Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie 
 
Advertisement
 
 
 
 
Menu witryny
WIJHARS
INSPEKTORAT
KIEROWNICTWO
WYDZIAŁY
SCHEMAT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZADANIA INSPEKCJI
PODSTAWY PRAWNE
SYSTEM ZARZĄDZANIA
SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW
FORMULARZE
WYNIKI KONTROLI
KONTAKT
SZUKAJ
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
OGŁOSZENIA
Polityka prywatności
WIJHARS arrow WYNIKI KONTROLI arrow I kwartał 2012
I kwartał 2012 PDF  | Drukuj |
Redaktor: Administrator   
17.01.2012.

Opracował: Iwona Madejek


Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów rybnych.

               I.      CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie:

-        jakości handlowej przetworów rybnych na zgodność z deklaracją producenta (ocena organoleptyczna oraz badania laboratoryjne),

-        deklarowanych norm jakościowych oraz rozpiętości deklarowanych parametrów,

-        prawidłowości znakowania opakowań z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

            II.      ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 2 podmiotach gospodarczych na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i wprowadzaniem do obrotu przetworów rybnych. Objęto nią łącznie 3 partie produktów priorytetowych z grupy technologicznej marynat rybnych.

          III.      WYNIKI KONTROLI

Z dokonanych ustaleń wynika, że jakość handlowa przetworów rybnych:

 §         w zakresie oceny organoleptycznej była zgodna z deklaracją producenta,

§         wykonane analizy laboratoryjne wykazały:

-        w 1 partii zaniżoną masę ryby w stosunku do deklarowanej przez producenta na etykiecie opakowania jednostkowego,

-        niezgodny z zapewnionym skład (2 partie) z uwagi na:

Ÿ         brak w wyrobie deklarowanych warzyw i przypraw,

Ÿ         obecność w produkcie warzyw, których nie deklarowano na etykiecie.

§         w zakresie deklaracji producentów wykazano, że przyjętymi do stosowania normami jakościowymi, w oparciu o które prowadzono produkcję były normy zakładowe.

 Znakowanie

 Ogółem w 2 zakładach sprawdzono oznakowanie 3 partii wyrobów gotowych i stwierdzono,
że 2 z nich nie odpowiadało wymaganiom dotyczącym oznakowania, ponieważ:

§         podano niezgodną z prawdą masę ryby, czym naruszono art. 4 ust. 1, art. 6 ust. 2 ustawy
z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 187 poz. 1577 z późn. zm.), który przywołuje art. 46 ust. 1 pkt 1 litera a ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171 poz. 1225 z późn. zm.),

§         na etykiecie w składzie nie umieszczono wszystkich stwierdzonych (na podstawie badań laboratoryjnych) składników, tj. marynowanej marchwi i cebuli, co naruszało art. 6 ust. 2 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, który przywołuje art. 46 ust. 1 pkt 1 litera a ww. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz § 2, ust. 1, pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych,

§         w zamieszczonym wykazie składników podano informację o występujących w wyrobie gotowym składnikach, tj.: ogórku, liściu laurowym, kolendrze, zielu angielskim, gorczycy, których obecności w wyrobie nie stwierdzono, co naruszało art. 6 ust. 2 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, który przywołuje art. 46 ust. 1 pkt 1 litera a ww. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz § 2, ust. 1, pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych,

§         brak było informacji o ilościowej zawartości składników, których nazwa występuje w nazwie przetworu rybnego, czym naruszono § 9 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia w sprawie znakowania środków spożywczych.

         IV.      Sankcje

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej:

§         wydano decyzję administracyjną o wymierzeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych
(Dz. U.
z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych w wysokości 1 000,00 zł,

§         wystosowano do producenta marynat rybnych zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości w oznakowaniu.

            V.      PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli, stwierdzono, że jakość przetworów rybnych w zakresie cech organoleptycznych nie budziła zastrzeżeń, niemniej jednak z uwagi na nieprawidłowości w oznakowaniu, w tym m. in. zaniżoną masę ryby (w stosunku do deklarowanej na etykiecie wyrobu) i nieuwzględnienie wszystkich surowców wykorzystanych do przygotowania produktu, należy systematycznie przeprowadzać kontrolę ze szczególnym uwzględnieniem znakowania.

 

Informacja o wynikach kontroli doraźnej w zakresie jakości handlowej kiełbas białych.

               I.      CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie:

-        jakości handlowej kiełbas białych na zgodność z deklaracją producenta (ocena organoleptyczna oraz badania laboratoryjne),

-        deklarowanych norm jakościowych oraz rozpiętości deklarowanych parametrów,

-        kontrolowanego asortymentu, w zakresie identyfikacji surowców mięsnych,

-        prawidłowości znakowania opakowań z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

            II.      ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 3 podmiotach gospodarczych na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i wprowadzaniem do obrotu przetworów z mięsa czerwonego.
W związku z tym, że w okresie objętym kontrolą tylko jeden zakład produkował kiełbasę białą, kontrolą objęto tylko jedną partię tego priorytetowego produktu.

          III.      WYNIKI KONTROLI

Z dokonanych ustaleń wynika, że jakość handlowa przetworów z mięsa czerwonego:

 §         w zakresie oceny organoleptycznej była zgodna z deklaracją producenta,

§         wykonane analizy laboratoryjne wykazały:

-        niezgodność w zakresie parametrów chemicznych z powodu zawyżonej zawartości wody o 25,5 % oraz zaniżonej zawartości białka o 1,4 %,

-        obecność niezadeklarowanego surowca mięsnego,

§         w zakresie deklaracji producenta wykazano, że zamieszczone wartości parametrów chemicznych różniły się od określonych w PN-A-82007:1996 Przetwory mięsne Wędliny.

 Znakowanie

 Stwierdzono, że jedyna skontrolowana partia kiełbasy białej była nieprawidłowo oznakowana, ponieważ brak było w wykazie składników wszystkich wykorzystanych do produkcji surowców mięsnych (co ustalono na podstawie analiz laboratoryjnych), czym naruszono art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), który przywołuje art. 46 ust. 1 pkt 1 litera a ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U.
z 2006 r. Nr 171 poz. 1225 z późn. zm.).

         IV.      Sankcje

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej:

§         przesłano do producenta zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w związku z art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, za wprowadzenie do obrotu artykułu rolno – spożywczego zafałszowanego,

§         wystosowano zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia nieprawidłowości
w oznakowaniu.

            V.      PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli, stwierdzono, że jakość przetworu z mięsa czerwonego w zakresie cech organoleptycznych nie budziła zastrzeżeń, niemniej jednak z uwagi na nieprawidłowości w zakresie cech chemicznych oraz w oznakowaniu (nieuwzględnienie wszystkich surowców wykorzystanych do przygotowania produktu), należy systematycznie przeprowadzać kontrole jakości handlowej kiełbas.

 

Informacja o wynikach kontroli doraźnej w zakresie jakości handlowej przetworów zbożowych.

I.       CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej mąki (mąki pszennej i żytniej) oraz kasz (manny, gryczanej oraz jęczmiennej).

II.     ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 7 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego, w tym:

·      w 5 zajmujących się produkcję mąki,

·      w 2 zajmujących się wyłącznie produkcją kaszy.

III.  WYNIKI KONTROLI

Kontrola jakości handlowej przetworów zbożowych na podstawie badań laboratoryjnych

W celu sprawdzenia jakości handlowej wyprodukowanych przetworów zbożowych pobrano 11 próbek z 11 partii o łącznej masie 6626,50 kg, w tym:

·        9 próbek z partii 4126,5,0 kg mąki pszennej,

·        2 próbki z partii 2 500,0 kg kaszy.

Przeprowadzone analizy ww. partii przetworów zbożowych wykazały, że partia 700 kg „Kaszy jęczmiennej pęczak”, w torebkach polipropylenowych ā 400 g, nie spełniała deklarowanej jakości handlowej z uwagi na zawyżoną o 0,31% wilgotność w stosunku do deklarowanej przez producenta na poziomie 15,0%.

Wyżej opisana nieprawidłowość naruszyła art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.
o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577
z późn. zm.).

 Kontrola prawidłowości znakowania przetworów zbożowych

Kontroli prawidłowości znakowania poddano łącznie 20 próbek reprezentujących
11 234,5 kg przetworów zbożowych.

Uwagi w tym zakresie wniesiono w przypadku 5 partii tj. 25,0% ogólnej ilości partii poddanej ocenie.

Nieprawidłowości polegały na tym, że:

·        data minimalnej trwałości określona datą dzienną, zamieszczona na etykiecie nie była poprzedzona wyrażeniem: „najlepiej spożyć przed….”, co było niezgodne z §11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku
w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r., Nr 137, poz. 966 z późn. zm.), który stanowi: „Datę minimalnej trwałości poprzedza się wyrażeniem „najlepiej spożyć przed…” jeżeli jest określona datą dzienną, albo wyrażeniem „najlepiej spożyć przed końcem….” w innych przypadkach”.

·        oznakowanie ilości nominalnej towaru paczkowanego poprzedzono zapisem: „waga netto”, co było niezgodne z § 2. ust. 4. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. Nr 122, poz. 1010), który stanowi: „Oznakowanie ilości nominalnej towaru paczkowanego może być poprzedzone dodatkowym napisem odpowiednio: „objętość netto, „masa netto” lub „zawartość netto”,

·        podawano niepełne dane dotyczące identyfikacji producenta, co było niezgodne z art.7 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 roku Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.),

·        stosowano napisy nawiązujące do jakości produktu np.: „Premium Quality” nie przedstawiając kontrolującym dokumentów potwierdzających słuszność zastosowanych tego typu zapisów, co było z niezgodne z art.6 ust.2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 roku Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), w związku z art.46 ust.1 pkt 1 lit c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.),
w brzmieniu: „Oznakowanie środka spożywczego nie może wprowadzać konsumenta
w błąd, w szczególności przez sugerowanie, ze środek spożywczy posiada szczególne właściwości, jeżeli wszystkie podobne środki spożywcze posiadają takie właściwości”.

·        data minimalnej trwałości była nieczytelna, co było niezgodne z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 roku Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), w związku z art. 48 ust.1 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z

późn. zm.), który stanowi między innymi, że: „Środki spożywcze muszą być oznakowane w sposób zrozumiały dla konsumenta, napisy muszą być wyraźne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone w widocznym miejscu, a także nie mogą być w żaden sposób ukryte zasłonięte lub przesłonięte innymi nadrukami lub obrazkami”,

·        zamieszczono zapis „Wyprodukowano zgodnie z wymaganiami jakościowymi HACCP”, co było niezgodne z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 roku Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.), ponieważ producent deklarując w oznakowaniu środka spożywczego prowadzenie produkcji zgodnie z wymaganiami jakościowymi HACCP wprowadza konsumenta w błąd sugerując, że inne przedsiębiorstwa nie posiadają wdrożonych ww. procedur i nie prowadzą produkcji
zgodnie z wymaganiami jakościowymi HACCP a zgodnie z art.5 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. L 139 z 30.04.2004, str.1 Polskie wydanie specjalne: rozdz.13, t.34, str.319. każdy przedsiębiorca sektora spożywczego, z wyłączeniem produkcji podstawowej i działań z nią powiązanych, powinien wdrożyć procedury oparte na zasadach systemu HACCP,

·        wielkość zastosowanych cyfr ilości nominalnej produktu była niezgodna z załącznikiem 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. Nr 122, poz. 1010).

Sankcje

Do kontrolowanych firm zostały przesłane zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości wynikających z nieprawidłowego oznakowania opakowań przeznaczonych dla konsumenta finalnego.

Ponadto:

·        wydano decyzję nakazującą poddanie zabiegowi prawidłowego znakowania opakowań jednostkowych z kaszą, posiadających nieczytelną datę minimalnej trwałości,

·        zostało wszczęte z urzędu postępowanie, na podstawie art. 61 § 1 k.p.a., w sprawie naliczenia kary pieniężnej dla właściciela firmy, która wprowadziła do obrotu kaszę nieodpowiadającą deklarowanym wymaganiom jakościowym.

IV.  PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Nie wszystkie podmioty przykładają stosowną wagę do oznakowania produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stwierdzone przypadki nieprawidłowego znakowania przetworów zbożowych oraz ich niewłaściwa jakość wskazują na potrzebę prowadzenia dalszych kontroli w zakresie ich jakości handlowej.

 

Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przypraw.

I.       CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej przypraw, ze szczególnym uwzględnieniem przypraw jednoskładnikowych importowanych z krajów trzecich.

II.     ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 3 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i dystrybucją przypraw.

Kontrolą objęto 7 partii przypraw i mieszanek przyprawowych w opakowaniach przeznaczonych dla konsumenta finalnego.

III.  WYNIKI KONTROLI

Znakowanie mieszanek przyprawowych i przypraw

Ogółem ocenie prawidłowości znakowania poddano 7 partii przypraw jednoskładnikowych i mieszanek przypraw wnosząc uwagi do 3 partii, tj. 42,9% ogółem ocenianych.

Nieprawidłowości w tym zakresie polegały na tym, że:

·        nazwie produktu zamieszczonej na etykiecie nie towarzyszyła informacja dotycząca postaci środka spożywczego, co było niezgodne z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 roku Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), w związku z art.47 ust.4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.), który stanowi: „Nazwie powinny towarzyszyć informacje dotyczące postaci środka spożywczego lub procesów technologicznych stosowanych w produkcji, w szczególności określające, czy jest to środek spożywczy  sproszkowany, liofilizowany, głęboko mrożony, wędzony – w przypadku gdy brak tej informacji może wprowadzać nabywcę w błąd”,

·        data minimalnej trwałości produktu była nieczytelna, co było niezgodne z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 roku Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), w związku z art. 48 ust.1 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.), który stanowi między innymi, że: „Środki spożywcze muszą być oznakowane w sposób zrozumiały dla konsumenta, napisy musza być wyraźne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone w widocznym miejscu, a także nie mogą być w żaden sposób ukryte zasłonięte lub przesłonięte innymi nadrukami lub obrazkami”,

·        podana gramatura (zawartość netto) środka spożywczego nie była zgodna z prawdą, bowiem kontrolne przeważenia opakowań z wyrobem wykazało w 1 przypadku różnice na niekorzyść konsumenta w granicach od 10 do18 gramów.

Jakość przypraw i mieszanek przyprawowych

Do badań w Laboratorium Specjalistycznym GIJHARS w Lublinie pobrano próbki z 6 partii wyrobów gotowych.

Kontrolowani producenci deklarowali jakość przypraw i mieszanek przyprawowych określając między innymi następujące parametry jakościowe:

       konsystencję,

       barwę,

       zapach,

       smak,

       wilgotność.

W laboratorium sprawdzana także była obecność szkodników i ich pozostałości oraz zawartość zanieczyszczeń organicznych.

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały nieprawidłowości w zakresie jakości 1 partii przypraw (16,7% ogółem przebadanych), która nie była zgodna z deklaracją z uwagi na obecność żywych roztoczy.

Sankcje

Do kontrolowanych firm zostały przesłane zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości wynikających z nieprawidłowego oznakowania opakowań przeznaczonych dla konsumenta finalnego.

Zalecenia dotyczyły:

1)    podawania informacji dotyczącej postaci środka spożywczego towarzyszącej nazwie produktu zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości

handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 roku Nr 187, poz. 1577 z późn. m.), w związku z art.47 ust.4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.).,

2)    zamieszczania daty minimalnej trwałości na opakowanych środkach spożywczych zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 roku Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), w związku z art. 48 ust.1 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.),

3)    wzmożenia nadzoru przy procesie pakowania przypraw w zakresie zawartości netto produktu w opakowaniu.

Ponadto wydano 4 decyzje, w tym:

·        decyzję nakazującą poddanie zabiegowi prawidłowego znakowania opakowań jednostkowych z przyprawą,

·        decyzję nakazującą na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z art. 21 ww. ustawy i art. 104 k.p.a. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071, z późn. zm), zniszczenie na koszt własny partii przyprawy, której jakość handlowa nie była zgodna z deklaracją z uwagi na obecność żywych roztoczy,

·        2 decyzje o wymierzeniu grzywny na łączną kwotę 1500 zł.

 IV.  PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Nie wszystkie podmioty przykładają stosowną wagę do oznakowania produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stwierdzone przypadki nieprawidłowego znakowania przypraw i mieszanek przyprawowych oraz jakość przypraw mają istotne znaczenie dla konsumenta w związku z czym wskazane jest prowadzenia dalszych kontroli w zakresie ich jakości handlowej.

 

Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej wyrobów ciastkarskich

 I.        CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej wyrobów ciastkarskich

II.     ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 3 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją wafli suchych.

Kontrolą objęto 4 partie wafli suchych w opakowaniach jednostkowych przeznaczonych dla konsumenta finalnego.

III.   WYNIKI KONTROLI

Ocenie prawidłowości znakowania poddano 4 partie wafli suchych, wnosząc do wszystkich  uwagi, ponieważ:

·        datę minimalnej trwałości określoną jako miesiąc i rok, poprzedzono wyrażeniem „Należy spożyć przed końcem:” zamiast „Najlepiej spożyć przed końcem:”, co było niezgodne z §11 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych z dnia 10 lipca 2007 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 966
ze zm.),

·        daty minimalnej trwałości nie umieszczono po wyrażeniu słownym odnoszącym się do tej daty, co było niezgodne z §11 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie znakowania środków spożywczych z dnia 10 lipca 2007 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.),

 ·        numer identyfikacyjny partii produkcyjnej, podany bezpośrednio po dacie minimalnej trwałości, został poprzedzony znakiem „-”, zamiast  literą „L”, co było niezgodne
z §1 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej
(Dz. U. 2004, Nr 83, poz. 772),

·        nie podano funkcji technologicznej jaką pełni użyta do produkcji i wyszczególniona
w wykazie składników  dozwolona substancja dodatkowa, tj. wodorowęglan amonu, co było niezgodne z §6, ust. 1, pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie znakowania środków spożywczych z dnia 10 lipca 2007 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.), który tanowi, że: „Zamieszczając w wykazie składników: dozwolone substancje dodatkowe, podaje się ich nazwę lub numer oraz zasadniczą funkcję technologiczną, którą ta substancja pełni w środku spożywczym, biorąc pod uwagę rodzaje funkcji pełnionej przez dodatki do żywności w środkach spożywczych wymienione w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności
(Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 16)”,

·        cyfry i litery wyrażające masę netto produktu posiadały wysokość 2 mm, co było niezgodne z § 2, ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych z dnia 20 lipca 2009 r.
(Dz. U. 2009 r. Nr 122, poz. 1010), z którego wynika, że minimalna wysokość cyfr i liter w oznakowaniu ilości nominalnej towaru paczkowanego o masie powyżej 50 do 200 g wynosi 3 mm,

·        daty minimalnej trwałości określonej jako dzień, miesiąc, rok nie poprzedzono wyrażeniem „Najlepiej spożyć przed:”, co było niezgodne z §11 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych z dnia 10 lipca 2007 r. (Dz. U. Nr  137, poz. 966 ze zm.), który stanowi że datę minimalnej trwałości poprzedza się wyrażeniem „najlepiej spożyć przed:...”, jeżeli jest określona datą dzienną...,

·        nie podano funkcji technologicznej jaką pełni użyta do produkcji i wyszczególniona
w wykazie składników  dozwolona substancja dodatkowa, tj. wodorowęglan sodu,
co było niezgodne z § 6, ust. 1, pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie znakowania środków spożywczych z dnia 10 lipca 2007 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) który stanowi, że: „Zamieszczając w wykazie składników: dozwolone substancje dodatkowe, podaje się ich nazwę lub numer oraz zasadniczą funkcję technologiczną, którą ta substancja pełni w środku spożywczym, biorąc pod uwagę rodzaje funkcji pełnionej przez dodatki do żywności w środkach spożywczych wymienione w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności
(Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 16)”.

 Jakość handlowa wyrobów ciastkarskich

Do badań w Laboratorium Specjalistycznym GIJHARS w Lublinie pobrano 1 próbkę z partii wyrobu gotowego.

Kontrolowany producent deklarował jakość swoich wyrobów przy określeniu następujących parametrów jakościowych:

·        kształt,

·        powierzchnia,

·        barwa,

·        przełom,

·        konsystencja,

·        smakowitość,

·        zawartość suchej masy,

·        zawartość popiołu nierozpuszczalnego w roztworze HCL.

Przeprowadzone badania laboratoryjne po uwzględnieniu wyjaśnień strony wykazały, że jakość ww. partii, była zgodna  z deklaracją producenta.

 Sankcje

Do kontrolowanych jednostek zostały przesłane zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego oznakowania opakowań jednostkowych.

Zalecenia pokontrolne dotyczyły:

·        poprzedzania daty minimalnej trwałości odpowiednim wyrażeniem słownym,

·        umieszczenia daty minimalnej trwałości  po wyrażeniu słownym odnoszącym się do tej daty,

·        poprzedzenia numeru identyfikacyjnego partii produkcyjnej, podanego bezpośrednio po dacie minimalnej trwałości, literą L,

·        podania funkcji technologicznej jaką pełni użyta do produkcji i wyszczególniona
w wykazie składników  dozwolona substancja dodatkowa, tj. wodorowęglan amonu,

·        zastosowania odpowiedniej wysokości cyfr i liter wyrażających masę netto produktu,

·        poprzedzenia daty minimalnej trwałości wyrażeniem  „Najlepiej spożyć przed:”,

 ·        podania funkcji technologicznej jaką pełniła użyta do produkcji i wyszczególniona
w wykazie składników  dozwolona substancja dodatkowa, tj. wodorowęglan sodu.

 IV.  PODSUMOWANIE I WNIOSKI

     Biorąc pod uwagę szereg stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości w oznakowaniu, należy stwierdzić że producenci nie przykładają dostatecznej uwagi do tego, aby ich wyroby znakowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  Zamieszczanie poprawnych informacji na etykietach opakowań jednostkowych ma zasadnicze znaczenie dla konsumenta finalnego i decyduje o wyborze danego produktu spośród innych dostępnych na rynku.

  W związku z powyższym faktem, dalsze przeprowadzanie kontroli w zakresie jakości handlowej wyrobów ciastkarskich, jest działaniem jak najbardziej celowym.

 

 Informacja o wynikach kontroli doraźnej w zakresie jakości handlowej półtusz wieprzowych i elementów handlowych uzyskanych w wyniku ich rozbioru.

               I.      CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie:

-        pochodzenia półtusz wieprzowych, z których uzyskiwano elementy handlowe,

-        jakości handlowej półtusz wieprzowych i mięsa z nich uzyskanego (ocena organoleptyczna) w tym sprawdzenie sposobu podziału na części zasadnicze oraz czy jakość mięsa jest zgodna z definicją „mięsa świeżego” (badania laboratoryjne w kierunku obecności dozwolonych substancji dodatkowych),

-        deklarowanych norm jakościowych, w oparciu o które prowadzona jest produkcja,

-        warunków magazynowania mięsa w półtuszach i elementach,

-        prawidłowości znakowania opakowań z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów,

-        realizacji zaleceń pokontrolnych.

            II.      ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 6 podmiotach gospodarczych na terenie województwa lubelskiego zajmujących się ubojem trzody chlewnej i obrotem uzyskanego mięsa. Objęto nią 7 partii półtusz oraz 10 partii elementów. Ponadto pobrano z 4 partii przetworów z mięsa czerwonego próbki
w celu sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych.

          III.      WYNIKI KONTROLI

Z dokonanych ustaleń wynika, że jakość handlowa:

 §         w zakresie oceny organoleptycznej niezgodność w sposobie obróbki stwierdzono
w przypadku 1 partii półtusz, tj. zakupionych z ubojni zewnętrznej i kierowanych do rozbioru 66 sztuk z powodu pozostałości szczeciny na głowach. Ponadto kontrolujący zwrócili uwagę na sposób wykrawania kilku sztuk schabu bez kości (u jednego producenta), które były odcięte w sposób niewłaściwy, tj. o około 4 cm z odcinka krzyżowego, co wskazywało, że przy schabie pozostawiono część biodrówki.

§         wykonane analizy laboratoryjne wykazały:

-        brak w badanych próbkach dozwolonych substancji dodatkowych,

§         w zakresie deklaracji producentów wykazano, że deklaracją jakości 4 podmiotów były Polskie Normy, natomiast 2 – opisy produktu.

 Znakowanie

 Nieprawidłowości w zakresie znakowania stwierdzono w przypadku:

§         1 partii półtusz wieprzowych z powodu braku oznakowania na półtuszach klasą mięsności lub zawartością procentową chudego mięsa pomimo podania jednej z tych informacji (klasy tuszy) w Handlowym Dokumencie Identyfikacyjnym. Było to niezgodne z art. 21 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1249/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrożenia wspólnotowych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania ich cen,

§         2 partii przetworów z mięsa czerwonego, ponieważ:

-        w podanym składzie nie umieszczono wszystkich wykorzystanych do produkcji kiełbas i nadal obecnych w wyrobie gotowym składników, w tym: dozwolonych substancji dodatkowych pełniących funkcję technologiczną w wyrobie gotowym, składników składnika złożonego oraz surowców uzupełniających, co było niezgodne z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187 poz. 1577 z późn. zm.), który przywołuje art. 46 ust. 1 pkt 1 litera a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności
i żywienia
(Dz. U. z 2006 r. Nr 171 poz. 1225 z późn. zm.) oraz § 2, ust. 1, pkt 2 i § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku
w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 137 poz. 966
z późn. zm.),

-        brak było informacji dotyczących warunków przechowywania, co naruszało § 2ust. 1
pkt 7 ww. rozporządzenia MRiRW w sprawie znakowania środków spożywczych,

-        nazwie środka spożywczego nie towarzyszyło określenie grupy technologicznej
i rodzaju wędliny, co naruszało art. 47 ust. 1 ww. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

-        dla użytego składnika „tłuszcz drobny” nie podano nazwy gatunku zwierzęcia,
z którego on pochodzi, co naruszało § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia w sprawie znakowania środków spożywczych,

-        nie zamieszczono informacji „pakowany w atmosferze ochronnej” albo „pakowano
w atmosferze ochronnej”, co naruszało § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia w sprawie znakowania środków spożywczych.

-        nazwie wyrobu nie towarzyszyła informacja dotycząca procesu technologicznego stosowanego w produkcji, tj. „wędzona”, co było niezgodne z art. 47 ust. 4 ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006 rokuo bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r.
Nr 171 poz. 1225 z późn. zm.).

Powyższe ustalenia były między innymi podstawą do stwierdzenia, że producent nie wykonał zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku poprzedniej kontroli WIJHARS
w Lublinie.

         IV.      Sankcje

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej:

§         przesłano do 1 producenta zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w związku z:

o       art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm) za wprowadzenie do obrotu nieprawidłowo oznakowanych przetworów z mięsa czerwonego, będących artykułami rolno – spożywczymi zafałszowanymi,

o       art. 40a ust. 2 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych za nie usunięcie nieprawidłowości stwierdzonej podczas kontroli w terminie określonym
w zaleceniach pokontrolnych,

§         nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego kredytowanego na kwotę 200,00 zł za wykroczenia określone w art. 40 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 roku Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.),

§         wystosowano do 1 producenta zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia nieprawidłowości w oznakowaniu przetworów z mięsa czerwonego,

§         przekazano ustalenia z kontroli w zakresie partii półtusz wieprzowych przeznaczonych do rozbioru (odnośnie braku oznakowania klasą mięsności oraz niewłaściwego sposobu obróbki) do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

            V.      PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli, stwierdzono, że z uwagi na pojawiające się niepokojące sygnały odnośnie jakości handlowej mięsa świeżego oraz nieprawidłowości
w oznakowaniu, uzasadnionym jest dalsze monitorowanie jakości handlowej mięsa i jego przetworów.

 

Informacja o wynikach kontroli doraźnej w zakresie prawidłowości znakowania makaronu.

        I.            CEL KONTROLI

Celem kontroli było ujednolicenie nazw makaronów zawierających w swoim składzie kurkumę jako przyprawę lub aromat zgodnie z otrzymanymi wytycznymi w tym zakresie.

     II.            ZAKRES KONTROLI

Kontrolą objęto 6 znajadujących się na terenie województwa lubelskiego producentów zajmujacych się produkcją makaronów.

  III.            WYNIKI KONTROLI

A.         ZNAKOWANIE

Kontrolą w zakresie znakowania objęto 11 próbek, reprezentujących ogółem 2521,0 kg makaronów, gdzie uwagi w tym zakresie wniesiono w przypadku 9 z nich (82%).

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na:

§        zamieszczeniu nazwy „Domowa…”, która wprowadzała konsumenta w błąd, co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego metod wytwarzania i użytych składników. Stanowiło to naruszenie art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225
z późn. zm.);

 §        podaniu w wykazie składników informacji o użyciu w procesie produkcyjnym „jaj”, podczas gdy w rzeczywistości użyto „masę jajową pasteryzowaną”. Powyższe naruszało § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 10 lipca
2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.);

§        wprowadzaniu konsumenta w błąd, co do charakterystyki środka spożywczego, w tym nazwy, ponieważ w składzie wyszczególniono zastosowany aromat/ przyprawę, podczas gdy informacja o obecności kurkumy nie może ograniczać się jedynie do wyszczególnienia jej jako aromatu/ przyprawy w wykazie składników ale powinna mieć odzwierciedlenie także w nazwie produktu dla odróżnienia makaronu, który nie zawiera
w swoim składzie kurkumy, z uwagi na zmieniony pod jej wpływem smak i zapach. Powyższe naruszało art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.);

-     podaniu wody stanowiącej składnik środka spożywczego z naruszeniem § 7, ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 10 lipca 2007 r.
w sprawie znakowania środków spożywczych
(Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.);

-     poprzedzeniu daty minimalnej trwałości określonej jako dzień, miesiąc, rok  wyrażeniem „Najlepiej spożyć przed końcem:” zamiast „Najlepiej spożyć przed:”, co było niezgodne
z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych z dnia 10 lipca 2007 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.);

-     nie określeniu warunków przechowywania, co było niezgodne z § 2, ust. 1, pkt 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych z dnia 10 lipca 2007 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.),

-     nie podaniu informacji dotyczących nazwy środka spożywczego, daty minimalnej trwałości i zawartości netto w jednym polu widzenia, co było niezgodne z § 14 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych z dnia 10 lipca 2007 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

B.         KONTROLA MASY

Sprawdzenia masy dokonano we wszystkich zakładach zajmujących się produkcją makaronów, w których to objęto nią łącznie 9 partii o masie 2 312,0 kg i stwierdzono, że spełniały one wymagania metrologiczne dotyczące ilości rzeczywistej towarów paczkowanych określone
w Załączniku nr 2 do ustawy o towarach paczkowanych.

 C.           PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE

Podczas kontroli znakowania do badań laboratoryjnych pobrano 3 próbki reprezentujące
1696,0 kg makaronu zadeklarowanego jako wyprodukowany:

Ø   z mąki otrzymanej z przemiału pszenicy durum – „100% mąki durum”,
w celu wykrycia ewentualnego zafałszowania mąką z pszenicy zwyczajnej,

Ø   z dodatkiem jaj w celu wykonania oznaczenia zawartości tłuszczu pochodzącego
z użytego składnika jajecznego

Przeprowadzone analizy nie wykazały niezgodności w powyższym zakresie.

   IV.            SANKCJE

 W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej WIJHARS zastosował następujące sankcje:

·        wydano 2 decyzje administracyjne nakazujące zmianę oznakowania: w związku
z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.);

·        wydano 1 decyzję administracyjną o naliczeniu kary pieniężnej w związku
z art. 40a ust. 1 pkt 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 187 poz.1577 z późn. zm.) za uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli w kwocie 679,90,- zł.;

·        wystosowano zalecenia pokontrolne wzywające 3 producentów makaronów do usunięcia nieprawidłowości w oznakowaniu.

      V.            PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W wyniku przeprowadzonych kontroli można stwierdzić, że wszyscy znajdujący się na terenie województwa producenci makaronów zostali zobligowani do zamieszczenia charakterystyki środka spożywczego, tj. nazwy zgodnie z art. 46 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.).

Kontrola makaronów nie wykazała nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej, niemniej jednak należy systematycznie sprawdzać jakość tych produktów.

 

Informacja o wynikach kontroli w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych i deserów na bazie mleka.

 I.       CEL KONTROLI:

Celem kontroli było sprawdzenie:

- jakości handlowej przetworów mlecznych i deserów na bazie mleka na zgodność z:

·        wymaganiami rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007,

·        deklaracją producentów.

- prawidłowości znakowania opakowań na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w tym również dotyczącymi rolnictwa ekologicznego oraz produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS).

 II.    ZAKRES KONTROLI:

Kontrolę przeprowadzono w 5 podmiotach prowadzących działalność gospodarczą
na terenie województwa lubelskiego, poddając łącznej ocenie 21 partii przetworów mlecznych.

 III. WYNIKI KONTROLI:

Jakość przetworów mlecznych

Do badań w Centralnym Laboratorium GIJHARS w Poznaniu i Laboratorium Specjalistycznym GIJHARS w Białymstoku pobrano próbki z 21 partii wyrobów gotowych.

 W wyniku weryfikacji wykonanych przez ww. laboratoria badań organoleptycznych
i fizykochemicznych ww. artykułów rolno-spożywczych stwierdzono, że niektóre ich parametry jakościowe nie odpowiadały wymaganiom zawartym w deklaracjach jakościowych określonych przez producenta na opakowaniach jakościowych i dokumentach normalizacyjnych, ponieważ stwierdzono w:

- partii Serka w plastrach zaniżoną zawartość tłuszczu,

- partii Serka w plastrach zawyżoną zawartość tłuszczu,

- trzech partiach Serków smakowych zawyżoną zawartość tłuszczu,

- partii Kakao do picia zaniżoną zawartość tłuszczu,

- partii Mleka o smaku truskawkowym zaniżoną zawartość tłuszczu.

Znakowanie przetworów mlecznych

Ocenie prawidłowości znakowania poddano łącznie 21 partii przetworów mlecznych,
z czego uwagi wniesiono do 2 partii, ponieważ na opakowaniach jednostkowych nie podano procentowej zawartości użytego składnika, tj. „musli” występującego w nazwie środka spożywczego oraz w formie graficznej, naruszając § 9, ust. 1, pkt 1 i 2 rozporządzenia MRiRW
z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966
z późn. zm.).

 IV.  SANKCJE:

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami na podstawie:

1. art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), w związku z art. 40a ust. 1 pkt 3
i art. 21 ww. ustawy oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) działając z urzędu Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w drodze decyzji administracyjnej za nieprawidłową jakość 7 z ww. produktów wymierzył 2 zakładom karę pieniężną w wysokości 3000,00 zł.

Do jednego podmiotu zostały wystosowane zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości wynikających z nieprawidłowego oznakowania opakowań jednostkowych.

 V.    PODSUMOWANIE I WNIOSKI:

Przeprowadzone kontrole wykazały nieprawidłowości w zakresie:

- zadeklarowanych przez producentów parametrów jakościowych przetworów mlecznych,

- znakowania opakowań jednostkowych.

Porównując wyniki kontroli przeprowadzonych w poprzednich kwartałach można zaobserwować mniej niezgodności dotyczących znakowania, natomiast w dalszym ciągu występują nieprawidłowości dotyczące jakości wprowadzanych do obrotu artykułów.
W zawiązku z powyższym wskazane są dalsze kontrole w tym zakresie.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
© 2021 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie :: Jomla
1.0