnosi się do procentowej zawartości tego składnika w wyrobie gotowym,

-            nie podaniu opisu warunków przechowywania bezpośrednio po dacie minimalnej trwałości,

-            zamieszczeniu daty minimalnej trwałości w kolejności rok, miesiąc i dzień zamiast dzień, miesiąc i rok,

-        podaniu minimalnej wysokości cyfr i liter w oznakowaniu ilości nominalnej towaru paczkowanego niższej niż 4 mm i 6mm,

-        zamieszczeniu wykazu składników w niewłaściwej kolejności.

IV.              SANKCJE

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej LWIJHARS zgodnie z art. 28 ust. 2a ustawy o jhars do trzech producentów wystosował zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia nieprawidłowości w oznakowaniu. 

V.                 PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Całokształt ustaleń przeprowadzonych kontroli wskazuje na zasadność podejmowania dalszych działań kontrolnych w zakresie prawidłowości znakowania wybranych grup artykułów rolno-spożywczych głównie z uwagi na zmianę przepisów prawnych.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
© 2020 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie :: Jomla
1.0