Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie 
 
Advertisement
 
 
 
 
Menu witryny
WIJHARS
INSPEKTORAT
KIEROWNICTWO
WYDZIAŁY
SCHEMAT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZADANIA INSPEKCJI
PODSTAWY PRAWNE
SYSTEM ZARZĄDZANIA
SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW
FORMULARZE
WYNIKI KONTROLI
KONTAKT
SZUKAJ
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
OGŁOSZENIA
Polityka prywatności
WIJHARS arrow WYNIKI KONTROLI arrow III kwartał 2011
III kwartał 2011 PDF  | Drukuj |
Redaktor: Administrator   
17.01.2012.

     Opracował: Iwona Madejek 

Informacja o wynikach kontroli doraźnych przeprowadzonych przez WIJHARS
 w Lublinie w III kwartale 2011 roku w zakresie jakości handlowej przetworów zbożowych.

 I.       CEL KONTROLI

Celem kontroli było zbadanie jakości handlowej: mąk oraz kasz w zakresie zgodności
z obowiązującymi przepisami prawa oraz z deklaracją producenta.

 II.     ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 4 podmiotach gospodarczych na terenie województwa lubelskiego zajmujących się przetwórstwem zbóż. Kontrolą objęto łącznie 5 partii mąki oraz 2 partie kasz.

 III.  WYNIKI KONTROLI

Jakość handlowa przetworów zbożowych

Wykonane analizy przekazanych do laboratorium próbek przetworów zbożowych:

- nie wykazały niewłaściwych cech organoleptycznych;

- wykazały, zaniżoną wartość liczby opadania – 1 przypadek.

Znakowanie           

Ogółem w 4 zakładach skontrolowano oznakowanie 7 partii przetworów. Nieprawidłowe oznakowanie dotyczyło 4 partii przetworów i zostało stwierdzone w 2 zakładach.

 Nieprawidłowe oznakowanie polegało na:

§        podaniu danych identyfikujących producenta niezgodne z adresem siedziby i adresem zakładu głównego oraz podaniu niepełnego adresu oddziału, co stanowiło to naruszenie art.7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 roku Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.).

§        użyciu sformułowania „waga netto”, co było niezgodne z § 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. Nr 122, poz. 1010),

§        zamieszczeniu zapisu: „PRODUKT WYTWARZANY W SYSTEMIE HACCP”, co było
niezgodne z art. 6 ust 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.)
w związku z art. 46 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.),

§        użyciu sformułowania: „Termin przydatności do spożycia i nr partii na zgrzewie”, jednocześnie stosując określenie „Najlepiej spożyć przed końcem:”, co było niezgodne
z § 11 ust 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r., Nr 137, poz. 966
z późn. zm.), ponieważ wyrażenie najlepiej spożyć przed końcem stosuje się
w przypadku oznakowania artykułu rolno-spożywczego datą minimalnej trwałości a nie terminem przydatności do spożycia,

§        nie poprzedzeniu kodu identyfikacyjnego partii produkcyjnej literą „L”, w związku
z czym nie było możliwe jednoznaczne odróżnienie kodu identyfikacyjnego od innych informacji zawartych w oznakowaniu (na opakowaniu na tej samej wysokości umieszczono datę minimalnej trwałości), co było niezgodne z § 1 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. nr 83, poz. 772).

 Kontrola zawartości netto przetworów zbożowych

Sprawdzenia zawartości netto towarów paczkowanych przeprowadzono
w 3 skontrolowanych podmiotach, na 5 partiach przetworów zbożowych. W wyniku dokonanego przeważenia w oparciu o metodę referencyjną stwierdzono, że wszystkie skontrolowane w tym zakresie partie spełniały wymagania metrologiczne.

Sankcje

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej WIJHARS zastosował następujące sankcje:

·        nałożono 1 mandat karny kredytowany w wysokości 200 zł za nie dopełnienie obowiązku zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej do WIJHARS w Lublinie,;

·        wystosowano 2 zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia nieprawidłowości
w oznakowaniu;

·        wydano decyzję administracyjną o naliczeniu kary pieniężnej w związku
z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 187 poz.1577 z późn. zm.) za wprowadzenie do obrotu artykułu rolno-spożywczego nieodpowiadającego jakości handlowej określonej w przepisach
o jakości handlowej w kwocie 500,- zł.

 IV.  PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Kontrola przetworów zbożowych nie wykazała znaczących nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej, niemniej jednak z uwagi na ogólną złą jakość surowca należy systematycznie prowadzić kontrolę tych produktów.

        Informacja o wynikach kontroli doraźnych przeprowadzonych przez WIJHARS
 w Lublinie w III kwartale 2011 roku w zakresie jakości handlowej pieczywa półcukierniczego.

 I.       CEL KONTROLI

Celem kontroli było zbadanie jakości handlowej: pieczywa półcukierniczego bez nadzienia oraz pieczywa półcukierniczego nadziewanego owocami i ich przetworami oraz innymi masami w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz z deklaracją producenta.

 II.     ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 5 podmiotach gospodarczych na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją pieczywa półcukierniczego. Kontrolą objęto łącznie 8 partii pieczywa półcukierniczego.

 III.  WYNIKI KONTROLI

Jakość handlowa pieczywa półcukierniczego

Sprawdzenie jakości handlowej kontrolujący ograniczono do dokonania oceny organoleptycznej przeprowadzonej na miejscu z uwagi na:

·        krótki termin przydatności do spożycia (do spożycia w ciągu 24 h od daty wytworzenia),

·        brak opakowania jednostkowego (towary składowane luzem),

·        deklarację jakościową producenta opracowaną dla każdego wyrobu obejmującą jedynie wymagania w zakresie cech organoleptycznych

i w związku z powyższym próbek do badań laboratoryjnych ww. wyrobów gotowych nie pobrano.

W wyniku przeprowadzonej oceny do świeżości, wyglądu zewnętrznego, miękiszu, barwy, zapachu, smaku ocenianych produktów zastrzeżeń nie wniesiono.

 Znakowanie           

Kontroli oznakowania 8 partii pieczywa półcukierniczego, z których pobrano próbki do oceny organoleptycznej.

Uwzględniając obowiązujące akty prawne oraz okazaną dokumentację kontrolujący nie wnieśli uwag do znakowania ww. partii wyrobów gotowych.

Na stanie kontrolowanych firm nie stwierdzono:

§      produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS);

§      wyrobów produkowanych metodami ekologicznymi.

 Kontrola masy pieczywa

Sprawdzenia zgodności deklarowanej masy przeprowadzono we wszystkich skontrolowanych podmiotach, na wszystkich partiach pieczywa półcukierniczego, poddanych także ocenie organoleptycznej oraz ocenie prawidłowości oznakowana. W wyniku dokonanego przeważenia nie stwierdzono przypadków zaniżenia masy.

 Sankcje

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej WIJHARS zastosował następujące sankcje:

·        nałożono 1 mandat karny kredytowany w wysokości 200 zł za nie dopełnienie obowiązku zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej do WIJHARS w Lublinie;

·        skierowano Wniosek o ukaranie w związku z odmową przyjęcia mandatu karnego za nie dopełnienie obowiązku zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej do WIJHARS w Lublinie.

Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej przekazano informację o stosowaniu przeterminowanych dodatków.

 IV.  PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że:

·        jakość handlowa pieczywa półcukierniczego odpowiadała wymaganiom deklarowanym przez producentów;

·        wszyscy producenci swoje wyroby znakowali w sposób prawidłowy.

Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS w Lublinie w III kwartale 2011 r. w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych, z uwzględnieniem produktów z grupy Premium.

I CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie jakości  handlowej przetworów mlecznych, z uwzględnieniem produktów z grupy Premium na zgodność z deklaracją producenta oraz prawidłowości oznakowania opakowań jednostkowych.

            II ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 5 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i dystrybucją przetworów mlecznych.

Kontrolą objęto 27 partii przetworów mlecznych znajdujących się w opakowaniach przeznaczonych dla konsumenta finalnego.

            III WYNIKI KONTROLI

Znakowanie przetworów mlecznych

Ocenie prawidłowości znakowania poddano ogółem 27 partii przetworów mlecznych, z czego uwagi wniesiono do 2 ocenianych partii, ponieważ na opakowaniach jednostkowych  zamieszczone informacje o treści:

* „Wyprodukowano zgodnie z systemem HACCP”, wprowadzały konsumenta w błąd sugerując,
że inne przedsiębiorstwa nie posiadają ww. systemu, czym naruszono art. 6 ust. 2 ustawy z dnia
21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 roku Nr 187 poz. 1577 z późn. zm.) w związku z art. 46 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.),

* „Składniki dodatkowe: barwnik β-karoten stosowany sezonowo od października do marca”
w przypadku masła oferowanego do sprzedaży w październiku lub kwietniu bez podania daty jego produkcji, wprowadzały konsumenta w błąd, co do jego faktycznego składu, czym naruszono art. 6 ust. 2
ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych
(Dz. U. z 2005 roku Nr 187 poz. 1577 z późn. zm.) w związku z art. 46 ust. 1, pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U.
Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.).

Jakość przetworów mlecznych

Do badań w Centralnym Laboratorium GIJHARS w Poznaniu i Laboratorium Specjalistycznym GIJHARS w Białymstoku pobrano próbki z 27 partii wyrobów gotowych.

W wyniku weryfikacji wykonanych przez ww. laboratoria badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych ww. artykułów rolno-spożywczych stwierdzono,
że niektóre ich parametry jakościowe nie odpowiadały wymaganiom zawartym w deklaracjach jakościowych określonych przez producenta na opakowaniach jakościowych i dokumentach normalizacyjnych, ponieważ stwierdzono w:

·        dwóch partiach Kefiru zawyżoną zawartość tłuszczu,

·        partii Masła Ekstra zawyżoną zawartość wody i zaniżoną zawartość tłuszczu,

·        partii Masła Extra zawyżoną zawartość tłuszczu.

  • partii Kefiru, brak drożdży kefirowych.
  • partii Kefiru zawyżoną zawartość tłuszczu,
  • partii Maślanki  zawyżoną zawartość tłuszczu,
  • partii Śmietany jogurtowej zawyżoną zawartość tłuszczu,
  • partii Zsiadłego mleka zawyżoną zawartość tłuszczu.

Sankcje

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami na podstawie art. 40a ust. 4 ustawy
z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), w związku z art. 40a ust. 1 pkt 3 i art. 21 ww. ustawy oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) działając z urzędu Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w drodze dwóch decyzji administracyjnych za nieprawidłową jakość 4
z ww. produktów wymierzył karę pieniężną w wysokości 14 773,50 zł.

Ponadto zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego zostały wszczęte z urzędu 2 postępowania w sprawie naliczenia kary pieniężnej w związku z art. 40a ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) za wprowadzenie do obrotu 5 ww. produktów nieodpowiadających zadeklarowanej jakości handlowej.

Do jednego podmiotu zostały wysłane zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości wynikających z nieprawidłowego oznakowania opakowań jednostkowych przeznaczonych dla konsumenta finalnego. 

IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Jak wynika z przeprowadzonych czynności kontrolnych, że nie wszystkie jednostki przedkładają stosowną uwagę do prawidłowego oznakowania produktów zgodnie z wymogami obowiązującego prawa jak również odpowiedniej jakości wprowadzanych do obrotu artykułów. Jakość wyrobów gotowych oraz ich oznakowanie mają bardzo istotne znaczenie dla konsumenta podczas dokonywania zakupów, w związku z czym wskazane jest prowadzenie dalszych kontroli w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych.

Informacja o wynikach kontroli doraźnej przeprowadzonych przez WIJHARS
 w Lublinie w III kwartale 2011 roku w zakresie jakości handlowej przypraw.

I.       CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej przypraw, ze szczególnym uwzględnieniem poprawności znakowania przypraw i mieszanek przyprawowych na zgodność z obowiązującymi przepisami.

II.     ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 2 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i dystrybucją przypraw.

Kontrolą objęto 5 partii przypraw i mieszanek przyprawowych w opakowaniach przeznaczonych dla konsumenta finalnego.

III.  WYNIKI KONTROLI

Znakowanie mieszanek przyprawowych i przypraw

Ogółem ocenie prawidłowości znakowania poddano 5 partii przypraw jednoskładnikowych i mieszanek przypraw wnosząc uwagi do wszystkich, tj. 100% ogółem ocenianych.

Nieprawidłowości w tym zakresie polegały na tym, że:

-        nie podawano na etykiecie ilościowej zawartości składników, tj. np.: pieprzu oraz suszonego soku z cytryny, mimo że nazwy składników występują w nazwie środka spożywczego (mieszanki przyprawowej), co naruszyło § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137 poz. 966 z późn. zm.),

 -        na etykietach nazwę składnika alergennego tj. dwutlenku siarki podawano jego wzór chemiczny (sumaryczny) zamiast nazwy określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r., Nr 137, poz. 966 z późn. zm.), co naruszało §5. Ust.10 tego rozporządzenia,

       mimo że data minimalnej trwałości na etykietach określona była datą dzienną, poprzedzano ją wyrażeniem „Najlepiej spożyć przed końcem”, co było niezgodne z §11 ust.2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r., Nr 137, poz. 966 z późn. zm.), który stanowi: „Datę minimalnej trwałości poprzedza się wyrażeniem „najlepiej spożyć przed…:”, jeżeli jest określona datą dzienną, albo wyrażeniem „najlepiej spożyć przed końcem…” w innych przypadkach”,

       na etykietach opakowań stosowano sformułowanie „Data ważności jest jednocześnie numerem partii”, co było niezgodne z §11 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U.

z 2007 r., Nr 137, poz. 966 z późn. zm.), który przewiduje stosowanie następujących określeń: „data minimalnej trwałości”, „termin przydatności do spożycia”,

Jakość przypraw i mieszanek przyprawowych

Do badań w Laboratorium Specjalistycznym GIJHARS w Lublinie pobrano próbki z 3 partii wyrobów gotowych.

Kontrolowani producenci deklarowali jakość przypraw i mieszanek przyprawowych określając dokładnie między innymi następujące parametry jakościowe:

       konsystencję,

       barwę,

       zapach,

       smak,

       wilgotność.

W laboratorium sprawdzana także była obecność szkodników i ich pozostałości oraz zawartość zanieczyszczeń ferromagnetycznych.

Przeprowadzone badania laboratoryjne nie wykazały nieprawidłowości w zakresie jakości przypraw i mieszanek przyprawowych.

Sankcje

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej jaj WIJHARS zastosował następujące sankcje:

·        nałożono 1 grzywnę w drodze mandatu w wysokości 100 zł,

 ·        do skontrolowanych podmiotów zostały wysłane zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości wynikających z nieprawidłowego oznakowania opakowań przeznaczonych dla konsumenta finalnego.

 IV.  PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Nie wszystkie podmioty przykładają stosowną wagę do oznakowania produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stwierdzone przypadki nieprawidłowego znakowania przypraw i mieszanek przyprawowych mają istotne znaczenie dla konsumenta w związku z czym wskazane jest prowadzenia dalszych kontroli w zakresie jakości handlowej przypraw.

Informacja o wynikach kontroli doraźnej przeprowadzonych przez WIJHARS
 w Lublinie w III kwartale 2011 roku w zakresie jakości handlowej jaj

I.       CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej jaj w zakresie zgodności z :

·        rozporządzeniem Rady (WE) nr 1234/07 z dnia 22 października 2007 roku ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”), (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1 z późn. zm.),

·        rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 roku ustanawiającym szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr  1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163,                       z 24.06.2008 r. s. 6 ze zm.),

·        ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.),

·        ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia                  (Dz. U. z 2006 r., Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.),

·        rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r.                  w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966, z późn. zm.).

 II.     ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 2 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się klasyfikacja i pakowaniem jaj.

Kontrolą objęto 4 partie jaj (7800 szt.), w tym 3 partie (7200 szt.) w opakowaniach przeznaczonych dla konsumenta finalnego.

 III.  WYNIKI KONTROLI

Wymagania jakościowe

Poddane ocenie jaja posiadały cechy zgodne z art.2, ust.1 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 roku ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163, z 24.06.2008 r. s. 6 ze zm.).

Klasyfikacja wagowa jaj

Masa pojedynczych jaj mieściła się w granicach określonych dla poszczególnych klas wagowych w art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 roku ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. L 163, z 24.06.2008 r. s. 6 ze zm.).

Znakowanie jaj

W 1 zakładzie wniesiono uwagi do prawidłowości oznakowania jaj z powodu nieczytelnego kodu producenta zamieszczanego na jajach (nieczytelny nadruk, rozmazany tusz).

Powyższe nie było zgodne z art. 9. ust.1 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 roku ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163, z 24.06.2008 r. s. 6 z późn. zm.), z uwzględnieniem zapisów art.28. tego rozporządzenia.

Znakowanie opakowań przeznaczonych dla konsumenta finalnego

Kontrolę znakowania opakowań przeznaczonych dla konsumenta finalnego przeprowadzono w 1 zakładzie , wnosząc uwagi do 66,7% ocenianych opakowań.

Stwierdzone nieprawidłowości to:

·        nieczytelna data minimalnej trwałości,

·        przedstawienie na etykiecie opakowania, oprócz zdjęcia obrazującego plastry gotowanego jaja także między innymi: owoców winogrona, cząstek pomidora, jabłka, sera dojrzewającego, chleba, liści sałaty, co wprowadzało konsumenta w błąd co do zawartości opakowania (na etykiecie nie było zapisu np.: „Propozycja podania”, „Sugestia podania”).

Sankcje

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej jaj WIJHARS zastosował następujące sankcje:

·        nałożono 1 grzywnę w drodze mandatu w wysokości 200 zł,

 ·         wydano 1 decyzję o zakazie wprowadzania do obrotu 600 szt. jaj nieprawidłowo oznakowanych.

IV.  PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Nie wszystkie podmioty przykładają stosowną wagę do oznakowania produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stwierdzone przypadki nieprawidłowego znakowania jaj mają istotne znaczenie dla konsumenta w związku z czym wskazane jest prowadzenia dalszych kontroli w zakresie jakości handlowej jaj.

Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej piwa przeprowadzonej przez WIJHARS w Lublinie w III kwartale 2011 r.  

 1. Cel kontroli:

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej piwa, z uwzględnieniem:

- jakości piwa w zakresie zgodności z deklaracją producenta,

- prawidłowości znakowania opakowań na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w tym również dotyczącymi rolnictwa ekologicznego oraz produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS).

2. Zakres kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dwóch browarach, poddając łącznej ocenie 11 partii piwa.

3. Wyniki Kontroli:

  • Badania laboratoryjne

W ramach sprawdzenia zgodności produkowanych wyrobów gotowych z deklarowanymi dla nich wymaganiami jakościowymi pobrano łącznie 6 próbek piwa. Analiza laboratoryjna w zależności od asortymentu obejmowała badania w zakresie: zawartości alkoholu, zawartości ekstraktu brzeczki podstawowej i ekstraktu rzeczywistego, barwy oraz ph. W wyniku tej kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

  • Prawidłowość oznakowania

            Kontrolą w tym zakresie objęto łącznie 8 partii piwa. Nieprawidłowości stwierdzono w 5 z nich. Polegały one na tym, że:

- nazwa środka spożywczego (piwo) nie została zamieszczona w jednym polu widzenia z informacjami o nominalnej mocy alkoholu, zawartości netto i dacie minimalnej trwałości, co stanowiło naruszenie § 14 rozporządzenia MRiRW z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.),

- wysokość cyfr i liter ilości nominalnej była mniejsza od minimalnej wysokości 4 mm określonej dla opakowań o objętości netto powyżej 200 do 1 000 ml, co było niezgodne z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. Nr 122, poz. 1010),

- w fantazyjnych nazwach produktów zastosowano wprowadzające w błąd sformułowania, tj. ,,czekoladowy”, ,,żurawinowy” oraz dodatkowo w przypadku jednego z nich rysunek tabliczki czekolady. Wyrażenia te oraz przedstawiona grafika sugerowały, że do produkcji zastosowano odpowiednio czekoladę/owoce żurawiny lub ich części, podczas gdy faktycznie smak i zapach tych produktów został nadany wyłącznie poprzez użycie odpowiednio aromatu innego niż naturalny/naturalnego, co w takiej sytuacji oznaczało, że właściwej nazwie produktu (piwo) powinno towarzyszyć wyrażenie o smaku czekolady lub czekoladowym/o smaku żurawiny lub żurawinowym oraz dodatkowo w przypadku jednego z produktów szata graficzna nie powinna zawierać rysunku czekolady. Nieprawidłowości te stanowiły naruszenie art. 6 ust. 2 oraz art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.).

- w opisie handlowym użyto wyrażeń o treści: ,,na miodzie naturalnym”, ,,miodów pszczelich”, podczas gdy wg § 32 rozporządzenia MRiRW z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.) oraz rozporządzenia MRiRW z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz. U. Nr 181, poz. 1773) odniesienie do zastosowanego składnika powinno nastąpić poprzez wykorzystanie prawidłowej zgodnej z ww. aktami prawnymi nazwy ,,miód”. Dodanie do niej wyrazów ,,naturalnym”, ,,pszczelich” wprowadza konsumenta w błąd poprzez sugerowanie, że artykuł ten posiada szczególne właściwości, podczas gdy inne podobne produkty również posiadają takie właściwości. Wskazanie przez producenta, że do produkcji użyto naturalnego/pszczelego miodu może wywoływać wśród konsumentów przeświadczenie, że piwo to jest wyjątkowe, ,,lepsze” i o wyższej jakości w porównaniu z podobnym artykułem oznakowanym w sposób prawidłowy. Powyższe stanowiło naruszenie art. 46 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.),

- w opisie handlowym zamieszczono sformułowanie ,,Jak dawniej naturalne składniki z Lubelszczyzny” który wprowadzał w błąd, co do charakterystyki środka spożywczego i sugerował, że produkt ten jest wyjątkowy pod względem zastosowania ,,naturalnych” składników i różni się od innych podobnych znajdujących się w obrocie, podczas gdy proces wytwarzania tego artykułu opierał się tak samo jak w przypadku innych piw na słodzie jęczmiennym, wodzie i produktach chmielowych. Powyższe stanowiło naruszenie art. 46 ust.1 pkt 1 lit. c ww. ustawy.

W związku z ww. nieprawidłowościami dotyczącymi nazw stwierdzono, że dwie spośród kontrolowanych partii były zafałszowanymi artykułami rolno-spożywczymi.

  • Dodatkowe ustalenia

Jedna z kontrolowanych jednostek nie wykonała zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku poprzedniej kontroli WIJHARS w Lublinie, o czym świadczyła ponownie stwierdzona nieprawidłowości polegająca na nie zamieszczeniu w jednym polu widzenia nazwy produktu z informacjami o nominalnej mocy alkoholu, zawartości netto i dacie minimalnej trwałości.

4. Sankcje.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami LWIJHARS wydał na podstawie:

- art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.) dwie decyzje nakazujące poddanie zabiegowi prawidłowego oznakowania zafałszowanych partii piw,

- art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy decyzję wymierzającą karę pieniężną w wysokości 1000,00 zł za wprowadzenie do obrotu dwóch partii piwa, będących zafałszowanymi artykułami rolno-spożywczymi ze względu na podanie nazwy niezgodnej z prawdą,

- art. 40a ust. 2 ww. ustawy decyzję wymierzającą karę pieniężną w wysokości 1800,00 zł za nie usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli w terminie określonym w zaleceniach pokontrolnych,

- art. 28 ust. 2a stosowne zalecenia pokontrolne, w których wezwał objęte kontrolą podmioty do ich usunięcia.

5. Podsumowanie i wnioski:

Przeprowadzone kontrole wykazały szereg nieprawidłowości dotyczących oznakowania piwa w tym nieprawidłowości mocno godzących w szeroko rozumiany interes konsumentów, tj. związanych z wprowadzaniem w błąd nabywcy towaru i zafałszowaniem artykułu rolno-spożywczego. Nie wnoszono natomiast uwag w zakresie zgodności produktów z wymaganiami dotyczącymi zadeklarowanych parametrów jakościowych. Biorąc pod uwagę, ustalenia obecnych i poprzednich kontroli jakość handlowa piwa oraz fakt, że były one realizowane w tych samych podmiotach gospodarczych, należy stwierdzić, że w obrocie handlowym nadal znajdują się asortymenty o niewłaściwej jakości handlowej, co utwierdza w przekonaniu o zasadności podejmowania dalszych kontroli w tym zakresie.

Informacja o wynikach kontroli planowej przeprowadzonych przez WIJHARS
w Lublinie w III kwartale 2011 roku w zakresie jakości świeżych owoców i warzyw.

 I.       CEL KONTROLI

            Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej wybranych gatunków świeżych owoców i warzyw w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) Nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ze szczególnym uwzględnieniem: jabłek, gruszek, brzoskwiń, nektaryn i sałaty (Załącznik I, Część B „Szczegółowe normy handlowe”) oraz śliwek, wiśni, czereśni, malin, borówek, kapusty, cebuli, marchwi i buraków (Załącznik I, Część A „Ogólna norma handlowa”).

 II.     ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 5 sklepach, tj.: 1 małym, 3 średnich i 1 dużym o powierzchni poniżej 300 m².

 III.  WYNIKI KONTROLI

Jakość i znakowanie świeżych owoców i warzyw

Oceną jakości objęto 71 partii świeżych owoców i warzyw, w tym: 56 pochodzenia krajowego oraz 15 z państw UE i krajów trzecich. Wszystkie spełniały wymagania minimalne przyjęte przez wspólnotowe standardy jakości. Stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu 4 partii, co stanowiło 5,6% skontrolowanych. Polegały one na tym, że nie podawano informacji dotyczących:

-  zadeklarowanej klasy jakości

 -  kraju pochodzenia

-  nazwy odmiany

-  klasyfikacji pod względem wielkości.

Ogółem wystawiono 4 „Protokoły niezgodności ze wspólnotowymi normami handlowymi dla świeżych owoców i warzyw”.

Poddano także weryfikacji dokumenty towarzyszące dostawom towarów celem identyfikacji poszczególnych partii. Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono w 22 partiach, co stanowiło 31 % łącznej ich ilości. W dokumentacji tej brakowało informacji o kraju pochodzenia towaru, a w przypadku owoców i warzyw objętych szczegółowymi normami handlowymi także o klasie jakości, typie handlowym lub odmianie, co było niezgodne z art. 5 pkt. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.

W kontrolowanych sklepach nie stwierdzono produktów pochodzących z rolnictwa ekologicznego, czy też oznakowania sugerującego, że owoce i warzywa są produktami rolnictwa ekologicznego. Nie stwierdzono również artykułów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) czy będące gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS).       

Sankcje

            W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wystawiono 3 mandaty karne kredytowane na łączną kwotę 400 złotych za niewłaściwą jakość handlową zgodnie z art. 40 ust. 4a ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynku owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. 2008 Nr 11, poz. 70; Nr 52, poz.303; Nr 158, poz. 989 z późn. zm.).

            Ponadto do 3 skontrolowanych podmiotów zostały wysłane zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości w dokumentach towarzyszących polegających na braku pełnych danych uniemożliwiających identyfikację towaru.

 IV.  PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Porównując wyniki kontroli przeprowadzonych w poprzednich kwartałach można zaobserwować coraz wyższą jakość handlową świeżych owoców i warzyw. Dotyczy to również ich oznakowania. Jednak w dalszym ciągu są nieprawidłowości w dokumentacji towarzyszącej wysyłkom towaru, w związku z tym wskazane są dalsze kontrole w tym zakresie.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
© 2021 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie :: Jomla
1.0