Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie 
 
Advertisement
 
 
 
 
Menu witryny
WIJHARS
INSPEKTORAT
KIEROWNICTWO
WYDZIAŁY
SCHEMAT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZADANIA INSPEKCJI
PODSTAWY PRAWNE
SYSTEM ZARZĄDZANIA
SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW
FORMULARZE
WYNIKI KONTROLI
KONTAKT
SZUKAJ
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
OGŁOSZENIA
Polityka prywatności
WIJHARS arrow WYNIKI KONTROLI arrow IV kwartał 2014
IV kwartał 2014 PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
16.01.2015.

 

Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów mięsnych

I. CEL KONTROLI

Celem kontroli było:

-sprawdzenie jakości handlowej przetworów mięsnych w zakresie zgodności z deklaracją jakościową producenta (ocena organoleptyczna i badania laboratoryjne);

-identyfikacja surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego;

-ocena prawidłowości znakowania wyrobów gotowych z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 5 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i dystrybucją przetworów mięsnych.

III. WYNIKI KONTROLI

Kontrolą jakości handlowej przetworów z mięsa czerwonego objęto w zakresie:

-oceny organoleptycznej - 13 partii o łącznej masie 3097,00 kg,

-oznaczenia parametrów fizykochemicznych - 13 partii o łącznej masie 3097,00 kg,

-prawidłowości oznakowania - 13  partii o łącznej masie 3097,00 kg.

Przeprowadzona ocena organoleptyczna nie wykazała nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej ww. przetworów mięsnych.

Nieprawidłowości stwierdzono natomiast na podstawie:

1) badań fizykochemicznych (6 partii o masie 1367,00 kg) i dotyczyły one:

- obecności nie deklarowanego surowca wołowego,

- zawyżonej o 3,2 % zawartości wody w stosunku do wartości deklarowanej przez producenta,

- obecności niedeklarowanego karagenu,

- obecności niedeklarowanego związku barwiącego,

2) oceny oznakowania (31 partii o masie 2114,00 kg) z powodu tego, że na etykietach:

- nie zamieszczono opisu wyrobu gotowego, który umożliwia konsumentowi rozpoznanierodzaju i właściwości środka spożywczego oraz odróżnienie go od innych produktów, czym naruszono art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spozywczych (Dz.U. z 2014r. poz. 669 z późn. zm.), w związku z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.);

- składniki wykorzystane do produkcji podano w kolejności niezgodnej w chwili ich użycia do wytworzenia środka spożywczego, czym naruszono § 5 ust. 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.)

- użyte skróty, były niezrozumiałe, czym naruszono art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2014r. poz. 669 z późn. zm.) w związku z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr. 171, poz. 1225 z późn. zm.);

- nie podano informacji o procentowej zawartości mięsa wieprzowego, co było niezgodne  § 9 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz  § 10 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia MRiRW z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.)

- w wykazie składników nie podano:

-azotynu sodu o funkcji technologicznej: substancja konserwująca, tj. składnika wchodzącego w skład składnika złożonego o nazwie handlowej "AZOTYNOWA SÓL PEKLUJĄCA" o składzie: chlorek sodu NaCl, azotyn sodu NaNO2: E 250, substancja antyzbrylająca E 536, natomiast podano nazwę zwyczajową tego składnika złożonego, tj. "peklosól"

-pieprzu naturalnego ziarnistego,

co naruszało art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 21 grudnia 2000r. o  o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2014r. poz. 669 z późn. zm.), który przywołuje art. 46 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.); oraz  § 2 ust. 1 pkt 2, §5 ust. 3 rozporządzenie MRiRW z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.).

- w wykazie składników nie podano:

- dekstrozy, maltodekstryny, aromatu dymu wędzarniczego, tj. składników wchodzących w skład składnika złożonego o nazwie handlowej "SOVAROM SZYNKA POLSKA" o składzie: "E 621 wzmacniach smaku, dekstroza, chlorek sodu, aromaty, maltodekstryna, dekstroza, tłuszcz roślinny palmowy, aromat dymu wędzarniczego, E 551 substancja przeciwzbrylająca"

- dekstrozy, maltodekstryny oraz dozwolonej substancji dodatkowej

W związku z powyższym 8 partii wyrobów gotowych zgodnie z art. 3 pkt 10  ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spozywczych (Dz.U. z 2014r. poz. 669 z późn. zm.) zostały uznane artykułami rolno-spożywczymi zafałszowanymi.

IV. SANKCJE

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami na podstawie:

1. art. 40a ust. 1 pkt 3 o  o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2014r. poz. 669 z późn. zm.) i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ww. ustawy, działając z urzędu Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w drodze decyzji administracyjnej za wprowadzenie do obrotu partii wyrobu gotowego nie odpowiadającej zadeklarowanej jakości, ze względu na zawyżoną o 3,2% zawartość wody, wymierzył karę pieniężną w wysokości 3 400,00 zł.

2. art. 40a ust. 1 pkt 4 o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2014r. poz. 669 z późn. zm.) i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 ww. ustawy, działając z urzędu Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w drodze decyzji administracyjnej za wprowadzenie do obrotu 8 partii przetworów mięsnych będących artykułami rolno-spożywczymi zafałszowanymi czterem jednostkom wymierzył karę pieniężną w wysokości 12 378,00 zł.

Do 3 jednostek zostały wysłane zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości wynikających z nieprawidłowego oznakowania opakowań jednostkowych przeznaczonych dla konsumenta finalnego.

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Jak wynika z przeprowadzonych czynności kontrolnych, że nie wszystkie jednostki przedkładają stosowną uwagę do prawidłowego oznakowania produktów zgodnie z wymogami obowiązującego prawa jak również odpowiedniej jakości wprowadzanych do obrotu wyrobów gotowych. Niemniej jednak z uwagi na nieprawidłowości w oznakowaniu, w tym m.in. nieuwzględnienie wszystkich surowców wykorzystanych do przygotowania wyrobu, należy systematycznie przeprowadzać kontrole ze szczególnym uwzględnieniem znakowania.
Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej mięsa drobiowego

I. CEL KONTROLI

 - Sprawdzenie jakości handlowej mięsa drobiowego, w tym wody wchłoniętej w zakresie zgodności z deklaracją producenta i wymaganiami:

• rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007,

 • rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008 z 16 czerwca 2008 r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego.

- Weryfikacja prawidłowości znakowania opakowań mięsa drobiowego z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 2 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego, w których w przeszłości stwierdzono nieprawidłowości w zakresie znakowania.

III. WYNIKI KONTROLI

Kontrolą objęto 4 partie elementów mięsa drobiowego łącznej masie 494,0 kg,

w zakresie:

- oceny organoleptycznej,

- oznaczenia zawartości wody wchłoniętej przez mięso drobiowe,

- znakowania mięsa drobiowego.

Dodatkowo sprawdzono, w jaki sposób ubojnie przeprowadzają kontrole w zakresie zawartości wody w mięsie drobiowym, oraz prawidłowość przebiegu poszczególnych etapów uboju drobiu.

Do jakości handlowej mięsa drobiowego oraz do prawidłowości znakowania nie wniesiono uwag. W żadnym z kontrolowanych zakładów nie stwierdzono opakowań z mięsem drobiowym, którego znakowanie nawiązywałoby do produktów rolnictwa ekologicznego. W czasie kontroli nie stwierdzono także przypadków oznakowania opakowań z mięsem drobiowym, które posiadałyby oznaczenia ChNP, ChOG lub GTS.

Analiza schematów produkcyjnych potwierdziła zgodność przebiegu poszczególnych etapów procesu ubojowego drobiu zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentach zakładowych.

IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

 Przeprowadzone kontrole potwierdziły deklaracje producentów w zakresie jakości mięsa zarówno pod względem wymagań fizykochemicznych i organoleptycznych, jak też dotyczących oznakowania.

 

 

   Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów owocowo-warzywnych, ze szczególnym uwzględnieniem mrożonek owocowych oraz warzywnych.

 

I.     CEL KONTROLI

Celem kontroli mrożonek owocowo-warzywnych było sprawdzenie:

jakości handlowej w zakresie zgodności z deklaracją producenta    

prawidłowości znakowania w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami
    
sposobu składowania i transportu

II.  ZAKRES KONTROLI

W/w czynnościami objęto 5 zakładów produkcyjnych, w tym trzy dotychczas niekontrolowanych w tym zakresie oraz dwa,  w których wcześniej wystąpiły nieprawidłowości.

III.  WYNIKI KONTROLI

We wszystkich kontrolowanych firmach do badań laboratoryjnych pobrano ogółem 8 próbek,  reprezentujących 9.864,4 kg mrożonek warzywnych, w tym:

5  jednoskładnikowych

3  wieloskładnikowe

Nieprawidłowości w zakresie zgodności z deklaracją producenta nie stwierdzono.

Kontroli znakowania poddano 9 partii mrożonek warzywnych jedno i wieloskładnikowych przeznaczonych dla konsumenta finalnego o łącznej masie 10.170,4 kg. 

W   2 jednostkach do 3 partii, tj. 33,3% ogółu ocenianych stwierdzono, że:

zamieszczony zapis: „bez konserwantów”, wprowadzał konsumenta w błąd sugerując, że środek spożywczy posiada szczególne właściwości, których nie posiadają podobne środki spożywcze, co stanowiło naruszenie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 669), w związku z art. 46 ust.1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U.
Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.)

kod identyfikacyjny partii produkcyjnej umieszczony w bezpośrednim sąsiedztwie daty minimalnej trwałości (składający się z: dwóch liter, daty produkcji oraz numeru zmiany) nie był poprzedzony literą „L”, co sprawiało, że jednoznaczne jego odróżnienie od innych informacji zawartych w oznakowaniu (daty minimalnej trwałości podanej z użyciem daty dziennej) nie było możliwe, co stanowiło naruszenie § 1 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania nie których grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej z dnia 13 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 83, poz. 772),

datę minimalnej trwałości określono za pomocą wyrażenia: „Najlepiej spożyć przed końcem:” z użyciem daty dziennej, co było niezgodne z § 11, ust.2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i  Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U.
Nr 137, poz. 966 z późn. zm.).

po wyrażeniu słownym: „Najlepiej spożyć przed końcem: data na opakowaniu” nie podano,
w którym miejscu opakowania znajduje się data minimalnej trwałości,
informacji dotyczącej nazwy środka spożywczego, daty minimalnej trwałości oraz zawartości netto nie podano w tym samym polu widzenia co było niezgodne z § 11, ust.4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i  Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.).

   

IV.  SANKCJE

 W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych          wystawiono 3 decyzje nakazujące poddanie zabiegowi prawidłowego oznakowania

  na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wystawiono 2 decyzje o naliczeniu kar pieniężnych wysokości 500,0 zł każda za wprowadzenie do obrotu środków spożywczych nieodpowiadających wymogom określonym w przepisach
o jakości handlowej w zakresie znakowania.

V.  PODSUMOWANIE I WNIOSKU

 Z przeprowadzonych czynności kontrolnych wynika, że nie wszyscy producenci zwracają uwagę na prawidłowe oznakowanie produktów zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Dlatego kontrole w tym zakresie powinny być dalej prowadzone.

 


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
© 2021 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie :: Jomla
1.0