Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie 
 
Advertisement
 
 
 
 
Menu witryny
WIJHARS
INSPEKTORAT
KIEROWNICTWO
WYDZIAŁY
SCHEMAT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZADANIA INSPEKCJI
PODSTAWY PRAWNE
SYSTEM ZARZĄDZANIA
SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW
FORMULARZE
WYNIKI KONTROLI
KONTAKT
SZUKAJ
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
OGŁOSZENIA
Polityka prywatności
WIJHARS arrow WYNIKI KONTROLI arrow I kwartał 2014
I kwartał 2014 PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
08.04.2014.

             

                   

Informacja o wynikach kontroli planowych w zakresie jakości handlowej jaj

I.       CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej jaj w zakresie zgodności z :

·     rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 roku ustanawiającym szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr  1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163,  z 24.06.2008 r. s. 6 ze zm.),

·        ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.),

·        ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r., Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.),

·      rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966, z późn. zm.).

II.     ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 4 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się klasyfikacją i pakowaniem jaj.

Objęto nią 11 partii jaj (55586 szt.), w tym 6 partii jaj (5421szt.) w opakowaniach przeznaczonych dla konsumenta końcowego.

III.  WYNIKI KONTROLI

Wymagania jakościowe

Poddane ocenie jaja posiadały cechy zgodne z art.2, ust.1 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 roku ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163, z 24.06.2008 r. s. 6 ze zm.).

Klasyfikacja wagowa jaj

Masa pojedynczych jaj mieściła się w granicach określonych dla poszczególnych klas wagowych w art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 roku ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. L 163, z 24.06.2008 r. s. 6 ze zm.).

Znakowanie jaj

Jaja były oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami kodem producenta składającym się z:

·        numeru oznaczającego system chowu kur nieśnych,

·        kodu państwa członkowskiego (PL dla Polski),

·        weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

Weterynaryjne numery identyfikacyjne odpowiadały wymaganiom rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego z dnia 18.12.2006 r. (Dz. U. 2007, Nr 2, poz.19). W przypadku jaj w opakowaniach przeznaczonych dla konsumenta końcowego objaśnienie znaczenia kodu producenta znajdowało się na wewnętrznej powierzchni opakowania.

Znakowanie opakowań przeznaczonych dla konsumenta końcowego

Kontrolę prawidłowości oznakowania opakowań przeznaczonych dla konsumenta końcowego przeprowadzono w 4 firmach poddając ocenie 6 partii jaj (5421szt.).

W wyniku ww. działań  ustalono, że oznakowanie opakowań przeznaczonych dla konsumenta końcowego było nieprawidłowe w 1 firmie, ponieważ:

·       termin przydatności do spożycia określono w kolejności: rok, miesiąc, dzień, co nie było zgodne z §11 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania środków spożywczych,

·        informacja o warunkach przechowywania nie podana była w sąsiedztwie daty minimalnej trwałości, co było niezgodne z §15 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania środków spożywczych,

·        nie podano liczby sztuk jaj w opakowaniu, co było niezgodne z §2 ust.1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania środków spożywczych,

·        opakowanie nie posiadało oznaczenia metody chowu , co było niezgodne z art. 12. ust.2 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 roku,

·        dane identyfikacyjne producenta podane były niezgodnie, z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.).

Nie stwierdzono przypadków niewłaściwego określania daty minimalnej trwałości.

Data minimalnej trwałości była określana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 roku ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163, z 24.06.2008 r. s. 6 ze zm.).

Kontrola znakowania opakowań transportowych

W 2 kontrolowanych firmach oceniono oznakowanie opakowań transportowych. W 1 firmie wniesiono uwagi w zakresie znakowania opakowań transportowych stwierdzając, że oznakowane one były etykietą, na której nie podano daty lub okresu zniesienia, co było niezgodne z art.7 ust.1 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 roku.

Sankcje

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej jaj LWIJHARS do 2 firm skierował zalecenia pokontrolne z wnioskiem o wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości.

O nieprawidłowościach związanych ze znakowaniem opakowań transportowych poinformowany został Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Lublinie.

 PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Wyniki przeprowadzonej kontroli świadczą między innymi o:

·      znacznej poprawie w zakresie znakowania opakowań przeznaczonych dla konsumenta końcowego w porównaniu do wyników wcześniej prowadzonych kontroli,

·      rzetelnym określaniu klasy wagowych jaj przez właścicieli zakładów.

Wpływ na powyższe miały dotychczasowe kontrole prowadzone przez Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz fakt, że wydawane po kontroli zalecenia pokontrolne były przez właścicieli firm rzetelnie wykonywane.

Niemniej nie wszystkie podmioty przykładają stosowną wagę do oznakowania produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stwierdzone przypadki nieprawidłowego znakowania opakowań jednostkowych oraz opakowań transportowych mają istotne znaczenie dla konsumenta, w związku z czym wskazane jest prowadzenia dalszych kontroli w zakresie jakości handlowej jaj.

 

 

Informacja o wynikach kontroli planowych  w zakresie jakości przetworów rybnych

 

I.       CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej ryb mrożonych glazurowanych, konserw i marynat rybnych na zgodność
z obowiązującymi przepisami oraz deklaracją producenta, w tym identyfikacja surowców rybnych metodami: PCR i ogniskowania izoelektrycznego.

Ponadto sprawdzana była prawidłowość znakowania opakowań w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami, w tym również dotyczącymi rolnictwa ekologicznego oraz produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenie geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS).

II.     ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 3 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją przetworów rybnych.

Objęto nią 5 partii przetworów rybnych w opakowaniach przeznaczonych dla konsumenta finalnego, z czego z 4 partii pobrano próbki do badań laboratoryjnych.

III.  WYNIKI KONTROLI

Cechy organoleptyczne i parametry fizykochemiczne

W wyniku badań 4 próbek przetworów rybnych, przeprowadzonych w Specjalistycznym Laboratorium GIJHARS w Lublinie, nie wniesiono uwag w zakresie deklarowanych ich cech organoleptycznych.

 Oznakowanie przetworów rybnych

Na poddane ogółem kontroli 5 partii marynat rybnych uwagi wniesiono do 1 partii, tj. 28 kg filetów śledziowych marynowanych.  

  Ww. partia wyrobu była nieprawidłowo oznakowana kodem partii produkcyjnej, co sprawiało, że nie było możliwe jednoznaczne odróżnienie kodu identyfikacyjnego od innych informacji zawartych w oznakowaniu, co wprowadzało konsumenta w błąd i stanowiło naruszenie art. 6 ust.2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), w związku z art. 48 ust 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.) i wymagań §1 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83, poz. 772). 

Ponadto stwierdzono niezgodność pomiędzy oznakowaniem numerem partii produkcyjnej płatów śledziowych będących surowcem wyjściowym do produkcji  wyrobu gotowego pod nazwą „Filet śledziowy marynowany” z faktycznym oznakowaniem partii produkcyjnej zastosowanym na etykiecie opakowania.  

Sankcje

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

·       na podstawie art. 40a ust. 4 oraz art. 40a ust. 1 pkt 3 i art. 21 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn.zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 6 ust. 2 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych oraz §1 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej, LWIJHARS w drodze decyzji administracyjnej wymierzył karę pieniężną w wysokości 500,00 zł jednemu z producentów za wprowadzenie do obrotu  partii Filetów śledziowych marynowanych o masie łącznej 28 kg nieodpowiadającej jakości handlowej określonej w jej przepisach, 

Ponadto skierowano zalecenia pokontrolne, które dotyczyły usunięcia stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości poprzez zamieszczanie na wprowadzanych do obrotu opakowaniach z przetworami rybnymi danych związanych z oznaczeniem partii produkcyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.:

-        art. 6 ust.2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), w związku z art. 48 ust 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.),

-        §1 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83, poz. 772).

O fakcie nieprawidłowego znakowania opakowań jednostkowych kodem partii produkcyjnej poinformowany został Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Lublinie.

 PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Wyniki przeprowadzonej kontroli świadczą między innymi o znacznej poprawie w zakresie znakowania opakowań z przetworami rybnymi przeznaczonymi dla konsumenta końcowego w porównaniu do wyników wcześniej prowadzonych kontroli.

Wpływ na powyższe miały dotychczasowe kontrole prowadzone przez Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz fakt, że wydawane po kontroli zalecenia pokontrolne były przez właścicieli firm rzetelnie wykonywane.

Niemniej stwierdzone pojedyncze przypadki niewłaściwego znakowania opakowań jednostkowych z wyrobami świadczą o potrzebie prowadzenia dalszych kontroli w zakresie jakości handlowej przetworów rybnych.

                           

                      Informacja o wynikach kontroli planowej  w zakresie jakości handlowej przetworów warzywnych

 

I.       CEL KONTROLI

            Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej przetworów warzywnych, ze szczególnym uwzględnieniem konserw i marynat warzywnych, sałatek oraz ćwikły i chrzanu.

II.     ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 6 zakładach produkcyjnych zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego.

III.  WYNIKI KONTROLI

Jakość i znakowanie przetworów warzywnych

Przeprowadzone kontrole wykazały, że w 5 zakładach nie prowadzono produkcji konserw, marynat warzywnych, sałatek oraz ćwikły i chrzanu, jak i nie stwierdzono ww. wyrobów na stanach magazynowych. W związku z powyższym kontrolą objęto jednego producenta.   

W celu sprawdzenia jakości handlowej wyprodukowanych przetworów warzywnych pobrano próbki z trzech partii reprezentujących ogółem 893,2 kg, w tym :

- 2 próbki sałatek warzywnych,

- 1 próbkę ćwikły z chrzanem.

W wyniku wykonanych badań laboratoryjnych stwierdzono, że wszystkie próbki odpowiadały zadeklarowanej przez producenta jakości pod względem wymagań organoleptycznych, fizykochemicznych oraz szczelności opakowań.

            W zakresie znakowania uwagi wniesiono do 2 partii, u których na etykietach zastosowano sformułowanie „Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa środki spożywcze tego typu nie mogą zawierać substancji konserwujących”, co wprowadzało konsumenta w błąd co do metody wytworzenia, jak i właściwości samego produktu. Było to niezgodne z art. 46 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz naruszało wymagania załącznika 2 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 w sprawie dodatków do żywności,  04.2.2 Owoce i warzywa w occie lub solance.

W kontrolowanych podmiotach nie stwierdzono przetworów warzywnych oznakowanych w sposób sugerujący ekologiczne metody produkcji. Nie stwierdzono również wyrobów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) czy będące gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS).

Sankcje

            Do podmiotu, u którego wystąpiły nieprawidłowości w zakresie znakowania zostały wysłane zalecenia pokontrolne, wzywające do natychmiastowego ich usunięcia.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami na podstawi:

- art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy o jhars, działając z urzędu Lubeslki Wojewódzki Inspektor JHARS wydał decyzję nakazującą poddanie zabiegowi prawidłowego ozankowania 2 partii przetworów warzywnych,

- art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy o jhars działając z urzędu Lubelski Wojewódzki Inspektor JHARS wydał decyzję o wymierzeniu kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu artykułów nieodpowiadających wymogom określonym w przepisach o jakości handlowej w zakresie znakowania na kwotę 500,00 zł,

- art. 40 ust. 1 pkt 5 ustawy o jhars zastosowano sankcję w postaci mandatu karnego za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia prowadzonej działalności do LWIJHARS.

IV.  PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Porównując wyniki kontroli przeprowadzonych w poprzednich latach można zaobserwować znaczną poprawę jakości handlowej przetworów warzywnych na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych. Niemniej jednak stwierdzone przypadki nieprawidłowego ich oznakowania świadczą o potrzebie prowadzenia dalszych kontroli w tym zakresie.


  Informacja o wynikach kontroli planowej  w zakresie jakości handlowej przetworów mięsnych

 

I. CEL KONTROLI

Celem kontroli było:

- sprawdzenie jakości handlowej przetworów mięsnych w zakresie zagodności z deklaracją producenta,

- identyfikacja surowców pochodzenia zwierzęcego,

- weryfikacja prawidłowości znakowania wyrobów gotowych z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

 

II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 8 p[odmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i dystrybucją przetworów mięsnych.

 

III. WYNIKI KONTROLI

Kontrolą jakości handlowej przetworów mięsnych objęto w  zakresie:

 - oceny organoleptycznej- 15 partii o łącznej masie 946,00 kg,

- oznaczenia parametrów fizykochemicznych - 14 partii o łącznej masie 846,00 kg,

- prawidłowości oznakowania - 15 partii o łączenj masie 946,00 kg,

Nieprawidłowości ustalone w wyniku:

 1) ocenyorganoleptycznej ( 1 partia o masie 55,00 kg), dotyczyły obecności niejadalnych cząstek chrzęstnych ikostnych w ilości 4,5% oraz szczeciny,

2) badań fizykochemicznych (6 partii o masie 296,00 kg):

* zawyżonej o 749 mg/kg - Laboratorium Lublin (wynik 5749 mg/kg), a o 595 mg/kg- Laboratorium Kielce (wynik 5595 mg/kg) zawartości fosforu ogólnego ( 1 partia),

* obecności mięsa oddzielonego mechanicznie (MOM) (4 partie),

* obecności azotynów i azotanów ( 2 partie),

3) oceny znakowania (12 partii o masie 646,00 kg) etykiet, na których:

* w wykazie składników:

- nie podano wody,

- marchwi, selera, gorczycy, tj. składników występujących w wykorzystanym do produkcji składniku złożonym o nazwie handlowej "ZAMOJSKA", o składzie: wzmacniach smaku: E621, sól, przyprawy i warzywa suszone (pieprz czarny, marchew, imbir, papryka, gałka muszkatołowa, majeranek, lubczyk, seler, gorczyca, ziele angielskie), ekstrakt przyprawy (papryka),

- mięsa oddzielonego mechanicznie, co ustalono na podstawie badań laboratoryjnych,

* zamieszczone określenia funkcji technologicznych wykorzystanych substancji dodatkowych różniły się od określeń podanych w załączniku I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie dodatków do żywności (Dz.Urz. UE L 2008 Nr 354, str.16),

* nazwie wyrobów gotowych nie towarzyszył opis wskazujący na gatunek zwierzęcia, z którego pochodziło mięso wykorzystane do ich wyprodukowania oraz umozliwiający konsumentowi rozpoznanierodzaju środka spożywczego oraz odróżnienie go od innych produktów,

*  w opisie środków aromatyzujących (aromatów), podano okreslenie "naturalne" natomiast w przedłożonym do kontroli dokumencie (ŚWIADECTWIE JAKOŚCI),zamieszczono substancja aromatyzująca, tj. aromaty bez określenia "naturalne",

* składnik "białko zwierzęce" podano bez nazwy gatunku zwierzęcia, z którego ono pochodziło,

* ilościową zawartość składnika instotnego dla scharakteryzowania środka spożywczego, tj. mięsa wieprzowego, podano bez określenia jego masy użytej do przygotowanbia 100 g gotowego wyrobu.

        W związku z powyższym 7 partii wyrobów gotowych zgodnie z art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187 poz. 1577 z późn. zm.) zostały uznane artykułami rolno-spożywczymi zafałszowanymi.

        Dodatkowo ustalono, że 1 kontrolowana jednostka nie dokonała zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej  w zakresie produkcji, składowania i konfekcjonowania artykułów rolno-spożywczych do WIJHARS w Lublinie, czym naruszyła art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości hanlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz.1577 z późn. zm.).

 

IV SANKCJE

 W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami na podstawie:

1. art. 40 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 grunia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej do WIJHARS  w Lublinie, 1 osobę okarano grzywną w drodze mandatu karnego kredytowanego na kwotę 100,00 zł.

2. art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 40a ust.1 pkt. 3 ww ustawy i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267) za wprowadzenie do obrotu wyrobów gotowych, oznakowanych niezgodnie z wymaganiami jakości handlowej, wydano 4 decyzje administracyjne na ogólną kwotę 2000,00 zł,

3.  art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 40a ust.1 pkt. 4 ww ustawy i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267) za wprowadzenie do obrotu przetworów mięsnych, będących artykułami rolno-spożywczymi zafałszowanymi, wydano 5 decyzje administracyjne na ogólną kwotę 7009,00 zł,

Do kontrolowanych jednostek zostały wysłane zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości wynikających z nieprawidłowego oznakowania przetworów mięsnych.

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Z przeprowadzonych czynności kontrolnych wynika, że nie wszystkie jednostki przedkładają uwagę do prawidłowego oznakowania produktów zgodnie z wymogami obowiązującego prawa jak również odpowiedniej jakości wprowadzanych do obrotu wyrobów gotowych. Niemniej jednak z uwagi na nieprawidłowości w oznakowaniu, w tym m.in. nieuwzglęnianie wszystkich surowców wykorzystywanych do przygotowania wyrobu, należy systematycznie przeprowadzać kontrole ze szczególnym uwzględnieniem znakowania.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
© 2021 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie :: Jomla
1.0