Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie 
 
Advertisement
 
 
 
 
Menu witryny
WIJHARS
INSPEKTORAT
KIEROWNICTWO
WYDZIAŁY
SCHEMAT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZADANIA INSPEKCJI
PODSTAWY PRAWNE
SYSTEM ZARZĄDZANIA
SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW
FORMULARZE
WYNIKI KONTROLI
KONTAKT
SZUKAJ
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
OGŁOSZENIA
Polityka prywatności
WIJHARS arrow WYNIKI KONTROLI arrow II kwartał 2011
II kwartał 2011 PDF  | Drukuj |
Redaktor: Administrator   
23.08.2011.

Opracowała: Katarzyna Frączek

 

Informacja o wynikach kontroli planowej przeprowadzonej przez WIJHARS w Lublinie w II kwartale 2011 roku w zakresie jakości handlowej
świeżych owoców i warzyw.

 

 

I. Cel kontroli:

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw, głównie: jabłek, truskawek, sałaty, pomidorów, pieczarek, ogórków, cebuli w małych i średnich sklepach detalicznych oraz supermarketach w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w normach handlowych Unii Europejskiej (rozporządzenie Komisji 9WE nr 1580/2007) oraz przepisami ogólnymi dotyczącymi jakości handlowej świeżych owoców i warzyw.

 

II. Zakres kontroli:

Kontrolą objęto 7 podmiotów gospodarczych. Skontrolowano łącznie 107 partii owoców i warzyw o masie 1.456,4 kg, w tym:

·        90 pochodzenia krajowego – 1.270,35 kg;

·        17 z państw UE i z krajów trzecich – 186,05 kg

 

III.             Wyniki kontroli:

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w 13 partiach świeżych owoców i warzyw pochodzenia krajowego w ilości 241,5 kg, co stanowiło 16,6% łącznej masy skontrolowanych partii.

 

Nieprawidłowości w zakresie wymagań jakościowych dotyczyły przede wszystkim:

    ● niespełnienia wymagań minimalnych – 4 partie świeżych warzyw. Oferowane do sprzedaży warzywa miały objawy zepsucia i gnicia, z wyciekiem soku oraz obecnością muszek owocowych.  

    ● niespełnienia wymagań zadeklarowanej klasy jakości – 3 partie owoców i warzyw nie spełniały wymagań dla poszczególnych klas jakości ze względu na m.in.: liczne odgniecenia, różnice w wybarwieniu oraz utratę jędrności.

 

Nieprawidłowości w zakresie znakowania:

·   kontrola znakowania opakowań detalicznych wykazała nieprawidłowości w oznakowaniu 1 partii świeżych owoców – nie podano odmiany i klasy jakości

·   podczas kontroli produktów sprzedawanych luzem stwierdzono nieprawidłowości względem 5 partii świeżych owoców i warzyw ze względu na brak zadeklarowanej klasy jakości oraz kraju pochodzenia

 

Pozostałe nieprawidłowości:

·   we wszystkich poddanych kontroli podmiotach gospodarczych faktury i dokumenty towarzyszącym dostawom partii owoców i warzyw nie posiadały pełnych informacji pozwalających na  niepodważalną identyfikację danych partii. Nieprawidłowości najczęściej dotyczyły braku informacji o kraju pochodzenia, klasie jakości, typie handlowym lub odmianie

·   jeden podmiot w roku kalendarzowym 2010  nie przekazał do WIJHARS informacji o tym, że dokonał obrotu świeżymi owocami i warzywami w ilości powyżej 100 tysięcy kg.

 

IV.              Sankcje:

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw WIJHARS zastosował następujące sankcje:

·        6 mandatów karnych na łączną kwotę 1.100 zł

 

V.                 Podsumowanie i wnioski:

W związku z brakiem pełnych informacji na fakturach i dokumentach wewnętrznych towarzyszącym dostawom świeżych owoców i warzyw, do wszystkich kontrolowanych podmiotów gospodarczych zostały wystosowane zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości poprzez zamieszczanie na ww. dokumentach:

·        nazwy oraz kraju pochodzenia;

·        klasy jakości, odmiany lub typu handlowego (w przypadku jeżeli jest to przewidziane w szczegółowej normie handlowej).

 

 

Informacje o wynikach kontroli planowej przeprowadzonej przez WIJHARS w Lublinie w II kwartale 2011 roku w zakresie prawidłowości znakowania jaj pochodzących od kur zielononóżek kuropatwianych.

 

 

I.  Cel kontroli:

Sprawdzenie prawidłowości znakowania jaj pochodzących od kur zielononóżek kuropatwianych w zakładach znajdujących się na terenie woj. lubelskiego.

 

II.    Zakres kontroli:

Kontrola objęto trzy firmy z terenu woj. lubelskiego zajmujące się klasyfikacją i pakowaniem jaj pochodzących z produkcji własnej oraz zajmujące się pakowaniem sklasyfikowanych jaj pochodzących z zakupu, w zakresie:

·        znakowania jaj – 9 partii (42 962 szt.);

·        opakowań jednostkowych – 7 partii

·         kontroli dokumentacji.

 

III.  Wyniki kontroli:

W wyniku kontroli ustalono, że tylko jedna z trzech firm klasyfikowała i pakowała jaja pochodzące z produkcji własnej, natomiast pozostałe zakłady zajmowały się pakowaniem sklasyfikowanych jaj pochodzących z zakupu.

Kontrola znakowania jaj – nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrola znakowania opakowań jednostkowych:

·        wniesiono uwagi w stosunku do jednej partii zapakowanych jaj ponieważ termin przydatności do spożycia określono podając w kolejności rok, miesiąc, dzień (zamiast: dzień, miesiąc, rok);

·        nie stwierdzono produktów, których oznakowanie nawiązywałoby do produktów rolnictwa ekologicznego;

·        nie stwierdzono opakowań z jajami oznakowanych dodatkowymi informacjami sugerującymi, że w zakładzie odbywa się pakowanie jaj ekstra lub „ekstra świeżych”;

·        w żadnym z kontrolowanych zakładów nie stwierdzono opakowań jednostkowych z jajami, na których zawarte byłyby informacje sugerujące pochodzenie od kur zielononóżek kuropatwianych lub zawierające oświadczenia zdrowotne informacje między innymi o zawartości cholesterolu.

Kontrola dokumentacji – podczas oględzin dokumentacji handlowej (faktur) dotyczącej obrotu jajami oraz dokumentów potwierdzających pochodzenie jaj nie stwierdzono nieprawidłowości. Wszystkie kontrolowane zakłady dokonały zgłoszenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno – spożywczymi.

 

IV.              Sankcje

W wyniku kontroli do jednego z kontrolowanych zakładów wystosowano zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia w terminie 30 dni ujawnionych nieprawidłowości poprzez zamieszczenie daty minimalnej trwałości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

 Informacje o wynikach kontroli planowej przeprowadzonej przez WIJHARS w Lublinie w II kwartale 2011 roku w zakresie jakości handlowej wyrobów czekoladowych z uwzględnieniem produktów z grupy Premium.

 

 

I.  Cel kontroli:

Sprawdzenie jakości handlowej wyrobów czekoladowych z uwzględnieniem produktów z grupy Premium w zakresie cech organoleptycznych i fizykochemicznych oraz prawidłowości znakowania.

 

II.    Zakres kontroli:

Kontrolą objęto 3 zakłady produkcyjne. Ogółem do badań laboratoryjnych pobrano 12 próbek z 12 partii wyrobów czekoladowych o masie 3094,39 kg, a kontrolą znakowania objęto 13 partii wyrobów czekoladowych

 

III.  Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych oraz w zakresie parametrów fizykochemicznych. Uwagi w zakresie znakowania wniesiono we wszystkich kontrolowanych podmiotach. Zastrzeżenia dotyczyły 3 partii wyrobów czekoladowych tj. 23,1% ogółem skontrolowanych. Nieprawidłowości w zakresie znakowania dotyczyły głównie:

·        niewłaściwego uformowania folii opakowaniowej polegające na jej nieprawidłowym zgrzaniu co uniemożliwiało właściwe odczytanie całej treści opisu dotyczącego składu produktu;

·        podania niepełnych danych identyfikujących producenta;

·        nie zamieszczeniu określenia „oprócz tłuszczu kakaowego zawiera tłuszcze roślinne”;

·        użyciu przy określeniu daty minimalnej trwałości błędnego sformułowania: „Należy spożyć przed:”;

·        zastosowaniu wyrażenia „Waga netto” określając ilość nominalną towaru paczkowanego;

·        podaniu przy określaniu terminu przydatności do spożycia błędnej kolejności: rok, miesiąc, dzień;

·        wymienienia w składzie produktu lecytyny bez podania jej rodzaju;

·        nie wyszczególnieniu w składzie produktu wszystkich użytych składników;

·        wyszczególnieniu w składzie produktu składnika, którego w rzeczywistości nie użyto do jego produkcji;

 

Kontrola dokumentacji – jeden z trzech kontrolowanych podmiotów nie dokonał zgłoszenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno – spożywczymi do Lubelskiego WIJHARS.

 

IV.              Sankcje:

·        nałożono jeden mandat karny w wysokości 100 zł;

·        wydano 1 decyzję administracyjną wymierzającą karę pieniężną na sumę 1 000 zł za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno – spożywczych zafałszowanych;

·        do jednej z kontrolowanych jednostek przesłano  zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia w wyznaczonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie znakowania.

 

 

 Informacja o wynikach kontroli planowej przeprowadzonej przez WIJHARS w Lublinie w II kwartale 2011 roku w zakresie jakości handlowej
przetworów owocowych i warzywnych z uwzględnieniem produktów z grupy Premium
.

 

 

I.                   Cel kontroli:

Sprawdzenie jakości handlowej przetworów owocowych i warzywnych w zakresie cech organoleptycznych i fizykochemicznych oraz prawidłowości znakowania.

 

II.                Zakres kontroli:

Kontrolą objęto 2 zakłady produkcyjne. Ogółem do badań pobrano 5 próbek z partii
o łącznej masie 5253,22 kg, a kontrolą znakowania objęto 7 próbek reprezentujących 5789,62 kg przetworów owocowych zapakowanych w opakowania jednostkowe – słoiki szklane.

 

III.             Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych oraz w zakresie parametrów fizykochemicznych.. Uwagi w zakresie znakowania wniesiono jedynie
w  przypadku jednej partii przetworów owocowych o łącznej masie  176,40 kg (630 szt.), ponieważ etykiety naklejone były w sposób uniemożliwiający odczytanie zapisów dotyczących między innymi składu produktu oraz warunków jego przechowywania. Powyższe ustalenie spowodowało natychmiastowe wycofanie zakwestionowanej partii wyrobu i podjęciu działań korygujących w celu usunięcia uchybień. W wyniku tych działań  do powtórnego oznakowania przekazano 7 sztuk opakowań zakwestionowanego produktu
z niewłaściwie naklejonymi etykietami.

 

Inne ustalenia:

·        Kontrola dokumentacji – Obydwa skontrolowane zakłady dopełniły obowiązku zgłoszenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania i konfekcjonowania artykułów rolno – spożywczych do WIJHARS w Lublinie;

·        Skontrolowane zakłady posiadały własne laboratoria zakładowe, w których przeprowadzane były analizy produktów;

·        Wykonano zalecenia pokontrolne wystosowane w 2010 roku przez Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora JHARS dotyczące znakowania produkowanych wyrobów gotowych;

·        Każdy zakład posiadał wdrożony system HACCP;

 

 

IV.              Sankcje:

Nie zastosowano żadnych sankcji ze względu na brak nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych i parametrów fizykochemicznych gotowych wyrobów produkowanych przez kontrolowane zakłady, a nieprawidłowości w zakresie znakowania dotyczące jednej partii wyrobów gotowych zostały natychmiast usunięte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
© 2021 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie :: Jomla
1.0