Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie 
 
Advertisement
 
 
 
 
Menu witryny
WIJHARS
INSPEKTORAT
KIEROWNICTWO
WYDZIAŁY
SCHEMAT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZADANIA INSPEKCJI
PODSTAWY PRAWNE
SYSTEM ZARZĄDZANIA
SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW
FORMULARZE
WYNIKI KONTROLI
KONTAKT
SZUKAJ
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
OGŁOSZENIA
Polityka prywatności
WIJHARS arrow WYNIKI KONTROLI arrow I kwartał 2011
I kwartał 2011 PDF  | Drukuj |
Redaktor: Administrator   
21.07.2011.

Opracowała : Katarzyna Frączek 

 

Informacja o wynikach kontroli planowej

przeprowadzonej przez WIJHARS w Lublinie

w I kwartale 2011 roku w zakresie jakości handlowej

świeżych owoców i warzyw w tym kontroli pomidorów

na obecność GMO

 

I. CEL KONTROLI

 

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej wybranych gatunków świeżych owoców i warzyw, głównie: jabłek, owoców cytrusowych, owoców kiwi, winogron stołowych, orzechów laskowych i włoskich oraz pomidorów, ogórków i czosnku w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w normach handlowych Unii Europejskiej (rozporządzenie Komisji 9WE nr 1580/2007) oraz przepisami ogólnymi dotyczącymi jakości handlowej świeżych owoców i warzyw.

 

 

II. ZAKRES KONTROLI

 

Kontrolę przeprowadzono w 5 podmiotach gospodarczych wielko powierzchniowych

Kontrolą w zakresie jakości handlowej objęto ogółem 248 partii o łącznej masie 21 116,25 kg, w tym:

 

157 partii świeżych owoców o masie 17 257,25 kg, w tym 2 partie orzechów laskowych i włoskich o łącznej masie 13 kg,

91 partii świeżych warzyw o masie 38 58,75 kg.

 

Ponadto podczas kontroli zbadano 6 próbek pomidorów w celu wykrycia obecności modyfikacji pomidora niedopuszczalnej w UE-Nema 282F (zeneca). W żadnej wśród zbadanych próbek nie stwierdzono obecności GMO

 

III. WYNIKI KONTROLI

 

Wymagań jakości handlowej określonych w normach handlowych Unii Europejskiej (w normach szczegółowych i normie ogólnej) nie spełniało 6 partii świeżych owoców i warzyw (co stanowiło 4,4% wszystkich skontrolowanych partii) o łącznej masie 1669 kg (8% masy partii skontrolowanych), w tym:

 

3 partie owoców,

3 partie warzyw.

Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli:

 

wymagania jakościowe

Nieprawidłowości w zakresie wymagań jakościowych dotyczyły przede wszystkim:

niespełnienia wymagań minimalnych- 5 partii owoców i warzyw o masie 437 kg, co stanowiło 2% masy skontrolowanych partii. Oferowane do sprzedaży owoce i warzywa były nieświeże często przejrzałe z objawami gnicia i psucia,

niespełnienia wymagań zadeklarowanej klasy jakości- 6 partii owoców i warzyw o masie 1232 kg, co stanowiło 6% masy skontrolowanych partii. Kwestionowane partie nie spełniały wymagań deklarowanej klasy I. Stopień wad i uszkodzeń wskazywał na konieczność przeklasyfikowania ich do klasy niższej, tj. klasy II

znakowanie

 

Wymagań odnośnie znakowania niespełniała 1 partia pomidorów o masie 90 kg, która nie posiadała informacji o klasie jakości i skali wielkości.

Niektóre z kontrolowanych partii nie spełniały jednocześnie kilku wymagań określonych w normach jakości handlowej

 

pozostałe nieprawidłowości

 

We wszystkich poddanych kontroli podmiotach gospodarczych faktury i dokumenty towarzyszącym dostawom partii owoców i warzyw nie posiadały pełnych informacji pozwalających na niepodważalną identyfikację danych partii. Nieprawidłowości najczęściej dotyczyły braku informacji o kraju pochodzenia, klasie jakości, typie handlowym lub odmianie.

 

IV. SANKCJE

 

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw WIJHARS zastosował następujące sankcje:

 

4 mandaty karne na łączną kwotę 1200 zł

 

 

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

 

W wyniku kontroli nie stwierdzono wprowadzania do obrotu świeżych owoców i warzyw jako produktów ekologicznych.

W związku z brakiem pełnych informacji na fakturach i dokumentach wewnętrznych towarzyszącym dostawom świeżych owoców i warzyw, do wszystkich kontrolowanych podmiotów gospodarczych zostały wystosowane zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości poprzez zamieszczanie na ww. dokumentach:

 

● nazwy oraz kraju pochodzenia

● klasy jakości, odmiany lub typu handlowego ( w przypadku jeżeli jest to przewidziane w szczegółowej normie handlowej)

 

 

 

 

Informacja o wynikach kontroli planowej

przeprowadzonej przez WIJHARS w Lublinie

w I kwartale 2011 roku w zakresie:

jakości handlowej przetworów rybnych

 

I.              Cel kontroli:

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej produktów priorytetowych
z grupy technologicznej ryb wędzonych oraz marynat rybnych.

 

II.           Zakres kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w 3 podmiotach gospodarczych. Kontrolą objęto 5 partii przetworów rybnych (makreli wędzonej, filetów i płatów śledziowych) o łącznej masie 1 332 kg w zakresie:

·        cech organoleptycznych;

·        parametrów fizykochemicznych;

·        znakowania

 

III.        Wyniki kontroli:

            W zakresie cech organoleptycznych i parametrów fizykochemicznych wszystkie produkty odpowiadały wymaganiom deklarowanym przez producentów.

            W zakresie znakowania wyrobów rybnych żadna partia nie spełniała wymagań.

Najczęstsze błędy w oznakowaniu: nie wskazano metody produkcji „złowione w morzu”, składników w wykazie nie podano według masy ustalonej w chwili ich użycia do wytworzenia środka spożywczego, nie podano dodatkowo nazwy naukowej ryby,
w wykazie nie podano wszystkich wykorzystanych do produkcji artykułu rolno – spożywczego i nadal w nim występujących składników, umieszczono nazwę handlową składnika złożonego, którego nie wykorzystano w produkcji, termin przydatności
do spożycia poprzedzono wyrażeniem „Najlepiej spożyć do:” zamiast „Należy spożyć do:”, w wykazie składników nazwa funkcji technologicznej dozwolonej substancji dodatkowej częściowo różniła się od nazwy funkcji technologicznej przyjętej przez UE, termin przydatności do spożycia określono w nieprawidłowej kolejności (tj.: rok, miesiąc, dzień zamiast: dzień, miesiąc, rok).

Nie stwierdzono produktów:

·        oznakowanych z powołaniem na rolnictwo ekologiczne,

·        posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP),

·        posiadających chronione oznaczenia geograficzne (ChOG),

·        będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS).

 

Pozostałe nieprawidłowości:

            Stwierdzono, że jeden z kontrolowanych podmiotów nie dopełnił obowiązku zgłoszenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania
i konfekcjonowania artykułów rolno – spożywczych do WIJHARS w Lublinie.

 

IV.         Sankcje:

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej przetworów rybnych WIJHARS w Lublinie zastosował następujące sankcje:

·        wystawiono jeden mandat karny na kwotę 200 zł za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania i konfekcjonowania art. rolno – spoż.

·        wydano jedną decyzję administracyjną na kwotę 1 000 zł za nieprawidłowe oznakowanie przetworów z grupy technologicznej marynat rybnych.

 

V.            Podsumowanie kontroli / wnioski:

            W zakresie cech organoleptycznych i parametrów fizykochemicznych wszystkie produkty odpowiadały wymaganiom deklarowanym przez producentów.

          W zakresie znakowania wyrobów rybnych żadna partia nie spełniała wymagań,
w związku z czym wystosowano zalecenia pokontrolne do wszystkich kontrolowanych podmiotów wzywające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.  

 

 

 

Informacja o wynikach kontroli planowej przeprowadzonej przez WIJHARS w Lublinie w I kwartale 2011 roku w zakresie kontroli jakości handlowej przetworów mlecznych z uwzględnieniem produktów z grupy Premium.

 

I. Cel kontroli:

         Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej przetworów mlecznych z uwzględnieniem produktów z grupy Premium.

 

II. Zakres kontroli:

            Ww czynnościami objęto 8 podmiotów gospodarczych, w których dokonano oceny:

·        znakowania;

·        zgodności parametrów fizykochemicznych z deklaracja określoną przez producenta

Kontrolą objęto ogółem 35 próbek, reprezentujących 30 826,33 kg wyrobów gotowych.

 

III. Wyniki kontroli:

            Przeprowadzone działania wykazały, że sprawdzane podmioty nie wytwarzały artykułów zaliczanych do grupy Premium, tj. posiadających znaki przyznawane przez MRiRW, nagrody oraz wyróżnienia jak również nie prowadziły produkcji wyrobów ekologicznych i posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG), a także będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS).

Ponadto ustalono:

·        pogorszona jakość produkowanych artykułów rolno – spożywczych z uwagi na:

Ø      zawyżoną zawartość tłuszczu i wody w maśle i serze;

Ø      zawyżoną zawartość tłuszczu w suchej masie masła oraz sera

 

·        nieprawidłowości w zakresie znakowania polegające na tym, że:

Ø      zawartość tłuszczu na etykietach  podano z użyciem części dziesiętnych;

Ø      skrót użyty na woreczkach termokurczliwych, tj. „tł. w.s.m.” był niezrozumiały dla konsumenta;

·        szata graficzna zamieszczona na opakowaniu, tj. sałata, wprowadzała w błąd konsument co do składu ponieważ sugerowała, że produkt zawiera ww. składnik.

 

·        że objęte kontrolą podmioty:

Ø      dokonały zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie       produkcji, składowania i konfekcjonowania artykułów rolno – spożywczych do WIJHARS w Lublinie;

Ø      nie zatrudniały osób posiadających uprawnienia rzeczoznawcy w zakresie pobierania próbek artykułów rolno – spożywczych

 

IV. Sankcje:

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami:

·        wydano 2 decyzje administracyjne, wymierzając karę pieniężna na łączna kwotę 7 tys. zł za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno – spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułow;

·        wydano zalecenie pokontrolne wzywające do usunięcia w wyznaczonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości.

           

 

Informacja o wynikach kontroli planowej przeprowadzonej przez WIJHARS w Lublinie w I kwartale 2011 roku w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych

 

I. Cel kontroli:

         Celem kontroli było sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych w podmiotach gospodarczych produkujących artykuły rolno – spożywcze.

 

II. Zakres kontroli:

            Kontrolę przeprowadzono w 11 podmiotach gospodarczych, które zajmują się produkcją: mięsa i jego przetworów (2 zakłady), wyrobów garmażeryjnych (2 zakłady), mleka i jego przetworów (1 zakład), wyrobów ciastkarskich (1 zakład), zboża i jego przetworów (2 zakłady), ziół przypraw (2 zakłady) , jaj i ich przetworów (1 zakład).

 

III. Wyniki kontroli:

Kontrole wykazały, że 9 spośród 11 sprawdzanych producentów wykonało wystosowane do nich zalecenia pokontrolne.

            W jednym z dwóch zakładów produkujących mięso i jego przetwory podczas kontroli ustalono, że nie produkuje się asortymentu w stosunku do którego wydano zalecenia pokontrolne. Biorąc to pod uwagę kontrolujący nie odnieśli się co do wykonania zaleceń pokontrolnych.

Ustalenia z kontroli w podmiocie zajmującym się produkcja mleka i jego przetworów wykazały, że podmiot ten zrealizował zalecenia pokontrolne, eliminując nieprawidłowości
z oznakowaniu dwóch kwestionowanych przetworów mlecznych. Natomiast w związku
z kontrolą trzeciego kwestionowanego wyrobu zostało wszczęte z urzędu postępowanie
w sprawie naliczenia kary pieniężnej za ponowne wprowadzenie do obrotu produktu tego samego rodzaju, nieodpowiadającego jakości handlowej ze względu na tę samą wadę.

Natomiast u pozostałych 9 przeprowadzone kontrole potwierdziły wykonanie zaleceń pokontrolnych.

 

IV. Sankcje:

            W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami podczas kontroli u producenta mleka
i jego przetworów wydano 1 decyzję administracyjną, wymierzająca kontrolowanemu karę pieniężna w wysokości 1 564,25 zł.

           

           Informacja o wynikach kontroli planowej przeprowadzonej przez WIJHARS w Lublinie w I kwartale 2011 roku w zakresie prawidłowości znakowania wybranych artykułów rolno – spożywczych.

 

I. Cel kontroli:

         Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości znakowania wybranych artykułów rolno spożywczych.

II. Zakres kontroli dotyczące nieprawidłowości oznakowania:

            Ww. czynnościami objęto 10 podmiotów gospodarczych, a w tym 1 zajmujący się produkcją herbaty i herbatek owocowych, 6 produkujących napoje bezalkoholowe, 2 produkujące fermentowane napoje winiarskie, oraz 1 produkujący napoje spirytusowe.     .

Kontrolą objęto łącznie 256,84 kg oraz 501 hl artykułów rolno – spożywczych, w tym:

  • 7 partii reprezentujących 256,84 kg herbatek;
  • 7 partii o objętości 372,420 hl fermentowanych napojów winiarskich;
  • 14 partii reprezentujących 103,88 hl napojów bezalkoholowych;
  • 7 partii napojów spirytusowych o łącznej objętości 25,2 hl

 

III. Wyniki kontroli dotyczące nieprawidłowego oznakowania:

Ø                herbaty i herbatek owocowych dotyczyły przede wszystkim:

·        podawania na opakowaniach jednostkowych adresu producenta niezgodnego z siedzibą Spółki;

·        zastosowania na opakowaniach jednostkowych zapisu nieadekwatnego do składu produktu, który z tego powodu został zakwalifikowany jako zafałszowany.

 

Ø                  fermentowanych napojów winiarskich (2 z 7 partii o objętości 207,0 hl)  polegały na:

·                                użyciu złego rodzaju druku i czcionki przy oznaczaniu jednostki miary.

 

Ø                  napojów bezalkoholowych wszystkich przedmiotowych partii (100%), a w tym  10 przypadków fałszowania produktów (10 partii o łącznej objętości 35,082 hl, co stanowi 71,4% ogólnej  ilości poddanej kontroli), polegały na:

·        podaniu tolerancji „±3%” masy netto produktu;

·        zastosowaniu wyrażenia „POJ” określając ilość nominalną towaru paczkowanego;

·        zastosowaniu zbyt małej czcionki cyfr i liter (mniejszej niż 4 mm) w przypadku podawania ilości nominalnej produktu;

·        podaniu daty minimalnej trwałości z określeniem daty dziennej używając jednocześnie określenia „Najlepiej spożyć przed  końcem”;

·        braku określenia warunków przechowywania środka spożywczego;

·        podaniu niepełnych danych identyfikujących producenta;

·       użyciu nazwy produktu sugerującej, że został on wyprodukowany na bazie soków owocowych, podczas gdy faktycznie smak pochodził od zastosowanych aromatów;

·       nie zamieszczeniu na opakowaniu zapisu: „zawiera cukier i substancje słodzące”, mimo że w składzie produktu wymieniono m.in. cukier i substancje słodzące E 952 oraz E954;

·       zamieszczeniu na opakowaniu elementów graficznych w postaci owoców, co wprowadzało konsumenta w błąd co do charakterystyki środka spożywczego, ponieważ przy produkcji nie użyto ww. surowców jak to sugeruje grafika;

·       wymienieniu w składzie produktu m.in. esencji smakowej zawierającej aromat identyczny z naturalnym landrynkowy E1, podczas gdy kontrola organoleptyczna wykazała, że produkt nie posiadał smaku landrynkowego;

·       nie zamieszczeniu zapisu „zawiera źródło fenyloalaniny”, mimo iż mieszanka słodząca wchodząca w skład napoju zawierała m.in. aspartam i acesulfam;

·       posługiwaniu się znakiem ® obok nazwy produktu, podczas gdy kontrolującym nie okazano dokumentów potwierdzających, że nazwa ta jest znakiem towarowym zastrzeżonym wpisanym do rejestru Urzędu Patentowego;

·       nie wyszczególnieniu w wykazie składników substancji słodzącej, będącej składnikiem złożonym;

·       użyciu przy określeniu daty minimalnej trwałości sformułowania „Najlepiej spozyć przed końcem; data na opakowaniu”, co nie było konkretnym wskazaniem miejsca opakowania;

·       nie wyszczególnieniu wszystkich składników składnika złożonego;

·       braku  nazwy lub numeru dozwolonej substancji dodatkowej;

·       posługiwaniu się nazwami dozwolonymi substancji dodatkowych niezgodnymi z nazwami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych z dnia 18.09.2008 r.

·       nie zamieszczeniu dodatkowej informacji dotyczącej zastosowanych barwników, tj. „może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci”

 

·       napojów spirytusowych 5 partii o objętości 17,1 hl (71,4% ilości poddanej kontroli), polegały na:

·       umieszczeniu na etykietach wyrobów gotowych sformułowania, które wprowadzało konsumenta w błąd poprzez sugerowanie, że artykuły te posiadają szczególne właściwości;

·       użyciu wyrażenia, które wprowadzało w błąd co do charakterystyki środka spożywczego i sugerowało, że produkt ten jest wyjątkowy pod względem zastosowania „naturalnych” składników i różni się od innych należących do tej samej kategorii;

·       dodaniu w opisie produktu sformułowania mówiącego o użyciu „najlepszych składników” bez udokumentowania miejsca ich pozyskania;

·       podaniu mocy alkoholu jako zapisu 37,5 alc./vol.

·       braku podania informacji o nazwie środka spożywczego, zawartości netto i mocy alkoholu w tym samym polu widzenia

 

Ponadto ustalono, że tylko jeden z kontrolowanych podmiotów nie dopełnił obowiązku zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania i konfekcjonowania artykułów rolno – spożywczych do WIJHARS w Lublinie.

 

 

     IV. Sankcje:

       W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami:

·                nałożono jeden mandat karny w wysokości 100,00 zł;

·                wydano 10 decyzji administracyjnych zakazujących wprowadzania do obrotu     artykułów rolno – spożywczych  niespełniających jakości handlowej.

·             wydano 5 decyzji administracyjnych wymierzających kary pieniężne na łączną sumę 5 000 zł za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno – spożywczych zafałszowanych;

·             do kontrolowanych jednostek przesłano również zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia w wyznaczonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości.

            .

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
© 2021 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie :: Jomla
1.0