Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie 
 
Advertisement
 
 
 
 
Menu witryny
WIJHARS
INSPEKTORAT
KIEROWNICTWO
WYDZIAŁY
SCHEMAT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZADANIA INSPEKCJI
PODSTAWY PRAWNE
SYSTEM ZARZĄDZANIA
SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW
FORMULARZE
WYNIKI KONTROLI
KONTAKT
SZUKAJ
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
OGŁOSZENIA
Polityka prywatności
WIJHARS arrow WYNIKI KONTROLI arrow I kwartał 2015
I kwartał 2015 PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
17.04.2015.

 

Informacja o wynikach kontroli planowej  w zakresie jakości handlowej chrzanu, musztardy i majonezów.

  1. I.CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej chrzanu, musztardy, majonezów ze szczególnym uwzględnieniem:

  • jakości handlowej chrzanu, musztardy i majonezów w zakresie zgodności z deklaracją producenta,

  • prawidłowości znakowania opakowań z uwzględnieniem obowiazujących przepisów.

  1. II. WYNIKI KONTROLI

Kontrole ze względu na dostępność produkowanych asortymentów ograniczono do jakości handlowej musztardy.

Kontroli prawidłowości znakowania poddano łącznie 2 partie musztardy w ilości 293,16 kg. Uwagi wniesiono do 1 z 2 ocenianych partii musztardy, ponieważ nazwy produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji tj. gorczycy i błonnika owsianego wchodzących w skład wyrobu nie były podkreślone za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego je od reszty wykazu składników, np. za pomocą czcionki, stylu lub koloru tła, co było niezgodne z wymaganiami art. 21 ust.1 lit.b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywy Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18-63, z późn. zm.).

Sposób produkcji i prawidłowość przebiegu procesu technologicznego poddanych kontroli produktów była zgodna z:

  • wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach prawa w zakresie nazewnictwa środków spożywczych,

  • deklaracją producenta zawartą na etykiecie w zakresie użycia sformułowań dotyczących ich charakterystyki.

    W celu sprawdzenia jakości handlowej produkowanych wyrobów do badań laboratoryjnych pobrano 2 próbki reprezentujące 293,16 kg wyrobów gotowych.

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że kontrolowane partie musztardy spełniają wymagania jakości zadeklarowanej przez producenta.

III. SANKCJE

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wystosowano zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości.

Należy podkreślić, że w związku z wejściem w życie z dniem 13.12.2014 r. nowych przepisów dotyczących znakowania środków spozywczych, Inspekcja traktowała przeprowadzoną kontrolę jako instruktażową w przypadku kontroli partii produktów wyprodukowanych przed 13.12.2014 r.

IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Stwierdzone przypadki nieprawidłowego znakowania musztardy mają istotne znaczenie dla konsumenta, także w aspekcie zdrowotnym, w związku z czym wskazane jest prowadzenia dalszych kontroli w zakresie jej jakości handlowej.

 

Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych i znakowania analogów przetworów mlecznych

I. CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie:

- jakości handlowej przetworów mlecznych w zakresie zgodności z deklaracją jakościową producenta;

- prawidłowości znakowania wyrobów gotowych z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 7 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i dystrybucją przetworów mlecznych.

III. WYNIKI KONTROLI

A. Jakość handlowa przetworów mlecznych.

Badaniom poddano 23 partie przetworów mlecznych o łącznej masie 27 963,946 kg a w tym do oceny:

- organoleptycznej 25 partii o masie 44 491,70 kg,

- fizykochemicznej 26 partie o masie 44 839,10 kg,

- mikrobiologicznej 4 partie o masie 19 160,40 kg.

Uzyskane wyniki wykazały, że kontrolowane partie wyrobów gotowych odpowiadały wymaganiom jakościowym zadeklarowanym przez producentów.

B.Znakowanie przetworów mlecznych.

Ocenie prawidłowości znakowania poddano ogółem 28 partii wyrobów gotowych o łącznej masie 45 950,90 kg z czego uwagi wniesiono do 7 partii o łącznej masie 8 755,10 kg.

IV. SANKCJE 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami na podstawie:

1) art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2014r. poz. 669 z późn. zm.) oraz art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r., działając z urzędu Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w drodze decyzji administracyjnej za wprowadzenie do obrotu partii przetworu mlecznego będącej artykułem rolno-spożywczym zafałszowanym wymierzył karę pieniężną w wysokości 1000,00 zł.

Do 3 jednostek zostały wysłane zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości wynikających z nieprawidłowego oznakownia opakowań jednostkowych przeznaczonych dla konsumenta finalnego.

V. PODSUMOWANIE I WYNIKI

Jak wynika z przeprowadzonych czynności kontrolnych, że nie wszystkie jednostki przykładają stosowną uwagę do prawidłowego oznakowania produktów zgodnie z wymogami obowiązującego prawa jak również odpoiwedniej jakości wprowadzanych do obrotu artykułów mlecznych. Jakość wyrobów gotowych oraz ich oznakowanie mają bardzo istotne znaczenie dla konsumenta podczas dokonywania zakupów, w związku z czym wskazane jest prowadzenie dalszych kontroli w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych.Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie prawidłowości wprowadzania do obrotu oraz znakowania nawozów oznaczonych znakiem ,,NAWÓZ WE”

 

               I.      CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wprowadzania do obrotu oraz znakowania nawozów oznaczonych znakiem ,,NAWÓZ WE” oraz przestrzegania warunków dotyczących obrotu tymi środkami.

             II.      ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w sześciu podmiotach gospodarczych na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu przedmiotowych nawozów.

Objęto nią łącznie 9 partii w tym:

- 4 parie nawozów stałych magazynowanych luzem o łącznej masie 2 009 600 kg,

- 5 partii roztworów nawozowych w opakowaniach jednostkowych o objętości 29 194 l.

           III.      WYNIKI KONTROLI

W wyniku oceny laboratoryjnej 9 pobranych próbek nieprawidłowości stwierdzono w partii NAWOZU WE (C.2.7) Roztworu nawozowego PK 10/19. Potwierdzeniem tego są otrzymane wyniki badań ww. nawozu, które wykazały zaniżoną zawartością składników pokarmowych zarówno w stosunku do wartości deklarowanych przez wprowadzającego do obrotu jak też w stosunku do minimalnych wymagań określonych dla tego typu nawozu w zakresie zawartości całkowitej sumy składników pokarmowych, która w tym przypadku nie powinna być mniejsza niż 18%.

W wyniku kontroli prawidłowości oznakowania (partii nawozów, z których pobrano próbki do oceny laboratoryjnej) tj.: analizy etykiet opakowań jednostkowych i dokumentacji towarzyszącej nawozów magazynowanych luzem nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

          Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw.

I.     CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie jakości i znakowania świeżych owoców i warzyw w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora  przetworów owoców i warzyw ze szczególnym uwzględnieniem: owoców cytrusowych, owoców kiwi, winogron stołowych, papryki oraz sałaty, w tym endywii o liściach kędzierzawych i endywii o liściach szerokich (Załącznik I, Część B “Szczegółowe normy handlowe”) oraz wybranych gatunków objętych normą ogólną, ze szczególnym uwzględnieniem takich produktów jak: grejpfruty, ananasy, mango, awokado i inne owoce południowe (Załącznik I, Część A “Ogólna norma handlowa”).

II.  ZAKRES KONTROLI

      W/w czynnościami objęto 6 jednostek, tj.: 2 hipermarkety, 3 supermarkety i 1 duży sklep detaliczny. W jednostkach tych wcześniej nie przeprowadzano kontroli a dodatkowym powodem wytypowania jednej z nich do kontroli była skarga konsumencka związana z wprowadzaniem do obrotu warzyw o pogorszonej jakości handlowej.

III.  WYNIKI KONTROLI

       Ocenie poddano 146 partii świeżych owoców i warzyw pochodzących z państw UE i
z krajów trzecich o łącznej masie 6.640,35 kg.

Nieprawidłowości stwierdzono w 3 jednostkach i dotyczyły one 7 partii świeżych owoców i warzyw o masie 668,00 kg, co stanowiło 11,84 % łącznej ich ilości objętej oceną.

W odniesieniu do jakości określonej w normach handlowych, nie spełniało wymagań:

• minimalnych – 1 partia

• dla deklarowanej klasy jakości – 6 partii

Powyższe ustalenia były podstawą do wystawienia siedmiu „Protokołów niezgodności ze wspólnotowymi normami handlowymi dla świeżych owoców i warzyw”.

       W kontrolowanych placówkach nie stwierdzono partii nieprawidłowo oznakowanych zarówno konwencjonalnych jak i wyprodukowanych za pomocą ekologicznej metody produkcji zgodnie z art. 24 rozporządzenia Rady (WE) nr 843/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Dokumentacja towarzysząca kontrolowanym partiom posiadała wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 5 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011. Nie stwierdzono również artykułów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) czy będące gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS) oraz wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność (PDŻ).

 IV. SANKCJE

      W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wystawiono 3 mandaty karne kredytowane na łączną kwotę 700,00 złotych za niewłaściwą jakość handlową zgodnie z art. 40 ust. 4a ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz.U. z 2011 roku Nr 145, poz. 868, z późn.zm.)

V.  PODSUMOWANIE I WNIOSKI

       Porównując wyniki kontroli przeprowadzanych w latach poprzednich można zaobserwować dużą poprawę w oznakowaniu towarów. Nie stwierdzono wadliwie oznakowanych świeżych owoców i warzyw, nie stwierdzono także nieprawidłowości w dokumentacji towarzyszącej.

 

             Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej napojów spirytusowych

 

I. CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej napojów spirytusowych ze szczególnym uwzględnieniem:

- wódek, likierów oraz wyrobów opatrzonych nazwą "napój spirytusowy" w zakresie zgodności z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89,

- prawidłowości znakowania opakowań napojów spirytusowych na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w tym również dotyczącymi rolnictwa ekologicznego oraz produktów posiadających chronione oznaczenie geograficzne,

- zasadności podawania informacji o leżakowaniu napojów spirytusowych.

 II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w dwóch podmiotach, poddając łącznej ocenie 10 partii napojów spirytusowych o łącznej wielkości 1586,067 hl.

III. WYNIKI KONTROLI

- Badania laboratoryjne

W ramach sprawdzenia zgodności produkowanych napojów spirytusowych z wymaganiami okreś;lonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia  15 stycznia 2008 roku w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 do badań laboratoryjnych pobrano 6 próbek reprezentujących partie o łącznej wielkości 1083,61 hl. Wyniki tych analiz potwierdziły zgodność parametrów zadeklarowanych dla wszystkich partii poddanych kontroli.

- Prawidłowość oznakowania.

Ocenie prawidłowości oznakowania poddano napoje spirytusowe, z których pobrano próbki do badań laboratoryjnych oraz 4 inne asortymenty w tym 2 produkty w oznakowaniu których podano informację o okresie leżakowania lub jego wieku. W wyniku tych czynności nieprawidłowości nie stwierdzono.

Niezależnie od powyższego potwierdzono/ustalono, że:

-oznakowanie poddanych sprawdzeniu napojów spirytusowych nie wykazało żadnych nieuczciwych praktyk handlowych polegających na nieprawnym wykorzystaniu lub nawiązaniu do rolnictwa ekologicznego jak też chronionych oznaczeń geograficznych wskazanych w załączniku III do ww. rozporządzeni,

- sposób produkcji w tym skałd surowcowy był zgodny z założeniami zakładowych dokumentów normalizacyjnych oraz odpowiadał wymaganiom określonym dla poszczególnych kategorii napojów spirytusowych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15  stycznia 2008 roku w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89,

- do wszystkich partii wódek zastosowany był wyłącznie alkohol etylowy rolniczy zbożowy, a w przypadku jednego z produktów był to alkohol pochodzenia krajowego uzyskany z żyta uprawianego na terytorium Polski, co uzasadniało zamieszczenie w jego oznakowaniu chronionego oznaczenia geograficznego, tj. okreslenia: "POLISH VODKA"

IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Przeprowadzone kontrole potwierdziły, że jakość handlowa napojów spirytusowych produkowanych na terenie wjewództwa lubelskiego nie budzi zastrzeżeń zarówno pod względem wymagań fizykochemicznych i organoleptycznych, jak też dotyczących oznakowania.

Uwzględniając powyższe ustalenia należy stwierdzić, że sytuacja w tej branży rynku rolno-spożywczego uległa zdecydowanej poprawie w stosunku do okresów wczesniejszych kontroli.


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
© 2020 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie :: Jomla
1.0