Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie 
 
Advertisement
 
 
 
 
Menu witryny
WIJHARS
INSPEKTORAT
KIEROWNICTWO
WYDZIAŁY
SCHEMAT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZADANIA INSPEKCJI
PODSTAWY PRAWNE
SYSTEM ZARZĄDZANIA
SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW
FORMULARZE
WYNIKI KONTROLI
KONTAKT
SZUKAJ
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
OGŁOSZENIA
Polityka prywatności
WIJHARS arrow WYNIKI KONTROLI
WYNIKI KONTROLI
I kwartał 2017 PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
10.04.2017.

 

Informacja o wynikach kontroli  w zakresie jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych.      

 

I.        CEL KONTROLI

            Celem kontroli było sprawdzenie:

-        jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych w zakresie zgodności z wymaganiami, których spełnienie zadeklarował producent,

-        prawidłowości znakowania wyrobów gotowych z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

 

II.     ZAKRES KONTROLI

            Kontrolę przeprowadzono w 5 podmiotach znajdujących się na terenie województwa lubelskiego, zajmujących się produkcją i dystrybucją wyrobów garmażeryjnych.

 

III. WYNIKI KONTROLI

A. Jakość handlowa wyrobów garmażeryjnych.

            W ramach oceny jakości handlowej do badań laboratoryjnych pobrano próbki z 10 partii pierogów o łącznej masie 759,40 kg, a w tym ocenie organoleptycznej i fizykochemicznej poddano:

-        jedną z mięsem o masie 112,00 kg,

-        dwie z serem o masie 176,90 kg,

- jedną z kapustą i grzybami o masie 389,00 kg,

- trzy ruskich o masie 62,00 kg,

- dwie lubelskich o masie 16,00 kg,

- jedną ze szpinakiem o masie 3,5 kg. 

             Na podstawie otrzymanych wyników laboratoryjnych stwierdzono zaniżoną zawartość nadzienia w 2 partiach pierogów o łącznej masie 481,5 kg.

            W partii pierogów z:

·        kapustą i grzybami: deklarowana przez producenta zawartość nadzienia - nie mniej niż 40%, wynik badań – 29,6%,

·        serem: deklarowana przez producenta zawartość nadzienia - nie mniej niż 45%, wynik badań – 30,6%.

 

B. Znakowanie wyrobów garmażeryjnych

            Ocenie prawidłowości znakowania poddano ogółem 10 partii wyrobów gotowych o łącznej masie 759,40 kg. Uwagi wniesiono do dwóch partii wyrobów garmażeryjnych o łącznej masie 481,5 kg.

 

Dodatkowo ustalono, że jedna z pięciu skontrolowanych jednostek, nie dokonała zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania
i konfekcjonowania artykułów rolno-spożywczych do WIJHARS w Lublinie, czym naruszono art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1604 ze zm.).

 

IV.  SANKCJE

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami na podstawie:

l    art. 40, ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1604 ze zm.) za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej do WIJHARS w Lublinie jedną osobę ukarano grzywną w drodze mandatu karnego kredytowanego w wysokości 100,00 zł,

l      art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1604 ze zm.), art. 40a ust. 1 pkt 4 oraz art. 21 ww. ustawy, a także art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 7 ust. 1 lit. a), ust. 2, art. 9 ust. 1 lit. c) i art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia
25 października 2011 r., w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywy Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18
z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, działając z urzędu Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w drodze decyzji administracyjnej za wprowadzenie do obrotu dwóch partii wyrobów garmażeryjnych, tj.:

Ø      389 kg (778 szt. ā 500 g) PIEROGÓW z kapustą i grzybami,

Ø     92,5 kg (185 szt. ā 500 g) PIEROGÓW z serem,

będących artykułami rolno-spożywczymi zafałszowanymi, ze względu na podanie w oznakowaniu niezgodnych z prawdą danych w zakresie ich składu, metod wytwarzania oraz jakości handlowej niezgodnej z deklaracją, wymierzył firmie karę pieniężną w wysokości 2364,00 zł.

            Ponadto do 1 kontrolowanej jednostki wystosowane zostały zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości wynikających z nieprawidłowego oznakowania wyrobów garmażeryjnych.

 

 Informacja o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości znakowania pieczywa.


  I. Cel kontroli

   

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości znakowania pieczywa ze szczególnym uwzględnieniem:

 • - produktów priorytetowych, tj. pieczywa ,,ciemnegoˮ oraz z różnymi dodatkami
  (m.in. zawierającego nasiona/pestki, suszone owoce, orzechy),

 • - jakości surowców przeznaczonych do produkcji,

 • - technologii produkcji w odniesieniu do danych w zakresie nazwy, rodzaju, właściwości, składu, ilości, trwałości, metod wytwarzania lub produkcji,

 • - produktów regionalnych (ChNP, ChOG), tradycyjnych (GTS) oraz ekologicznych,

 • - warunków składowania stosowanych surowców oraz wyrobów gotowych,

 • - podanych do WIJHARS danych w zakresie prowadzonej produkcji.

   

  II. Zakres kontroli

   

Ogółem skontrolowano 8 podmiotów funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i dystrybucją pieczywa.

 

  1. III. Wyniki kontroli

Kontrolą w zakresie znakowania objęto 14 partii wyrobów piekarskich (946,80 kg) i uwagi w tym zakresie wniesiono w przypadku 8 z nich.

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na:

 • - podaniu niepełnych danych identyfikujących producenta,

 • - nie zamieszczeniu warunków przechowywania wyrobu gotowego lub podanie ich w niewłaściwym miejscu,

 • - nie podaniu ilościowej zawartości składników występujących w nazwie i istotnych do scharakteryzowania środka spożywczego,

 • - podaniu nazw handlowych zamiast opisowych stosowanych składników złożonych,

 • - nie ujęciu składników składnika złożonego,

 • - pominięciu informacji dotyczącej źródła pochodzenia zastosowanego oleju,

 • - wyszczególnieniu składników występujących w środku spożywczym w kolejności niezgodnej z masą tych składników ustaloną w chwili ich użycia do wytworzenia środka spożywczego,

 • - podaniu terminu przydatności do spożycia oraz daty minimalnej trwałości w nieprawidłowej kolejności,

 • - zastosowaniu zwrotów wprowadzających konsumenta w błąd.

    

  IV. Kontrola warunków składowania


We wszystkich skontrolowanych podmiotach warunki składowania zapewniały utrzymanie właściwej jakości handlowej przechowywanych surowców oraz wyrobów gotowych.


  V. Sankcje

   

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej WIJHARS zastosował następujące sankcje:

 • - wydano 2 decyzje administracyjne o naliczeniu kar pieniężnych w związku z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jhars za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających wymaganiom określonym w przepisach o jakości handlowej w zakresie znakowania w kwocie 1 000,- zł.;

 • - nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego kredytowanego w wysokości 100 zł na podstawie art.40 ust. 2 pkt 5 ustawy o jhars.

 • - wystosowano 4 zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia nieprawidłowości w oznakowaniu.

Dodatkowo powiadomiono właściwy terenowo organ nadzoru sanitarnego o błędnie podanej nazwie i funkcji technologicznej stosowanej dozwolonej substancji dodatkowej przez producenta składnika złożonego wykorzystywanego do produkcji pieczywa.


  VI. Podsumowania i wnioski

   

Ze względu na udowodnione właściwości prozdrowotne popularność pieczywa razowego, pełnoziarnistego stale rośnie, w związku z tym należy systematycznie prowadzić kontrolę tej grupy produktów aby wyeliminować ewentualne przypadki stosowania nieuczciwych praktyk handlowych mających na celu wprowadzanie konsumenta w błąd.

 

 Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów mięsnych


I. CEL KONTROLI

 • - sprawdzenie jakości handlowej przetworów mięsnych na zgodność z deklaracją producenta (ocena organoleptyczna oraz badania laboratoryjne),

 • - identyfikacja surowców pochodzenia zwierzęcego,

 • - ocena prawidłowości znakowania opakowań z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.


II. ZAKRES KONTROLI

Działaniami objęto 5 podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją i wprowadzaniem do obrotu przetworów mięsnych na terenie województwa lubelskiego. W celu sprawdzenia jakości handlowej wędlin pobrano próbki z 15 partii o masie 3411,422 kg, a w tym z:

 • - 1 parówek o masie 159,89 kg,

 • - 1 kiełbasy homogenizowanej (innej niż parówki) o masie 471,5 kg,

 • - 1 kiełbasy drobno rozdrobnionej (innej niż parówki) o masie 30 kg,

 • - 7 kiełbas średnio rozdrobnionych o masie 990,23 kg,

 • - 5 kiełbas grubo rozdrobnionych o masie 1759,802 kg,


III. WYNIKI KONTROLI

Ocena organoleptyczna

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych wędlin.


Parametry fizykochemiczne

Nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono w przypadku 6 partii, a dotyczyły one obecności niezadeklarowanych w składzie: surowca wołowego, fosforanów dodanych, karagenu, mięsa oddzielonego mechanicznie oraz zawyżonej o 6,3 % zawartości tłuszczu.


Znakowanie

Stwierdzono, że oznakowanie 10 partii nie odpowiadało wymaganiom dotyczącym oznakowania, ponieważ na etykietach:

  • - w wykazie nie podano wszystkich wykorzystanych do produkcji składników wraz z ich pełnymi nazwami,

  • - podano składniki, których faktycznie nie użyto do wytwarzania środka spożywczego,

  • - nazwa wyrobu gotowego wprowadzała konsumenta w błąd co do charakteru, tożsamości
   i właściwości środka spożywczego,

  • - przedłużono termin przydatności do spożycia,

  • - wykazu składników nie podano według masy tych składników, ustalonej w chwili ich użycia do wytworzenia środka spożywczego w kolejności malejącej,

  • - nazwy substancji alergennych nie zostały podkreślone za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego je od reszty wykazu składników,

  • - wartość odżywczą podano w nieprawidłowej kolejności,

  • - wartość energetyczną wyrażono w jednostkach miary „kcal” zamiast „kJ/kcal”,

  • - wykaz składników poprzedzono niewłaściwym nagłówkiem,

  • - terminu przydatności do spożycia nie poprzedzono sformułowaniem „należy spożyć do”,

  • - obowiązkowych danych szczegółowych nie podano z użyciem znaków o rozmiarze czcionki 1,2 mm,

  • - nazwie nie towarzyszyła informacja, że osłonka wędliny nie jest jadalna,

  • - zawyżono ilościową zawartość mięsa wieprzowego,

  • - nie podano pełnych danych identyfikujących producenta,

  • - zamieszczono niezrozumiałą i niejasną informację „może zawierać śladowe ilości”,

  • - do obliczenia ilościowej zawartości mięsa wieprzowego nie uwzględniono przekroczenia maksymalnego limitu tłuszczu.


IV. SANKCJE

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej:

 • * wystosowano 4 zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia nieprawidłowości
  w oznakowaniu,

 • * wydano:

 • - 4 decyzje administracyjne o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1604 ze zm.) za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych w wysokości 20018 zł.

 • - 2 decyzje administracyjne na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz art. 21 ww. ustawy i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z dnia 4 grudnia 2015 r. Dz. U. z 2016, poz. 23) zakazujące wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych,

 • - 3 decyzje administracyjne na podstawie art. 21 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz art. 21 ww. ustawy i art. 104 k.p.a, umarzające postępowanie administracyjne z powodu jego bezprzedmiotowości,

 • * nałożono 2 grzywny w drodze mandatu karnego kredytowanego na kwotę 400,00 zł za wykroczenie określone w:

 • - art. 40 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,

 • - art. 111 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. Z 2015 r., poz. 1094).


V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli, stwierdzono, że jakość wędlin w zakresie cech organoleptycznych nie budziła zastrzeżeń, niemniej jednak z uwagi na nieprawidłowości w oznakowaniu, w tym m. in. nieuwzględnienie wszystkich surowców wykorzystanych do przygotowania produktu oraz podawanie nazwy niezgodnej z prawdą, należy systematycznie przeprowadzać kontrolę przetworów mięsnych.

 

 Informacja o wynikach kontroli w zakresie jakości handlowej napojów alkoholowych


1. Cel kontroli:

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej napojów alkoholowych ze szczególnym uwzględnieniem:

 • - napojów spirytusowych,

 • - drinków gotowych do spożycia oraz wyrobów wprowadzanych do obrotu jako nalewki.

2. Zakres kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dwóch podmiotach gospodarczych, poddając ocenie łącznie 6 partii napojów spirytusowych o łącznej wielkości 7,780 hl. Na stanie magazynowym kontrolowanych jednostek nie stwierdzono drinków gotowych do spożycia.

3. Wyniki Kontroli:

 • * Badania laboratoryjne.

Przeprowadzone analizy laboratoryjne wykazały, że wszystkie partie poddane sprawdzeniu nie spełniały wymagań w zakresie jakości handlowej ze względu na zaniżoną rzeczywistą zawartość alkoholu etylowego w stosunku do wartości deklarowanej.

 • * Prawidłowość oznakowania.

Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono we wszystkich partiach poddanych ocenie, ponieważ na etykietach tych artykułów rolno-spożywczych:

  - brak było kodu identyfikacyjnego partii produkcyjnej, co stanowiło naruszenie art. 7a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1604 ze zm.) oraz § 1 pkt 1 rozporządzenia MRiRW z dnia z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83, poz. 772),

  - wysokość cyfr i liter ilości nominalnej była mniejsza od wymaganej, co było niezgodne z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. Nr 122, poz. 1010),

  - brak było nazwy ,,napój spirytusowy”, co stanowiło to naruszenie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 oraz art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (Dz. Urz. UE. L Nr 39, str. 16 z późn. zm.),

  - informacja o ilości netto nie znajdowała się w tym samym polu widzenia, co dane szczegółowe dotyczące nazwy produktu i rzeczywistej zawartości objętościowej alkoholu (była umieszczona na etykiecie głównej, podczas gdy pozostałe z ww. informacji znajdowały się na kontretykiecie z drugiej strony opakowania), co stanowiło naruszenie art. 13, ust. 5 ww. rozporządzenia nr 1169/2011,

  - dane w zakresie rzeczywistej procentowej zawartości alkoholu przedstawiono jako ,,40%” zamieszczając jednocześnie pod spodem tej wartości określenie ,,MOC ALK.” zamiast zgodnie z wymogami określonymi w art. 28 ust. 2 ww. rozporządzenia 1169/2011 ,,40% vol. lub obj.” z ewentualnym poprzedzeniem tego wyrażenia skrótem ,,alkohol” lub ,,alk.”,

  - podano nieaktualny adres producenta, czym naruszono art. 9, ust. 1 lit h) ww. rozporządzenia nr 1169/2011,

  - wykaz składników poprzedzono określeniem ,,Skład” zamiast ,,Składniki”, co było niezgodne z art. 18 ust. 1 ww. rozporządzenia nr 1169/2011 w związku z wymaganiami określonymi w art. 36 ust.1 tego rozporządzenia,

  - w wykazie składników brak było informacji o stosowanym przy produkcji alkoholu etylowym, co stanowiło naruszenie art. 9 ust. 1 lit. c ww. rozporządzenia 1169/2011 w związku z wymaganiami określonymi w art. 36 ust. 1 tego rozporządzenia.

Ze względu na powyższe nieprawidłowości stwierdzono, że wszystkie zakwestionowane partie napojów spirytusowych są artykułami rolno-spożywczymi nieodpowiadającymi wymaganiom jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej w tym 3 z nich są zafałszowanymi artykułami rolno-spożywczymi z uwagi na podanie w oznakowaniu nazwy niezgodnej z przepisami dotyczącymi jakości handlowej.

 • * Kontrola warunków składowania.

W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 • * Spełnienie wymagań formalno-prawnych.

Jeden z kontrolowanych przedsiębiorców nie dokonał zgłoszenia prowadzenia działalności do WIJHARS w Lublinie, co stanowiło naruszenie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.

4. Sankcje:

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

 • kontrolowanym przedsiębiorcom wydano zalecenia pokontrolne,

 • za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia działalności do WIJHARS nałożono jeden mandat karny w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł 00/100),

 • na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wydano łącznie 6 decyzji administracyjnych zakazujących wprowadzenia do obrotu uprzednio zabezpieczonych wadliwych partii napojów spirytusowych.

  Ponadto po uprawomocnieniu się ww. decyzji w stosunku do kontrolowanych podmiotów zostaną wszczęte z urzędu odpowiednie postępowania administracyjne w sprawach wymierzenia kar pieniężnych.

 
IV kwartał 2016 PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
03.01.2017.

 Informacja o wynikach kontroli planowej  w zakresie jakości handlowej dżemów.

 

I.         CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej dżemów- w tym ekstra i niskosłodzonych ze szczególnym uwzględnieniem:

- jakości handlowej dżemów w zakresie zgodności z wymaganiami rozporządzenia MRiRW z dnia 29 lipca 2003 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych z dnia 29 lipca 2003 r. oraz deklaracją producenta, 

-  jakości surowców przeznaczonych do produkcji,

- przebiegu procesu produkcyjnego,

- warunków składowania dżemów,

- prawidłowości znakowania, w tym produktów regionalnych (ChNP, ChOG), tradycyjnych (GTS) oraz ekologicznych,

- aktualności danych w zakresie prowadzonej produkcji. 

 

II.        ZAKRES KONTROLI

Kontrolą w powyższym zakresie objęto 3 znajdujących się na terenie województwa lubelskiego producentów.

 

III.      WYNIKI KONTROLI

 

A. JAKOŚĆ HANDLOWA

W celu sprawdzenia jakości handlowej wyprodukowanych dżemów pobrano ogółem 8 próbek reprezentujących 28003,5 kg, a w tym:

-        3 partie dżemów niskosłodzonych z dwóch rodzajów owoców z dodatkiem soku
z innego owocu,

-        2 partie dżemów niskosłodzonych z jednego rodzaju owocu z dodatkiem soku
z innego owocu,

-        3 partie dżemów niskosłodzonych z jednego rodzaju owocu bez dodatku soku
z innego owocu.

W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono. 

 

B. ZNAKOWANIE

Oceną objęto 8 wyrobów o łącznej masie 28003,5 kg, w tym 2 partie produktów ekologicznych, stwierdzając że ich oznakowanie:

·        było zgodne z przepisami o charakterze ogólnym oraz wymaganiami zawartymi w  rozporządzeniu MRiRW z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych,

·        nie naruszało przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego.

              C. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI PACZKOWANIA DŻEMÓW

Podczas kontroli sprawdzono:

-        rzetelność prowadzenia dokumentacji towarzyszącej kontroli wewnętrznej towarów paczkowanych,

-        przyrządy pomiarowe pod kątem ważności ich legalizacji i uwag w powyższym zakresie nie wniesiono.

 

            D.        KONTROLA WARUNKÓW SKŁADOWANIA

We wszystkich objętych kontrolą podmiotach warunki składowania zapewniały utrzymanie właściwej jakości przechowywanych produktów.

            IV.       SANKCJE

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykonanych oznaczeń oraz nie wniesiono uwag co do prawidłowości znakowania w związku z czym nie było podstaw do zastosowania sankcji.

 

            V.        PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Wyniki kontroli wskazują na zdecydowaną poprawę jakości handlowej dżemów w stosunku do lat ubiegłych - najwięcej nieprawidłowości odnotowano w 2010 r. Od tego czasu wszyscy skontrolowani w tym zakresie producenci przeprowadzali kontrole zarówno surowców jak
i wyrobów gotowych dzięki czemu udało się wyeliminować nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej. Umieszczane w oznakowaniu sformułowania typu: bez konserwantów, sztucznych barwników i słodzików były zgodne z prawdą co potwierdziła szczegółowa analiza dokumentacji produkcyjnej oraz rozszerzone badania laboratoryjne. Niemniej jednak w ocenie tutejszego Inspektoratu z uwagi na ciągłe poszerzanie oferty asortymentowej (wprowadzenie na rynek produktów owocowych w których cukry zostały zastąpione częściowo lub całkowicie przez substancje słodzące) istnieje potrzeba kontynuowania działań inspekcyjnych w stosunku do tej grupy produktów.

 

 Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie prawidłowości znakowania wybranych grup artykułów rolno-spożywczych.

 

I.            CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości znakowania 2 wybranych grup artykułów rolno-spożywczych, tj. tłuszczów do smarowania oraz wyrobów cukierniczych ze szczególnym uwzględnieniem:

- produktów priorytetowych, tj. czekolad i produktów marcepanowych,

- warunków składowania,

- prawidłowości znakowania,  w tym produktów regionalnych (ChNP, ChOG), tradycyjnych (GTS) oraz ekologicznych,

- aktualności danych w zakresie prowadzonej produkcji. 

 

II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono łącznie w 4 zakładach produkcyjnych, a w tym w:

·        2 zajmujących się produkcją tłuszczów do smarowania;

·        2 produkujących wyroby cukiernicze.

Skontrolowano ogółem 6 partii reprezentujących 1620 kg tłuszczów do smarowania  oraz 2429,9 kg wyrobów cukierniczych.

 

III.         WYNIKI KONTROLI 

  A.        ZNAKOWANIE

Kontrolą w zakresie znakowania objęto:

·     4 partie tłuszczów do smarowania, w tym 2 partie masła, 1 partię tłuszczów do smarowania, 1 partię tłuszczów mlecznych do smarowania i uwagi w tym zakresie wniesiono w przypadku 1z nich, tj. partii  300 kg tłuszczów mlecznych do smarowania,

§         2 partii wyrobów cukierniczych nie wnosząc uwag co do prawidłowości ich oznakowania.

                                  

Stwierdzone nieprawidłowości w przypadku tłuszczów do smarowania polegały na tym że:

·        w wykazie składników podano „tłuszcz mleczny” zamiast „maślankę”,

·        informację dotyczącą soli w tabeli wartości odżywczej podano jako „sól = sód x 2,5 [g]” zamiast „sól”.

 

   B.        JAKOŚĆ HANDLOWA

 

Dodatkowo w trakcie kontroli znakowania pobrano 2 próbki masła z partii o masie 1200 kg do badań laboratoryjnych w zakresie cech organoleptycznych i fizykochemicznych.

W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono. 

 

C.        KONTROLA WARUNKÓW SKŁADOWANIA

We wszystkich objętych kontrolą podmiotach warunki składowania zapewniały utrzymanie właściwej jakości przechowywanych produktów.

 

V.        SANKCJE

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami LWIJHARS zgodnie z art. 28 ust. 2a ustawy o jhars do jednego z producentów tłuszczów do smarowania wystosował zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia nieprawidłowości w oznakowaniu.

 

VI.       PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Całokształt ustaleń przeprowadzonych kontroli wskazuje na zasadność podejmowania dalszych działań kontrolnych w zakresie prawidłowości znakowania wybranych grup artykułów rolno-spożywczych głównie z uwagi na zmianę przepisów prawnych.

 

  Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej makaronu

 

I.            CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie:

- jakości handlowej makaronu w zakresie zgodności z deklaracją jakościową producenta;

- prawidłowowści znakowania wyrobów gotowych z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 4 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i dystrybucją makaronu.

III. WYNIKI KONTROLI

A. Jakość handlowa przetworów mlecznych.

Badaniom poddano 14 partii makaronu o łącznej masie 13 162,00 kg, w tym do oceny:

- organoleptycznej 14 partii o masie 13 162,00 kg,

- fizykochemicznej 8 partii o masie 3 662,00 kg.

Uzyskane wyniki nie wykazały nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej makaronu. 

B. Znakowanie przetworów mlecznych.

Ocenie prawidłowości znakowania poddano ogółem 14 partii wyrobów gotowych o łącznej masie 13 162,00 kg nie wnosząc uwag w powyższym zakresie.

 
III kwartał 2016 PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
03.10.2016.

 Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie prawidłowości znakowania wybranych grup artykułów rolno-spożywczych tj. wyrobów garmażeryjnych typu sałatki i surówki oraz przetworów warzywnych (w tym koncentratów, ketchupów i sosów) w III kw. 2016r. 

I. CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie: 

-     jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych i przetworów warzywnych w zakresie zgodności z wymaganiami zadeklarowanymi przez producenta,

-      prawidłowość znakowania opakowań z uwzględnieniem  wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolą objęto ogółem 5 podmiotów funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego, w tym 2 zajmujące się produkcją koncentratów, ketchupów i sosów oraz 3 producentów sałatek i surówek.

Kontrolę ww. wyrobów garmażeryjnych w pełnym zakresie przeprowadzono w jednym zakładzie produkcyjnym. W pozostałych jednostkach nie stwierdzono sałatek i surówek przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego. W dniu kontroli nie wytwarzano tych asortymentów. Ich produkcja prowadzona była sporadycznie, wyłącznie pod zamówienie klienta. 

III. WYNIKI KONTROLI

Jakość handlowa wyrobów garmażeryjnych typu sałatki i surówki oraz przetworów warzywnych, w tym koncentratów, ketchupów i sosów. 
B
adania laboratoryjne i znakowanie.

Badaniom w zakresie oceny organoleptycznej, fizykochemicznej oraz znakowania poddano ogółem 4 partie wyrobów o łącznej masie  1.599,40 kg, w tym partię 2,8 kg wyrobu garmażeryjnego oraz trzy partie przetworów pomidorowych o ogólnej ilości 1.596,6 kg. Zamieszczone na etykietach obowiązkowe informacji dotyczące żywności,  tj. nazwa, zastosowane składniki, data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia, warunki przechowywania, instrukcja użycia, masa netto, nazwa i adres firmy były zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r.

Zastrzeżenia w oznakowaniu wniesiono jedynie do 1 partii ketchupu, ponieważ informacje o warunkach przechowywania, które muszą być przestrzegane, aby produkt mógł być przechowywany przez określony czas, nie zostały podane bezpośrednio po dacie minimalnej trwałości.

Przeprowadzone badania laboratoryjne potwierdziły, że kontrolowane partie spełniały wymagania pod względem cech organoleptycznych i fizykochemicznych określonych w dokumentach zakładowych, tj. specyfikacjach dla wyrobów gotowych.

 

 Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych w III kw. 2016 roku

 

I. CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie: 

-     jakości handlowej przetworów mlecznych w zakresie zgodności z deklaracją producenta,

-      prawidłowość znakowania wyrobów gotowych z uwzględnieniem  wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 7 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i dystrybucją przetworów mlecznych.

 

III. WYNIKI KONTROLI 

A. Jakość handlowa przetworów mlecznych.

Badaniom poddano 23 partii przetworów mlecznych o łącznej masie 33 505,936 kg
i 4 584 litra, a w tym do oceny:

·        organoleptycznej 22 partie o masie 32 537,836 kg i objętości 4 584 litra,

·        fizykochemicznej 23 partie o masie 33 505,936 kg i objętości 4 584 litra,

·        mikrobiologicznej 8 partii o masie 24 087,12 kg.

Uzyskane wyniki wykazały nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej w 2 partiach wyrobów gotowych o łącznej masie 729,60 kg. Nieprawidłowości te dotyczyły zawyżonej zawartości tłuszczu w twarogu półtłustym oraz niespełnienie wymagań w zakresie oceny organoleptycznej w śmietanie 18%.

B. Znakowanie przetworów mlecznych 

Ocenie prawidłowości znakowania poddano ogółem 23 partie wyrobów gotowych o łącznej masie 33 505,936 kg i objętości 4 584 litra, z czego uwagi wniesiono do 1 partii jogurtu naturalnego o masie 1317,60 kg. Nieprawidłowości polegały na zamieszczeniu sformułowania na opakowaniach jednostkowych jogurtu naturalnego „BEZ DODATKU CUKRU”, który sugerował, że środek spożywczy ma szczególne właściwości, gdy w rzeczywistości wszystkie podobne środki spożywcze mają takie właściwości zwłaszcza przez szczególne podkreślenie obecności lub braku określonych składników.

IV. SANKCJE 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami na podstawie: 

1) art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2015r. poz. 678 z późn. zm) oraz art. 40a ust. 1 pkt 3 i art. 21 ww. ustawy i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2015r. poz. 678 z późn. zm) działając z urzędu Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w drodze decyzji administracyjnych za wprowadzenie do obrotu partii przetworów mlecznych nieodpowiadających jakości handlowej wymierzył kary pieniężne w wysokości 2 x 500,00 zł.

Jednemu producentowi zostały wydane zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości wynikających z nieprawidłowego oznakowania opakowań jednostkowych przeznaczonych dla konsumenta finalnego.

 
 Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej piwa i napojów na bazie piwa przeprowadzonej przez WIJHARS w Lublinie w III kwartale 2016 r.  

 

1. Cel kontroli:

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej piwa i napojów na bazie piwa ze szczególnym uwzględnieniem:

-jakości piwa i napojów na bazie piwa w zakresie zgodności z deklaracją producenta,

- prawidłowości znakowania opakowań na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w tym również dotyczącymi rolnictwa ekologicznego oraz produktów ChOG, ChNP i GTS 

2. Zakres Kontroli: 

Kontrolę przeprowadzono w dwóch podmiotach gospodarczych, poddając ocenie 6 partii piwa o łącznej wielkości 56,23 hl. Na stanie magazynowym kontrolowanych jednostek nie stwierdzono napojów na bazie piwa.

3. Wyniki Kontroli:

Badania laboratoryjne.

Wyniki analiz laboratoryjnych potwierdziły zgodność parametrów zadeklarowanych dla wszystkich partii piwa poddanych kontroli.

Prawidłowość oznakowania.

            Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono w jednym browarze. Dotyczyły one 3 partii o łącznej wielości 1,23 hl. Stwierdzone błędy w oznakowaniu polegały na tym, że: 

- termin przydatności do spożycia został poprzedzony błędnym sformułowaniem, tj. podano wyrażenie o treści: ,,Należy spożyć przed” zamiast: ,,Należy spożyć do”, co stanowiło naruszenie art. 24, ust. 2 oraz ust. 2 lit. a załącznika X Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004,

- informacje o ww. terminie trwałości i warunkach przechowywania nie zostały podane
w bezpośredniej bliskości, tj. znajdowały się oddzielnie wzdłuż dwóch prostopadłych boków etykiety, co było niezgodne z art. 24, ust. 2 oraz ust. 2 lit. b załącznika X ww. rozporządzenia,

 - wskazana nazwa miejsca wytworzenia nie obejmowała właściwych danych producenta wynikających z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej tj. nazwy i adresu, czym naruszono art. 9, ust. 1 lit h) ww. rozporządzenia,

-                   w wykazie składników:

1.      brak było informacji o stosowanym przy produkcji składniku alergennym tj. słodzie z pszenicy, co stanowiło naruszenie art. 9 ust. 1 lit. c oraz art. 21 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia w związku z wymaganiami określonymi w art. 36 ust.1 tego rozporządzenia,

2.      zamieszczono nieprawdziwe dane w zakresie zastosowanych odmian chmielu, co wprowadzało konsumenta w błąd i stanowiło naruszenie art. 7 ust. 1 lit a ww. rozporządzenia.

Ponadto ze względu na powyższą nieprawidłowość stwierdzono, że zakwestionowane partie piwa są zafałszowanymi artykułami rolno-spożywczymi ze względu na podanie w oznakowaniu niezgodnych z prawdą danych w zakresie składu.

Niezależnie od powyższego kontroli spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Komisji (EWG) Nr 1850/006 z dnia 14 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady certyfikacji chmielu i produktów chmielowych (Dz. Urz. WE L 355, z 15.12.2006, str. 72, z późn. zm.) poddano 9 partii produktów chmielowych znajdujących się na stanie magazynowym browarów – nie wnosząc uwag w tym zakresie.

4. Kontrola dokumentacji

Jeden z kontrolowanych przedsiębiorców nie dokonał zgłoszenia prowadzenia działalności do WIJHARS w Lublinie, co stanowiło naruszenie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

5. Sankcje:

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

-                    jednemu z przedsiębiorców wydano zalecenia pokontrolne,

-                    za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia działalności do WIJHARS nałożono jeden mandat karny w wysokości 100,00 zł (słownie: sto zł 00/100),

-                    wydano jedną decyzję administracyjną wymierzającą karę pieniężną w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100) za wprowadzenie do obrotu 3 partii  piwa będącego artykułem rolno-spożywczym zafałszowanym ze względu na podanie w oznakowaniu niezgodnie z prawdą danych w zakresie składu.

 
II kwartał 2016 PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
04.07.2016.
  Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów mięsnych

 

I. CEL KONTROLI

-    sprawdzenie jakości handlowej przetworów mięsnych na zgodność z deklaracją producenta (ocena organoleptyczna oraz badania laboratoryjne),

-        identyfikacja surowców pochodzenia zwierzęcego,

-        ocena prawidłowości znakowania opakowań z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

II. ZAKRES KONTROLI

Działaniami objęto 1 podmiot gospodarczy zajmujący się produkcją i wprowadzaniem do obrotu przetworów mięsnych na terenie województwa lubelskiego. W celu sprawdzenia jakości handlowej wędlin pobrano próbki z 5 partii o masie 610 kg, a w tym z:

-        4 partii kiełbas o masie 550 kg,

-        1 partii wędzonki o masie 60 kg.

 

III. WYNIKI KONTROLI

Ocena organoleptyczna i parametry fizykochemiczne

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych i parametrów fizykochemicznych wędlin.

Znakowanie

Stwierdzono, że oznakowanie 5 partii nie odpowiadało wymaganiom dotyczącym oznakowania, ponieważ na etykietach:

-     w wykazie nie podano wszystkich wykorzystanych do produkcji składników, w tym dodatków do żywności pełniących funkcję technologiczną w wyrobach,

-        podano składniki, których faktycznie nie użyto do wytwarzania środka spożywczego,

-     zamieszczono wykorzystane do produkcji surowce alergenne, nie podkreślając za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego je od reszty wykazu składników,

-        podano niepełną nazwę opisową wyrobu, tj. brak było stopnia rozdrobnienia surowców mięsnych,

-        nazwę funkcji technologicznej dodatku do żywności podano niezgodnie z rozporządzeniem 1169/2011,

-        składniki pochodzenia roślinnego podano bez oznaczenia ich źródła (nazwy rośliny),

-        zamieszczono dwie wykluczające się informacje odnośnie ilościowej zawartości mięsa wieprzowego,

-        wykorzystano do produkcji wędzonki barwnik o numerze E120, który jest niedopuszczony do stosowania,

-        nazwa wyrobu nie obejmowała informacji o dodanej wodzie, której zawartośćw wyrobie gotowym, przekraczała 5 % oraz o obecności białka mleka.

 

IV. SANKCJE

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej:

-                  wystosowano zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia nieprawidłowości w oznakowaniu,

-               zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego przesłane zostało do kontrolowanej jednostki zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w związku z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych za wprowadzenie do obrotu nieprawidłowo oznakowanych 5 partii przetworów mięsnych, będących artykułami rolno-spożywczymi zafałszowanymi.

 

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

 

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli, stwierdzono, że jakość wędlin w zakresie cech organoleptycznych nie budziła zastrzeżeń, niemniej jednak z uwagi na nieprawidłowości w oznakowaniu, w tym m. in. nieuwzględnienie wszystkich surowców wykorzystanych do przygotowania produktu, należy systematycznie przeprowadzać kontrolę przetworów mięsnych.

 

 Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej herbaty i herbat owocowych

 

I. CEL KONTROLI 

Celem kontroli było sprawdzenie:

- jakości handlowej herbaty i herbatek owocowych w zakresie zgodności z wymaganiami zadeklarowanymi przez producenta,

- prawidłowości znakowania opakowań z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

II. ZAKRES KONTROLI 

Kontrolą objęto 2 podmioty funkcjonujące na terenie województwa lubelskiego zajmujące się produkcją herbaty oraz herbat owocowych.

Kontrolę w pełnym zakresie przeprowadzono w jednym zakładzie produkcyjnym, gdyż drugi z producentów na stanie magazynowym nie posiadał wyrobów przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego. Ich produkcja prowadzona jest wyłącznie pod zamówienie klienta. 

 

III. WYNIKI KONTROLI 

Jakość handlowa herbaty i herbatek owocowych (badania laboratoryjne i znakowanie).

Badaniom w zakresie oceny organoleptycznej, fizykochemicznej oraz znakowania poddano 2 partie herbatek owocowych o łącznej masie  18,744 kg.

Powyższe działania potwierdziły, że kontrolowane partie herbatek owocowych spełniały wymagania pod względem cech organoleptycznych i fizykochemicznych określonych w dokumentach zakładowych, tj. specyfikacjach dla wyrobów gotowych, a oznakowanie opakowań było zgodne z obowiązującymi przepisami i nie wprowadzało konsumenta w błąd.

 

IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Jak wynika z przeprowadzonych czynności kontrolnych producenci dochowują staranności prawidłowego oznakowania produktów zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Informacje dotyczące wyrobu udostępniane konsumentom za pośrednictwem etykiet lub innych materiałów reklamowych mają istotne znaczenie podczas dokonywania zakupu. Pomimo braku stwierdzenia nieprawidłowości podczas bieżących kontroli właściwym jest dalsze monitorowanie jakości handlowej herbat i herbatek owocowych. 

 

 Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie prawidłowości znakowania wybranych grup artykułów
rolno-spożywczych

 

I.CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie:

- jakości handlowej napojów bezalkoholowych, octu oraz soków warzywnych i warzywno-owocowych w zakresie zgodności z deklaracją jakościową producenta;

- prawidłowości znakowania wyrobów gotowych z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych. 

 

II. ZAKRES KONTROLI 

Kontrolę  przeprowadzono w 8 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i dystrybucją napojów bezalkoholowych, octu oraz soków warzywnych i warzywno-owocowych.

 

III. WYNIKI KONTROLI 

Jakość handlowa napojów bezalkoholowych, octu oraz soków warzywnych i warzywno-owocowych (badania laboratoryjne i znakowanie).

            Kontroli prawidłowości oznakowania poddano 10 partii wyrobów gotowych, tj.:

l      8 partii napojów bezalkoholowych o łącznej masie 180 987,24 litra, a w tym: 

- 3 partie napojów niegazowanych o masie 156 709,44 litra,

- 1 partie napoju lekko gazowanego o masie 990 litrów,

- 4 partie napojów gazowanych o masie 23 287,80 litra. 

 

 • *    1 partię octu spirytusowego o masie 5155,20 litra, 

 

*    1 partię ekologicznego soku z buraków o masie 1344,00 litra.

 W wyniku powyższej oceny stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu 8 partii napojów bezalkoholowych o łącznej masie 180 987,24 litra.

W celu sprawdzenia jakości handlowej wyrobów gotowych do badań laboratoryjnych pobrano 10 próbek, tj. z:

*      W wyniku powyższej 8 partii napojów bezalkoholowych reprezentujących łącznie 180 987,24 litra, a w tym poddano ocenie:

a) organoleptycznej 2 partie o łącznej masie 22 261,80 litra, tj.:

- 2 partie napojów gazowanych o masie 22 261,80 litra,

b) fizykochemicznej 8 partii o łącznej masie 180 987,24 litra, tj.:

- 3 partie napojów niegazowanych o masie 156 709,44 litra,

- 1 partie napoju lekko gazowanego o masie 990 litrów,

- 4 partie napojów gazowanych o masie  23 287,80 litra. 

*      1 partie octu spirytusowego o masie 5155,20 litra do oceny organoleptycznej i fizykochemicznej, 

*      1 partie ekologicznego soku z buraków z zagęszczonego soku o masie 1344,00 litra do oceny organoleptycznej i fizykochemicznej.

            Na podstawie otrzymanych wyników laboratoryjnych stwierdzono, że jakość handlowa wszystkich ww. partii wyrobów gotowych była zgodna z wymaganiami zawartymi w oznakowaniu oraz w deklaracjach jakościowych producentów.

IV. SANKCE

Do 6 jednostek zostały wystosowane zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości wynikających z nieprawidłowego oznakowania opakowań jednostkowych przeznaczonych dla konsumenta finalnego. 

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Jak wynika z przeprowadzonych czynności kontrolnych, że nie wszystkie jednostki przedkładają stosowną uwagę do prawidłowego oznakowania produktów zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Oznakowanie napojów bezalkoholowych ma bardzo istotne znaczenie dla konsumenta podczas dokonywania zakupów, w związku z czym wskazane jest prowadzenie dalszych kontroli w zakresie jakości handlowej.

 

 

 Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej jaj z uwzględnieniem kontroli podmiotów zwolnionych ze znakowania.


I. Cel kontroli:

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej jaj ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia: cech organoleptycznych i klas wagowych jaj, prawidłowości znakowania jaj na skorupie, opakowań jednostkowych i transportowych.

II. Zakres kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w czterech zakładach pakowania, poddając łącznej ocenie 12 partii jaj o łącznej wielkości 36 450 szt.

III. Wyniki Kontroli:

 • Sprawdzenie cech organoleptycznych.

Ocenie w tym zakresie poddano łącznie 9 partii o wielkości 25 590 szt. W wyniku tych działań potwierdzono, że cechy jakościowe wszystkich poddanych kontroli partii jaj były zgodne z określonymi w art. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 589/2008,

Kontrola zgodności deklarowanych klas wagowych wykazała, że po uwzględnieniu tolerancji przewidzianej na mocy art. 27 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 589/2008 klasyfikacja wg masy wszystkich 9 partii została przeprowadzona w sposób prawidłowy,


 • Prawidłowość oznakowania.

Kontroli prawidłowości oznakowania poddano partie jaj, z których pobrano próbki do oceny cech organoleptycznych i zgodności deklarowanych klas wagowych oraz 3 partie jaj umieszczonych w opakowaniach transportowych kierowanych z miejsca ich produkcji.

W wyniku tych czynności:

- nie wniesiono uwag w zakresie znakowania opakowań transportowych oraz jaj wprowadzanych do obrotu bez opakowań (luzem),

- w kwestii zamieszczania kodu producenta nieprawidłowości stwierdzono w przypadku partii 4 500 szt. jaj, które zostały oznakowane jako pochodzące z dwóch różnych ferm prowadzących odmienne od siebie metody chowu, tj. na części jaj widniał nr wskazujący na produkcję z chowu klatkowego a na pozostałych (30 % liczby jaj w pobranej próbce) nr świadczący o chowie z wolnego wybiegu, podczas gdy na opakowaniach jednostkowych znajdował się zapis o treści ,,3-Jaja z chowu klatkowego”. Powyższe wskazywało, że informacje dotyczące metody chowu umieszczone na opakowaniu jednostkowym były sprzeczne z danymi w tym zakresie wskazanymi na skorupie a naniesiony kod producenta nie odpowiadał faktycznemu pochodzeniu tego produktu i rzeczywistej metodzie utrzymania kur, co wprowadzało konsumenta w błąd w zakresie jego charakteru i pochodzenia oraz metody wytworzenia. Stanowiło to naruszenie art. 7 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywy Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18-63, z późn. zm.) i było podstawą do stwierdzenia, że ww. partia 4 500 szt. jaj jest zafałszowanym artykułem rolno-spożywczym ze względu na podanie w oznakowaniu niezgodnych z prawdą danych w zakresie jego pochodzenia,

- zakwestionowano prawidłowość oznakowania opakowań jednostkowych jednej partii 660 szt. jaj klasy M, w przypadku, których informacje o dacie minimalnej trwałości i warunkach przechowywania nie zostały podane w bezpośredniej bliskości, tj. znajdowały się po przeciwnych stronach opakowania, co stanowiło naruszenie art. 24, ust. 2 oraz ust. 1 lit. b załącznika X ww. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011.

IV. Sankcje.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

- za wykroczenie określone w art. 40 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, tj. brak zgłoszenia prowadzenia działalności do WIJHARS nałożono jeden mandat karny w wysokości 100 zł,

- do dwóch podmiotów zostały skierowane odpowiednie zalecenia pokontrolne.

Ponadto w związku z nieprawidłowym oznakowaniem partii 4 500 szt. jaj, będących zafałszowanym artykułem rolno-spożywczym ze względu na podanie w oznakowaniu niezgodnych z prawdą danych w zakresie ich pochodzenia LWIJHARS na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678 ze zm.) wydał decyzję administracyjną zakazującą wprowadzenia do obrotu przedmiotowego produktu, a następnie w oparciu o art. 40a ust. 4 ww. ustawy decyzję wymierzającą producentowi karę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł za jego wprowadzenie do obrotu.

 
I kwartał 2016 PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
04.04.2016.

 Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej mięsa drobiowego 

 

I.       CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie:

-        jakości handlowej mięsa drobiowego oraz kontrola zawartości wody wchłoniętej w zakresie zgodności z:

*         wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013,

*         wymaganiami rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008,

-        prawidłowości znakowania mięsa drobiowego z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

 

II.     ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 2 podmiotach gospodarczych zajmujących się produkcją i wprowadzaniem do obrotu mięsa drobiowego i objęto nią w zakresie oceny organoleptycznej, prawidłowości oznakowania i badań laboratoryjnych 3 partie kawałków drobiu o łącznej masie 1985 kg.

 

III.   WYNIKI KONTROLI

Przeprowadzona ocena organoleptyczna, badania laboratoryjne oraz kontrola znakowania nie wykazała nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej mięsa drobiowego.

Niemniej jednak w oznakowaniu 1 partii kawałków drobiu stwierdzono stosowanie informacji typu „chów bez antybiotyków“, „karma 100 % roślinna bez GMO" o czym poinformowano właściwy miejscowo Inspektorat Weterynarii.

IV.  PODSUMOWANIE I WNIOSKI

 

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli, stwierdzono, że jakość mięsa drobiowego nie budziła zastrzeżeń, niemniej jednak w trosce o interes konsumenta należy systematycznie przeprowadzać kontrolę w tym zakresie.

 

 Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej mięsa

 

I. CEL KONTROLI

-     sprawdzenie jakości handlowej mięsa mielonego i garmażeryjnego oraz mięsa kulinarnego  na zgodność z obowiązującymi przepisami i deklaracją producenta (ocena organoleptyczna oraz badania laboratoryjne),

-        ocena prawidłowości znakowania opakowań z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

II. ZAKRES KONTROLI

Działaniami objęto 3 podmioty gospodarcze zajmujące się produkcją i wprowadzaniem do obrotu ww. produktów na terenie województwa lubelskiego. W celu sprawdzenia jakości handlowej pobrano próbki z 6 partii o masie 3309 kg, a w tym z:

*         4 partii mięsa kulinarnego o masie 2688 kg,

*         2 partii mięsa garmażeryjnego o masie 621 kg.

 

III. WYNIKI KONTROLI

Ocena organoleptyczna

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych ww. mięs.

  

Parametry fizykochemiczne

Nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono w przypadku 1 partii, a dotyczyły one obecności niezadeklarowanego w składzie surowca wołowego.

 

Znakowanie

Stwierdzono, że oznakowanie 6 partii nie odpowiadało wymaganiom dotyczącym oznakowania, ponieważ na etykietach:

-        w wykazie nie podano wszystkich wykorzystanych do produkcji składników, w tym aromatu i surowca wołowego,

-        brak było warunków przechowywania,

-        nie podano kraju pochodzenia mięsa,

-        nie podano pełnych danych identyfikujących producenta,

-        błędnie podano informację o ilościowej zawartości mięsa wieprzowego.

 

IV. SANKCJE

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej:

*            wystosowano 3 zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia nieprawidłowości
w oznakowaniu,

*            wydano decyzję administracyjną o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 678 z późn. zm.) za wprowadzenie do obrotu artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego w wysokości 1198 zł.

 

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli, stwierdzono, że jakość mięsa w zakresie cech organoleptycznych nie budziła zastrzeżeń, niemniej jednak z uwagi na nieprawidłowości w oznakowaniu, w tym m. in. nieuwzględnienie wszystkich surowców wykorzystanych do przygotowania produktu, należy systematycznie przeprowadzać kontrolę w szczególności mięsa garmażeryjnego. 

 

  Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie prawidłowości znakowania wybranych grup artykułów

rolno-spożywczych

 

I. CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie: 

-     jakości handlowej pieczywa i wyrobów garmażeryjnych w zakresie zgodności z deklaracją producenta,

-   prawidłowość znakowania wyrobów gotowych z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

 

II. ZAKRES KONTROLI

 

Kontrolę przeprowadzono w 7 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i dystrybucją pieczywa.

 

III. WYNIKI KONTROLI

Jakość handlowa pieczywa i wyrobów garmażeryjnych (badania laboratoryjne i znakowanie).

W celu sprawdzenia prawidłowości oznakowania pobrano łącznie 15 próbek reprezentujących 2 999,97 kg wyrobów gotowych, a w tym:

 - 9 partii pieczywa mieszanego o masie 2 767,00 kg,

- 2 partie pieczywa żytniego o masie 41,20 kg,

- 1 partię pieczywa pszennego o masie 52,00 kg,

-  3 partie wyrobów garmażeryjnych o masie 139,77 kg.

W wyniku tej oceny stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu 9 partii wyrobów gotowych o masie 1 913,97 kg, a w tym 7 partii pieczywa o masie 1795,20 kg i 2 partii wyrobów garmażeryjnych o masie 118,77 kg.

Kontrolowane partie wyrobów gotowych spełniały wymagania pod względem zgodności masy rzeczywistej z masą zadeklarowana przez producentów w zakresie deklarowanej masy netto.

Ponadto do badań laboratoryjnych pobrano łącznie 7 próbek wyrobów gotowych o łącznej masie 2 448,77 kg, a w tym:

- 4 partie pieczywa mieszanego o masie 2 309,00 kg,

- 3 partie wyrobów garmażeryjnych o masie 139,77 kg.

 Powyższe działania potwierdziły, że kontrolowane partie wyrobów gotowych spełniały wymagania pod względem:

- cech organoleptycznych dla wyrobów garmażeryjnych określonych w dokumentach zakładowych,

- obecności bakterii kwasu mlekowego dla pieczywa produkowanego na naturalnym kwasie. 

 

IV. SANKCJE

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 678 z późn. zm.) za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej do WIJHARS w Lublinie, 4 osoby ukarano grzywną w drodze mandatów karnych kredytowanych na ogólna kwotę 700,00 zł.

Do 5 jednostek zostały wysłane zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości wynikających z nieprawidłowego oznakowania opakowań jednostkowych przeznaczonych dla konsumenta finalnego. 

 

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Jak wynika z przeprowadzonych kontroli nie wszystkie jednostki przykładają stosowną uwagę do prawidłowego oznakowania produktów zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Oznakowanie pieczywa ma bardzo istotne znaczenie dla konsumenta podczas dokonywania zakupów, w związku z czym wskazane jest prowadzenie dalszych kontroli w zakresie jakości handlowej pieczywa.

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 10 - 18 z 38
 
© 2021 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie :: Jomla
1.0