Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie 
 
Advertisement
 
 
 
 
Menu witryny
WIJHARS
INSPEKTORAT
KIEROWNICTWO
WYDZIAŁY
SCHEMAT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZADANIA INSPEKCJI
PODSTAWY PRAWNE
SYSTEM ZARZĄDZANIA
SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW
FORMULARZE
WYNIKI KONTROLI
KONTAKT
SZUKAJ
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
OGŁOSZENIA
Polityka prywatności
WIJHARS arrow WYNIKI KONTROLI arrow III kwartał 2013
III kwartał 2013 PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
01.10.2013.

 

Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie prawidłowości znakowania wybranych grup artykułów rolno-spożywczych

 

       I.      CEL KONTROLI

 Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowowści znakowania wybranych grup artykułów rolno-spożywczych, tj.: pieczywa i lodów na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz deklaracją producenta.

 

     II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono łącznie w 9 zakładach produkcyjnych, obejmując nią 2 grupy produktów, a w tym:

- wyroby piekarskie - 8 producentów;

- lody - 1 producenta.

Skontrolowano ogółem 21 partii reprezentujących 1651,75 kg wyrobów piekarskich oraz 6530,4 lodów.

 

   III. WYNIKI KONTROLI

A. Znakowanie

Kontrolą w zakresie znakowanie objęto:

- 18 partii wyrobów piekarskich (1651,75 kg) i uwagi w tym zakresie wniesiono w przypadku 17 z nich;

- 3 partie lodów (51270 szt.), wnosząc uwagi co do prawidłowości ich oznakowania.

 

Stwierdzone nieprawidłowości:

* w przypadku wyrobów piekarskich polegały na:

- używaniu jako barwnika karmelu E150c,

- podaniu niepełnych danych identyfikujących producenta,

- nie podaniu ilościowej zawartości składników występujących w nazwie i istotnych do scharakteryzowania środka spożywczego,

- nie wykazaniu wszystkich składników, których udział w produkcie wynikał z obecności w składniku złożonym,

- wyszczególnieniu składników występujących w środku spożywczym w kolejności niezgodnej z masą tych składników ustaloną w chwili ich użycia do wytworzenia środka spożywczego,

- nie podaniu wody przekraczającej 5% masy gotowego do spożycia środka spożywczego lub podaniu jej z naruszeniem §7 ust. 1 rozporządzenia MRiRW,

- podaniu informacji wprowadzających konsumenta w błąd co do nazwy oraz składu (wykaz składników niekompletny i niezgodny z faktycznie użytymi podczas produkcji),

- nie podaniu funkcji technologicznej dozwolonych substancji dodatkowych,

- zastosowaniu wyrażenia waga przy okreslaniu zawartości netto,

- poprzedzeniu terminu przydatności do spożycia oraz dty minimalnej trwałości niewłaściwym wyrazeniem,

- podaniu terminu przydatności do spożycia oraz daty minimalnej trwałości w nieprawidłowej kolejności,

- zamieszczeniu danych odnoszących się do terminu przydatności do spożycia w sposób nietrwały bądź w miejscu uniemożliwiającym odczytanie,

- nie określeniu warunków przechowywania lub podaniu informacji w tym zakresie bez potwierdzenia dokumentacji odnoszącej się do wykonanych badań przechowalniczych,

- nie podaniu numeru partii produkcyjnej,

- zastosowaniu zwrotów wprowadzających konsumenta w błąd,

 

* w przypadku lodów polegały na:

- podaniu niepełnych danych identyfikujących producenta,

- nie wskazaniu funkcji technologicznych dozwolonych substancji dodatkowych,

- umieszczeniu w jednym polu widzenia dwóch rozbieżnych i wzajemnie wykluczających się nazw środka spożywczego.

 

IV. SANKCJE

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej WIJHARS zastosował następujące sankcje:

- wydano 3 decyzje administracyjne o naliczeniu kar pieniężnych w związku z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jhars za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych w kwocie 3000,- zł;

- nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego kredytowanego w wysokości 650 zł na podstawie art. 40 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz.1577 z późn. zm.).

- wystosowano 9 zaleceń pokontrolnych wzywających do usunięcia nieprawidłowości w oznakowaniu,

oraz poinformował:

- Inspekcję Sanitarną o stosowaniu niedozwolonych substancji dodatkowych - barwnika amoniakalnego E150c oraz o obecności środków spożywczych o nieaktualnych datach minimalnej trwałości,

- Inspekcję Weterynaryjną o podejrzeniu nieprzestrzegania art. 5 ust. 1 rozporządzenia Komisji nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r.

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Z uwagi na fakt, że pieczywo jest produktem powszechnie spożywanym przez konsumentów i stanowi podstawowy składnik diety należy systematycznie prowadzić kontrolę tej grupy produktów aby wyeliminować ewentualne przypadki wprowadzania konsumenta w błąd.

 

 

                      Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej napojów spirytusowych

 

I. CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej napojów spirytusowych ze szczególnym uwzględnieniem kategorii wódka. W ramach tych działań należało przeprowadzić:

- kontrolę zgodności deklarowanych przez producenta parametrów jakościowych wprowadzonych do obrotu wódek - na podstawie badań laboratoryjnych.

- sprawdzenie rodzaju surowca stosowanego przy produkcji wódek,

- ocenę prawidłowości znakowania wyrobów gotowych na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w jednym podmiocie, poddając łącznej ocenie 4 partie napojów spirytusowyc.

III. WYNIKI BADAŃ

- Badania laboratoryjne

W ranach sprawdzenia zgodności produkowanych wódek z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 oraz deklaracją producenta zamieszczoną w oznakowaniu opakowań jednostkowych do badań laboratoryjnych pobrano 2 próbki.

Wyniki badań laboratoryjnych otrzymane z Laboratorium Specjalistycznego GIJHARS w Gdyni były zgodne zarówno z wartościami zawartymi w deklaracji producenta jak też wynikającymi z ww. rozporządzenia.

- Potwierdzenie zastosowanego surowca

Na podstawie okazanej dokumentacji potwierdzono, że do poddanych kontroli 2 partii wódek zastosowany był wyłącznie alkohol etylowy rolniczy zbożowy.

- Prawidłowowść oznakowania

Ocenie prawidłowości oznakowania poddano 4 partie napojów spirytusowych, w tym 2 partie wódek, z których pobrano próbki do badań laboratoryjnych.  W wyniku tych czynności nieprawidłowości nie stwierdzono.

IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Przeprowadzona kontrola wykazała, że jakość handlowa produkowanych napojów spirytusowych jest prawidłowa i nie budzi żadnych zatrzeżeń. Brak nieprawidłowości świadczy o tym, że kontrole które były realizowane przez WIJHARS w Lublinie na przestrzeni kilku ostatnich lat przyniosły pożądany efekt, jakim jest doprowadzenie do zgodności wytwarzanych wyrobów gotowych z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ich jakości handlowej.

 

            Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów z mięsa czerwonego

 

I. CEL KONTROLI

Celem kontroli było:

- sprawdzenie jakości handlowej przetworów z mięsa czerwonego w zakresie zgodności z deklaracją jakościową producenta (ocena organoleptyczna i badania laboratoryjne);

- identyfikacja surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego;

- ocena prawidłowości znakowania wyrobów gotowych z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 15 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i dystrybucją przetworów z mięsa czerwonego.

 III. WYNIKI KONTROLI

Kontrolą jakości handlowej przetworów z mięsa czerwonego objęto w zakresie:

- oceny organoleptycznej - 45 partii o łącznej masie 4 376,00 kg,

- oznaczenia parametrów fizykochemicznych - 28 partii o łącznej masie 2 042,00 kg,

prawidłowości oznakowania - 45 partii o łącznej masie 4 376,00 kg.

Przeprowadzona ocena organoleptyczna nie wykazała nieprawidłowowści w zakresie jakości handlowej ww. przetworów z mięsa drobiowego.

 Nieprawidłowości stwierdzono natomiast na podstawie:

1) badań fizykochemicznych ( 2 partie o maise 75,00 kg) i dotyczyły one:

* zawyżonej o 5,8% zawartości wody (1partia),

* użycia mięsa odkostnionego mechanicznie MOM bez stosownej informacji na etykiecie.

2) oceny znakowania (31 partii o masie 2 114,00 kg) z powodu tego, że na etykietach:

-zamieszczono dodatkową informacje w nazwie produktu, tj. "TRADYCYJNY" co wprowadza konsumenta w błąd, ponieważ do jego produkcji użyto mieszankę która w swoim składzie zawierała: stabilizator E451 i E450, sól jadalną, cukry (maltodekstryna, d4ekstroza), przeciwutleniacz E 316, substancję wzmacniającą smak E621, przyprawy, aromat do środków spozywczych. Naruszało to art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn.zm.) w związku z art. 46 ust. , pkt 1, lit. a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.), ponieważ sformułowania nawiązujące do tradycyjnych metod wytwarzania produktu mogą być używane w odniesieniu do wyrobów wytwarzanych w oparciu o tradycyjne receptury, które nie uwzględniały dodatku aromatu do środków spożywczych.

- nie zamieszczono opisu wyrobu gotowego, który umożliwia konsumentowi rozpoznanie rodzaju i właściwości środka spożywczego oraz odróżnienie go od innych produktów, czym naruszono art. 7 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn.zm.)w związku z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr. 171, poz. 1225 z późn. zm.);

- nazwie wyrobu nie towarzyszyły informacje dotyczące procesów technologicznych stosowanych w produkcji, co było niezgodne z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn.zm.) który przywołuje art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr. 171, poz. 1225 z późn. zm.);

- składniki wykorzystane do produkcji podano w kolejności niezgodnej w chwili ich użycia do wytworzenia środka spożywczego, czym naruszono  § 5 ust. 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr. 137, poz. 966 z późn. zm.);

- użyte skróty, były niezrozumiałe, czym naruszono art. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn.zm.) w związku z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr. 171, poz. 1225 z późn. zm.);

- nie podano inforacji o procentowej zawartości mięsa wieprzowego, co było niezgodne z  § 9 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz § 10 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia MRiRW z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.);

- termin przydatności do spożycia poprzedzono wyrażeniem " Najlepiej spożyć przed:" zamiast  "Należy spożyć do:", naruszając tym art. 3 ust. 3 pkt 47 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr. 171, poz. 1225 z późn. zm.);

- nazwę identyfikującą producenta podano niezgodnie z zapisem w KRS lub Zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, co naruszało art. 7, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn.zm.)

- nie podano informacji o ilościowej zawartości mięsa wieprzowego, co było niezgodne z  § 9 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz oraz § 10 ust. 1 i ust.4 rozporządzenia MRiRW z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.);

- wykazu składników nie podano według masy tych składników, ustalonej w chwili ich użycia do wytworzenia środka spożywczego w porządku malejącym, co naruszało § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych,

- nazwie wyrobu gotowego nie towarzyszyło określenie wskazujące na gatunek zwierzęcia, z którego pochodziło mięso (wieprzowe i drobiowe) wykorzystane do jego wyprodukowania,umożliwiające konsumentowi rozpoznanie rodzaju środka spożywczego oraz odróżnienie go od innych produktów (tj. "drobiowo-wieprzowy"), co naruszało art. 7 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, który przywołuje art. 47 ww. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

- w wykazie składników nie podano białka zwierzęcego wieprzowego, tj. składnika wchodzącego w skład składnika złożonego, co naruszało art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn.zm.), który przywołuje art. 46 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr. 171, poz. 1225 z późn. zm.); oraz § 2, ust. 1, pkt 2, § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.),

- dla dozwolonej substancji dodatkowej nie podano zasadniczej funkcji technologicznej, którą ta substancja pełni w środku spożywczym, co było niezgodne z  § 6 ust. 1, pkt 1 ww. rozporządzenia MRiRW w sprawie znakowania środków spożywczych,

- nie podano pełnych danych identyfikujących producenta, czym naruszono art. 7, ust. 2 pkt 2 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

- datę minimalnej trwałości podano w nieprawidłowej kolejności określając: "rok, miesiąc i dzień" zamiast "dzień, miesiąc i rok", naruszając tym § 11 ust. 1 i 3 rozporządzenia MRiRW z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966  z późn. zm..):

- nie podano nazwy gatunku zwierzęcia użytego do produkcji białka zwierzęcego, wchodzącego w skład składnika złożonego o nazwie "PEKLOMEAT FS-3", czym naruszono  § 8 ust. 6 rozporządzenia MRiRW z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.);

- w wykazie składników nie podano:

* azotynu sodu o funkcji technologicznej: substancja konserwująca , tj. składnika wchodzącego w skład składnika złożonego o nazwie handlowej "AZOTYNOWA SÓL PEKLUJĄCA" o składzie : chlorek sodu NaCl, azotyn sodu NaNO2: E 250, substancja antyzbrylająca E 536, natomiast podano nazwę zwyczajową tego składnika złożonego, tj. "peklosól";

 * pieprzu naturalnego ziarnistego,

co naruszało art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn.zm.), który przywołuje art. który przywołuje art. 46 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr. 171, poz. 1225 z późn. zm.); oraz § 2, ust. 1, pkt 2, § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.),

- w wykazie składników nie podano:

* dekstrozy, maltodekstryny, aromatu dymu wędzarniczego, tj. składników wchodzących w skład składnika złożonego o nazwie handlowej "SOVAROM SZYNKA POLSKA" o składzie: "E 621 wzmacniacz smaku, dekstroza, chlorek sodu, aromaty, maltodekstryna, dekstroza, tłuszcz roślinny palmowy, aromat dymu wędzarniczego, E 551 substancja przeciwzbrylająca",

- dekstrozy, maltodekstryny oraz dozwolonej substancji dodatkowej pełniącej funkcję technologiczną w wyrobie gotowym: stabilizator E 452i, tj. składników wchodzących w skład składnika złożonego o nazwie handlowej "SOVMIX F 100 B/262 o składzie : izolat białka sojowego; sunstancja zagęszczająca E 407; stabilizatory E 451i, E 452i, E 331, białko zwierzęce wieprzowe; dekstroza; przeciwutleniacze E 316 E 301; skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca E 412, maltodekstryna; wzmacniacz smaku E 621, substancje zageszczające E 410, E 415",

co naruszało art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn.zm.), który przywołuje art. który przywołuje art. 46 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr. 171, poz. 1225 z późn. zm.); oraz § 2, ust. 1, pkt 2, § 5 ust. 3,  § 6 ust. 1, pkt 3, lit. b  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.),

- w składzie podano informację o użyciu dozwolonej substancji dodatkowej o numerze E 412, której faktycznie nie wykorzystano do produkcji wędzonek, co było niezgodne z  § 2, ust. 1, pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych,

- dla dozwolonej substancji dodatkowej o nazwie : azotyn sodu i numerze: E 250 nie podano zasadniczej funkcji technologicznej, którą ta substancja pełni w wyrobie gotowym, tj. " substancja konserwująca", czym naruszono  § 6 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych,

- zamieszczone w wykazie składników określenie "zagęstniki", tj. zasadnicza funkcja technologiczna wykorzystanych dodatkówo numerach E 407, E 410, E 412, E 415, różniło się od określenia funkcji technologicznej tych dodatków podanego w załączniku I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz.UE L 2008 Nr 354, str. 16), tj." substancja zagęszczająca",

- zamieszczony zapis "SYSTEM HACCP", wprowadzał konsumenta w błąd, przez sugerowanie, że środek spożywczy posiada szczególne właściwości (producent sugeruje, że jego produkt jest lepszy od innych, bo wyprodukowany w zakładzie posiadającym wdrożony sysytem HACCP), jeżeli wszystkie podobne środki spożywcze posiadają takie właściwości, czym naruszono art 6 ust. 2 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, który przywołuje art. 46 ust. 1, pkt 1, lit. c ww. ustawy o  bezpieczeństwie żywności i żywieni,

- nie podano wody według jej masy w gotowym do spożycia środku spożywczym w porządku malejącym, tj. po składniku "mięso wieprzowe", co było niezgodne z § 7, ust. 1 ww. rozporzadzenia MRiRW w sprawie znakowania środków spożywczych,

- w wykazie składników podano nazwę elementu zamiast określenia "mięso" z podaniem nazwy wskazującej na gatunek zwierzęcia, z którego ono pochodzi, czym naruszono  § 8 ust. 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych,

- dla dozwolonych substancji dodatkowych o numerach: E-331, E-330,  E-621, wchodzących w skład składnika złożonego nie podano właściwej zasadniczej funkcji technologicznej, którą te substancje pełnią w środku spożywczym, naruszając tym § 6, ust. 1, pkt 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych,

- bezpośrednio po nazwie składnika złożonego, tj. "PEKLOSÓL" nie wyszczególniono jego składu według masy składników w porządku malejącym, czym naruszono  § 5 ust. 4, pkt 2 roporządzenia MRiRW z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych,

W związku z powyższym 8 partii wyrobów gotowych zgodnie z art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn.zm.) zostały uznane artykułami rolno-spożywczymi zafałszowanymi.

 Dodatkowo ustalono, że 5 kontrolowanych jednostek, nie dokonały obowiązku zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania i konfekcjonowania artykułów rolno-spożywczych do WIJHARS w Lublinie, czym naruszono art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn.zm.)

 IV. SANKCJE

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami na podstawie:

1. art. 40 ust. 1 pkt 5 ustawy  z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn.zm.) za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej do WIJHARS w Lublinie, 5 oso ukarano grzywną w drodze mandatu karnego kredytowanego na ogólną kwotę 1000,00 zł.

2. art. 40a ust. 4 ustawy  z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn.zm.) oraz art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ww. ustawy, działając z urzędu Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w drodze decyzji administracyjnej za wprowadzenie do obrotu partii 25,00 kg wyrobu gotowego nie odpowiadającej zadeklarowanej jakości ze względu na zawyżoną o 5,8% zawartość wody, wymierzył karę pieniężną w wysokości 500,00 zł.

3. art. 40a ust. 4 ustawy  z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn.zm.) oraz art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ww. ustawy, działając z urzędu Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w drodze decyzji administracyjnej za wprowadzenie do obrotu 8 partii przetworów z mięsa czerwonego o łącznej masie 818,00 kg będących artykułami rolno-spożywczymi zafałszowanymi ze względu na:

- podanie na etykietach niezgodnych z prawdą danych w zakresie składu ( partii),

- stwierdzenia obecności mięsa odkostnionego mechanicznie MOM ( 1 partia), czterem jednostkom wymierzył karę pieniężną w wysokości 5 437,00 zł.

Do 11 jednostek zostały wysłane zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości wyniiających z nieprawidłowego oznakowania opakowań jednostkowych przeznaczonych dla konsumenta finalnego.

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Jak wynika z przeprowadzonych czynności kontrolnych, że nie wszystkie jednostki przedkładają stosowną uwagę do prawidłowego oznakowania produktów zgodnie z wymogami obowiązującego prawa jak również odpowiedniej jakości wprowadzanychdo obrotu wyrobów gotowych. Niemniej jednak z uwagi na nieprawidłowości w oznakowaniu, w tym m.in. nieuwzględnianie wszystkich surowców wykorzystanych do przygotowania wyrobu, należy systematycznie przeprowadzać kontrole ze szczególnym uwzglednieniem znakowania.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
© 2021 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie :: Jomla
1.0