Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie 
 
Advertisement
 
 
 
 
Menu witryny
WIJHARS
INSPEKTORAT
KIEROWNICTWO
WYDZIAŁY
SCHEMAT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZADANIA INSPEKCJI
PODSTAWY PRAWNE
SYSTEM ZARZĄDZANIA
SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW
FORMULARZE
WYNIKI KONTROLI
KONTAKT
SZUKAJ
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
OGŁOSZENIA
Polityka prywatności
WIJHARS arrow WYNIKI KONTROLI arrow II kwartał 2015
II kwartał 2015 PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
06.07.2015.

        

Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej mięsa drobiowego.

              I.      CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie:

-        jakości handlowej mięsa drobiowego oraz kontrola zawartości wody wchłoniętej w zakresie zgodności z:

-         wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013,

-         wymaganiami rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008,

-        prawidłowości znakowania mięsa drobiowego z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

 

           II.      ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 2 podmiotach gospodarczych zajmujących się produkcją i wprowadzaniem do obrotu mięsa drobiowego. Oceną organoleptyczną i prawidłowości oznakowania objęto 4 partie, natomiast do badań laboratoryjnych pobrano próby z 2 partii kawałków drobiu.

         III.      WYNIKI KONTROLI

Przeprowadzona ocena organoleptyczna, badania laboratoryjne oraz kontrola znakowania nie wykazała nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej mięsa drobiowego.

        IV.      PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli, stwierdzono, że jakość mięsa drobiowego nie budziła zastrzeżeń, niemniej jednak w trosce o interes konsumenta należy systematycznie przeprowadzać kontrolę w tym zakresie.

 

 

 

 Informacja o wynikach kontroli planowej  w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw.

I.     CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw ze szczególnym uwzględnieniem:

  jakości i znakownia jabłek, gruszek, brzoskwiń i nektaryn oraz pomidorów w zakresie zgodności    z   wymaganiami określonymi  w   rozporządzeniu   wykonawczym  Komisji  (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE)  nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworów owoców i warzyw (Załącznik I, Część B “Szczegółowe normy handlowe”).

  jakości i znakownia wybranych gatunków świeżych owoców i warzyw objętych ogólną normą handlową, ze szczególnym uwzględnieniem warzyw korzeniowych, w tym pietruszki, pasternaku oraz czosnku w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w w/w rozporządzeniu (Załącznik I, Część A “Ogólna norma handlowa”).

  dokumentacji towarzyszącej  kontrolowanym partiom, w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w art. 5 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011.

II.  ZAKRES KONTROLI

      W/w czynnościami objęto 5 jednostek dotychczas nie kontrolowanych lub w których podczas wcześniejszych kontroli wystąpiły nieprawidłowości

III.  WYNIKI KONTROLI

    Ocenie poddano 115 partii świeżych owoców i warzyw pochodzących z państw UE i z krajów trzecich o łącznej masie 1.797,68 kg. Nieprawidłowości stwierdzono w 3 jednostkach i dotyczyły one 8 partii świeżych owoców i warzyw o masie 179,00 kg, co stanowiło 9,96 % łącznej ich ilości objętej oceną.

W odniesieniu do jakości określonej w normach handlowych, nie spełniało wymagań:

• dla deklarowanej klasy jakości – 6 partii

• dotyczących sortowania wg wielkości – 5 partii

• dotyczących tolerancji – 8 partii

• dotyczących jednolitości – 5 partii

Powyższe ustalenia były podstawą do wystawienia ośmiu „Protokołów niezgodności ze wspólnotowymi normami handlowymi dla świeżych owoców i warzyw”.

W kontrolowanych placówkach stwierdzono dwie nie oznakowane partie, które zostały doprowadzone do zgodności w trakcie trwania kontroli. Pozostałe partie oraz towarzysząca im dokumentacja zawierała wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 5 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (EU) nr 543/2011.

W żadnym kontrolowanym sklepie nie stwierdzono wprowadzania do obrotu świeżych owoców i warzyw jako produktów ekologicznych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 843/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. oraz posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP0, Chronione oznaczenia geagraficzne (ChOG), czy będące gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS).

IV.  SANKCJE

      W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wystawiono 3 mandaty karne kredytowane na łączną kwotę 800,00 złotych za niewłaściwą jakość handlową zgodnie z art. 40 ust. 4a ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz.U. z 2011 roku  Nr 145, poz. 868, z późn.zm.)

V.  PODSUMOWANIE I WNIOSKU

Pomimo że jakość świeżych owoców i warzyw uległa znacznej poprawie, nadal zdarzają się nieprawidłowości w tym zakresie. Dlatego kontrole powinny być dalej kontynuowane.

 

 

Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie znakowania wybranych grup artykułów rolno-spożywczych

 

I. CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości znakowania wybranych grup artykułów rolno-spożywczych, tj. przypraw oraz napojów bezalkoholowych na zgodność z obowiazującymi przepisami prawa i deklaracją producenta.

II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono łącznie w 9 zakładach produkcyjnych, obejmując nią 2 grupy produktów, w tym:

-      przyprawy – 3 producentów,

-      napoje bezalkoholowe – 6 producentów.

Kontrolą w zakresie prawidłowości znakowania objęto:

-        6 partii przypraw o łącznej masie 100,43 kg,

-        15 partii napojów bezalkoholowych w ilości 22345,5 l.

Dodatkowo pobrano do badań laboratoryjnych próbki przypraw z 6 partii o masie 100,43 kg.

III. WYNIKI KONTROLI

Badania laboratoryjne

Nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 3 partii przypraw, a dotyczyły one:

-        zawartość zanieczyszczeń:

-         mineralnych (piasek, ziemia),

-         ferromagnetycznych (cząstki metaliczne ferromagnetyczne),

-         obcych, których producent nie deklarował oraz obecność pozostałości po szkodnikach – odchodów,

-        oceny organoleptycznej – stopień rozdrobnienia.

 

Znakowanie

W przypadku przypraw stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły 3 partii o masie 54,08 kg i dotyczyły:

-        zamieszczenia nazwy środka spożywczego, która wprowadzała konsumenta w błąd, co do właściwości, a w szczególności co do jego charakteru, ponieważ przyprawa była oferowana do sprzedaży w formie otartego suszu, a nie jak to podano w nazwie - całej rośliny,

-    błędnego oznaczenia jednostki miary, tj. „G”, które nie odpowiadało oznaczeniu określonemu w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych, tj. „g”.

W przypadku napojów bezalkoholowych nieprawidłowości polegały na:

           nie podaniu:

-        warunów przechowywania  w bezpośredniej bliskości względem daty minimalnej trwałości,

-        pełnych danych identyfikujących producenta,

-        funkcji technologicznej substancji dodatkowych wchodzących w skład napoju, tj. cyklaminianu sodu, sacharynianu sodu, acesulfamu K i aspartamu,

            wyszczególnieniu:

-        składników bez poprzedzenia właściwym nagłówkiem, który składałby się z wyrazu „składniki” lub zawierał ten wyraz,

-        informacji dotyczących obowiązkowych informacji na temat żywności, tj. Składników,
w sposób wyraźny i czytelny ze względu na zastosowany kontrast między pismem a tłem,

-        informacji dotyczących składników, w sposób nie zapewnaiający wyraźnej czytelności,
z użyciem znaków o rozmiarze czcionki co najmniej 1,2 mm.

IV. SANKCJE

W związku z zaistaniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej WIJHARS zastosował następujące sankcje:

w przypadku przypraw:

-        wystosowano do jednego przedsiębiorcy zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia nieprawidłowości w znakowaniu,

-        wydano 2 decyzje administracyjne zakazujące wprowadzenia do obrotu artykułu rolno – spożywczego nieodpowiadającego zadeklarowanej jakości, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 678),

-        wydano 1 decyzję administracyjną nakazującą poddanie zabiegowi prawidłowego oznakowania artykułu rolno – spożywczego, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy  o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych,

-        przesłano do 2 producentów zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie naliczenia kary pieniężnej w związku z art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno – spożywczych nieodpowiadających zadeklarowanej jakości.

w przypadku napojów bezalkoholowych – 6 zaleceń pokontrolnych wzywających do usunięcia nieprawidłowości w oznakowaniu.

 

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

 

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli przypraw, stwierdzono, że z uwagi na obecność zanieczyszczeń oraz nieprawidłowości w oznakowaniu, należy systematycznie przeprowadzać kontrolę tej grupy produktów.

Z uwagi na fakt, iż napoje są artykułem powszechnie spożywanym przez konsumentów, a zwłaszcza przez dzieci, których zdrowie jest szczególnie narażone na szkodliwe działanie obecnych w napojach sztucznych barwników, substancji słodzących oraz konserwujących, prowadzenie systematycznych kontroli tej grupy produktów jest jak najbardziej zasadne. Konrole mają na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w znakowaniu, a tym samym podniesienie świadomości klientów przy wyborze napojów bezalkoholowych.

 

                           Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej pieczywa

I. CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprwadzenie:

- jakości handlowej pieczywa w zakresie zgodności z deklaracją jakościową producenta;

- prawidłowościo znakowania wyrobów gotowych z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

 II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 8 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zanjmujących się produkcją i dystrybucją pieczywa.

III. WYNIKI KONTROLI

a. Jakość handlowa pieczywa (ocena organoleptyczna i znakowanie)

Badaniom w zakresie oceny organoleptycznej i znakowania poddano 24 partie reprezentujące 2055,55 kg wyrobów gotowych, a w tym:

- 19 partii pieczywa mieszanego o masie 1887,65 kg,

- 3 partie pieczywa żytniego o masie 122,00 kg,

- 1 partie pieczywa pszennego o masie 32,00 kg,

 - 1 partie cebularza lubelskiego o masie 13,90 kg.

Powyższe działania potwierdziły, że kontrolowane partie pieczywa spełniały wymagania pod względem:

- cech organoleptycznych określonych w dokumentach zakładowych, ponieważ pieczywo posiadało cechy właściwe dla danego rodzaju pieczywa. Ocenę organoleptyczną przeprowadzono w oparciu o metodykę opisaną w PN-A-74108:1996 "Pieczywo. Metody badań".

- zgodności masy rzeczywistej z masą zadeklarową przez producentów w zakresie deklarowanej masy netto.

Nieprawidłowości natomiast stwierdzono w zakresie znakowania, z czego uwagi wniesiono do 18 partii o łącznej masie 1569,15kg.

Dodatkowo ustalono, że w 5 jednostkach środki spożywcze przeznaczone do produkcji wyrobów gotowych były o nieaktualnych datach minimalnej trwałości/terminach przydatności do spożycia. W związku z zaistniałą sytuacją WIJHARS w Lublinie zgodnie z właściwością rzeczową powiadomił Państwową Inspekcję Sanitarną.

IV. SANKCJE

W związku zestwierdzonymi nieprawidłowościami na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2015r., poz. 678) za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej do WIJHARS w Lublinie, 5 osób ukarano grzywną w drodze mandatu karnego kredytowanego na ogólną kwotę 600,00 zł.

Do 6 jednostek zostały wysłane zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych w czesie kontrolui nieprawidłowości wynikających z nieprawidłowego oznakowania opakowań jednostkowych przeznaczonych dla konsumenta finalnego.

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Jak wynika z przeprowadzonych czynności kontrolnych, nie wszystkie jednostki przykładją stosowną uwagę do prawidłowego oznakowania produktów zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Oznakowanie pieczywa ma bardzo istotne znaczenie dla konsumenta podczas dokonywania zakupów, w związku z czym wskazane jest przeprowadzanie dalszych kontroli w zkaresie jakości handlowej pieczywa.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
© 2020 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie :: Jomla
1.0