Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie 
 
Advertisement
 
 
 
 
Menu witryny
WIJHARS
INSPEKTORAT
KIEROWNICTWO
WYDZIAŁY
SCHEMAT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZADANIA INSPEKCJI
PODSTAWY PRAWNE
SYSTEM ZARZĄDZANIA
SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW
FORMULARZE
WYNIKI KONTROLI
KONTAKT
SZUKAJ
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
OGŁOSZENIA
Polityka prywatności
WIJHARS arrow WYNIKI KONTROLI arrow IV kwartał 2008
IV kwartał 2008 PDF  | Drukuj |
Redaktor: Administrator   
19.01.2009.

Opracował: Monika Wolak

 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie
w IV kwartale  2008 r. przeprowadził kontrolę w zakresie:

••• jakości handlowej artykułów mlecznych

   Cel kontroli:       

Sprawdzenie jakości handlowej artykułów mlecznych takich jak: tłuszcze mleczne (tj. masło o zawartości 80-90% tłuszczu, tłuszcze mleczne do smarowania) sery podpuszczkowe dojrzewające, ze szczególnym uwzględnieniem:

- jakości handlowej w zakresie zgodności z deklaracją producenta oraz prawidłowości znakowania opakowań,

- sposobu składowania i transportu, zapewniającego zachowanie właściwej jakości handlowej.

  Zakres kontroli:

Kontrolą objęto ogółem 6 podmiotów zajmujących się produkcją, konfekcjonowaniem, składowaniem i obrotem wyrobami mleczarskimi, w tym:

- 4 podmioty w zakresie asortymentu: masło o zawartości 80-90% tłuszczu,

- 2 podmioty w zakresie asortymentu: tłuszcze mleczne do smarowania,

- 4 podmioty w zakresie asortymentu: sery podpuszczkowe dojrzewające.

  Wyniki kontroli:

1.        Kontrola jakości handlowej artykułów mlecznych – NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

We wszystkich kontrolowanych podmiotach pobrano do badań fizykochemicznych i organoleptycznych 19 próbek o masie 19.809,2 kg, z czego:

- 6 próbek masła o zawartości 80-90% tłuszczu o masie 9303,2 kg,

- 3 próbki tłuszczu mlecznego do smarowania o masie 5070,0 kg,

- 10 próbek serów dojrzewających podpuszczkowych o masie 5436,0 kg.

Wyroby mleczarskie badano na zgodność z wymaganiami deklarowanymi przez producentów.

 

2.        Kontrola prawidłowości znakowania – NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Kontrolą prawidłowości znakowania objęto:

- 9 partii tłuszczów mlecznych,

- 11 partii serów podpuszczkowych dojrzewających.

 

3.        Kontrola paczkowania, sposobu składowania i transportu – NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Wszystkie kontrolowane podmioty spełniają wymagania ustawy z dnia 06.09.2001 r. o towarach paczkowanych (Dz.U. Nr 128, poz.1409 zpóźn.zm.) zaś warunki składowania wyrobów mleczarskich zgodne były z wymaganiami podanymi na opakowaniach, w dokumentach zakładowych oraz z art.9 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity w Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn.zm.).

Wszystkie kontrolowane podmioty przestrzegały zasad transportowania, zapewniających utrzymanie właściwej jakości przewożonych wyrobów.

 
••• jakości handlowej mięsa czerwonego

Cel kontroli:       

Sprawdzenie jakości handlowej wędlin z mięsa czerwonego.

Zakres kontroli:

Kontrolą objęto 5 podmiotów.

Wyniki kontroli:

1.        Kontrola jakości handlowej przetworów z mięsa czerwonego – STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

We wszystkich kontrolowanych podmiotach pobrano do badań fizykochemicznych i organoleptycznych  15 próbek o łącznej masie 356,0 kg, w tym:

- 2 próbki szynki o masie 56,0 kg,

- 1 próbkę szynki wysokowydajnej o masie 15,0 kg,

- 2 próbki polędwicy wysokowydajnej o masie 50,0 kg,\

- 2 próbki baleronu o masie 35,0 kg,

- 2 próbki baleronu wysokowydajnego o masie 70,0 kg,

- 2 próbki boczku wędzonego o masie 25,0 kg,

- 4 próbki ogonówki – wędzonki z okrywą tłuszczową o masie 105,0 kg.

Badania organoleptyczne nie wykazały nieprawidłowości, natomiast wyniki badań fizykoche-mnicznych wykazały, że jedna partia baleronu wysokowydajnego (masa 40,0 kg) nie spełniała wymagań jakościowych ponieważ zawierała zawyżoną o 2,2 % zawartość wody w stosunku           do określonej normą PN-A-82007:1996 „Przetwory mięsne.Wędliny”.

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, w stosunku do jednego z kontrolowanych podmiotów, Lubelski Wojewódzki Inspektor wszczął postępowanie administracyjne, wydał decyzję administracyjną ustalającą stopień wad na 7 % a następnie skierował wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o naliczenie kwoty nienależnej i dodatkowej.

 

2.        Kontrola prawidłowości znakowania – STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Kontrolą prawidłowości znakowania objęto 15 partii wędlin z mięsa czerwonego o łącznej masie 356,0 kg. Stwierdzono, że dwóch z kontrolowanych podmiotów nie prawidłowo znakuje swoje wyroby. Nieprawidłowość dotyczyła 6 partii wędlin z mięsa czerwonego o łącznej masie 210,0 kg.   Rodzaje stwierdzonych nieprawidłowości:

- nieprawidłowo podany wykaz składników użytych przy produkcji,

- brak oznaczenia grupy technologicznej,

- brak dozwolonych substancji dodatkowych w wykazie składników / brak symbolu lub określenia funkcji technologicznej w wyrobie gotowym,

- nieprawidłowy termin przydatności do spożycia,

- brak procentowej zawartości mięsa,

- brak pełnych danych identyfikujących producenta, tj. nazwy,  formy prawnej oraz pełnego adresu.

 3.        Kontrola paczkowania, sposobu składowania i transportu – NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Kontrolowane podmioty nie prowadziły paczkowania wyrobów gotowych. Oględziny pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych  nie wykazały nieprawidłowości.

Sankcje:

W związku ze stwierdzeniem:

- niewłaściwej jakości handlowej w stosunku do jednego z przedsiębiorców wszczęto postępowanie administracyjne, wystawiono decyzję ustalającą stopień wad a następnie skierowano wniosek do urzędu skarbowego o naliczenie kwoty nienależnej i dodatkowej,

- nieprawidłowego oznakowania kontrolowanych wyrobów dwóch przedsiębiorców ukarano mandatami,

- braku zgłoszenia do WIJHARS rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej jednego przedsiębiorcę ukarano mandatem.

••• jakości handlowej przetworów rybnych

Cel kontroli:       

Sprawdzenie jakości handlowej przetworów rybnych, takich jak: ryby mrożone glazurowane, ryby wędzone oraz ryby solone, ze szczególnym uwzględnieniem:

- jakości handlowej w zakresie zgodności z deklaracją producenta oraz prawidłowości znakowania opakowań,

- sposobu składowania i transportu, zapewniającego zachowanie właściwej jakości handlowej.

Zakres kontroli:

Kontrolą objęto ogółem 2 podmioty, w tym:

- 1 podmiot w zakresie asortymentu: ryby mrożone glazurowane,

- 1 podmiot w zakresie asortymentu: ryby wędzone,

- 1 podmiot w zakresie asortymentu: ryby solone.

Wyniki kontroli:

1.        Kontrola jakości handlowej przetworów rybnych – STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

We wszystkich kontrolowanych podmiotach pobrano do badań fizykochemicznych i organoleptycznych  3 próbki o łącznej masie 1841,88 kg, z czego:

- 1 próbkę ryby mrożonej glazurowanej o masie 1440,0 kg,

- 1 próbkę ryby wędzonej o masie 125,88 kg,

- 1 próbkę ryby solonej o masie 276,0 kg.

Badania organoleptyczne nie wykazały nieprawidłowości, natomiast wyniki badań fizykoche-mnicznych wykazały, że partia partia ryby mrożonej glazurowanej (masa 1440,0 kg) nie spełniała wymagań jakościowych ponieważ zawierała zawyżoną o 8% zawartość glazury w stosunku do określonej w deklaracji jakościowej producenta.

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością Lubelski Wojewódzki Inspektor wszczął postępowanie administracyjne w stosunku do jednego z kontrolowanych podmiotów.

2.        Kontrola prawidłowości znakowania – STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Kontrolą prawidłowości znakowania objęto 3 partie przetworów rybnych o masie 1841,88 kg. Stwierdzono, że jeden z kontrolowanych podmiotów nie prawidłowo znakuje swoje przetwory. Rodzaje stwierdzonych nieprawidłowości:

- nie przestrzeganie zapisów Rozporządzenia 104/2000 i 2065/2001 – brak określenia metody produkcji (złowione w morzu, wodach śródlądowych bądź wyhodowane),

- brak podania funkcji technologicznych składników dodatkowych,

- termin przydatności do spożycia został poprzedzony nieprawidłowym wyrażeniem, np.: „najlepiej spożyć do” zamiast „należy spożyć do”,

- zamieszczone skróty „b/gł” oraz „Temp.przech.” nie były zrozumiałe co wprowadzało w błąd konsumenta.

3.        Kontrola paczkowania, sposobu składowania i transportu – NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Oględziny opakowań transportowych i jednostkowych oraz pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych  nie wykazały nieprawidłowości.

Sankcje:

W związku ze stwierdzeniem:

- nieprawidłowej jakości handlowej przetworów rybnych jednego przedsiębiorcę ukarano mandatem oraz wszczęto postępowanie administracyjne;

- nieprawidłowego oznakowania przetworów rybnych jednego przedsiębiorcę ukarano mandatem.

••• jakości handlowej świeżych owoców i warzyw.

Cel kontroli:       

Sprawdzenie jakości handlowej wybranych gatunków świeżych owoców i warzyw, w tym sprawdzenie:

- jakości handlowej wybranych gatunków owoców i warzyw w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach UE,

- sposobu składowania i transportu świeżych owoców i warzyw,

- obecności modyfikacji genetycznych w pomidorach,

- obecności w obrocie owoców i warzyw nie będących produktami rolnictwa ekologicznego a posiadającymi w oznakowaniu określenia sugerujące, że takimi produktami są.

Zakres kontroli:

Kontrolą objęto 8 sklepów wielkopowierzchniowych.

Wyniki kontroli:

1.        Kontrola jakości handlowej świeżych owoców i warzyw – STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

We wszystkich kontrolowanych sklepach pobrano do badań organoleptycznych łącznie 100 próbek z następujących asortymentów:

- pochodzenia krajowego: 43 partie jabłek, 2 partie cykorii, 14 partii cebuli białej, 5 partii cebuli czerwonej, 12 partii marchwi, 1 partia czosnku oraz 8 partii kalafiora,

- pochodzących z państw UE oraz z krajów trzecich: 1 partia jabłek, 2 partie cykorii, 2 partie marchwi i 10 partii czosnku.

1.1. Wymagania minimalne:

Wszystkie kontrolowane asortymenty spełniały minimalne wymagania przyjęte przez wspólnotowe standardy jakości dla świeżych owoców i warzyw.

1.2.            Wymagania dla poszczególnych klas jakości:

W 3 partiach świeżych owoców i warzyw pochodzenia krajowego stwierdzono nie spełnienie wymagań co do dopuszczalnych tolerancji jakościowych dla klasy I, w związku z czym partie te podczas trwania czynności kontrolnych zakwalifikowano do II klasy jakości.

1.3.            Wymagania dotyczące prezentacji:

Sposób prezentacji świeżych owoców i warzyw w opakowaniach jednostkowych był prawidłowy. Wniesiono zastrzeżenia jedynie do owoców prezentowanych luzem, tj.: dla 2 partii jabłek o łącznej masie 65,3 kg  wystawiono protokóły niezgodności, w związku z czym w trakcie trwania czynności kontrolnych:

- partię jabłek o masie 50 kg przesortowano i doprowadzono do zgodności pod względem odmiany,

- partię jabłek o masie 15,3 kg wycofano ze sprzedaży.

1.4. Pakowanie:

Sposób pakowania poddanych kontroli świeżych owoców i warzyw był prawidłowy.

2.        Kontrola prawidłowości znakowania – STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Kontrolą prawidłowości znakowania objęto łącznie 100 partii świeżych owoców i warzyw. W dwóch z kontrolowanych sklepów stwierdzono nie prawidłowe oznakowanie. Nieprawidłowość dotyczyła 3 partii świeżych owoców i warzy o łącznej masie 78,5 kg (2 partii jabłek o łącznej masie 75,0 kg oraz 1 partii cykorii o masie 3,5 kg).   

Rodzaje stwierdzonych nieprawidłowości:

- brak nazwy odmiany – 2 partie jabłek sprzedawanych luzem,

- brak oznakowania w języku polskim – 1 partia cykorii sprzedawana w opakowaniach jednostkowych.

Podczas trwania czynności kontrolnych oznakowanie 2 partii jabłek zostało uzupełnione, natomiast    1 partia cykorii została wycofana ze sprzedaży.

3.        Kontrola paczkowania, warunków składowania i transportu – NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że kontrolowani nie prowadzili paczkowania świeżych owoców i warzyw ani też nie posiadały własnego transportu.

Oględziny pomieszczeń magazynowych nie wykazały nieprawidłowości.

Sankcje:

4 przedsiębiorców ukarano 4 mandatami w związku ze stwierdzeniem:

- niewłaściwej jakości handlowej,

- niewłaściwej  prezentacji.

- niewłaściwego oznakowania

poddanych kontroli świeżych owoców i warzyw.

 

••• jakości handlowej wędlin podrobowych i parówek.

 

Cel kontroli:       

Sprawdzenie jakości handlowej wędlin podrobowych i parówek na zgodność z deklaracją producenta.

 

Zakres kontroli:

Kontrolą objęto 2 podmioty.

 

Wyniki kontroli:

 

1.        Kontrola jakości handlowej wędlin podrobowych i parówek na podstawie wyników badań laboratoryjnych –NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

We wszystkich kontrolowanych podmiotach pobrano do badań fizykochemicznych i organoleptycznych  6 próbek o łącznej masie 308,0 kg wyrobów gotowych, w tym:

- 1 próbkę Salcesonu włoskiego o masie 45,0 kg,

- 2 próbki Kaszanki o masie 77,0 kg,

- 1 próbkę Kaszanki pieczonej o masie 50,0 kg,

- 1 próbkę Salcesonu wiejskiego o masie 111,0 kg,

- 1 próbkę Salcesonu czarnego o masie 25,0 kg,

Zarówno badania fizykochemiczne jak i organoleptyczne nie wykazały nieprawidłowości.

 

2.        Kontrola prawidłowości znakowania – STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Kontrolą prawidłowości znakowania objęto 6 partii wędlin podrobowych o łącznej masie 308,0 kg. Stwierdzono, że obydwa kontrolowane podmioty nie prawidłowo znakują swoje wyroby. Nieprawidłowość dotyczyła 6 partii wędlin podrobowych o łącznej masie 308,0 kg.  

Rodzaje stwierdzonych nieprawidłowości:

- wykaz składników użytych przy produkcji nie został poprzedzony nagłówkiem zawierającym wyraz „składniki” albo „skład”,

- niewłaściwa kolejność podania składników występujących w środku spożywczym, tj. kolejność niezgodna z wielkością masy tych składników,

-  znaki graficzne na etykietach wprowadzały w błąd konsumenta, co do rodzaju środka spożywczego oraz co do składu wędlin podrobowych.

 

3.        Kontrola dokumentacji – NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Kontrolowane podmioty dokonały zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania i konfekcjonowania artykułów rolno-spożywczych do WIJHARS w Lublinie.

 

4.        Kontrola prawidłowości pracy rzeczoznawców – NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Jedynie jeden z dwóch kontrolowanych podmiotów zatrudniał jedną osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy w zakresie klasyfikacji tusz wieprzowych EUROP wpisaną do rejestru prowadzonego przez WIJHARS w Lublinie.

 

Sankcje:

Nie zastosowano sankcji.

W związku z tym, że stwierdzone nieprawidłowości w zakresie znakowania zostały zaliczone do czynu o niskiej szkodliwości, Lubelski Wojewódzki Inspektor JHARS wystosował jedynie do kontrolowanych podmiotów zalecenia pokontrolne określające termin ich wyeliminowania.

 

••• znakowania pieczywa.

 

Cel kontroli:       

Sprawdzenie prawidłowości znakowania opakowanego pieczywa mieszanego, na zgodność z obowią-zującymi przepisami prawa w kierunku wykrycia zafałszowania produktu przez podanie przez producentów      z oznakowaniu informacji niezgodnych z prawdą w zakresie: nazwy produktu, ukrycia rzeczywistego składu, terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości, zawartości netto.

 

Zakres kontroli:

Kontrolą objęto 3 podmioty.

 

Wyniki kontroli:

 

1.        Kontrola prawidłowości znakowania – STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Kontrolą prawidłowości znakowania objęto 5 próbek pieczywa (tj. 34,35 kg) z łącznej wielkości partii produkcyjnej o masie 371,4 kg. Kontroli poddano pieczywo mieszane, tj.:

- chleb razowy á 450 g – masa skontrolowanej partii: 5,85 kg

- chleb firmowy blaszkowy á 400 g – masa skontrolowanej partii: 5,2 kg

- chleb firmowy krojony á 500 g – masa skontrolowanej partii: 6,5 kg

- chleb kminkowy á 0,6 kg – masa skontrolowanej partii: 7,8 kg

- chleb razowy á 500 g – masa skontrolowanej partii: 9,0 kg

Stwierdzono, że dwa z trzech kontrolowanych podmiotów nie prawidłowo znakuje swoje wyroby. Nieprawidłowość dotyczyła:

- chleba kminkowego á 0,6 kg

- chleba razowego á 500 g

o łącznej masie skontrolowanej partii 16,8 kg.

Rodzaje stwierdzonych nieprawidłowości:

- brak informacji o warunkach przechowywania,

- niewłaściwa kolejność zamieszczonych składników występujących w środku spożywczym,

- zafałszowanie produktu poprzez zmianę i ukrycie rzeczywistych składników użytych do produkcji,

- niewłaściwe zamieszczenie daty minimalnej trwałości,

- brak informacji co do ilościowej zawartości składnika określonego na etykiecie,

- podanie niepełnych danych identyfikujących producenta.

 

2.        Kontrola surowców do produkcji pieczywa prowadzona przez przedsiębiorcę – NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Stwierdzone zostały jedynie zastrzeżenia w jednym z trzech kontrolowanych podmiotów:

- nieaktualność receptur,

- brak udokumentowania działań związanych z kontrolą masy wyrobów gotowych przyjętych w ramach programu badań.

 

3.        Kontrola dokumentacji – STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Jeden z trzech kontrolowanych podmiotów nie dopełnił obowiązku zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania i konfekcjonowania artykułów rolno-spożywczych do właściwego WIJHARS.

 

Sankcje:

W związku ze stwierdzeniem:

- zafałszowania chleba razowego á 500 g w stosunku do jednego przedsiębiorcy zostało wszczęte     z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie naliczenia kary pieniężnej,

- nie dopełnienia obowiązku zgłoszenia  prowadzenia działalności gospodarczej do WIJHARS pracownika jednego z kontrolowanych podmiotów ukarano grzywną w drodze mandatu.

- nieprawidłowości w zakresie znakowania zaliczonych do czynu o niskiej szkodliwości, Lubelski Wojewódzki Inspektor JHARS do dwóch skontrolowanych podmiotów wystosował jedynie stosowne zalecenia pokontrolne.

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
© 2021 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie :: Jomla
1.0