Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie 
 
Advertisement
 
 
 
 
Menu witryny
WIJHARS
INSPEKTORAT
KIEROWNICTWO
WYDZIAŁY
SCHEMAT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZADANIA INSPEKCJI
PODSTAWY PRAWNE
SYSTEM ZARZĄDZANIA
SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW
FORMULARZE
WYNIKI KONTROLI
KONTAKT
SZUKAJ
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
OGŁOSZENIA
Polityka prywatności
WIJHARS arrow WYNIKI KONTROLI arrow IV kwartał 2012
IV kwartał 2012 PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
01.01.2013.

 

 

 

Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej mięsa drobiowego.

 

              I.      CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie:

-        jakości handlowej mięsa drobiowego w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zbadanie zawartości wody wchłoniętej,

-   prawidłowości znakowania mięsa drobiowego z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

 

           II.      ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 4 podmiotach gospodarczych zajmujących się produkcją i wprowadzaniem do obrotu mięsa drobiowego. Oceną organoleptyczną i prawidłowości oznakowania objęto 7 partii, natomiast do badań laboratoryjnych pobrano próby z 3 partii kawałków drobiu.

 

         III.      WYNIKI KONTROLI

Z dokonanych ustaleń wynika, że jakość handlowa mięsa drobiowego:

 

-    w zakresie oceny organoleptycznej była zgodna z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego,

-        wykonane analizy laboratoryjne nie wykazały zawyżonej zawartości wody technologicznie uzasadnionej,

  w wyniku kontroli technologii produkcji stwierdzono, że przebieg poszczególnych etapów uboju drobiu, w tym schładzania odbywał się zgodnie z założeniami,

    w zakresie oceny prawidłowości znakowania stwierdzono, że 1 partia nie odpowiadała wymaganiom dotyczących oznakowania, ponieważ:

*   nazwa elementu, pod którą sprzedawano produkt nie odpowiadała w pełni nazwie zdefiniowanej w art. 1 pkt 2 lit. l) Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego.

 

        IV.      SANKCJE

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej:

-        w stosunku do jednego podmiotu wystosowano zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia nieprawidłowości
w oznakowaniu.

 

           V.      PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli, stwierdzono, że jakość mięsa drobiowego w zakresie cech organoleptycznych oraz zawartości wody nie budziła zastrzeżeń, niemniej jednak w trosce o interes konsumenta należy systematycznie przeprowadzać kontrolę ze szczególnym uwzględnieniem znakowania.

 

 

 

Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów z mięsa czerwonego.

 

              I.      CEL KONTROLI

Celem kontroli było:

-        sprawdzenie jakości handlowej przetworów z mięsa czerwonego na zgodność z deklaracją producenta,

-        zbadanie kontrolowanego asortymentu, w zakresie identyfikacji surowców mięsnych,

-        sprawdzenie prawidłowości znakowania opakowań z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

           II.      ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 2 podmiotach gospodarczych zajmujących się produkcją i wprowadzaniem do obrotu przetworów
z mięsa czerwonego. Objęto nią łącznie 4 partie,  a w tym 3 wędzonek oraz 1 konserw mięsnych sterylizowanych.

 

         III.      WYNIKI KONTROLI

Z dokonanych ustaleń wynika, że jakość handlowa przetworów z mięsa czerwonego:

 

-         w zakresie oceny organoleptycznej była zgodna z deklaracją producenta,

-         wykonane analizy laboratoryjne wykazały:

-   w przypadku jednej partii wędzonki zaniżoną o 1,9 % zawartość białka w stosunku do deklarowanej
w PN-A-82007:1996 Przetwory mięsne Wędliny,

-       w zakresie oznakowania – wszystkie skontrolowane partie były prawidłowo oznakowane.

 

        IV.      SANKCJE

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej:

-         wydano decyzję administracyjną o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.
o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) za wprowadzenie do obrotu artykułu rolno-spożywczego nieodpowiadającego wymaganiom deklarowanym w PN-A-82007:1996 w wysokości 1915,20 zł.

 

           V.      PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli, stwierdzono, że jakość przetworów z mięsa czerwonego w zakresie cech organoleptycznych i oznakowania nie budziła zastrzeżeń, niemniej jednak z uwagi na wyniki analiz laboratoryjnych uzasadnionym jest dalsze monitorowanie jakości handlowej tych wyrobów.

 

 

 

                     Informacja o wynikach kontroli planowej  w zakresie jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych

 

I.                               I.   CEL KONTROLI

 

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych, głównie potraw z surowców mięsnych, podrobowych i niemięsnych, wyrobów garmażeryjnych z nadzieniem ze szczególnym uwzględnieniem:

- jakości handlowej tych wyrobów z zakresie zgodności z wymaganiami, których spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta,

- prawidłowości znakowania opakowań z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,

-sposobu składowania i transportu mrożonych wyrobów, zapewniającego zachowanie właściwej jakości handlowej,

- surowców sojowych stosowanych do produkcji na obecność organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

          II.     ZAKRES KONTROLI

Kontrolą objęto 5 znajdujących się na terenie województwa lubelskiego producentów zajmujących się produkcją wyrobów garmażeryjnych, niemniej jednak kontrolę w pełnym zakresie przeprowadzono w 3 z nich.

 

         III.     WYNIKI KONTROLI

 

W celu sprawdzenia jakości handlowej wyprodukowanych wyrobów garmażeryjnych pobrano 6 próbek reprezentujących 515,99 kg,
a w tym:

-   4 partie wyrobów garmażeryjnych z nadzieniem (1 z dodatkiem surowców mięsnych, pozostałe 3 z surowcami niemięsnymi, tj.: kapustą i pieczarkami, szpinakiem, serem),

-      2 partie wyrobów garmażeryjnych niemięsnych (kluski śląskie i kopytka).

W wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych nie zakwestionowano żadnej z nich.

Jak ustalono we wszystkich skontrolowanych zakładach proces produkcji przebiegał zgodnie z jego założeniami. Ponadto, badania laboratoryjne nie wykazały nieprawidłowości w przypadku stosowanych do produkcji wyrobów garmażeryjnych surowców sojowych w zakresie deklaracji GMO.

Inne ustalenia kontroli:

 -       brak zgłoszenia faktu prowadzenia działalności gospodarczej do wojewódzkiego inspektora JHARS.

 

               IV.      SANKCJE

Za wykroczenie określone w art. 40, ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych nałożono 1 mandat karny, kredytowany w wysokości 100,00 zł.

 

                 V                   V.     PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Pomimo, że nie ujawniono nieprawidłowości z zakresu jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych istnieje potrzeba systematycznego monitorowania tej grupy artykułów zwłaszcza pod kątem deklaracji producentów odnoszących się do składu
w tym zawartości nadzienia.

 


                     Informacja o wynikach kontroli planowej  w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
                                                                o obniżonej zawartości podstawowego parametru
.

 

I.                                   I.     CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych o obniżonej zawartości podstawowego parametru, obejmujące następujące grupy produktów:

-        przetwory owocowe oznakowane jako niskosłodzone,

-   przetwory z mięsa czerwonego i przetwory mleczne oznakowane jako niskotłuszczowe, zawierające na opakowaniu informację, np. „0% tłuszczu”, „light”, „fit”, „chudy”.


  II.                               II.      ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono łącznie w 9 zakładach produkcyjnych, obejmując nią ww. grupy produktów, a w tym:

-       u 2 producentów przetworów owocowych,

-    u 3 producentów przetworów z mięsa czerwonego - niemniej jednak na stanie magazynowym kontrolowanych firm nie stwierdzono wyrobów oznakowanych jako niskotłuszczowe, zawierających w oznakowaniu określenia typu „light”, „fit”, „chudy”.

-        u 4 producentów przetworów mlecznych.

 

         III.          WYNIKI KONTROLI

 

A.                JAKOŚĆ HANDLOWA

Badaniom laboratoryjnym poddano 16 partii o masie 12070,65 kg, w tym:

-     5 reprezentujacych 1886,36 kg przetworów owocowych;

-     11 reprezentujacych 10184,290 kg przetworów mlecznych.

Uzyskane wyniki wykazały zaniżoną zawartość tłuszczu przetworów mlecznych – 1 przypadek.

Jak ustalono we wszystkich skontrolowanych zakładach proces produkcji przebiegał zgodnie z jego założeniami.

B.                 ZNAKOWANIE

Ocenie w zakresie znakowania poddano ogółem 17 partii o łącznej masie 12072,09 kg, w tym:

-     6 reprezentujacych 1887,8 kg przetworów owocowych;

-     11 reprezentujących 10184,290 kg przetworów mlecznych.

Stwierdzone nieprawidłowości:

-        w przypadku przetworów owocowych polegały na:

-     podaniu informacji w zakresie zawartości cukru: SUGAR FREE w języku angielskim, Ekologiczny dżem truskawkowy bez dodatku cukru/Ekologiczny dżem brzoskwiniowy bez dodatku cukru, oraz Produkt zawiera naturalnie występujące cukry, co ze względu na zastosowanie w oznakowaniu zapisu SUGAR FREE przy jednoczesnym umieszczeniu na etykiecie innych zapisów dotyczących cukru, w tym faktycznej obecności w produkcie naturalnych cukrów, było niezrozumiałe dla konsumenta,

-        w przypadku przetworów mlecznych polegały na:

       -     zamieszczeniu na opakowaniach jednostkowych znaku jakości: POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ, którego (jak to wynikało z okazanej dokumentacji) termin stosowania na opakowaniach upłynął.

 

Inne ustalenia kontroli:

 

-    opakowania jednostkowe, transportowe, pomieszczenia produkcyjne oraz magazynowe były suche, czyste, wolne od obcych zapachów,

-       nie stwierdzono przeterminowanych oraz wizualnie wskazujących na pogorszoną jakość wyrobów gotowych,

    artykuły spożywcze przechowywane były w magazynie w temperaturze zgodnej z wymaganiami określonymi przez producenta
w dokumentach zakładowych oraz na opakowaniach jednostkowych,

    dokumentacja związana z kontrolą wewnętrzną towaru paczkowanego prowadzona była w sposób prawidłowy,

    znajdujące się na wyposażeniu zakładu wagi posiadały aktualne cechy prawnej kontroli metrologicznej.

 

               IV.        SANKCJE

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej LWIJHARS zastosował następujące sankcje:

- wydano 1 decyzję administracyjną o naliczeniu kary pieniężnej w związku z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187 poz. 1577 z późn. zm.) za wprowadzanie do obrotu artykułów nie odpowiadających zadeklarowanej jakości określonej na opakowaniu jednostkowym z uwagi na zawyżoną zawartość tłuszczu w kwocie 2 287,00 zł,

- wystosowano zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia nieprawidłowości w oznakowaniu.


  V.                                 V.      PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Z uwagi na fakt, że była to pierwsza kontrola tego typu oraz ze względu na pojawiające się na rynku artykuły z oznakowaniem wskazującym na obniżenie podstawowego parametru istnieje potrzeba systematycznego monitorowania tej grupy artykułów zwłaszcza pod kątem deklaracji producentów.

 

 

                        Informacja o wynikach kontroli doraźnej w zakresie jakości handlowej napojów alkoholowych.

 

        I.   CEL KONTROLI

 

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej napojów alkoholowych tzw. RTD (ready-to-drink) a w przypadku ich braku produktów wprowadzanych do obrotu pod kategorią likier lub nazwą napój spirytusowy. W ramach tych działań należało przeprowadzić:

- kontrolę zgodności deklarowanych przez producenta parametrów jakościowych na podstawie badań laboratoryjnych,

- ocenę prawidłowości znakowania wyrobów gotowych na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

 

          II.      ZAKRES KONTROLI

Kontrolą przeprowadzono w dwóch podmiotach, poddając łącznej ocenie 4 partie napojów spirytusowych.

         III.     WYNIKI KONTROLI

 - Badania laboratoryjne

W ramach sprawdzenia zgodności produkowanych napojów spirytusowych z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego  i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 oraz deklaracją producenta zamiesczoną zarówno w oznakowaniu opakowań jednostkowych jak też normach zakładowych do badań laboratoryjnych pobrano łącznie 4 próbki.

Otrzymane z Centralnego Laboratorium GIJHARS w Poznaniu wyniki badań laboratoryjnych były zgodne zarówno z wartościami zawartymi w deklaracji producenta jak też wynikającymi z przepisów o jakości handlowej tych artykułów.

- Prawidłowość oznakowania

Ocenie prawidłowości oznakowania poddano partie napojów spirytusowych, z których pobrano próbki do badań laboratoryjnych.
W wyniku tych czynności nieprawidłowości nie stwierdzono.

Niezależnie od powyższego ustalono, że:

         - żadna z kontrolowanych jednostek nie prowadziła produkcji ekologicznej, a sposób oznakowania partii napojów spirytusowych poddanych kontroli nie wykazywał żadnych nieuczciwych praktyk handlowych polegających na nieprawnym wykorzystaniu lub nawiązaniu do rolnictwa ekologicznego, chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych, jak też do gwarantowanych tradycyjnych specjalności,

            -   obydwaj producenci dysponowali dokumentacją (atesty, świadectwa jakości) potwierdzającą jakość stosowanych surowców,

                 -    sposób produkcji asortymentów poddanych kontroli w tym ich skład surowcowy był zgodny z założeniami zakładowych dokumentów normalizacyjnych oraz odpowiadał wymaganiom określonym dla poszczególnych kategorii napojów spirytusowych
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89.

Ponadto stwierdzono, że dodatek barwnika zastosowanego przy produkcji jednego z wyrobów nie przekraczał maksymalnego dopuszczalnego poziomu 200 mg/l, co było zgodne z wymaganiami określonymi dla nr kategorii 14.2.6 w części D załacznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności.

 

         IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI:

Przeprowadzone kontrole potwierdziły, że jakość handlowa napojów spirytusowych produkowanych na terenie województwa lubelskiego nie budzi wątpliwości zarówno pod względem wymagań określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 jak też w innych przepisach prawa dotyczących oznakowania. Uwzględniając powyższe ustalenia należy stwierdzić, że interes konsumenta w skontrolowanym obszarze nie został naruszony, co nie oznacza braku potencjalnego zagrożenia wystąpienia nieprawidłowości w przyszłości.
W związku z czym wskazane jest dalsze monitorowanie tej gałęzi rynku rolno-spożywczego, lecz z uwzględnieniem mniejszego zagrożenia podczas dokonywania analizy ryzyka.

 

 

                          Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych

 

        I.   CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie 

- jakości handlowej przetworów mlecznych w zakresie zgodności z deklaracją jakościową producenta,

- prawidłowości znakowania wyrobów gotowych z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych

 

       II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 6 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i dystrybucją przetworów mlecznych.

 

      III. WYNIKI KONTROLI

 A. Jakość handlowa przetworów mlecznych

Badaniom laboratoryjnym poddano 22 partie przetworów mlecznych o łącznej masie 17201,90 kg a w tym do oceny:

- organoleptycznej 18 partii o masie 11376,10 kg

- fizykochemicznej 22 partie o masie 17201,90 kg.

Uzyskane wyniki wykazały, że 4 partie przetworów mlecznych o masie 1017,10 kg nie odpowiadały wymaganiom określonym przez producentów z uwagi na:

-zawyżoną zawartość tłuszczu ( 4 partie, w tym 2 partie sera twarogowego i 2 partie masła o zawartości trzech czwartych tłuszczu),

-nieprawidłowe wygniecenie i dużą ilość kropel wolnej wody ( 2 partie masła o zawartości trzech czwartych tłuszczu).

B. Znakowanie przetworów mlecznych.

Ocenie prawidłowości znakowania poddano ogółem 22 pratie wyrobów gotowych o łącznej masie 17201,90 kg, z czego uwagi wniesiono do 7 partii o łącznej masie 7434,40 kg.

 

     IV. SANKCJE

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami na podstawie:

1) art.40a ust.4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz.1577 z późn. zm.) oraz art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust.1 , działając z urzędu Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w drodze dwóch decyzji administracyjnych za wprowadzanie do obrotu 4 partii przetworów mlecznych nie odpowiadających zadeklarowanej jakości określonej w dokumentach zakładowych i opakowaniach jednostkowych wymierzył karę pieniężną w wysokości 2012,00 zł.

2)  art.40a ust.4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz.1577 z późn. zm.) oraz art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust.1 , działając z urzędu Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w drodze  decyzji administracyjnej za wprowadzanie do obrotu 1 partii artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego wymierzył karę w wysokości 2333,00 zł.

Do 4 jednostek zostały wysłane zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości wynikających z nieprawidłowego oznakowania opakowań  jednostkowych przeznaczonych dla konsumenta finalnego.

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Jak wynika z przeprowadzonych czynności kontrolnych, że nie wszystkie jednostki przedkładają stosowną uwagę do prawidłowego oznakowania produktów zgodnie z wymogami obowiązującego prawa jak również odpowiedniej jakości wprowadzanych do obrotu artykułów mlecznych. Jakość wyrobów gotowych oraz ich oznakowanie mają bardzo istotne znaczenie dla konsumenta podczas dokonywania zakupów, w związku z czym wskazane jest prowadzenie dalszych kontroli w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
© 2021 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie :: Jomla
1.0