Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie 
 
Advertisement
 
 
 
 
Menu witryny
WIJHARS
INSPEKTORAT
KIEROWNICTWO
WYDZIAŁY
SCHEMAT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZADANIA INSPEKCJI
PODSTAWY PRAWNE
SYSTEM ZARZĄDZANIA
SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW
FORMULARZE
WYNIKI KONTROLI
KONTAKT
SZUKAJ
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
OGŁOSZENIA
Polityka prywatności
WIJHARS arrow WYNIKI KONTROLI arrow I kwartał 2013
I kwartał 2013 PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
17.03.2013.

 


        Informacja o wynikach kontroli planowych w zakresie jakości handlowej jaj

I.       CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej jaj w zakresie zgodności z:

- rozporządzeniem Rady (WE) nr 1234/07 z dnia 22 października 2007 roku ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”), (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1 z późn. zm.),

-rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 roku ustanawiającym szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr  1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj
(Dz. U. L 163, z 24.06.2008 r. s. 6 ze zm.),

-ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577
z późn. zm.),

-ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r., Nr 171, poz. 1225
z późn. zm.),

-rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966, z późn. zm.).

II.     ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 8 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się klasyfikacją
i pakowaniem jaj.

Objęto nią 24 partie jaj (75712 szt.), w tym 10 partii (17932 szt.) w opakowaniach przeznaczonych dla konsumenta końcowego.

III.  WYNIKI KONTROLI

Wymagania jakościowe

Poddane ocenie jaja posiadały cechy zgodne z art.2, ust.1 Rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 roku ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE)
nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163, z 24.06.2008 r. s. 6 ze zm.).

Klasyfikacja wagowa jaj

Masa pojedynczych jaj mieściła się w granicach określonych dla poszczególnych klas wagowych w art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 roku ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. L 163, z 24.06.2008 r. s. 6 ze zm.).

Znakowanie jaj

W 4 zakładach (50 % kontrolowanych) wniesiono uwagi do prawidłowości oznakowania 4 partii jaj z powodu braku na nich kodu producenta.

Powyższe nie było zgodne z art. 9. ust.1 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 roku ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj
(Dz. U. L 163, z 24.06.2008 r. s. 6 z późn. zm.).

Znakowanie opakowań przeznaczonych dla konsumenta końcowego

Kontrolę prawidłowości oznakowania opakowań przeznaczonych dla konsumenta końcowego przeprowadzono w 4 firmach poddając ocenie 10 partii jaj (17932 szt.).

W wyniku ww. działań  ustalono, że oznakowanie opakowań przeznaczonych dla konsumenta końcowego było nieprawidłowe
w 1 firmie, ponieważ:

-     termin przydatności do spożycia określono podając w kolejności rok, miesiąc, dzień, co było niezgodne z §11 ust 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r., Nr 137, poz. 966 z późn. zm.), 

-        dane dotyczące producenta zamieszczone na opakowaniu były niedokładnie wydrukowane,  co było niezgodne z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 roku Nr 187, poz. 1577  z późn.zm.), w związku art.48 ust.1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.).

Nie stwierdzono przypadków niewłaściwego określania daty minimalnej trwałości.

Data minimalnej trwałości była określana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 roku ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163, z 24.06.2008 r. s. 6 ze zm.).

Kontrola znakowania opakowań transportowych

W 3 kontrolowanych firmach oceniono oznakowanie opakowań transportowych. Objęto nią 3 partie jaj  (39600 szt.), nie wnosząc uwag do ich oznakowania.  

     IV. SANKCJE

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej jaj LWIJHARS zastosował następujące sankcje:

·        nałożył 4 grzywny w drodze mandatu w łącznej wysokości 700 zł,

·        wydał 4 decyzje nakazujące właścicielom firmy poddanie zabiegowi prawidłowego oznakowania 4 partii jaj,

·        do 4 firm skierował zalecenia pokontrolne z wnioskiem o wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości.

    V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Wyniki przeprowadzonej kontroli świadczą między innymi o:

-znacznej poprawie w zakresie znakowania opakowań przeznaczonych dla konsumenta końcowego w porównaniu do wyników wcześniej prowadzonych kontrol,

-rzetelnym określaniu klasy wagowych jaj przez właścicieli zakładów.

Wpływ na powyższe miały dotychczasowe kontrole prowadzone przez Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz fakt, że wydawane po kontroli zalecenia pokontrolne były przez właścicieli firm rzetelnie wykonywane.

Niemniej nie wszystkie podmioty przykładają stosowną wagę do oznakowania produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stwierdzone przypadki nieprawidłowego znakowania jaj mają istotne znaczenie dla konsumenta w związku z czym wskazane jest prowadzenia dalszych kontroli w zakresie jakości handlowej jaj.

 

 

Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów z mięsa czerwonego.

 

              I.      CEL KONTROLI

-      sprawdzenie jakości handlowej przetworów z mięsa czerwonego na zgodność z deklaracją producenta (ocena organoleptyczna oraz badania laboratoryjne),

-        identyfikacja surowców pochodzenia zwierzęcego,

-        ocena prawidłowości znakowania opakowań z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

           II.      ZAKRES KONTROLI

Działaniami objęto 7 podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją i wprowadzaniem do obrotu przetworów z mięsa czerwonego na terenie województwa lubelskiego. W celu sprawdzenia jakości handlowej wędlin poprano próbki z 18 partii o masie 1727,5 kg, a w tym z:

-        3 partii parówek o łącznej masie 548 kg (w tym 1 partii kiełbasy homogenizowanej
o łącznej masie 380 kg i 2 kiełbasy drobno rozdrobnionej o łącznej masie 168 kg),

-        4 - kiełbas homogenizowanych o łącznej masie 200 kg,

-        4 - kiełbas drobno rozdrobnionych o łącznej masie 519,5 kg,

-        6 - wyrobów podrobowych o łącznej masie 420 kg,

-        1 partii produktu blokowego o masie 40 kg.

 

         III.      WYNIKI KONTROLI

Ocena organoleptyczna

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych wędlin z mięsa czerwonego.

 

Parametry fizykochemiczne

Nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono w przypadku 5 partii wędlin, a dotyczyły one obecności:

-    niezadeklarowanych w składzie surowcowym: azotanów, azotynów, soli, skrobi, fosforanów, surowców mięsnych (drobiowych),

-        cząstek kości w 1 partii wyrobu gotowego.

 

Znakowanie

Stwierdzono, że 16 partii nie odpowiadało wymaganiom dotyczącym oznakowania, ponieważ na etykietach:

-    brak było w wykazie składników wszystkich wykorzystanych do produkcji surowców mięsnych, uzupełniających oraz dozwolonych substancji dodatkowych, co naruszało art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), § 2, ust.1, pkt 2, § 5 ust. 3 oraz § 6 ust. 1 pkt 3 litera a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania środków spożywczych
(Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.),

-     nazwie wyrobu gotowego nie towarzyszył opis umożliwiający konsumentowi rozpoznanie rodzaju środka spożywczego oraz odróżnienie go od innych produktów, tj. określeń grupy technologicznej wędliny, rodzaju kiełbasy oraz gatunku zwierzęcia,
z którego pochodziło mięso i surowce zwierzęce wykorzystane do jego wyprodukowania, co naruszało art. 7 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, który przywołuje art. 47 ww. ustawy o bezpieczeństwie żywności
i żywienia,

-         zamieszczono dwie różne informacje dotyczące rodzaju kiełbasy, tj. w sąsiedztwie nazwy podano „wędlina homogenizowana”, natomiast po wykazie składników – „drobno rozdrobniona”, co naruszało art. 6 ust. 2 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, który przywołuje art. 46 ust. 1, pkt 1 ww. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

-         termin przydatności do spożycia poprzedzono wyrażeniem „Należy spożyć przed:”, zamiast właściwego „Należy spożyć do:”,
co naruszało art. 3 ust. 3, pkt 47 ww. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

-     zamieszczono niezrozumiałe dla konsumenta skróty wyrazów, co było niezgodne z art. 48 ust. 1 ww. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

-         sposób obliczania ilościowej zawartości składnika charakterystycznego, tj. mięsa wieprzowego nie był zgodny z określonym
w załączniku nr 4 ww. rozporządzenia w sprawie znakowania środków spożywczych, ponieważ producent nie wziął pod uwagę dodanej wody, która ubyła w trakcie procesu produkcyjnego, co naruszało § 10 ust. 6 ww. rozporządzenia w sprawie znakowania środków spożywczych,

-     nazwie wyrobu nie towarzyszyła informacja dotycząca procesu technologicznego stosowanego w produkcji, tj. „parzona”, „wędzona”, co było niezgodne z art. 47 ust. 4 ww. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

-         zamieszczono informacje dotyczące sposobu produkcji wędliny podrobowej, tj. „Wyrób produkowany sposobem tradycyjnym”
i „PRODUKOWANE SPOSOBEM TRADYCYJNYM”, co wprowadzało konsumenta w błąd, ponieważ z receptury, w oparciu
o którą wyprodukowano wyrób, wynikło, że został użyty surowiec pochodzenia zwierzęcego, tj. „mięso oddzielone mechanicznie z kurczaka” oraz składnik złożony o składzie: izolat białka sojowego, stabilizator: cytrynian sodu E 331, cukry (glukoza), przeciwutleniacz: askorbinian sodu E 301, chlorek sodu. Powyższe naruszało art. 6 ust. 2 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, który przywołuje art. 46 ust.1 pkt 1 litera a ww. ustawy o bezpieczeństwie żywności
i żywienia, ponieważ sformułowania nawiązujące do tradycyjnych metod wytwarzania produktu mogą być używane
w odniesieniu do wyrobów wytwarzanych w oparciu o tradycyjne receptury, które nie uwzględniały we wsadzie surowców podstawowych i uzupełniających mięsa oddzielonego mechanicznie z kurczaka, izolatu białka sojowego oraz dozwolonych substancji dodatkowych, takich jak: stabilizator: cytrynian sodu E 331 i przeciwutleniacz: askorbinian sodu E 301,

-         nie podano wody według jej masy w gotowym do spożycia środku spożywczym w porządku malejącym, co naruszało § 7, ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych,

   zamieszczone w wykazie składników określenia rodzajów funkcji technologicznych dozwolonych substancji dodatkowych, różniły się od rodzajów pełnionych funkcji tych dodatków podanych w załączniku I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności,

-     ilościową zawartość składnika charakterystycznego, tj. „mięsa wieprzowego” podano jako „min. 76 %”, wprowadzając tym konsumenta w błąd, co do rzeczywistej ilości mięsa, ponieważ producent na etykiecie powinien podać jego konkretną wartość, co naruszało art. 46 ust. 1, pkt 1, lit. a ww. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

-         nie zamieszczono dodatkowo informacji „pakowano w atmosferze ochronnej”, co naruszało § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych,

-        nie podano pełnych danych producenta, tj. zgodnych z zapisem w KRS lub Wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, czym naruszono art. 7, ust. 2 pkt 2 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych,

-         nie podano informacji o ilościowej zawartości mięsa wołowego, wieprzowego, podrobów i surowców uzupełniających (kaszy gryczanej) tj. składników istotnych dla scharakteryzowania przetworu mięsnego i kojarzonych przez konsumenta z ich zawartością w wyrobie gotowym, co było niezgodne z § 9 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych,

-     wykazu składników nie podano według masy tych składników, ustalonej w chwili ich użycia do wytworzenia środka spożywczego w porządku malejącym, co naruszało § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych,

-       dla użytego składnika pochodzenia zwierzęcego innego niż mięso nie podano nazwy gatunku zwierzęcia, z którego on pochodzi (np. tłuszcz wieprzowy, serca wieprzowe), co naruszało § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia w sprawie znakowania środków spożywczych,

-        dla dozwolonej substancji dodatkowej E 250 nie podano funkcji technologicznej, którą ta substancja pełni w wyrobie gotowym, tj. „substancja konserwująca”, czym naruszono § 6 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych,

-         nazwę składnika alergennego „kasza manna” podano bez odniesienia do nazwy zboża, z którego on pochodzi, co naruszało
§ 5 ust. 10 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych.

 

        IV.      SANKCJE

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej:

-         wystosowano 6 zaleceń pokontrolnych, wzywające do usunięcia nieprawidłowości w oznakowaniu,

-         wydano 3 decyzje administracyjne o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.
o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych w wysokości 5 765,84 zł,

-         przesłano do 2 producentów zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie naliczenia kary pieniężnej w związku z
art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, za wprowadzenie do obrotu nieprawidłowo oznakowanych przetworów z mięsa czerwonego, będących artykułami rolno – spożywczymi zafałszowanymi,

-         nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego kredytowanego na kwotę 200,00 zł za wykroczenie określone w art. 40 ust. 4c pkt 5 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (niedopełnienie obowiązku przesyłania kwartalnej informacji o liczbie uzyskanych tusz wieprzowych).

 

           V.      PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli, stwierdzono, że jakość przetworów z mięsa czerwonego w zakresie cech organoleptycznych nie budziła zastrzeżeń, niemniej jednak z uwagi na nieprawidłowości w oznakowaniu, w tym m. in. nieuwzględnienie wszystkich surowców wykorzystanych do przygotowania produktu, należy systematycznie przeprowadzać kontrolę ze szczególnym uwzględnieniem znakowania.

 

 

                 Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw

 

  I.      CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) Nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ze szczególnym uwzględnieniem: jabłek, gruszek, owoców cytrusowych, owoców kiwi, winogron, pomidorów (Załącznik I, Część B "Szczegółowe normy handlowe") oraz wybranych gatunków objętych ogólną normą handlową ( Załącznik I, Część A "Ogólna norma handlowa").

 

    II.      ZAKRES KONTROLI

W/w czynnościami objęto 8 jednostek, tj. sklepów wielkopowierzchniowych, w których nie było kontroli bądź wcześniej przeprowadzone wykazały wysoki stopień nieprawidłowości.

 

 III. WYNIKI KONTROLI

Jakość i znakowanie świeżych owoców i warzyw

Ocenie poddano 288 partii świeżych owoców i warzyw o łącznej masie 17.280,75 kg, w tym 81 pochodzenia krajowego - 3125,4 kg oraz 207 z państw UE i z krajów trzecich - 14155,35 kg. Nieprawidłowości stwierdzono w 5 jednostkach i dotyczyły one 23 partii świeżych owoców i warzyw, co stanowiło 7,99% łącznej ich ilości objętej oceną.

W odniesieniu do jakości określonej w normach handlowych, nie spełniało wymagań:

- minimalnych - 5 partii

- dla poszczególnych klas jakości - 2 partie

- dotyczących sortowania według wielkości oraz jednolitości - 1 partia.

W przypadku znakowania nieprawidłowości polegały na:

- braku oznakowania - w 6 partiach

- braku zadeklarowania klasy jakości - w 1 partii

- podaniu nieprawidłowego kraju pochodzenia - w 2 partiach

- braku klasyfikacji pod względem wielkości - w 5 partiach.

Nieprawidłowości dotyczące dokumentacji towarzyszącej stwierdzono w 6 partiach produktów ekologicznych, w których brak było:

- informacji o kraju pochodzenia, klasie jakości oraz odmianie lub typie handlowym. Było to niezgodne z art. 5 pkt. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.

Powyższe ustalenia były podstawą do wystawienia dwudziestu trzech "Protokołów niezgodności ze wspólnotowymi normami handlowymi dla świeżych owoców i warzyw".

W kontrolowanych placówkach stwierdzono 8 prawidłowo oznakowanych partii zawierających opakowania detaliczne z mieszankami owoców i warzyw oraz 6 partii prawidłowo oznakowanych jako produkty ekologiczne zgodnie z art. 24 rozporządzenia Rady (WE) nr 843/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Nie stwierdzono artykułów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) czy będące gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS) oraz wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność (PDŻ).

 

IV. SANKCE

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wystawiono 5 mandatów karnych kredytowanych na łączną kwotę 1.700 zł za niewłaściwą jakość handlową zgodnie z art. 40 ust. 4a ustawy z dnia 19 grudnia 2003r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868, z późn.zm.).

 

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

 Porównując wyniki kontroli przeprowadzonych w poprzednich latach można zaobserwować nieznaczną poprawę jakości handlowej handlowej świeżych owoców i warzyw. Dotyczy to również ich oznakowania. Ponadto, poza jednym przypadkiem, dotyczącym produktów ekologicznych nie stwierdzono nieprawidłowości w dokumentach towarzyszących.

 

                                Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej makaronu

 

  I.      CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej makaronów w zakresie zgodności z deklaracją jakościową producenta oraz prawidłowości oznakowania wyrobów gotowych.

 

II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 8 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i dustrybucją makaronów.

Kontrolą w zakresie oceny organoleptycznej, fizykochemicznej i znakowania objęto 22 partie makaronów o łącznej masie 12041,00 kg.

 

III. WYNIKI KONTROLI

A. Jakość handlowa makaronu.

Badaniom laboratoryjnym poddano 18 partii makaronów o łącznej masie 11123,00 kg, a w tym do oceny:

- organoleptycznej 16 partii o masie 6398,00 kg,

- fizykochemicznej 18 partii o masie 11123,00 kg

Uzyskane wyniki wykazały, że 4 partie makaronów o masie 5174,00 kg nie odpowiadały deklaracjom jakościowym producentów z uwagi na zaniżoną zawartość tłuszczu, a tym samym za małą liczbę jaj w makaronie.

 B. Znakowanie makaronów.

Ocenie prawidłowości znakowania poddano ogółem 22 partie makaronów o łącznej masie 12041,00 kg z czego uwagi wniesiono do 2 z nich, ponieważ:

- podana nazwa artykułu, tj. "Makaron...", wprowadzała konsumenta w błąd, co do charakterystyki środka spożywczego, ponieważ w składzie wyszczególniono zastosowaną przyprawę kurkuma, podczas gdy informacjao obecności kurkumy w makaronie nie może ograniczać się jedynie do wyszczególnienia jej jako przyprawy w wykazie składników, ale powinna mieć odzwierciedlenie także w nazwie produktu (makaron z kurkumą) dla odróżnienia makaronu, który nie zawiera w swoim składzie kurkumy.

- datę minimalnej trwałości podano z określeniem daty dziennej używając jednocześnie określenia "Najlepiej spożyć przed końcem", co stanowiło naruszenie  § 11 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.), z którego wynika, że: "Datę minimalnej trwałości poprzedza się wyrażeniem "najlepiej spożyć przed...", jeżeli jest określona datą dzienną, albo wyrażeniem "najlepiej spożyć przed końcem..." w innych przypadkach".

 

IV. SANKCJE

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami na podstawie:

1) art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 40a ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ww. ustawy i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ww. ustawy, działając z urzędu Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w drodze dwóch decyzji administracyjnych za wprowadzenie do obrotu 3 partii makaronów nie odpowiadających zadeklarowanej jakości określonej w dokumentach zakładowych i opakowaniach jednostkowych wymierzył karę pieniężną w wysokości 2 783,95 zł.

2)  art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 40a ust. 1 pkt 3  ww. ustawy i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ww. ustawy, działając z urzędu Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w drodze decyzji administracyjnej za wprowadzenie do obrotu 1 partii makaronu nie odpowiadającej zadeklarowanej jakości określonej na opakowaniach jednostkowych wymierzył karę pieniężną w wysokości 500,00 zł.

Do jednego podmiotu zostały wysłane zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości wynikających z nieprawidłowego oznakowania opakowań jednostkowych przeznaczonych dla konsumenta finalnego.

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

 Jak wynika z przeprowadzonych czynności kontrolnych, że nie wszystkie jednostki przekładają stosowną uwagę do prawidłowego oznakowania produktów zgodnie z wymogami obowiązującego prawa jak również odpowiedniej jakości wprowadzanych do obrotu artykułów. Jakość wyrobów gotowych oraz ich oznakowanie mają bardzo istotne znaczenie dla konsumenta podczas dokonywania zakupów, w związku z czym wskazane jest prowadzenie dalszych kontroli w zakresie jakości handlowej makaronów.

 

 

                    Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej wyrobów czekoladowych

 

  I.      CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej wyrobów czekoladowych w zakresie zgodności z deklaracją jakościową producenta oraz prawidłowości oznakowania wyrobów gotowych.

 

II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 3 podmiotach znajdujących się na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją oraz  dustrybucją wyrobów czekoladowych. Kontrolą w zakresie oceny organoleptycznej, fizykochemicznej i znakowania objęto 8 partii wyrobów czekoladowych o łącznej masie 6 404,298 kg.

 

III. WYNIKI KONTROLI

A. Jakość handlowa wyrobów czekoladowych.

Badaniom laboratoryjnym poddano 2 partie wyrobów czekoladowych o łącznej masie 2 441,028 kg.

 Uzyskane wyniki potwierdziły, że jakość wyrobów gotowych w zakresie wymagań organoleptycznych i fizykochemicznych była zgodna ze specyfikacjami produktów.

 B. Znakowanie wyrobów czekoladowych

Ocenie prawidłowości znakowania poddano ogółem 8 partii wyrobów czekoladowych o łącznej masie 6 404,298 kg z czego uwagi wniesiono do 3 z nich, ponieważ:

- przy określeniu daty minimalnej trwałości, zamieszczono zapis: "Najlepiej spożyć przed: 2013 LIP. 21", co ze względu na użyty skrót dotyczący miesiąca było niezgodne z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz.1225 z późn. zm.),

- termin przydatności do spożycia określono podając w kolejności rok, miesiąc, dzień, co było niezgodne z  § 11 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.)

- w składzie wyszczególniono składnik: "syrop skrobiowy", podczas gdy z okazanego atestu jakościowego wynikało, że do produkcji środka spożywczego użyto "syropu glukozowego N", co naruszało  § 2, ust. 1 , pkt 2  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.)

- w wykazie składników podano nazwę handlową składnika, tj. "tłuszcz cukierniczy" zamiast nazwy składników lub nazw kategorii, do których należą, zgodnie z posiadanymi dokumentami potwierdzającymi jakość ww. surowca, z którego wynikało, że produkt został wyprodukowany na bazie oleju roślinnego, w skład którego wchodziły tłuszcze roślinne uwodornione i inne tłuszcze roślinne,co naruszało art.6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), w związku z art. 46 ust. 1, pkt 1, lit. a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1255 z późn. zm.) oraz  § 2, ust. 1, pkt 2,   § 5, ust. 3, § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.)

- zastosowana nazwa składnika tj. regulatora kwasowości jako "kwasek cytrynowy E 330" była niezgodna z nazwą tego regulatora wymienioną w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności.

 

IV. SANKCJE

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami na podstawie:

1) art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187 poz. 1577 z późn. zm.) w związku z art. 21 ww. ustawy i art. 104 k.p.a. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) działając z urzędu Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w drodze decyzji administracyjnej nakazał poddanie zabiegowi prawidłowego oznakowania jednej partii wyrobów czekoladowych będących artykułem rolno-spożywczym zafałszowanym z uwagi na podanie niezgodnych z prawdą danych w zakresie składu,

2) art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 187 poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy i art. 104 k.p.a. (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) działając z urzędu Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w drodze decyzji administracyjnej za wprowadzenie do obrotu jednej parii wyrobów czekoladowych będącym z uwagi na podanie niezgodnych z prawdą danych w zakresie składu, artykułem rolno-spożywczym zafałszowanym, wymierzył karę pieniężną w wysokości 1 000 zł.

Do jednego podmiotu zostały wysłane zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości wynikających z nieprawidłowego oznakowania opakowań jednostkowych przeznaczonych dla konsumenta finalnego.

 V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Wyniki przeprowadzonych kontroli potwierdziły, iż nie wszystkie podmioty zajmujące się produkcją wyrobów czekoladowych przykładają staranność do prawidłowości oznakowania swoich wyrobów, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa jak również do wprowadzania na rynek wyrobów o odpowiedniej jakości handlowej.

W związku z powyższym przeprowadzanie kolejnych kontroli w zakresie jakości handlowej wyrobów czekoladowych jest jak najbardziej zasadne.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
© 2021 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie :: Jomla
1.0