Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie 
 
Advertisement
 
 
 
 
Menu witryny
WIJHARS
INSPEKTORAT
KIEROWNICTWO
WYDZIAŁY
SCHEMAT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZADANIA INSPEKCJI
PODSTAWY PRAWNE
SYSTEM ZARZĄDZANIA
SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW
FORMULARZE
WYNIKI KONTROLI
KONTAKT
SZUKAJ
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
OGŁOSZENIA
Polityka prywatności
WIJHARS arrow WYNIKI KONTROLI arrow I kwartał 2009
I kwartał 2009 PDF  | Drukuj |
Redaktor: Administrator   
19.01.2009.

Opracował: Monika Wolak

 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie
w I kwartale  2009 r. przeprowadził kontrolę w zakresie:

••• jakości handlowej mięsa drobiowego

  

Cel kontroli:       

Sprawdzenie jakości handlowej mięsa drobiowego oraz prawidłowości znakowania przetworów drobiowych, z uwzględnieniem:

- jakości handlowej mięsa drobiowego,

- badania zawartości wody w mięsie drobiowym,

- prawidłowości znakowania opakowań jednostkowych mięsa drobiowego jego przetworów.

 Zakres kontroli:

Kontrolą objęto 4 podmioty.

 Wyniki kontroli:

1.        Kontrola jakości handlowej mięsa drobiowego –  NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Ocenie organoleptycznej poddano ogółem  14 partii o łącznej masie 15.470,1 kg, w tym:

- 300 kg świeżych filetów z indyka, klasy A,

- 280 kg świeżych ud z indyka, klasy A,

- 129 kg świeżych podudzi z indyka, klasy A,

- 285 kg świeżych filetów z kurczaka, klasy A,

- 720 kg świeżych ud z kurczaka, klasy A,

- 495 kg świeżych nóg z kurczaka, klasy A,

- 5.310 kg świeżych tusz z kurczaka, bez podrobów, klasy A,

- 1.290 kg świeżych filetów z kurczaka, klasy A,

- 1.830 kg świeżych ćwiartek tylnych z kurczaka, klasy A,

- 2.327,63 kg mrożonych ud z kurczaka, klasy A,

- 92,5 kg mrożonych podudzi z kurczaka, klasy A,

- 201 kg mrożonych nóg z kurczaka, klasy A,

- 235,73 kg mrożonych filetów z kurczaka, klasy A,

- 1.983,24 kg mrożonych tusz z kurczaka, bez podrobów, klasy A.

Badania organoleptyczne nie wykazały nieprawidłowości.

 

2.        Badanie zawartości wody wchłoniętej z mrożonym mięsie drobiowym –  NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Do analiz na zawartość wody pobrano ogółem 4 próbki z partii o łącznej masie 2.695 kg, w tym:

-  z partii 280 kg ud z indyka klasy A,  świeżych, zapakowanych luzem w skrzynki z tworzyw sztucznych,

 - z partii 495 kg nóg z kurczaka klasy A, świeżych, zapakowanych luzem w skrzynki z tworzyw sztucznych, przesypanych lodem łuskowym,

- z partii 1.830 kg ćwiartek tylnych z kurczaka klasy A, świeżych, zapakowanych luzem w skrzynki z tworzyw sztucznych, przesypanych lodem łuskowym,

- z partii 90 kg ud z kurcząt klasy A, mrożonych zapakowanych luzem w pudła tekturowe z wkładką polietylową.

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że wszystkie objęte kontrolą partie spełniały wymagania w zakresie norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego.

 3.        Kontrola prawidłowości znakowania mięsa drobiowego – STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Kontroli znakowania poddano łącznie 15 partii reprezentujących ogółem 12.220 kg mięsa drobiowego i stwierdzono, że 13 partii oznakowanych było nieprawidłowo.

 Rodzaje stwierdzonych nieprawidłowości:

- w dokumentacji produkcyjnej nie zamieszczono oznakowania umożliwiającego ustalenie daty produkcji,

- termin przydatności do spożycia podany był w nieprawidłowej kolejności,

- nazwy wyrobów były nieprawidłowe,

- brak było kategorii jakościowej w oznakowaniu partii,

- niewłaściwie określono stan, w którym mięso drobiowe wprowadza się do obrotu,

- użyto nieprawidłowego określenia poprzedzającego termin przydatności do spożycia,

- podając nazwę tuszy nie podano formy prezentacji,

- podając nazwę elementu z drobiu nie podano pełnej nazwy wyrobu.

 4.        Kontrola prawidłowości znakowania przetworów drobiowych – STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Kontroli znakowania poddano łącznie 5 partii reprezentujących ogółem 335,995 kg mięsa przetworów drobiowych i stwierdzono, że 4 partie oznakowane były nieprawidłowo.

 Rodzaje stwierdzonych nieprawidłowości:

- w wykazie składników brak było ilościowej zawartości składnika istotnego dla scharakteryzowania środka  spożywczego i odróżnienia go od innych, z którymi może być mylony ze względu na podobieństwo nazwy lub wyglądu,

- w składzie surowcowym nie podano procentowej zawartości składnika przetworu.

 5.        Kontrola dokumentacji – STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Ustalono, że 1 z 4 kontrolowanych podmiotów nie dopełnił obowiązku zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania i konfekcjonowania artykułów rolno-spożywczych do właściwego WIJHARS.

Sankcje:

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami nałożono 4 mandaty karne na łączną kwotę 750,00 zł. Poza tym do wszystkich kontrolowanych podmiotów Lubelski Wojewódzki Inspektor JHARS wystosował zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

 

••• jakości handlowej świeżych owoców i warzyw

 Cel kontroli:       

Sprawdzenie jakości handlowej wybranych gatunków świeżych owoców i warzyw, ze szczególnym uwzględnieniem jakości i znakowania: owoców cytrusowych, jabłek, owoców kiwi, winogron deserowych, selera naciowego, marchwi, cebuli i porów.

 Zakres kontroli:

Kontrolą objęto 6 podmiotów gospodarczych.

 Wyniki kontroli:

1.        Kontrola jakości handlowej świeżych owoców i warzyw w zakresie zgodności z wymaganiami jakościowymi dla poszczególnych gatunków – NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Kontroli poddano 78 partii świeżych owoców i warzyw o łącznej masie 40.203,6 kg, w tym:

- 38 pochodzenia krajowego – 19.915,0 kg,

- 40 z państw UE i z krajów trzecich – 20.288,6 kg.

W trakcie czynności kontrolnych pobrano łącznie 78 prób do oceny organoleptycznej, w tym z:

- krajowych, tj.:

                        - 22 partii jabłek klasy I i II,

                        - 7 partii cebuli białej klasy I,

                        - 1 partii cebuli czerwonej klasy I,

                        - 6 partii marchwi klasy I i II,

                        - 2 partii porów klasy I,

- z państw UE oraz z krajów trzecich, tj.:

                        - 8 partii pomarańczy klasy I (Hiszpania, Maroko),

                        - 5 partii mandarynek, w tym z 3 partii klementynek klasy I (Hiszpania),

                        - 6 partii cytryn klasy I (Hiszpania),

                        - 12 partii owoców kiwi klasy I (Włochy, Nowa Zelandia),

                        - 4 partii winogron białych klasy I (Południowa Afryka),

                        - 1 partii winogron czerwonych klasy I (Chile),

                        - 2 partii porów klasy I (Francja, Turcja),

                        - 1 partii marchwi klasy I (Holandia),

                        - 1 partii selera naciowego klasy I (Włochy).

 

1.1. Wymagania minimalne:

Wszystkie kontrolowane asortymenty spełniały minimalne wymagania przyjęte przez wspólnotowe standardy jakości dla świeżych owoców i warzyw.

 

1.2.            Wymagania dla poszczególnych klas jakości:

Czynności kontrolne nie wykazały nieprawidłowości pomiędzy stanem faktycznym a zadeklarowaną klasą jakości. Wszystkie partie spełniały wymagania minimalne.

 

1.3.            Wymagania dotyczące sortowania wg wielkości:

Wielkość kontrolowanych owoców w klasie I określona była na podstawie największej poprzecznej średnicy.

 

1.4.            Wymagania dotyczące tolerancji:

W czasie kontroli oceniając losowo wybrane opakowania ze świeżymi owocami i warzywami, stwierdzono nieznaczne różnice w zakresie ich jakości i wielkości. Nie przekraczały one dopuszczalnej tolerancji jakościowej jak i wielkościowej.

 

1.5.            Wymagania dotyczące prezentacji:

Zawartość opakowań jednostkowych i zbiorczych świeżych owoców i warzyw była jednolita i zawierała produkty wyłącznie tego samego pochodzenia, odmiany, jakości i wielkości, kształtu, barwy oraz o tym samym stopniu dojrzałości.

Sposób pakowania nie budził zastrzeżeń a sposób prezentacji świeżych owoców i warzyw w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych był właściwy dla deklarowanej klasy jakości oraz specyfiki danego produktu.

 

2.        Kontrola prawidłowości znakowania – STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Spośród wszystkich kontrolowanych partii tylko w 1 partii (765 kg) stwierdzono nieprawidłowość dotyczącą braku w oznakowaniu kraju pochodzenia i klasy jakości. Na wymienioną partię wystawio-no protokół niezgodności, a po doprowadzeniu do zgodności, tj. uzupełnieniu oznakowania, jeszcze w trakcie trwania kontroli wystawiono  świadectwo zgodności ze wspólnotowymi normami.

 

3.        Kontrola dokumentacji  STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Ustalono, że 3 z 6 kontrolowanych podmiotów gospodarczych nie dopełniły obowiązku zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania i konfekcjonowania artykułów rolno-spożywczych do właściwego WIJHARS.

Ponadto stwierdzono, że 4 z 6 kontrolowanych podmiotów gospodarczych w roku kalendarzowym 2007 dokonały obrotu świeżymi owocami i warzywami w ilości powyżej 100 tys. kg i nie przekazały tej informacji do WIJHARS.

 Sankcje:

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami nałożono 8 mandatów karnych na łączną kwotę 1500 zł, w tym:

- 700 zł za nie dokonanie zgłoszenia działalności gospodarczej do WIJHARS,

- 600 zł za nie przekazanie do WIJHARS informacji dotyczącej obrotu świeżymi owocami                       i warzywami w ilości powyżej 100 tys. kg ,

- 200 zł za brak pełnego oznakowania.

 

•••prawidłowości znakowania wybranych artykułów

rolno-spożywczych.

 Cel kontroli:       

Sprawdzenie prawidłowości znakowania wybranych artykułów rolno-spożywczych, tj.: herbaty, herbatek owocowych oraz olejów i tłuszczów roślinnych w zakresie zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi.

 Zakres kontroli:

Kontrolą objęto 2 podmioty.

 Wyniki kontroli:

 

1.        Kontrola prawidłowości znakowania – STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Kontrolą prawidłowości znakowania objęto ogółem 19 partii, tj. 57,8 % ogólnej ilości znajdujących się na stanie magazynowym w dniu kontroli herbat i herbatek owocowych oraz olejów i tłuszczów roślinnych, w tym:

-  9 partii herbat i herbatek owocowych, tj.: 30,0% stanu magazynowego,

- 10 partii olejów i tłuszczów roślinnych, tj.: 27,8% stanu magazynowego.

Stwierdzono, że obydwa kontrolowane podmioty nie prawidłowo znakują swoje wyroby.

We wszystkich objętych kontrolą partiach, tj. 1424,44 kg herbat i herbatek owocowych oraz  24342,0 litrach i 480 kg olejów i tłuszczów roślinnych – stwierdzono nieprawidłowości.

Rodzaje stwierdzonych nieprawidłowości:

- w herbatach i herbatkach owocowych:

- nazwa produktu „herbata owocowa”  nie nawiązywała do zastosowanych w tym produkcie aromatów,

- wykaz składników produktu „herbata owocowa” oprócz składników takich jak: malina, dzika róża i aromat zawierał również kwiat hibiskusa,

-  nazwa produktu „herbata owocowa z gruszką i białą herbatą” powinna zawierać sformułowanie nawiązujące do zastosowanego w tym produkcie aromatu gruszki,

- na opakowaniu zamieszczona była informacja: „Herbaciany Ogród to: (…) owoce zbierane w najczystszych ekologicznie rejonach Polski (…)”, podczas gdy w skład herbaty wchodziła wanilia, tj. roślina nie uprawiana w Polsce,

- oprócz nazwy „Herbata owocowa” zamieszczona była informacja, że w skład produktu wchodzą „suszone naturalne owoce”, podczas gdy w wykazie składników oprócz owoców wymieniono również kwiat hibiskusa i liść truskawki,

- w wykazie składników użyto sformułowania „owoc jabłka” co nie było zgodne z recepturą, wg której do produkcji użyto skórek jabłkowych,

- zamieszczona nazwa „Herbata owocowa o smaku aroniowym” sugerowała użycie w procesie produkcji aromatu, podczas gdy ani wykaz składników ani receptura nie wykazywała aromatu;

            - w olejach i tłuszczach roślinnych:

- nieprawidłowe oznaczenie kodu identyfikacyjnego partii produkcyjnej, tj.: kod indentyfikacyjny partii produkcyjnej nie był poprzedzony literą „L”,

- określając datę minimalnej trwałości na etykiecie stosowano zapis: Najlepiej spożyć przed końcem: data i nr partii na butelce” – nie wskazano w którym miejscu opakowania znajduje się ta data,

- stosowano na opakowaniu oznakowanie kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej było połączone z datą minimalnej trwałości w sposób uniemożliwiający odróżnienie kodu od innych informacji zawartych w oznakowaniu ,

- na etykiecie znajdowały się kwiaty, które nie były w żaden sposób związane z produkcją wyrobu w zakresie użytego do produkcji surowca,

- wielkość zastosowanych na etykiecie cyfr i liter ilości nominalnej produktu była mniejsza niż 6mm,

- określając datę minimalnej trwałości na etykiecie stosowano zapis: „Najlepiej spożyć przed:” nie podano daty oraz miejsca na opakowaniu, w którym ta data się znajduje,

- mimo użycia na etykiecie wyrażenia: „Najlepiej spożyć przed:” to w górnej części opakowania jednostkowego zamieszczony był tylko miesiąc i rok zamiast prawidłowej daty dziennej, z podaniem dnia, miesiąca i roku,

- na etykiecie zamieszczono informację, że produkt „zawiera naturalne kwasy OMEGA-3”  przypisując produktowi właściwości, które posiadają wszystkie podobne środki spożywcze,

- na etykiecie podano nazwę producenta niezgodną z nazwą firmy, pod którą działa spółka wymieniona w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

2.        Kontrola warunków składowania  NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Sposób składowania wyrobów gotowych w magazynach był prawidłowy.

Nie stwierdzono przechowywania wyrobów gotowych w warunkach niezgodnych z informacją podaną na ich opakowaniach jednostkowych.

 Sankcje:

W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie znakowania Wojewódzki Inspektor JHARS wystosował jedynie stosowne zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia tych nieprawidłowości.

 •••prawidłowości wprowadzania do obrotu wapna nawozowego

Cel kontroli:       

Sprawdzenie jakości handlowej wapna nawozowego wprowadzanego do obrotu oraz przestrzegania warunków dotyczących obrotu nawozami, ze szczególnym uwzględnieniem:

- zgodności wapna nawozowego z typami oraz szczegółowymi wymaganiami jakościowymi,

- pobierania próbek nawozów do badań analitycznych,

- prawidłowości stosowania etykiet, opakowań jednostkowych i prawidłowości ich oznakowania oraz dokumentów towarzyszących – w przypadku nawozów oferowanych do sprzedaży luzem.

 Zakres kontroli:

Kontrolą objęto 1 podmiot gospodarczy.

 Wyniki kontroli:

1.        Kontrola jakości handlowej – NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Kontroli poddano 1 próbkę wapna nawozowego z partii ok. 2 500 000 kg. 

            W wyniku przeprowadzonych badań fizykochemicznych, nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących wymagań jakościowych ww. partii wapna nawozowego.

 

2.        Kontrola prawidłowości znakowania – STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

W wyniku sprawdzenia 3 partii wapna nawozowego (tj.: 32,2 t, 10,7 t i 23,84 t) stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu, tj. dołączona dokumentacja nie zawierała:

- określenia typu wapna nawozowego,

- danych o deklarowanej zawartości składników pokarmowych,

- okresu przydatności nawozu do spożycia,

- instrukcji stosowania i przechowywania nawozu.

Sankcje:

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie oznakowania nałożono na kontrolowanego mandat karny w wysokości 100 zł.

 

•••jakości handlowej artykułów mlecznych

Cel kontroli:       

Sprawdzenie jakości handlowej artykułów mlecznych: mleka, śmietany i śmietanki, mlecznych  napojów fermentowanych (jogurtu, kefiru, maślanki, mleka acydofilnego i innych), serów twarogowych, serków smakowych, serów podpuszczkowych, serów topionych oraz mlecznych tłuszczów do smarowania (w tym masła), ze szczególnym uwzględnieniem:

- jakości handlowej w zakresie zgodności z przepisami ustanawiającymi wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisami szczegółowymi dotyczącymi niektórych produktów rolnych,

- jakości handlowej w zakresie zgodności z deklaracjami producentów,

- prawidłowości oznakowana opakowań.

 Zakres kontroli:

Kontrolą objęto ogółem 8 zakładów.

  Wyniki kontroli:

1.        Kontrola jakości handlowej – STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

We wszystkich kontrolowanych zakładach do badań fizykochemicznych i organoleptycznych pobrano łącznie 31 próbek, w tym 24 reprezentujące 14.225,23 kg oraz 7 reprezentujących 9.488,30 litra wyrobów gotowych, tj. z partii:

- 911 kg Sera Edamskiego kl. I,

- 914 kg Sera Edamskiego kl. I,

- 660 kg Masła Extra ā 200 g,

- 405 kg Sera twarogowego półtłustego kl. I ā 250 g,

- 320 l Śmietany homogenizowanej 12% tł. ā 400 g,

- 1.768 l Mleka spożywczego pasteryzowanego 2% ā 900 ml,

- 1.446 kg Śmietankowego sera twarogowego – kostka ā 250 g,

- 87,5 kg Twarogu półtłustego – kostka ā 250 g,

- 280 kg Śmietany wiejskiej 22% - kubek ā 330 g,

- 301,6 kg Śmietany spożywczej 18% - kubek ā 400 g,

- 159,6 kg Koktajlu kefirowego z brzoskwinią – kubek ā 350 g,

- 36,8 l Śmietany spożywczej 18% ā 400 g,

- 85,2 l Śmietany spożywczej 24% ā 400 g,

- 15 kg Sera twarogowego półtłustego kl. I,

- 765 l Mleka spożywczego 2% tł. ā 1 l,

- 31,4 kg Masła EXSTRA – kostka ā 200 g,

 - 192 kg STOŁOWEGO śmietankowego tłuszczu do smarowania 74,0% - kostka ā 200 g,

- 223,53 kg Sera GOUDA pełnotłustego kl. I,

- 686 kg Twarogu śniadaniowego tłustego kl. I,

- 6.300,9 l Mleka spożywczego pasteryzowanego w wysokiej temperaturze – torba foliowa ā 900 ml,

- 225 kg Sera Tylżyckiego (półproduktu do dalszego przerobu),

- 240 kg Sera Tylżyckiego (półproduktu do dalszego przerobu),

- 1.299,60 kg Masła EKSTRA – kostka ā 200 g,

- 1.996,0 kg Kostki śmietankowej – kostka ā 200 g,

- 212,40 l (236 sztuk) Mleka spożywczego pasteryzowanego 2% tł. ā 900 ml,

- 780 sztuk  Śmietany podlaskiej 12% ā 350 g,

- 2.079,0 kg Sera RADAMER  - kawałki ā 250 g,

- 700,0 kg Masła EKSTRA – kostka ā 200 g,

- 220,0 kg Masła EKSTRA – kostka ā 200 g,

- 160,0 kg Masła o zawartości ¾ tłuszczu – kostka ā 200 g,

- 720,0 kg Masła EKSTRA „Dobrze Smarowane” – kostka ā 200 g.

 W wyniku przeprowadzonych badań fizykochemicznych oraz organoleptycznych stwierdzono, że niektóre parametry jakościowe nie odpowiadały wymaganiom, tj.:

- partia 1.768 l Mleka spożywczego pasteryzowanego 2% ā 900 ml – ze względu na zawyżoną o 3,7% zawartość wody,

- partia 765  l Mleka spożywczego 2% tł. ā 1 l – ze względu na zawyżoną o 3,7% zawartość wody,

- partia 31,4 kg Masła EKSTRA – ze względu na zawyżoną o 0,09% zawartość wody oraz zaniżoną o 0,4% zawartość tłuszczu,

- partia 240 kg Sera Tylżyckiego (półproduktu do przerobu) – ze względu na zawyżoną o 2,1% zawartość wody,

- partia 160 kg Masła o zawartości ¾ tłuszczu – ze względu na zawyżoną o 1,9% zawartość wody, zaniżoną o 1,3% zawartość tłuszczu oraz (wg oceny organoleptycznej) nieprawidłowe wygniecenie.

 

2.        Kontrola prawidłowości znakowania – STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Kontrolą prawidłowości znakowania poddano łącznie 31 partii, w tym 24 reprezentujące ogółem 14.214,23 kg oraz 7 reprezentujących ogółem 9.488,30 l artykułów mlecznych.

Uwagi wniesiono do oznakowania 25 partii, w tym do:

- 18 reprezentujących 8.819,63 kg,

- 7 reprezentujących ogółem 9.488,30 l.

 Rodzaje stwierdzonych nieprawidłowości:

Na etykietach i opakowaniach jednostkowych:

- nie wyszczególniono jako „składnika dodatkowego” stosowanego barwnika oraz nie wymieniono składników wchodzących w skład składnika złożonego,

 - elementy  graficzne wprowadzały w błąd konsumenta, co do składu, ponieważ zamieszczono rysunek pomidora, sałaty, szczypioru i natki z pietruszki, których nie użyto w procesie produkcji,

- zapis ser „naturalny” wprowadzał w błąd konsumenta, co do składu, ponieważ w produkcji tego sera użyto barwnika,

- podana nazwa identyfikująca producenta była niezgodna z zapisem w KRS-ie,

- nazwa środka spożywczego, termin przydatności do spożycia oraz zawartość netto – nie były podane w jednym polu widzenia,

- przy wartości odżywczej określonej jako „wartość energetyczna (…) (748 kcal)” nie podano wszystkich składników odżywczych, tj.: zawartości białka, węglowodanów i tłuszczu,

- stosowane skróty, np.: „zaw.”, „przech.”, „energ.” – były niezrozumiałe,

- termin przydatności do spożycia poprzedzono wyrażeniem „Należy spożyć do: data na opakowaniu” – nie wskazując precyzyjnie, w którym miejscu na opakowaniu znajduje się ta data,

- nie zastosowano odstępu między zawartością liczbową a oznaczeniem jednostki miary,

- jednostka miary towaru paczkowanego została podana dużą literą „G” zamiast małą „g”,

- termin przydatności do spożycia poprzedzono wyrażeniem: „Należy spożyć przed:” – zamiast „Należy spożyć do:”,

- ilość nominalną towaru paczkowanego poprzedzono nieprawidłowym zapisem „Pojemność” zamiast „objętość netto”, „masa netto” lub „zawartość netto”,

- nieprawidłowo wyszczególnione składniki odżywcze, tj.: „węglowodany przyswajalne”, „tłuszcz ogólny” zamiast: „węglowodany”, „tłuszcz”,

- nieprawidłowy zapis nazwy handlowej „Masło o zawartości ¾ tłuszczu”, który powinien brzmieć: „Masło o zawartości trzech czwartych tłuszczu”,

  Sankcje:

 W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Lubelski Wojewódzki Inspektor JHARS:

 

- wydał 3 decyzje administracyjne wymierzające kary pieniężne na łączną kwotę 2.000,00 zł,

w tym:

            - 1.000,00 zł za zafałszowanie partii 900 kg Sera EDAMSKIEGO kl. I,

- 500,00 zł za nie zgodne parametry jakościowe partii 1.768 l Mleka spożywczego pasteryzowanego 2% ā 900 ml

- 500,00 zł za nie zgodne parametry jakościowe partii 765  l Mleka spożywczego 2% tł. ā 1 l,

 

- wszczął 3 postępowania administracyjne w sprawie naliczenia kar pieniężnych, w tym:

- za wprowadzenie do obrotu 31,4 kg Masła EXSTRA – kostka ā 200 g nieodpowiadającego zadeklarowanej jakości,

- za wprowadzenie do obrotu 240 kg Sera Tylżyckiego (półproduktu do dalszego przerobu) nieodpowiadającego zadeklarowanej jakości,

- za wprowadzenie do obrotu 160,0 kg Masła o zawartości ¾ tłuszczu – kostka ā 200 g nieodpowiadającego zadeklarowanej jakości,

 

- wystosował 7 zaleceń pokontrolnych wzywających kontrolowane podmioty do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

 
« poprzedni artykuł
 
© 2021 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie :: Jomla
1.0