Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie 
 
Advertisement
 
 
 
 
Menu witryny
WIJHARS
INSPEKTORAT
KIEROWNICTWO
WYDZIAŁY
SCHEMAT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZADANIA INSPEKCJI
PODSTAWY PRAWNE
SYSTEM ZARZĄDZANIA
SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW
FORMULARZE
WYNIKI KONTROLI
KONTAKT
SZUKAJ
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
OGŁOSZENIA
Polityka prywatności
WIJHARS arrow WYNIKI KONTROLI arrow II kwartał 2013
II kwartał 2013 PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
01.07.2013.

Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów z mięsa drobiowego

 I.       CEL KONTROLI

- sprawdzenie jakości handlowej przetworów z mięsa drobiowego na zgodność z deklaracją producenta ( ocena organoleptyczna oraz badania laboratoryjne),

- identyfikacja surowców mięsnych

- ocena prawidłowości znakowania opakowań z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.


II.     ZAKRES KONTROLI

Działaniami objęto 2 podmioty gospodarcze zajmujące się produkcją i wprowadzaniem do obrotu przetworów z mięsa drobiowego na terenie województwa lubelskiego. Kontrolą objęto:

- w zakresie oceny organoleptycznej - 9 partii o łącznej masie 1548 kg,

- w zakresie oznaczania parametrów fizykochemicznych - 7 partii o łącznej masie 1160 kg,

- w zakresie znakowania - 9 partii o łącznej masie 1548 kg.

III.  WYNIKI KONTROLI

Ocena organoleptyczna

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie cecg organoleptycznych wędlin z mięsa drobiowego.

Parametry fizykochemiczne

Nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono w przypadku 6 partii wyrobów gotowych, a dotyczyły one:

- obecności:

* niezadeklarowanych w składzie: surowców mięsnych ( z kurczaka), fosforanów,

* cząstek kości w 4 partiach wędlin. 

Znakowanie

Stwierdzono, że 5 partii nie odpowiadało wymaganiom dotyczącym oznakowaniu, ponieważ na etykietach:

- brak było w wykazie składników wszystkich wykorzystanych do pradukcji surowców mięsnych oraz substancji dodatkowych (fosforanów), co naruszało art. 6 ust. 2 ustawy z dnia21 grudnia 2000 roku o jakości hanlowej artykułów rolno-spożywczych(Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), § 2, ust. 1, pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn.zm.),

- wykazu składników nie podano według ich masy, ustalonej w chwili użycia do wytworzenia środka spożywczego w porządku malejącym, co naruszało § 5 ust. 1 ww. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych,

- zamieszczone w wykazie składników okreslenie rodzaju funkcji technologicznej dozwolonej substancji dodatkowej,  nie odpowiadało podanej w załączniku I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie dodatków do żywności,

- nazwa wyrobu nie umożliwiała konsumentowi rozpoznania rodzaju i właściwiości środka spożywczego i odróżnienia go od innych produktów, co było sprzeczne z art. 7 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, który przywołuje art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.),

 - nie podano składnika - wody według jej masy w gotowym do spożycia środku spożywczym w porządku malejącym i w związku z tym naruszono § 7, ust. 1 ww. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych,

- w wykazie składników podano niewłaściwą nazwę wykorzystanego do wyprodukowania wyrobu surowca, tj. "udziec z indyka", zamiast określonej w art. 1 Rozporządzenia Komsji (WE) nr 543/2008 z 16 czerwca 2008r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego, tj. "udo z indyka",

- zamieszczono nieprawidłową nazwę wykorzystanego do produkcji wyrobu surowca, tj. "mięso mechanicznie rozdrobnione drobiowe", zamiast poprawnego określenia "mięso oddzielone mechanicznie z indyka", co było niezgodne z  § 8 ust. 5 ww. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych,

- nie podano wszystkich składników składnika złożonego, czym naruszono  § 5 ust. 3 ww. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych,

- w oznakowaniu pasztetu zamieszczono dodatkowo dobrowolną informację dotyczącą sposobu produkcji przetworu, tj. " przygotowany według tradycyjnej domowej receptury", a z receptury wyrobu gotowego wynikało, że zostały użyte surowce uzupełniające, tj.: białko sojowe, mleko w proszku oraz dodatki funkcjonalne, zawierające w swoim składzie dozwolone substancje dodatkowe oraz aromaty, których nie używa się w domowej kuchni i dlatego było to niezgodne z art. 6 ust. 2 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, który przywołuje art. 46 ust. 1 ww. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

          IV.    SANKCJE

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej:

- w stosunku do 2 podmiotów wystosowano zalecenia pokontrolne, wzywajace do usunięcia nieprawidłowości w oznakowaniu,

- przesłano zawiadomienia o wszczęciu postepowania w sprawie naliczenia kary pieniężnej w związku z:

·        art. 40a ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających zadeklarowanej jakości,

·        art. 40a ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych.

 V.       PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli, stwierdzono, że jakość przetworów z mięsa drobiowego w zakresie cech organoleptycznych nie budziła zastrzeżeń, niemniej jednak z uwagi na niezgodności z deklarowanymi normami i nieprawidłowościami w oznakowaniu, w tym m. in. nieuwzględnienie wszystkich surowców wykorzystanych do przygotowania produktu, należy systematycznie przeprowadzać kontrolę przetworów z mięsa drobiowego.

 

Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów rybnych

 

               I.      CEL KONTROLI

-    sprawdzenie jakości handlowej przetworów rybnych na zgodność z deklaracją producenta (ocena organoleptyczna oraz badania laboratoryjne),

- identyfikacja surowców rybnych,

- ocena prawidłowości znakowania opakowań w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami.

            II.      ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 2 zakładach zajmujących się produkcją i wprowadzaniem do obrotu przetworów rybnych na terenie województwa lubelskiego i objęto nią w zakresie analiz laboratoryjnych i oceny prawidłowości znakowania 3 partie o łącznej masie 257,6 kg.

          III.      WYNIKI KONTROLI

Ocena organoleptyczna i parametry fizykochemiczne

Przeprowadzone analizy nie wykazały nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej przetworów rybnych.

 Znakowanie

Stwierdzono, że 1 partia nie odpowiadała wymaganiom dotyczącym oznakowania, ponieważ na etykietach:

- nie podano wszystkich składników wykorzystanych do produkcji przetworu rybnego według ich masy w porządku malejącym, tj. składnika złożonego wraz z wyszczególnionymi bezpośrednio po nim składnikami nie umieszczono na pierwszym miejscu, co naruszało  § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007r. Nr 137 poz. 966 z późn. zm.),

- nazwa wyrobu nie składała się z opisu umożliwiającego konsumentowi rozpoznanie rodzaju i właściwości środka spożywczego i odróżnienie go od innych produktów, co było niezgodne z art. 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187 poz. 1577 z późn. zm.), który przywołuje art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006r. Nr 171 poz. 1225 z późn. zm.).

         IV.      Sankcje

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej:

- w stosunku do jednego podmiotu wystosowano zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia nieprawidłowości w oznakowaniu.

            V.      PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że jakość przetworów rybnych w zakresie cech organoleptycznych i parametrów fizykochemicznych nie budziła zastrzeżeń, niemniej jednak z uwagi na niezgodności w oznakowaniu i w trosce o interes konsumenta, należy systematycznie przeprowadzać kontrolę przetworów rybnych ze szczególnym położeniem nacisku na aspekty znakowania.

 

Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych.

 

 I.       CEL KONTROLI

    Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowejwyrobów garmażeryjnych, głównie dań gotowych z dodatkiem mięsa (gulasze, kotlety, pulpety, pierogi z mięsem); mrożonek warzywnych z dodatkiem mięsa, ze szczególnym uwzględnieniem:

- jakości handlowej tych wyrobów w zakresie zgodności z wymaganiami, których spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta,

- prawidłowości znakowania opakowań z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,

- sposobu składowania i transportu mrożonych wyrobów, zapewniającego zachowanie właściwej jakości handlowej.

 II.     ZAKRES KONTROLI

Kontrolą objęto 9 znajdujących się na terenie województwa lubelskiego producentów zajmujących się produkcją wyrobów garmażeryjnych, niemniej jednak kontrolę w pełnym zakresie przeprowadzono w 6 z nich.

 III.  WYNIKI KONTROLI

A. Jakość handlowa

W celu sprawdzenia jakości handlowej wyprodukowanych wyrobów garmażeryjnych pobrano łącznie 15 próbek reprezentujących 24863,51 kg, w tym:

- 7 o masie 24556,55 kg dań gotowych z mięsem,

- 8 o masie 306,96 kg innych wyrobów garmażeryjnych.

Przeprowadzone analizy wykazały nieprawidłowościw przypadku jednej z nich o masie 28,0kg, z uwagi na nie spełnienie wymagań w zakresie oceny organoleptycznej.

Jak ustalono we wszystkich skontrolowanych zakładach proces produkcji przebiegał zgodnie z jego założeniami. Ponadto, badania laboratoryjne nie wykazały nieprawidłowości w przypadku stosowanych do produkcji wyrobów garmażeryjnych surowców sojowych w zakresie deklaracji GMO.

 B. Znakowanie

Kontroli prawidłowości znakowania poddano łącznie 19 partii w ilości 24978,51 kg, a w tym:

- 8 partii dań gotowych z mięsem (24559,55 kg),

- 11 partii innych wyrobów garmażeryjnych (418,96 kg).

Uwagi wniesiono do 15 partii o łącznej masie 12090,01 kg (6 partii dań gotowych z mięsem - 11711,05 kg oraz 9 partii - 318,96 kg innych wyrobów garmażeryjnych), jednocześnie wykryto 2 przypadki fałszowania produktów.

Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli oznakowania polegały na:

- wyszczególnieniu żelatyny be podania gatunku zwierzęcia z którego ona pochodzi,

- podaniu dozwolonej substancji dodatkowej niezgodnej z jej funkcją pełnioną w wyrobie,

- nie wskazaniu konkretnego miejsca w którym znajduje się data minimalnej trwałości,

- nie podaniu ilościowej zawartości głównych składników istotnych do scharakteryzowania środka spożywczego,

- nie podaniu gatunku zwierzęcia z którego pochodzi mięso,

- poprzedzeniu terminu przydatności do spożycia niewłaściwym wyrażeniem,

- podaniu niepełnych danych identyfikujących producenta,

- nie wskazaniu sposobu przygotowania,

- zamieszczeniu terminu przydatności do spożycia w nieprawidłowej kolejności,

- wyszczególnieniu "oleju" - bez przymiotnika "roślinny" lub wskazania konkretnego pochodzenia roślinnego,

- nie wskazaniu wszystkich składników, których udział w produkcie wynikał z obecności w składniku złożonym,

- nie zamieszczeniu informacji "pakowano w atmosferze ochronnej",

- wyszczególnieniu składników wystepujących w środku spożywczym w kolejności niezgodnej z masą tych składników ustaloną w chwili ich użycia do wytworzenia środka spożywczego,

- podaniu wykazu składników, który był niekompletny i niezgodny z faktycznie użytymi podczas produkcji,

- podaniu wyłącznie nazwy handlowej składnika złożonego.

  Inne ustalenia kontroli

- brak zgłoszenia faktu prowadzenia działalności gospodarczej do Wojewódzkiego Inspektora JHARS.

        IV.     SANKCJE

 W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej LWIJHARS zastosował następujące sankcje:

- nałożono 1 mandat karny kredytowany w wysokości 100,00 zł za wykroczenie określone w art. 40, ust. 1, pkt. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,

- wydano 1 decyzję administracyjną o naliczeniu kary pieniężnej w związku z art. 40a ust. 1, pkt. 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187 poz. 1577 z późn. zm.) za wprowadzanie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych w kwocie 1000,00 zł.

-  wydano 1 decyzję administracyjną o naliczeniu kary pieniężnej w związku z art. 40a ust. 1, pkt. 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187 poz. 1577 z późn. zm.) za wprowadzanie do obrotu artykułów rolno-spożywczych o niewłaściwej jakości handlowej w kwocie 500,00 zł.

- wystosowano zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia nieprawidłowości w oznakowaniu.

V.        PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Ujawnione nieprawidłowości z zakresu jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych świadczą o potrzebie systematycznego monitorowania tej grupy artykułów zwłaszcza pod kątem deklaracji producentów odnoszących się do składu.

 

 Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie prawidłowości wprowadzania do obrotu oraz znakowania nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" oraz środków wspomagających uprawę roślin

I. CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wprowadzania do obrotu oraz znakowania nawozów, nawozów oznaczonych znakiem 'NAWÓZ WE) oraz środków wspomagających uprawę roślin.

II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w ośmiu podmiotach gospodarczych na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.

Objęto nią łącznie 22 partie o ogólnej wielkości 29 949 l i 71 500 kg, a w tym:

- 3 partie o objętości 5500 l środków wspomagających uprawę roślin (podłoży do upraw),

- 5 partii o objętości 3630 l nawozów wprowadzanych do obrotu na podstawie zezwolenia MRiRW,

- 14 partii o wielkości 20 819 l i 71 500 kg nawozów oznakowanych znakiem "NAWÓZ WE).

III. WYNIKI KONTROLI

Z dokonanych ustaleń wynika, że:

a)  w zakresie prawidłowości wprowadzania do obrotu nawozów, nawozów oznakowanych znakiem "NAWÓZ WE" oraz środków wspomagających uprawę roślin:

- wszystkie 5 partii nawozów nieoznakowanych znakiem "NAWÓZ WE" posiadały odpowiednie decyzje Ministra Rolnictwa, przez co spełniały wymagania dotyczące dopuszczenia ich do obrotu w rozumieniu przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu,

- wszystkie 14 partii nawozów WE odpowiadały poszczególnym typom i ich wymaganiom określonym w rozporządzeniu (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 pażdziernika 2003r. w sprawie nawozów (Dz. Urz. UE L 304, 20/11/2003 str. 192). W związku z powyższym zgodnie z art. 3 tego Rozporządzenia mogły one być wprowadzone do obrotu i oznakowane jako "NAWÓZ WE",

- 3 partie podłoży do upraw (5 500 l) zostały wprowadzone do obrotu przez producenta bez wymaganego pozwolenia Ministra właściwego do spraw rolnictwa, co stanowiło naruszenie art. 3, ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033 z późn. zm.).

b) w zakresie prawidłowości znakowania nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" oraz środków wspomagających uprawę roślin, stwierdzono nieprawidłowości w 7 partiach o łącznej objętości 5 125 l,a w tym:

- 5 partiach o objętości 3 630 l nawozów wprowadzanych do obrotu na podstawie zezwolenia MRiRW,

- 2 partiach o objętości 1495 l nawozów oznakowanych znakiem "NAWÓZ WE".

Ujawnione nieprawidłowości najczęsciej związane były z brakiem następujących informacji na etykietach:

- nr pozwolenia Ministra Rolnictwa na wprowadzenie do obrotu,

- informacji o deklarowanych zawartościach składników pokarmowych,

- masy netto nawozu,

- informacji o środkach jakie powinny być podjęte aby zapobiec wypadkom podczas przechowywania nawozu,

- prawidłowej nazwy typu nawozu,

- informacji o rozpuszczalności składników pokarmowych.

Podczas kontroli w zakresie znakowania nie stwierdzono produktów przeterminowanych.

IV. SANKCJE

Partie podłoży do upraw (5 500 l) wprowadzone do obrotu bez wymaganego pozwolenia Ministra właściwego do spraw rolnictwa zabezpieczono, a następnie wszczęto postepowanie administracyjne w sprawie wprowadzenia i wycofania tych partii z obrotu oraz naliczenia opłaty sanacyjnej.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami dotyczącymi wprowadzenia do obrotu nieprawidłowo oznakowanych nawozów ( wykroczenie określone w art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu) nałożono łącznie dwa mandaty karne, każdy w wysokości 200,00 zł.

Podmiotom, w których ujawniono ww. nieprawidłowości LWIJHARS wydał stasowne zalecenia pokontrolne.

 

 Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych oraz miksów tłuszczowych, margaryn i tłuszczów do smarowania.

I. CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie:

- jakości handlowej przetworów mlecznych w zakresie zgodności z deklaracją jakościową producenta;

- prawidłowości znakowania wyrobów gotowych z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

II. ZAKRES KONTROLI

A. Jakość handlowa przetworów mlecznych.

Badaniom laboratoryjnym poddano 25 partii przetworów mlecznych o łącznej masie 26 949,93 kg, a w tym do oceny:

- organoleptycznej 18 partii o masie 13 078,70 kg,

- fizykochemicznej 25 partii o masie 26 949,93 kg.

Uzyskane wyniki wykazały, że 5 partii przetworów mlecznych o masie 3 351,00 kg nie odpowiadały wymaganiom jakościowym określonym przez producentów z uwagi na:

-  zawyżoną zawartość tłuszczu (4 partie śmietany),

- nieodpowiednie cechy organoleptyczne (partia sera dojrzewającego).

B. Znakowanie przetworów mlecznych.

Ocenie prawidłowości  znakowania poddano ogółem 25 partii wyrobów gotowych o łącznej masie 26 949,93 kg, z czego uwagi mniesiono do 6 partii o łącznej masie 3 365,62 kg.

IV. SANKCJE

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami na podstawie:

1) art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ww. ustawy, działając z urzędu Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w drodze czterech decyzji administracyjnych ze wprowadzenie do obrotu 5 partii przetworów mlecznych nie odpowiadających zadeklarowanej jakości określonej w dopkumentach zakładowych i opakowaniach jednostkowych wymierzył karę pieniężną w wysokości 2 000,00 zł.

Do 2 jednostek zostały wysłane zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowowści wynikających z nieprawidłowego oznakowania opakowań jednostkowych przeznaczonych dla konsumenta finalnego.

V. WNIOSKI

 Jak wynika z przeprowadzonych czynności kontrolnych, że nie wszystkie jednostki przedkładają stosowną uwagę do prawidłowego oznakowania produktów zgodnie z wymogami obowiązującego prawa jak również odpowiedniej jakości wprowadzanych do obrotu artykułów mlecznych. Jakość wyrobów gotowych oraz ich oznakowanie mają bardzo istotne znaczenie dla konsumenta podczas dokonywanie zakupów, w związku w czym wskazane jest prowadzenie dalszych kontroli w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
© 2021 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie :: Jomla
1.0