Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie 
 
Advertisement
 
 
 
 
Menu witryny
WIJHARS
INSPEKTORAT
KIEROWNICTWO
WYDZIAŁY
SCHEMAT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZADANIA INSPEKCJI
PODSTAWY PRAWNE
SYSTEM ZARZĄDZANIA
SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW
FORMULARZE
WYNIKI KONTROLI
KONTAKT
SZUKAJ
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
OGŁOSZENIA
Polityka prywatności
WIJHARS arrow WYNIKI KONTROLI arrow IV kwartał 2013
IV kwartał 2013 PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
08.01.2014.

             

                          Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej miodu.

 

I.       CEL KONTROLI

            Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej miodu, a w tym przede wszystkim  jednoodmianowego oraz wielokwiatowego, w zakresie zgodności z wymaganiami  określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu oraz prawidłowości jego znakowania.

 

II.     ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 3 podmiotach działających na terenie województwa lubelskiego, którą objęto 28 partii miodów w opakowaniach przeznaczonych dla konsumenta finalnego.

 

III.  WYNIKI KONTROLI

Jakość miodów na podstawie badań laboratoryjnych

Do badań w Laboratorium Specjalistycznym GIJHARS w Lublinie pobrano próbki z 7 partii miodów, których jakość producenci deklarowali zgodnie z wymaganiami określonymi  w  rozporządzeniu  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia 3 października  w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu ( Dz.U. Nr 181, poz 1773
z późn. zm.).

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że tylko jedna partia miodu wielokwiatowego nie spełniała zadeklarowanych wymagań ze względu na niewłaściwy wynik oceny organoleptycznej i parametrów fizykochemicznych, tj. :

      - zaniżoną wartość liczby diastazowej,

      - zawyżoną zawartość 5-hydroksymetylofurfuralu (HMF),

      - obecność dekstryn skrobiowych.

 

Znakowanie miodów

         Kontrolą prawidłowowści znakowania poddano łącznie 28 partii, tj. 15.183,08 kg miodu będącego w obrocie w opakowaniach jednostkowych, w tym: 17 jednoodmianowego oraz 11 wielokwiatowego. Do oznakowania ww. partii uwag nie wniesiono.

Weryfikacji poddano również dokumenty towarzyszące dostawom importowanego surowca. Nieprawidłowości w tym zakresie również nie stwierdzono.

Ponadto we wszystkich kontrolowanych podmiotach nie stwierdzono produktów pochodzących z rolnictwa ekologicznego, czy też oznakowania sugerującego, że miody są produktami rolnictwa ekologicznego. Nie stwierdzono również artykułów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) czy będące gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS).

                       

Sankcje

            W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano 1 decyzję wymierzającą karę pieniężną w kwocie 1198,00 zł (stanowiącą 0,2% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary) za wprowadzenie do obrotu miodu będącego artykułem rolno-spożywczym zafałszowanym.

 

IV.  PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Porównując wyniki kontroli przeprowadzonych w poprzednich kwartałach można zaobserwować coraz wyższą staranność w oznakowaniu towaru. Jednak w salszym ciągu nieprawidłowości można odnotować w parametrach jakościowych miodów, ustalone na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych. W związku z powyższym wskazane sa dalsze kontrole w tym zakresie.

 

Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych

 

I. CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie:

- jakościhandlowej przetworów mlecznych w zakresie zgodności z deklaracją jakościową producenta,

- prawidłowości znakowania wyrobów gotowych z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 5 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i dystrybucją przetworów mlecznych.

III. WYNIKI KONTROLI

A. Jakość handlowa przetworów mlecznych.

Badaniom laboratoryjnym poddano 19 partii przetworów mlecznych o łącznej masie 26 708,34 kg, a w tym do oceny:

·        organoleptycznej 17 partii o masie 25 621,01 kg,

·        fizykochemicznej 19 partii o masie 26 708,34 kg,

·        mikrobiologicznej 4 partie o masie 9 497,00 kg.

Uzyskane wyniki wykazały, że 2 partie przetworów mlecznych o masie 656,00 kg nie odpowiadały wymaganiom jakościowym określonym przez producenta z uwagi na zaniżoną zawartość tłuszczu.

 

B.  Znakowanie przetworów mlecznych

Ocenie prawidłowości znakowania poddano ogółem 19 partii wyrobów gotowych o łącznej masie 26 708,34 kg, z czego uwagi wniesiono do 2 partii o łącznej masie 7 334,40 kg.

IV. SANKCJE

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami na podstawie:

1)  art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) oraz art.40 a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 4 ust. 1 ww. ustawy, działając z urzędu Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w drodze decyzji administracyjnej za wprowadzenie do obrotu 2 partii przetworów mlecznych nie odpowiadających zadeklarowanej jakości określonej w dokumentach zakładowych i opakowaniach jednostkowych wymierzył karę pieniężną w wysokości 1 269,00 zł.

Do 1 jednostki zostały wysłane zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości wynikających z oznakowania opakowań jednostkowych przeznaczonych dla konsumenta finalnego.

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Z przeprowadzonych czynności kontrolnych wynika, że nie wszystkie jednostki zwracają  uwagę na prawidłowe oznakowanie produktów tj. zgodne z wymogami obowiązującego prawa jak również odpowiednią jakość wprowadzanych do obrotu artykułów mlecznych. Jakość wyrobów gotowych oraz ich oznakowanie mają bardzo istotne znaczenie dla konsumenta podczas dokonywania zakupów, w związku z czym wskazane jest prowadzenie dalszych kontroli w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych.

 

 

Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie prawidłowowści znakowania wybranych grup artykułów rolno-spożywczych pod kątem zamieszczania w oznakowaniu wizerunku owoców i inyych dodatków smakowych.

 

I.CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowowści znakowania wybranych grup artykułów rolno-spozywczych, tj.: napojów bezalkoholowych oraz syropów owocowych na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz deklaracją producenta.

 

II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono łącznie w 8 zakładach produkcyjnych, obejmując nią 2 grupy produkctów, a w tym:

- napoje bezalkoholowe - 7 producentów;

- syropy owocowe - 1 producenta.

Skontrolowano ogółem 19 partii reprezentujących 27,45 hl napojów bezalkoholowych oraz 5 partii syropów owocowych reprezentujących  5,56 hl wyrobów.

 

III.WYNIKI KONTROLI - ZNAKOWANIE

Kontrolą w zakresie prawidłowości znakowania objęto:

- 19 partii napojów bezalkoholowych (27,45 hl) i uwagi w tym zakresie wniesiono w przypadku 18 z nich (26,15 hl),

- 5 partii syropów owocowych (5,56 hl) nie wnosząc uwag.

W przypadku napojów bezalkoholowych stwierdzone nieprawidłowości polegały na:

·        nie podaniu:

- informacji o treści: „może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci”,

- zastosowanego w produkcji barwnika,

- funkcji technologicznej karmelu, gumy arabskiej oraz benzoesanu sodu,

- informacji: „Zawiera cukier i substancje słodzące”,

- pełnych danych identyfikujących producenta,

·        wyszczególnieniu:

- cukru jako dodatku do żywności i określeniu jego funkcji jako „substancja słodząca”,

- „acesulfamu” zamiast „acesulfamu K”,

- „aspartanu” zamiast „aspartamu”,

-  błędnej nazwy handlowej składnika złożonego: „sugatose I E-954”,

- „esencji” zamiast „aromatu”,

- „kwasku cytrynowego” zamiast „kwasu cytrynowego”,

- „aromatów naturalnych i identycznych z naturalnymi”. 

IV.       SANKCJE

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej WIJHARS zastosował następujące sankcje:

·        wydano 1 decyzję administracyjną  nakazującą zmianę oznakowania w związku z art. 29, ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o ijhars i art. 21 ww. ustawy;

·        wydano 1 decyzję administracyjną o naliczeniu kary pieniężnej w związku z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jhars za wprowadzenie do obrotu artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego w kwocie 1000,- zł.;

·        nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego kredytowanego w wysokości 150 zł na podstawie art.40 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.);

·        wystosowano 6 zaleceń pokontrolnych wzywających do usunięcia nieprawidłowości w oznakowaniu,

oraz poinformował Inspekcje Sanitarne o:

·        obecności na stanie magazynowym surowców do produkcji o nieaktualnych datach minimalnej trwałości,

·       nieodpowiednim stanie sanitarnym oraz braku wyników przeprowadzonych badań przechowalniczych, dokumentujących trwałość produkowanych napojów bezalkoholowych.

I           V.   PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Z uwagi na fakt, że napoje bezalkoholowe są artykułem powszechnie spożywanym przede wszystkim przez dzieci, których zdrowie jest  szczególnie narażone na szkodliwe działanie obecnych w napojach sztucznych barwników, substancji słodzących, konserwujących oraz kofeinę, prowadzanie systematycznych kontroli tej grupy produktów jest jak najbardziej wskazane. Kontrole mają na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w zakresie znakowania a tym samym podniesienie świadomości konsumenta przy wyborze napojów bezalkoholowych.

 

 Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej mięsa drobiowego i przetworów drobiowych.

 

I. CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie:

- jakości handlowej mięsa drobiowego oraz wody wchłoniętej w zakresie zgodności z :

* wymaganiami rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (ocena organoleptyczna, prawidłowość znakowania),

*wymaganiami rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008 (ocena organoleptyczna, badania laboratoryjne i prawidłowość znakowania),

- jakości handlowej przetworów drobiowych w zakresie zgodności z:

* deklaracją jakościową producentów (ocena oraganoleptyczna i badania laboratoryjne),

* prawidłowości znakowania opakowań wyrobów gotowych na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w tym również dotyczącymi rolnictwa ekologicznego oraz produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS).

II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 3 podmiotach prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego, w tym w dwóch ubojniach drobiu oraz jednym prowadzącym rozbiór drobiu i produkcję wędlin.

III. WYNIKI KINTROLI

 Jakość handlowa mięsa drobiowego

Kontrolą jakości handlowej objęto:

1. w zakresie oceny organoleptycznej i prawidłowości klasyfikacji 6 partii (2 tusz, 4 elementów) o łącznej maise 3244 kg,

2. w zakresie laboratoryjnego zbadania zawartości wody wchłoniętej (dodanej podczas obróbki tusz) 3 partie elementów o łącznej masie 3244kg.

3. w zakresie znakowania 6 partii (2tusz, 4 elementów) o łącznej masie 3244 kg.

Przeprowadzona ocena organoleptyczna, badania laboratoryjne oraz kontrola znakowania nie wykazała nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej ww. produktów.

Jakość handlowa przetworów drobiowych

Kontrolą jakości handlowej przetworów drobiowych objęto:

1. w zakresie oceny organoleptycznej - partii o masie łącznej 7430 kg netto,

2. w zakresie oznaczenia parametrów fizykochemicznych - 3 partie o masie łącznej 2185 kg netto,

3. w zakresie znakowania 5 partii o łącznej masie 7340 kg.

 Przeprowadzona ocena ww. wędlin w zakresie zgodności z zadeklarowanymi wymaganiami jakościowymi określonymi w Zkładowych Dokumentach Normalizacyjnych oraz informacjami zamiesczonymi na etykietach nie wykazały nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej w odniesieniu do cech organoleptycznych, tj.: wyglądu ogólnego, zapachu, barwy, struktury i konsystencji.

 Nieprawidłowości natomiast stwierdzono na podstawie przeprowadzonych:

1. badań fizykochemicznych dla 1 partii o masie 216 kg Kiełbasy leśniczego, ze względu na badane cechy jakościowe nie spełniała wymagań zadeklarowanych w oznakowaniu produktu ze względu na obecność mięsa odkostnionego mechanicznie MOM w ilości 6,5%,

2. kontroli znakowania dla 1 partii o masie 379 kg Kiełbasy parówkowej, z powodu tego, że na etykietach nie podano informacji o ilościowej zawartości oddzielonego mechanicznie mięsa z kurczaka, tj. składnika istotnego dla scharakteryzowania środka spożywczego i odróżnienia go od innych środków spozywczych, z którymi może być mylony ze względu na podobieństwo nazwy lub wyglądu, czym naruszono § 9 ust. 1, pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.).

 Objęci kontrolą producenci nie wytwarzali oraz nie znakowali produktów jako ekologiczne, posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenie geograficzne (ChOG) lub gwarantowaną tradycyjną specjalność (GTS).

IV. SANKCE

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zgodnie z art. 61  § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w związku z art. 40 a ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) zawprowadzenie do obrotu partii 216,00 kg KIEŁBASY LEŚNICZEGO będącej artykułem rolno-spożywczym zafałszowanym ze względu na podanie w oznakowniu produktu niezgodnych z prawdą danych w zakresie składu (obecność mięsa odkostnionego mechanicznie MOM w ilości 6,5% w przeliczeniu na MOM o zawartości wapnia 0,2%.)

Ponadto wysłano do jednego podmiotu zalecenia pokontrolne wzywające do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości w oznakowaniu, poprzez podanie na etykietach opakowań jednostkowych wprowadzanych do obrotu wędlin drobiowych  informacji o procentowej zawartości składnika istotnego dla scharakteryzowania przetworów drobiowych.

 V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Przeprowadzone kontrole wykazały nieprawidłowości w zakresie:

- zadeklarowanych przez producenta cech jakościowych w oznakowaniu produktu,

- znakowania opakowań jednostkowych.

Porównując wyniki kontroli przeprowadzonych w poprzednich kwartałach można zaobserwować mniej niezgodności dotyczących jakości wprowadzanych do obrotu przetworów drobiowych, natomiast w dalszym ciągu wystepują nieprawidłowości w znakowaniu tych artykułów rolno-spożywczych.

W związku z powyższym wskazane są dalsze kontrole w tym zakresie.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
© 2021 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie :: Jomla
1.0