Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie 
 
Advertisement
 
 
 
 
Menu witryny
WIJHARS
INSPEKTORAT
KIEROWNICTWO
WYDZIAŁY
SCHEMAT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZADANIA INSPEKCJI
PODSTAWY PRAWNE
SYSTEM ZARZĄDZANIA
SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW
FORMULARZE
WYNIKI KONTROLI
KONTAKT
SZUKAJ
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
OGŁOSZENIA
Polityka prywatności
WIJHARS arrow WYNIKI KONTROLI
WYNIKI KONTROLI
III kwartał 2018 r PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
09.10.2018.

  Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych w III kwartale 2018 roku.

 •  

  •  I. CEL KONTROLI

   • - sprawdzenie jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych na zgodność z deklaracją producenta (ocena organoleptyczna, badania laboratoryjne) oraz sposobu składowania i transportu,

   • - identyfikacja surowców pochodzenia zwierzęcego, ocena prawidłowości znakowania opakowań z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

   II. ZAKRES KONTROLI

   Działaniami objęto 5 podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją i wprowadzaniem do obrotu wyrobów garmażeryjnych na terenie województwa lubelskiego. W celu sprawdzenia jakości handlowej pobrano próbki z 10 partii o masie 2983 kg, a w tym z:

   • - 4 pierogów z mięsem o masie 48 kg,

   • - 6 innych wyrobów garmażeryjnych (pyzy, krokiety, kotlety, gołąbki, flaki, gulasz) o masie 2935 kg.

   III. WYNIKI KONTROLI

   Ocena organoleptyczna

   Nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 3 partii o masie 21 kg, a dotyczyły one wyglądu innego niż określony na etykiecie lub w specyfikacji.

   Parametry fizykochemiczne

   Nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono w przypadku 3 partii o masie 22 kg, które dotyczyły:

   • - obecności niezadeklarowanych w składzie: mięsa oddzielonego mechanicznie i mięsa wieprzowego,

   • - braku w farszu, (pomimo deklaracji w składzie), mięsa wołowego i szczypiorku.

   Znakowanie

   Stwierdzono, że oznakowanie 9 partii nie odpowiadało wymaganiom określonym w przepisach, ponieważ na etykietach:

    • - wykaz składników był niezgodny z zadeklarowanym na etykiecie lub w specyfikacji,

    • - kolejność składników podano w sposób nieprawidłowy,

    • - zamieszczając procentową zawartość mięsa nie wskazano, że ilość ta odnosi się do zawartości tego składnika w nadzieniu,

    • - warunków przechowywania nie podano bezpośrednio po terminie przydatności do spożycia,

    • - zamieszczono dwie rozbieżne nazwy,

    • - wodę podano w nieprawidłowej kolejności,

    • - nazwa produktu (Gołąbki gospodarza) i szata graficzna etykiety wprowadzała w błąd, co do właściwości środka spożywczego, sugerując, że produkcja wyrobu odbywała się w prosty sposób bez wykorzystania dodatków do żywności takich jak „teksturowana mąka sojowa”, „skrobia modyfikowana”, „glutaminian sodu”,

    • - nie podano pełnej nazwy składnika wykorzystanego w produkcji,

    • - brak było procentowej zawartości składnika charakterystycznego (mięsa wieprzowego).


   IV. SANKCJE

   W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej:

    

   • *wydano:

    • - 3 decyzje administracyjne na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, zakazujące wprowadzenia do obrotu 3 partii wyrobów garmażeryjnych, będących artykułami rolno-spożywczymi zafałszowanymi i nieodpowiadającymi wymaganiom określonym w przepisach o jakości handlowej w zakresie znakowania,

    • - 2 decyzje administracyjne o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy za wprowadzenie do obrotu partii wyrobów garmażeryjnych,
     nieodpowiadających wymaganiom określonym w przepisach o jakości handlowej w zakresie znakowania w wysokości 1000 zł,

    • - 5 decyzji administracyjnych o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych w wysokości 10753,18 zł.

   • * nałożono 2 grzywny w drodze mandatu karnego kredytowanego na kwotę 200,00 zł za wykroczenie określone w art. 40 ust. 1 pkt. 5 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych,

   • * wystosowano 5 zaleceń pokontrolnych.

   •  


  Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie prawidłowości znakowania pieczywa w III kwartale 2018 roku.
 
 
I. CEL KONTROLI 

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości znakowania różnego asortymentu pieczywa paczkowanego i wprowadzanego do obrotu luzem, w tym również pieczywa półcukierniczego,

w zakresie zgodności z przepisami prawa oraz wymaganiami, których spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta
w oznakowaniu produktu i/lub dokumentach zakładowych.

II. Zakres kontroli

Kontrolę przeprowadzono w 8 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i dystrybucją pieczywa.

III. Wyniki kontroli jakości handlowej pieczywa w zakresie znakowania.

W celu sprawdzenia prawidłowości oznakowania pobrano łącznie 16 próbek reprezentujących 4 817,34 kg wyrobów gotowych, w tym:

 • - 2 partie pieczywa żytniego o masie 288,96 kg,

 • - 10 partii pieczywa mieszanego o masie 4 457,50 kg,

 • - 3 partie pieczywa półcukierniczego z nadzieniem o masie 70,88 kg.

W wyniku tej kontroli stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu 6 partii wyrobów gotowych o masie 1 731,88 kg.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

 • - podania niepełnych danych w zakresie nazwy producenta,

 • - podania składników w niewłaściwej kolejności,

 • - nie podania procentowej zawartości składnika występującego w nazwie,

 • - podania informacji o warunkach przechowywania w niewłaściwym miejscu,

 • - podania elementów informacji o wartości odżywczej w niewłaściwej kolejności i z użyciem znaków o rozmiarze czcionki mniej niż 1,2 mm,

 • - niewłaściwego oznaczenia daty minimalnej trwałości i podania jej w niewłaściwej kolejności,

 • - podania za pomocą niewłaściwego zwrotu informacji o możliwości wystąpienia w produkcie niezamierzonej pozostałości substancji alergennych,

 • - zamieszczenia dobrowolnego powtórzenia informacji o alergenach poza wykazem składników,

 • - podanie w informacji o wartości odżywczej dodatkowych, niedozwolonych danych,

 • - zamieszczenia dobrowolnych informacji wprowadzających w błąd konsumenta,

 • - podania danych obowiązkowych dotyczących składu w sposób nieczytelny i słabo widoczny,

 • - podania w składzie składnika, który w rzeczywistości zastąpiono innym,

 • - niewyszczególnienia wszystkich składników składnika złożonego,

 • - podania określeń dotyczących nazewnictwa aromatów i barwników niezgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • - podanie niewłaściwego sformułowania poprzedzającego datę minimalnej trwałości/termin przydatności do spożycia,

 • - podanie w nieodpowiedniej formie i kolejności dobrowolnej informacji w postaci piktogramów informujących o rws dla porcji.

Ponadto z 3 partii pieczywa o łącznej masie 2 354,00 kg oznakowanego jako wyprodukowane na naturalnym zakwasie pobrano próbki do badań laboratoryjnych w celu potwierdzenia obecności bakterii fermentacji mlekowej. Wyniki badań potwierdziły, że badane produkty spełniły wymagania zadeklarowane w oznakowaniu producenta.

Wszystkie kontrolowane partie wyrobów gotowych spełniały wymagania w zakresie deklarowanej masy netto.

IV. Sankcje

W związku z brakiem zgłoszenia prowadzonej działalności do WIJHARS w Lublinie, na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 21 grudnia 2000 roku
o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2212 z późn. zm.) cztery osoby ukarano grzywną w drodze mandatu karnego kredytowanego w wysokości 100 zł.

W konsekwencji stwierdzenia na stanie przeterminowanych surowców i dodatków, złego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń produkcyjnych, obecności żywych szkodników zbożowo-mącznych oraz odchodów szkodników na podstawie art. 111 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618 ze zm.) nałożono 5 mandatów karnych kredytowych na łączną kwotę 1700 zł.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

 • - na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, działając z urzędu, Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wymierzył w drodze decyzji dwóm producentom karę pieniężną w wysokości po 500 zł z tytułu niewłaściwej jakości handlowej,

 • - na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, działając z urzędu, Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wymierzył w drodze decyzji producentowi karę pieniężną w wysokości 2 000 zł z tytułu zafałszowania.

Do 3 podmiotów wystosowano zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości w zakresie znakowania.


V. Podsumowanie i wnioski

Z przeprowadzonych działań kontrolnych wynika, że producenci popełniają wiele błędów w oznakowaniu wprowadzanych na rynek produktów. Pieczywo jest jedną z podstawowych kategorii żywności dla wielu grup konsumentów. Dane podane na etykietach przekazują informacje istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa produktu, pozwalają świadomie wybrać produkt ze względu na jego skład i właściwości. W związku z tym ważne jest przeprowadzanie regularnych kontroli w zakresie sprawdzenia jakości pieczywa na podstawie prawidłowości oznakowania jak i badań laboratoryjnych. 

 

 

Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej miodu w III kw. 2018 r.


I. CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie:

- jakości handlowej miodu krajowego importowanego oraz pochodzącego z UE, w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu MRiRW z 03 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu oraz deklaracją producenta,

- prawidłowości znakowania miodu z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych, 

- warunków składowania.


II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 4 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i konfekcjonowaniem miodu.


III. WYNIKI KONTROLI

W ramach oceny jakości handlowej miodu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu oraz deklaracją producenta zawartą w oznakowaniu, do badań laboratoryjnych i do oceny prawidłowości oznakowania pobrano próbki z 7 partii reprezentujących 2244,45 kg wyrobów gotowych, tj. z:

- 2 partii miodu nektarowego lipowego – pochodzącego z Polski,

- 1 partii miodu nektarowego gryczanego – pochodzącego z Polski,

- 1 partii miodu nektarowego akacjowego – oznakowanego jako mieszanka miodów niepochodzących z UE Kraj pochodzenia Ukraina (partia zakwestionowana),

- 1 partii miodu nektarowego wielokwiatowego – oznakowanego jako „mieszanka miodów pochodzących z UE i niepochodzących z UE” Kraj pochodzenia Ukraina, Chiny, Polska,

- 1 partii spadziowego ze spadzi liściastej - oznakowanego jako „mieszanka miodów pochodzących z UE” Kraj pochodzenia Hiszpania i Polska,

- 1 partii miodu nektarowo-spadziowego leśnego – pochodzącego z Polski i zawierającego dobrowolną informację PRODUKT POLSKI.

Na podstawie otrzymanych wyników badań laboratoryjnych stwierdzono, że jakość handlowa 2 partii miodów o łącznej masie 978,50 kg była niezgodna z wymaganiami jakościowymi świadczące o ich zafałszowaniu, ponieważ stwierdzono:

 • - brak w przewadze udziału pyłku w miodzie określonym nazwą tej rośliny,

 • - zaniżoną wartość liczby diastazowej,

 • - niepotwierdzenie pochodzenia botanicznego (odmiany) miodu,

 • - zawyżona zawartość 5-hydroksymetyloforfuralu (HMF),

 • - niezgodny wynik oceny organoleptycznej.

Nieprawidłowości stwierdzono również w oznakowaniu 4 partii miodów o łącznej masie 2031,65 kg, ponieważ:

- podano niezgodne z prawdą dane w zakresie nazwy/ nazwy i pochodzenia produktu,

- podano niepełne dane identyfikujące producenta w zakresie jego nazwy/nazwy i adresu,

- użyto niewłaściwego sformułowania dotyczącego daty minimalnej trwałości,

- szata graficzna umieszczona na wieczku przysłaniała datę minimalnej trwałości oraz datę rozlewu

- data minimalnej trwałości została podana za pomocą nacięć na brzegach etykiety,

- opis warunków przechowywania nie podano bezpośrednio po dacie minimalnej trwałości,

- dane szczegółowe dotyczące nazwy środka spożywczego oraz jego ilości netto nie podano w tym samym polu widzenia,

- użyto zapisu: „Data produkcji jest jednocześnie numerem partii” podając przy tym określenie „Rok produkcji: 15 III`18”,

- data zamieszczona przy zapisie „Rok produkcji: 15 III`18” została podana za pomocą nacięć na brzegach etykiety,

- dodatkowa nieobowiązkowa informacja o wartości odżywczej dla produktu nieprzetworzonego jednoskładnikowego jak wynika z pkt 1 załącznika V ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011, obejmowała elementy takie jak: „wartość energetyczna, białko, węglowodany nie mniej niż, tłuszcze i cholesterol” zamiast „Wartość energetyczna, tłuszcz, kwasy tłuszczowe nasycone, węglowodany, cukry, białko, sól”,

  - informacje dotyczące wartości odżywczej były podane z użyciem znaków o rozmiarze czcionki mniejszej niż 1,2 mm,

  - wartość energetyczna i ilość składników odżywczych zostały wyrażone dodatkowo jako wartość procentowa referencyjnych wartości spożycia bez stosownego komunikatu tj. „Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)”,

  - jednostki miary wartości energetycznej podano w nieprawidłowej kolejności, tj. „...kcal (...kJ)” zamiast „...kJ/...kcal”.


IV. INNE USTALENIA KONTROLI

Podczas kontroli dodatkowo ustalono, że:

- jednostki objęte kontrolą dokonały zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej do WIJHARS,

- warunki i sposób składowania zapewniały utrzymanie właściwej jakości przechowywanych produktów oraz były zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji zakładowej i na opakowaniu jednostkowym,

- stosowane przyrządy pomiarowe posiadały aktualne cechy prawnej kontroli metrologicznej,

- jednostki nie zatrudniały rzeczoznawców do pobierania próbek,

- na stanach magazynowych nie było przeterminowanych oraz wizualnie wskazujących na pogorszoną jakość wyrobów gotowych.


V. SANKCJE

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano 7 decyzji administracyjnych,
a w tym:

 • - 2 zakazujące wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych co do nazwy/nazwy i pochodzenia,

 • - 2 zakazującą wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych niespełniających wymagań jakości handlowej w zakresie znakowania,

 • - 2 o naliczeniu kar pieniężnych w związku z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych na łączną sumę 126 376,00 zł,

 • - 1 o naliczeniu kary pieniężnej w związku z art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych o niewłaściwej jakości handlowej w kwocie 1000,00 zł.


Ponadto do 2 jednostek zostały wystosowane zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości wynikających z nieprawidłowego oznakowania opakowań jednostkowych przeznaczonych dla konsumenta finalnego.

 
II kwartał 2018 r PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
09.07.2018.

   Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej makaronu w II kwartale 2018 roku.


 • I. CEL KONTROLI

  • - sprawdzenie jakości handlowej makaronu na zgodność z deklaracją producenta,

  • - ocena prawidłowości znakowania opakowań z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów,

  • - sprawdzenie sposobu oraz warunków składowania i transportu makaronu.


  II. ZAKRES KONTROLI

  Kontrolę przeprowadzono w 2 podmiotach zajmujących się produkcją i wprowadzaniem do obrotu makaronów na terenie województwa lubelskiego.


  III. WYNIKI KONTROLI

  W ramach oceny jakości handlowej makaronu do laboratoryjnej oceny organoleptycznej oraz sprawdzenia prawidłowości oznakowania pobrano próbki z 4 partii wyrobów gotowych o łącznej masie 6200 kg (wielkość partii magazynowych 1198 kg), tj.:

  • - Makaron z kurkumą Świderek o masie 3000 kg,

  • - Makaron z kurkumą Krajanka o masie 2400 kg,

  • - Makaron z kurkumą krajanka wąska o masie 400 kg,

  • - Makaron z kurkumą krajanka szeroka o masie 400 kg.

  • Przeprowadzone badania nie wykazały nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej. 

  • W wyniku oceny prawidłowości oznakowania dwóch partii wyrobów gotowych, podanym na opakowaniach jednostkowych, tj.: 3000 kg Makaronu z kurkumą Świderek i 2400 kg Makaronu z kurkumą Krajanka, na których:

  • - przedłużono o 6 miesięcy datę minimalnej trwałości, co naruszało art. 7 ust. 1, lit. a) rozporządzenia Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywy Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18 ze zm.),

  • - warunki przechowywania podano niezgodnie z art. 24 ust. 2 ww. rozporządzenia Nr 1169/2011,

  • - w informacji o wartości odżywczej, prezentowanej w formie tabeli, zamieszczono "Wartość odżywcza 1518kJ/363 kcal" zamiast "Wartość energetyczna 1518kJ/363 kcal", co naruszało art. 30 ust. 1 lit. a) i art. 34 ust. 1 ww. rozporządzenia Nr 1169/2011.


  IV. SANKCJE

  W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano:

  • - 2 decyzje administracyjne na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, zakazujące wprowadzenia do obrotu 2 partii makaronów, będących artykułami rolno-spożywczymi zafałszowanymi ze względu na podanie w oznakowaniu niezgodnie z prawdą danych w zakresie daty minimalnej trwałości oraz nieodpowiadających wymaganiom określonym w przepisach o jakości handlowej w zakresie znakowania,

  • - 1 decyzję administracyjną o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1 pkt 4 za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych ze względu na podanie w oznakowaniu niezgodnie z prawdą danych w zakresie daty minimalnej trwałości oraz nieodpowiadających wymaganiom określonym w przepisach o jakości handlowej
   w zakresie znakowania.

  • Ponadto do 1 kontrolowanej jednostki wystosowane zostały zalecenia pokontrolne wzywające od usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości wynikających z nieprawidłowego oznakowania wyrobów gotowych.

   


 

Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej ryb i przetworów rybnych w II kwartale 2018 roku.


I. CEL KONTROLI

 • - sprawdzenie jakości handlowej przetworów rybnych na zgodność z deklaracją producenta (ocena organoleptyczna oraz badania laboratoryjne),

 • - ocena prawidłowości znakowania opakowań w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami.


II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 1 zakładzie zajmującym się produkcją i wprowadzaniem do obrotu przetworów rybnych na terenie województwa lubelskiego i objęto nią 3 partie o łącznej masie 465 kg.


III. WYNIKI KONTROLI

Parametry fizykochemiczne

Nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 1 partii marynat rybnych, a dotyczyły one obecności niezadeklarowanego w składzie dodatku do żywności o nazwie sacharynian sodu.


Znakowanie

Ustalono, że oznakowanie 3 partii nie odpowiadało wymaganiom dotyczącym oznakowania, ponieważ na etykietach:

 • - w wykazie nie podano wszystkich wykorzystanych do produkcji składników,

 • - nie podano rzetelnych informacji w zakresie rejonu połowu surowców rybnych i kategorii narzędzi połowowych,

 • - nazwa wyrobu zawierająca wyrażenie „wiejskie” wprowadzała konsumenta w błąd co do właściwości środka spożywczego, a w szczególności co do jego charakteru, tożsamości i metody produkcji, gdyż odnosiła się do sposobu produkcji, w której nie stosuje się dodatków do żywności.

   

IV. SANKCJE

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej:

 • wydano:

  • - 1 decyzję administracyjną na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zakazującą wprowadzenia do obrotu 1 partii marynaty rybnej, będącej artykułem rolno-spożywczym zafałszowanym i nieodpowiadającym wymaganiom określonym w przepisach o jakości handlowej w zakresie znakowania,

  • - 1 decyzję administracyjną o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy za wprowadzenie do obrotu 2 partii przetworów rybnych, nieodpowiadających wymaganiom określonym w przepisach o jakości handlowej w zakresie znakowania w wysokości 500 zł,

  • - 1 decyzję administracyjną o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy za wprowadzenie do obrotu artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego w wysokości 3092 zł,

 • wystosowano 1 zalecenia pokontrolne.

 •  

 
  Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych i tłuszczów mlecznych w II kwartale 2018 roku.

 

I. CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie: 

 • - jakości handlowej przetworów mlecznych w zakresie  zgodności z deklaracją jakościową producenta,

 • - prawidłowości znakowania wyrobów gotowych z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

 

II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 4 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i dystrybucją przetworów mlecznych.

 

 III. WYNIKI KONTROLI

 •  A. Jakość handlowa przetworów mlecznych.

 • Badaniom poddano 10 partii przetworów mlecznych o łącznej masie 11 434,39 kg, a w tym ocenie:

 • - organoleptycznej 8 partii o masie 7 276,39 kg,

 • - fizykochemicznej 10 partii o masie 11 434,39 kg,

 • Uzyskane wyniki nie wykazały nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej wyrobów gotowych.

 • B. Znakowanie przetworów mlecznych.

 • Ocenie prawidłowości znakowania poddano ogółem 10 partii przetworów mlecznych o łącznej masie 11 434,39 kg, nie wnosząc uwag w powyższym zakresie.

 

  
                                          Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów zbożowych w II kwartale 2018 roku.
 •  

  I. CEL KONTROLI

  • Celem kontroli było sprawdzenie: 

   • - jakości handlowej przetworów zbożowych (kasze i mąki) w zakresie  zgodności z deklaracją jakościową producenta,

   • - prawidłowości znakowania wyrobów gotowych z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

   

  II. ZAKRES KONTROLI

 • Kontrolę przeprowadzono w 5 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i dystrybucją przetworów zbożowych.

 •  

 • III. WYNIKI KONTROLI

 • W ramach kontroli jakości handlowej przetworów zbożowych pobrano łącznie 10 próbek reprezentujących 30652,00 kg wyrobów gotowych, a w tym ocenie:

 • * organoleptycznej i fizykochemicznej poddano 10 partii o łącznej masie 30652,00 kg, tj.:

 • - 3 partie mąki pszennej typ 450 o masie 19280,00 kg

 • - 2 partie kaszy jęczmiennej o masie 500,00 kg,

 • - 2 partie mąki pszennej typ 550 o masie 4020,00 kg,

 • - 1 partię  kaszy mannej o masie 4032,00 kg,

 • - 1 partię mąki pszennej typ 750 o masie 2400,00 kg,

 • - 1 partię mąki pszennej typ 480 o masie 420,00 kg.

 • Na podstawie otrzymanych wyników badań laboratoryjnych stwierdzono, że 2 partie przetworów zbożowych (mąki) o łącznej masie 1080,00 kg, nie odpowiadały jakości handlowej z uwagi na:

 • - zawyżoną rozpływalność glutenu (1 partia o masie 420,00 kg),

 • - zaniżoną zawartość popiołu całkowitego (1 partia o masie 660,00 kg).

 • W wyniku oceny prawidłowości oznakowania stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu 2 partii przetworów zbożowych o łącznej masie 540,00 kg, ponieważ na opakowaniach jednostkowych:

 • - 120,00 kg MĄKI PSZENNEJ TYP 450 TORTOWEJ,

 • - 420,00 kg MĄKI PSZENNEJ TYP 480 LUBELSKIEJ:

 •  informacja o wartości odżywczej obejmowała elementy takie jak: "Wartość energetyczna, Białko, Węglowodany, Tłuszcze" zamiast "Wartość energetyczna, tłuszcz, kwasy tłuszczowe nasycone, węglowodany, cukry, białko, sól", co było niezgodne z art. 30 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywy Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18 ze zm.),

 • III. SANKCJE

 • Na podstawie art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2212 ze zm.) oraz art. 40a ust. 1 pkt 3 i art. 21 ww. ustawy, a także art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) działając z urzędu Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w drodze decyzji administracyjnych za wprowadzenie do obrotu 3 partii produktów niespełniających wymagań w zakresie jakości handlowej wymierzył 2 jednostkom kontrolowanym karę na łączną kwotę 1000,00 zł.

 • Ponadto do 2 jednostek zostały wystosowane zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości wynikających z nieprawidłowego oznakowania opakowań jednostkowych przeznaczonych dla konsumenta finalnego oraz niewłaściwej jakości.

 •  

 
 Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie prawidłowości znakowania wyrobów ciastkarskich, napojów bezalkoholowych i herbatek owocowych, w II kwartale 2018 roku.


I. CEL KONTROLICelem kontroli było sprawdzenie prawidłowości znakowania 3 wybranych grup artykułów rolno-spożywczych, tj. napojów bezalkoholowych, wyrobów ciastkarskich oraz herbatek owocowych ze szczególnym uwzględnieniem:

 • - prawidłowości znakowania opakowań ww. produktów, w tym nowości rynkowych
  i produktów priorytetowych wskazanych w Programie kontroli, tj. „wód smakowych” na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi rolnictwa ekologicznego oraz produktów regionalnych (ChNP, ChOG), tradycyjnych (GTS) oraz deklaracją producenta,

 • - dokumentów potwierdzających jakość handlową kontrolowanych grup oraz stosowanych surowców,

 • - weryfikacji procesu technologii produkcji,

 • - sposobu i warunków składowania kontrolowanych grup,

 • - aspektu tzw. „podwójnej jakości”,

 • - wymagań formalno-prawnych.

   

II. ZAKRES KONTROLI


Kontrolę przeprowadzono łącznie w 5 jednostkach, a w tym w:

 • - 2 zajmujących się produkcją wyrobów ciastkarskich,

 • - 2 produkujących napoje bezalkoholowe "wody smakowe",

 • - 1 wytwarzającym herbatki owocowe.


Skontrolowano ogółem 9 partii reprezentujących 32 kg wyrobów ciastkarskich, 130 590 l napojów bezalkoholowych, oraz 163,616 kg herbatek owocowych.


III. WYNIKI KONTROLI


Kontrolą w zakresie znakowania objęto:

 • - 3 partie wyrobów ciastkarskich, z czego uwagi w tym zakresie wniesiono w przypadku 1 z nich, tj. 6,5 kg wafli przekładanych,

 • - 4 partie napojów bezalkoholowych nie wnosząc uwag co do prawidłowości ich oznakowania,

 • - 2 partie herbatek owocowych (bez uwag w znakowaniu).

   

Stwierdzone nieprawidłowości w przypadku wyrobów ciastkarskich polegały na tym że:

 • - wykaz składników nie obejmował faktycznie użytych w produkcji surowców oraz składników składnika złożonego,

 • - zamieszczone składniki występujące w środku spożywczym nie zostały podane w malejącej kolejności ich masy w momencie ich użycia przy wytworzeniu tego środka spożywczego,

 • - datę minimalnej trwałości podano w kolejności rok, miesiąc i dzień zamiast dzień, miesiąc i rok,

 • - informacja dotycząca warunków przechowywania została zamieszczona po danych odnoszących się do daty minimalnej trwałości,

 • - obowiązkowe informacje na temat żywności wymienione w art. 9 ust.1 znajdujące się na etykietach podane były z użyciem znaków o rozmiarze czcionki mniejszej niż 1,2 mm,

 • - wysokość cyfr i liter w oznakowaniu ilości nominalnej towaru paczkowanego dla towaru powyżej 200 g była mniejsza od minimalnej (4mm) określonej w załączniku nr 2,

 • - nie podano funkcji technologicznej wodorowęglanu sodu,

 • - zastosowano wyłącznie nazwę fantazyjną, która nie charakteryzowała właściwie danego produktu oraz nie umożliwiała konsumentowi poznanie rzeczywistego charakteru tego środka spożywczego i odróżnienie go od innych produktów z którymi może zostać pomylony.


IV. SANKCJE


Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • - wydania 1 decyzji administracyjnej zakazującej wprowadzenia do obrotu 1 partii wyrobów ciastkarskich, będącej artykułem rolno-spożywczym zafałszowanym w rozumieniu art. 3 pkt 10 lit. b) i c) ustawy o jhars,

 • - wydania 1 decyzji administracyjnej nakładającej na producenta wyrobów ciastkarskich karę pieniężną w wysokości 1123 zł,

 • - wystosowania zaleceń pokontrolnych wzywających do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości w oznakowaniu wyrobów ciastkarskich,

 • - ukarania jednego z przedsiębiorców mandatem karnym kredytowanym w wysokości 200 zł za nie dopełnienie ustawowego obowiązku zgłoszenia prowadzonej działalności do IJHARS,

 • - przekazania 1 informacji do właściwej terytorialnie Inspekcji Weterynaryjnej, w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.

 

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Potrzeba przeprowadzania kontroli tych grup asortymentowych wynika z faktu, że są to produkty w przypadku których wcześniejsze kontrole wykazały wiele nieprawidłowości w zakresie znakowania. 


 
I kwartał 2018 r. PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
04.04.2018.

  

Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów owocowo-warzywnych w I kwartale 2018 roku.

 

  • I. CEL KONTROLI

 • Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej przetworów owocowo-warzywnych,
  w tym dżemów, konfitur, powideł, marmolad, słodzonych przetworów owocowych, przetworów owocowych w zalewie oraz przetworów warzywnych (konserw, marynat, past i pasztetów warzywnych) w zakresie zgodności z przepisami oraz wymaganiami zadeklarowanymi przez producenta w oznakowaniu i/lub w dokumentacji zakładowej ze szczególnym uwzględnieniem:

- jakości handlowej przetworów owocowo-warzywnych w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, w tym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z 29 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych oraz deklaracją producenta, 


  • - jakości surowców przeznaczonych do produkcji,

  • - przebiegu procesu produkcyjnego pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, deklaracją producenta i dokumentacją zakładową,

  • - prawidłowości znakowania opakowań na zgodność z obowiązującymi przepisami, w tym odnoszącymi się do polskiego pochodzenia, rolnictwa ekologicznego oraz posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS),

  • - zachowania jednakowych standardów jakości handlowej niezależnie od rynku/kraju przeznaczenia określonego artykułu,

  • - aktualności danych o przedsiębiorcach dotyczących prowadzonej działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi.


   II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE I ZAKRES KONTROLI

  Ogółem skontrolowano 4 podmioty znajdujące się na terenie województwa lubelskiego zajmujące się produkcją przetworów owocowo-warzywnych, w tym przede wszystkim produktów priorytetowych.


   III. WYNIKI KONTROLI

   A. JAKOŚĆ HANDLOWA

  Kontrolą w tym zakresie objęto 6 partii reprezentujących 7304,36 kg, a w tym :

  • - 4 przetworów owocowych słodzonych,

  • - 2 przetworów warzywnych w zalewie.

  Jakość badanej żywności oceniono w odniesieniu do:

  • - rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych dla konfitur poddanych kontroli,

  • - deklaracji Producenta dla przetworów warzywnych w zalewie oraz owocowych słodzonych i prażonych

  nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.


   B. KONTROLA PRZEBIEGU PROCESU PRODUKCYJNEGO POD KĄTEM ZGODNOŚCI Z DEKLARACJĄ PRODUCENTA ORAZ DOKUMENTACJĄ ZAKŁADOWĄ

  W oparciu o przedstawione do kontroli dokumenty stwierdzono, że sposób produkcji i prawidłowość przebiegu procesu technologicznego dla asortymentów poddanych kontroli były zgodne z wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach prawa w zakresie:

  • - nazewnictwa oraz deklaracji producenta zawartej w oznakowaniu i dokumentach zakładowych,

  • - poddanych dozwolonych procesów technologicznych i zastosowanych surowców
   i dodatków dla owoców i warzyw przetworzonych oraz zastosowanych parametrów obróbki termicznej.

    

   C. ZNAKOWANIE

  Oceną objęto 6 wyrobów, stwierdzając że ich oznakowanie nie naruszało przepisów prawa żywnościowego o charakterze ogólnym a także istotnych informacji wymaganych na opakowaniach:

  • - poddanych kontroli konfitur,

  • - przetworów warzywnych w zalewach.


   D. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI PACZKOWANIA

  Podczas kontroli sprawdzono rzetelność prowadzenia dokumentacji sporządzanej w toku prowadzonych czynności z zakresu kontroli wewnętrznej towarów paczkowanych oraz legalizację przyrządów pomiarowych nie wnosząc uwag w powyższym zakresie.

    

   E. KONTROLA WARUNKÓW SKŁADOWANIA

  We wszystkich objętych kontrolą podmiotach warunki składowania:

  • zapewniały utrzymanie właściwej jakości przechowywanych produktów,

  • były zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji zakładowej oraz na opakowaniu.


  F. KONTROLA W ZAKRESIE UTRZYMANIA JEDNAKOWYCH STANDARDÓW JAKOŚCI HANDLOWEJ PRZETWORÓW OWOCOWO- WARZYWNYCH NIEZALEŻNIE OD RYNKU/KRAJU PRZEZNACZENIA

  W kontrolowanych firmach nie stwierdzono zjawiska tzw. „podwójnej jakości”, tylko 1 z 4 skontrolowanych zakładów prowadził produkcję na rynki UE wyłącznie pod zamówienie klienta zgodnie z ustalonymi wcześniej wymaganiami.


   IV. SANKCJE

  W związku z brakiem zgłoszenia działalności gospodarczej 1 z producentów ukarano grzywną w drodze mandatu karnego kredytowanego w wysokości 100,00 zł, brak było natomiast podstaw do zastosowania innych sankcji przewidzianych w ustawie o jhars.


   V. PODSUMOWANIA I WNIOSKI

  Przedmiotowa kontrola pozwoliła na sprawdzenie rynku przetworów owocowych i warzywnych w zakresie spełniania przepisów dotyczących jakości handlowej oraz wymagań szczegółowych określonych dla grupy dżemów, konfitur, powideł, marmolad. Pomimo, że nie wykazano nieprawidłowości należy systematycznie przeprowadzać kontrole w powyższym zakresie aby nie dopuścić do pogorszenia jakości handlowej.

   

  Informacja o wynikach kontroli w zakresie jakości handlowej wyrobów cukierniczych w I kwartale 2018 r.


   I. CEL KONTROLI

  Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej wyrobów cukierniczych, ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów czekoladowych oraz cukierków na zgodność z obowiązującymi przepisami.

    

   II. ZAKRES KONTROLI

  Kontrolę przeprowadzono w 2 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego, którą objęto 4 partie wyrobów w opakowaniach przeznaczonych dla konsumenta finalnego, a w tym:

  • - 2 wyrobów w czekoladzie (owoców kandyzowanych w czekoladzie),

  • - 2 pomadek (krówek).


  III. WYNIKI KONTROLI

  Jakość wyrobów cukierniczych na podstawie badań laboratoryjnych

  Do badań w Laboratorium Specjalistycznym GIJHARS w Lublinie pobrano próbki z 6 partii wyrobów gotowych. Kontrolowani producenci deklarowali ich jakość określając między innymi następujące parametry :

  1. - wygląd,

  2. - smak,

  3. - zapach,

  4. - konsystencja,

  5. - struktura,

  6. - obecność szkodników

      oraz parametry fizykochemiczne – zawartość suchej masy.

  Dodatkowo poddano kontroli masę netto opakowań jednostkowych.

  Badania w powyższym zakresie nieprawidłowości nie wykazały.


  Znakowanie wyrobów cukierniczych

  Ogółem ocenie prawidłowości znakowania poddano 4 partie wyrobów cukierniczych.

  W wyniku tych działań nieprawidłowości nie stwierdzono. Na opakowaniach zamieszczono zarówno obowiązkowe informacje na temat żywności, jak również typowe dla kontrolowanych wyrobów dotyczące: 

              ●charakterystyki produktu typu „masa kakaowa minimum … %,

   ilościowej zawartości składnika, tj. czekolady, owoców kandyzowanych,

   ● sposobu przechowywania : „Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu”,

   składników alergennych, wyszczególnionych za pomocą pisma odróżniającego od pozostałych informacji.

  IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

  Pomimo, iż kontrola w tym zakresie nie wykazała nieprawidłowości, nie zawsze producenci przykładają stosowną wagę do oznakowania wyrobów gotowych zgodnie
  z obowiązującymi przepisami. Zasadnym wydaje się prowadzenie wyrywkowych kontroli celem nadzoru nad jakości handlową wyrobów cukierniczych, w tym również ich oznakowania

 •  

 
 Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej mięsa i przetworów mięsnych w I kwartale 2018 roku.


I. CEL KONTROLI

 • - sprawdzenie jakości handlowej mięsa i przetworów mięsnych na zgodność z deklaracją producenta (ocena organoleptyczna oraz badania laboratoryjne),

 • - identyfikacja surowców pochodzenia zwierzęcego,

 • - kontrola zawartości wody wchłoniętej w zakresie zgodności z wymaganiami rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008,

 • - ocena prawidłowości znakowania opakowań z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.


II. ZAKRES KONTROLI

Działaniami objęto 7 podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją i wprowadzaniem do obrotu mięsa i wyrobów mięsnych na terenie województwa lubelskiego. W celu sprawdzenia jakości handlowej pobrano próbki z 13 partii o masie 9691,454 kg, a w tym z:

 • - 3 mięsa drobiowego o masie 4920 kg,

 • - 9 wędzonek o masie 1976,054 kg,

 • - 1 konserwy o masie 2795,4 kg.

 •  

III. WYNIKI KONTROLI

Ocena organoleptyczna

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych.

Parametry fizykochemiczne

Nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono w przypadku 1 partii fileta drobiowego, a dotyczyły one zawyżonego współczynnika masy wody W/masy białka RP, względem poziomu wymaganego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 543/2008.

Znakowanie

Stwierdzono, że oznakowanie 3 partii nie odpowiadało wymaganiom dotyczącym oznakowania, ponieważ na etykietach:

  • - nazwy substancji alergennych nie zostały podkreślone za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego je od reszty składników,

  • - składników alergennych nie podano z dokładnym odniesieniem do nazwy substancji powodującej alergie,

  • - podano niepełną nazwę artykułu rolno-spożywczego,

  • - zamieszczono wyższą zawartość mięsa, niż wynikało to z dokumentów produkcyjnych,

  • - w wykazie składników podano dodatki do żywności, których faktycznie nie wykorzystano do produkcji,

  • - kolejność składników podano w sposób nieprawidłowy,

  • - zamieszczono informację sugerującą konsumentowi, że nabywa produkt o wyższej jakości niż w rzeczywistości,

  • - warunków przechowywania nie podano bezpośrednio po terminie przydatności do
   spożycia,

  • - zamieszczono niejasną i niezrozumiałą dla konsumenta informację "...Produkt może zawierać śladowe ilości...",

  • - obowiązkowych danych szczegółowych nie podano z użyciem znaków o rozmiarze czcionki 1,2 mm,

  • - wartość odżywczą zaprezentowaną w formie liniowym podano w nieprawidłowej kolejności.


IV. SANKCJE

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej:

 • * wydano:

  • - 2 decyzje administracyjne na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, zakazujące wprowadzenia do obrotu 2 partii przetworów mięsnych, będących artykułami rolno-spożywczymi zafałszowanymi i nieodpowiadającymi wymaganiom określonym w przepisach o jakości handlowej w zakresie znakowania,

  • - 1 decyzję administracyjną o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy za wprowadzenie do obrotu partii mięsa drobiowego, nieodpowiadającej jakości określonej w rozporządzeniu (WE) nr 543/2008 w wysokości 12 604,80 zł,

  • - 1 decyzję administracyjną o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy za wprowadzenie do obrotu partii przetworu mięsnego, nieodpowiadającej wymaganiom określonym w przepisach o jakości handlowej w zakresie znakowania w wysokości 500 zł,

  • - 1 decyzję administracyjną o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych w wysokości 3650,68 zł.

 • * nałożono 2 grzywny w drodze mandatu karnego kredytowanego na kwotę 200,00 zł za wykroczenie określone w art. 40 ust. 1 pkt. 5 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych,

 • * wystosowano 3 zalecenia pokontrolne.

   

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli, stwierdzono, że jakość mięsa i jego przetworów w zakresie cech organoleptycznych nie budziła zastrzeżeń, niemniej jednak z uwagi na nieprawidłowości w oznakowaniu oraz w zakresie cech fizykochemicznych, należy systematycznie przeprowadzać kontrolę mięsa i wyrobów mięsnych.


 

Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej jaj z uwzględnieniem kontroli podmiotów zwolnionych ze znakowania w I kwartale 2018 r.

I.      CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej jaj, kontrola dokumentacji w podmiotach zwolnionych z obowiązku znakowania jaj oraz weryfikacja prawidłowości znakowania jaj z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych dotyczących rolnictwa ekologicznego.

II.      ZAKRES KONTROLI

Kontrolą objęto pięć zakładów pakowania jaj.

III.      WYNIKI KONTROLI

W powyższym zakresie sprawdzono łącznie 10 próbek jaj klasy A pobranych z partii o łącznej wielkości 33 960 szt. jaj.

W wyniku przeprowadzonych działań pod kątem sprawdzenia:

 1. 1. oceny organoleptycznej jaj - potwierdzono, że cechy jakościowe ww. partii jaj były zgodne z określonymi w art. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 589/2008,

 2. 2. zgodności deklarowanych klas wagowych jaj - wykazano że po uwzględnieniu tolerancji dopuszczonych na mocy art. 27 ww. Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 589/2008 badane partie spełniają wymagania jakości handlowej w przedmiotowym zakresie,

 3. 3. prawidłowości oznakowania w formie dołączonych etykiet zawierających informacje w zakresie: klasy wagowej oraz daty zniesienia - uwag nie wniesiono.

Niezależnie od powyższego przeprowadzone czynności kontrolne nie wykazały:

- żadnych nieuczciwych praktyk handlowych polegających na nieprawnym wykorzystywaniu lub nawiązywaniu do rolnictwa ekologicznego, chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych, jak też oznaczeń produktów będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami,

- stosowania przez zakład dodatkowego, fakultatywnego znakowania opakowań w zakresie sposobu żywienia kur niosek, czy też deklaracji jakości jaj jako ,,ekstra”.

IV.  SANKCJE

W związku z brakiem nieprawidłowości sankcji nie zastosowano.

 

  Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej tłuszczów do smarowania (margaryn, miksów) w I kwartale 2018 roku.

 

I. CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie: 

 • -  jakości handlowej tłuszczów do smarowania (margaryn, miksów) w zakresie zgodności z deklaracją jakościową producenta;

 • -  prawidłowości znakowania wyrobów gotowych z uwzględnieniem wymagań określonych obowiązujących przepisach prawnych.

 

II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 1 podmiocie funkcjonującym na terenie województwa lubelskiego zajmującym się produkcją tłuszczów do smarowania (margaryn, miksów).

 •  

III. WYNIKI KONTROLI

W związku z tym, że na terenie województwa lubelskiego znajduje się jeden zakład produkujący określone w programie kontroli artykuły, dlatego też w ramach oceny jakości handlowej tych produktów do badań laboratoryjnych pobrano 2 próbki tłuszczów do smarowania 63% reprezentujące 700,00 kg wyrobów gotowych, poddając je ocenie organoleptycznej, fizykochemicznej oraz znakowania.

Na podstawie otrzymanych wyników badań laboratoryjnych stwierdzono, że ww. partie wyrobów gotowych poddanych kontroli były zgodne w zakresie wykonanych oznaczeń. 

Nieprawidłowości stwierdzono natomiast w oznakowaniu 1 partii wyrobu gotowego o masie 400,00 kg, które były podstawą do uznania, że zgodnie z art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2212 ze zm.) wyrób ten był produktem zafałszowanym i wprowadzał konsumenta w błąd co do charakterystyki, w tym jego właściwości. 

W celu sprawdzenia masy netto wyrobów gotowych zgodnie z założeniami ustawy z dnia 07 maja 2009 r. o towarach paczkowanych kontrolujący dokonali przeważenia 1 partii tłuszczu do smarowania i stwierdzili, że partia ta spełniała wymagania metrologiczne dotyczące ilości rzeczywistej towaru paczkowanego, określone w Załączniku nr 2 do ww. ustawy o towarach paczkowanych.

 IV. SANKCJE

W związku ze  stwierdzonymi nieprawidłowościami na podstawie art. 40 a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz.U. z 2017 r. ze zm.) oraz art. 40 a ust. 1 pkt 4 i art. 21 ww. ustawy, a także art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) działając z urzędu Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w drodze decyzji administracyjnej za wprowadzenie do obrotu jednej partii wyrobu gotowego będącej artykułem rolno-spożywczym zafałszowanym ze względu na znakowanie wymierzył 1 jednostce kontrolowanej karę pieniężną w wysokości 1000,00 zł.

Ponadto do kontrolowanej jednostki zostały wystosowane zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości wynikających z nieprawidłowego oznakowania opakowań jednostkowych przeznaczonych dla konsumenta finalnego. 

 
IV kwartał 2017 r. PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
04.01.2018.

  

Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów owocowych i orzechów w IV kwartale 2017 roku.

 

 

  • I. CEL KONTROLI

  Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej przetworów owocowych, ze szczególnym uwzględnieniem owoców suszonych i kandyzowanych oraz orzechów na zgodność z obowiązującymi przepisami.

    

   II. ZAKRES KONTROLI

  Kontrolę przeprowadzono w 3 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego, którą objęto 6 partii wyrobów w opakowaniach przeznaczonych dla konsumenta finalnego, a w tym:

  • 3 owoców suszonych,

  • 2 orzechów,

  • 1 owoców kandyzowanych.

   

  III. WYNIKI KONTROLI

  Jakość przetworów owocowych i orzechów na podstawie badań laboratoryjnych

  Do badań w Laboratorium Specjalistycznym GIJHARS w Lublinie pobrano próbki z 6 partii wyrobów gotowych. Kontrolowani producenci deklarowali ich jakość określając między innymi następujące parametry :

   

  1. wygląd,

  2. smak i zapach,

  3. konsystencja,

  4. wilgotność,

  5. obecność szkodników

  oraz cechy typowe dla poszczególnych grup, w tym uszkodzenia (połamanie, pokruszenie), zanieczyszczenia organiczne.

  Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały nieprawidłowości w jednej z 6 poddanych kontroli partii orzechów nieodpowiadającej wymaganiom jakościowym zadeklarowanym przez producenta ze względu na zawyżoną zawartość orzechów połamanych, połówek oraz niewykształconych. Naruszono tym art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2212)

  Znakowanie przetworów owocowych i orzechów

  Ogółem ocenie prawidłowości znakowania poddano 6 partii suszonych owoców.

  Uwagi wniesiono do 3 partii wyrobów gotowych, tj. 50% ogółem skontrolowanych, ponieważ na opakowaniach jednostkowych w 2 przypadkach :

  • obowiązkowe informacje na temat żywności znajdujące się na etykietach, tj. wykaz składników, data minimalnej trwałości, warunki przechowywania, nazwa i adres podmiotu, kraj pochodzenia, informacje o wartości odżywczej podane były z użyciem znaków o rozmiarze czcionki mniejszej niż 1,2 mm

  • informację o możliwości wystąpienia w produkcie niezamierzonej pozostałości substancji alergennej podano za pomocą zwrotu: ,,Produkt może zawierać śladowe ilości ... ” zamiast ,,Może zawierać ...” lub ,,Możliwa obecność ….”, które to sformułowanie w kontekście braku wymagań, co do określenia poziomu zawartości składnika alergennego decydującego o uznaniu za ilość śladową może być niejasne i niezrozumiałe dla konsumenta,

  • podano niepełne dane identyfikujące producenta w zakresie jego nazwy.

  Powyższe naruszało art. 13, ust. 2 oraz art. 9 ust. 1 lit h) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywy Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18 z późn. zm.).

   

   

  Ponadto w oznakowaniu 1 partii daktyli suszonych stwierdzono nieprawidłowość dotyczącą podania warunków przechowywania nad informacjami odnoszącymi się do daty minimalnej trwałości zamiast po tych danychco reguluje Załącznik X pkt 1 lit. b) ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011.

   

  Sankcje

  Ustalenia kontroli w zakresie jakości handlowej przetworów owocowych i orzechów były podstawą do:

  • wydania 1 decyzji administracyjnej wymierzającej karę pieniężną w wysokości 500 zł za wprowadzenie do obrotu artykułu rolno-spożywczego nieodpowiadającego parametrom jakościowym zadeklarowanym przez producenta oraz wymaganiom w zakresie znakowania,

  • wysłania zaleceń pokontrolnych wzywających do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości w oznakowaniu opakowań przeznaczonych dla konsumenta finalnego.

   

  IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

   

  Nie wszystkie podmioty przykładają stosowną wagę do oznakowania wyrobów gotowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stwierdzone przypadki nieprawidłowego znakowania przetworów owocowych i orzechów w opakowaniach przeznaczonych dla konsumenta finalnego, jak również niewłaściwa jakość mają istotne znaczenie, w związku z czym zasadne jest prowadzenie dalszych kontroli w zakresie jakości handlowej suszonych owoców.

 •  

 •  Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów rybnych w IV kwartale 2017 roku.

   

  I. CEL KONTROLI

  • sprawdzenie jakości handlowej przetworów rybnych na zgodność z deklaracją producenta
   (ocena organoleptyczna oraz badania laboratoryjne),

  • ocena prawidłowości znakowania opakowań w zakresie zgodności z obowiązującymi
   przepisami.

   

  II. ZAKRES KONTROLI

  Kontrolę przeprowadzono w 1 zakładzie zajmującym się produkcją i wprowadzaniem do obrotu przetworów rybnych na terenie województwa lubelskiego i objęto nią 3 partie o łącznej masie 510 kg.

   

  III. WYNIKI KONTROLI

  Ocena organoleptyczna i parametry fizykochemiczne

  Przeprowadzone analizy nie wykazały nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej przetworów rybnych.

   

  Znakowanie

  Stwierdzono, że oznakowanie 3 partii nie odpowiadało wymaganiom dotyczącym oznakowania, ponieważ na etykietach:

  • w wykazie składników nie podano wszystkich wykorzystanych do produkcji składników,

  • dobrowolne oznaczenie podobszaru połowu surowca rybnego obejmowało jedynie numer,

  • warunki przechowywania podano z naruszeniem art. 24 ust. 2 rozporządzenia nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności,

  • ilościową zawartości składników występujących w nazwie wyrażono wartością wagową,

  • użyto niezrozumiałe skróty wyrazów,

  • w składzie podano składniki, których faktycznie nie użyto do produkcji.

   

  IV. SANKCJE

  W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej:

  • przesłane zostało do producenta zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w związku z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno – spożywczych zafałszowanych,

  • wystosowano zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia nieprawidłowości
   w oznakowaniu.

   

  V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

   

  Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli, stwierdzono, że jakość przetworów rybnych w zakresie cech organoleptycznych i parametrów fizykochemicznych nie budziła zastrzeżeń, niemniej jednak z uwagi na niezgodności w oznakowaniu, należy systematycznie przeprowadzać kontrolę przetworów rybnych.

 
 
 Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej miodu w IV kw. 2017 roku.
 
I. CEL KONTROLI 
 
Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej miodu, ze szczególnym uwzględnieniem:
 
- miodu krajowego importowanego oraz pochodzącego z UE, w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu MRiRW z 3 pażdziernika 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu oraz deklaracją producenta,
- prawidłowości znakowania miodu w zakresie określonym w przepisach prawa,
- sposobu składowania i transportu,
- aktualności danych o przedsiębiorcach znajdujących się w systemie ZSI w zakresie prowadzonej przez nich działalności obejmującej produkcję, składowanie, konfekcjonowanie i obrót artykułami rolno-spożywczymi.
 
II. ZAKRES KONTROLI
 
Ogółem skontrolowano 4 podmioty znajdujące się na terenie województwa lubelskiego zajmujące się produkcją i konfekcjonowaniem miodu.
 
III.WYNIKI KONTROLI 
 
A. JAKOŚĆ HANDLOWA
 
W toku kontroli dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych i fizykochemicznych  w odniesieniu do deklaracji producentów oraz obowiązujących przepisów dla 8 partii reprezentujących 3777,32 kg, tj.:
 • - 1 miodu nektarowego akacjowego,

 • - 2 miodu nektarowego gryczanego,

 • - 3 miodu nektarowego lipowego,

 • - 2 miodu nektarowego wielokwiatowego.

   

Przeprowadzone analizy wykazały nieprawidłowości świadczące o zafałszowaniu 4 z nich o masie 195,32 kg ze względu na:

 • - brak w przewadze udziału pyłku w miodzie określonym nazwą tej rośliny,

 • - nie potwierdzenie pochodzenia geograficznego miodu,

 • - niezgodny wynik oceny organoleptycznej w zakresie barwy, smaku i zapachu. 

   

  B. ZNAKOWANIE

   

Oceną objęto 8 partii miodu stwierdzając że oznakowanie 5 z nich naruszało przepisy prawa żywnościowego o charakterze ogólnym oraz dotyczące szczegółowych wymagań odnoszących się do miodu, ponieważ:

- podano niezgodne z prawdą dane w zakresie nazwy/ nazwy i pochodzenia produktu,

- zastosowano dobrowolną informację przedstawiającą znak graficzny zawierający określenie PRODUKT POLSKI dla produktu niespełniającego kryteriów art. 7b ust. 1 pkt 2 ustawy o ijhars. 

- szata graficzna umieszczona na wieczku przysłaniała datę minimalnej trwałości oraz datę rozlewu co było nieczytelne,

- w oznakowaniu użyto niewłaściwego sformułowania dotyczącego daty minimalnej trwałości, tj. WAŻNOŚĆ, zamiast Najlepiej spożyć przed:,

- nie podano informacji odnoszącej się do pochodzenia produktu wymaganej art. 9 ust 1 lit. i) rozporządzenia 1169/2011 oraz § 15 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia MRiRW w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych,

 - podano niepełne dane identyfikujące producenta w zakresie jego adresu,

- obowiązkowe informacje na temat żywności wymienione w art. 9 ust. 1, znajdujące się na etykietach tj. data minimalnej trwałości, warunki przechowywania, nazwa i adres podmiotu oraz informacje o wartości odżywczej podane były z użyciem znaków o rozmiarze czcionki mniejszej niż 1,2 mm.

 

W toku kontroli nie stwierdzono:

- określeń "bio", "eko" lub podobnych na przetworach wyprodukowanych metodami konwencjonalnymi,

- bezprawnego stosowania zarejestrowanych chronionych nazw środków spożywczych. 

 •  

C. INNE USTALENIA KONTROLI
 
Jak ustalono:
- brak było przypadków oferowania produktów po upływie dat minimalnej trwałości oraz niewłaściwego stanu opakowań jednostkowych,
- warunki składowania zapewniały utrzymanie właściwej jakości przechowywanych produktów oraz były zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji zakładowej i na opakowaniu,
- stosowane przyrządy pomiarowe posiadały cechy prawnej kontroli metrologicznej,
- nie zatrudniano rzeczoznawców do pobierania prób,
- podmioty objęte kontrolą dokonały zgłoszenia prowadzonej działalności. 
 
IV. SANKCJE 
 

Na podstawie ustaleń kontroli wydano:

 • * 8 decyzji administracyjnych, tj.:

 • - 4 zakazujące wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych
  co do nazwy/nazwy i pochodzenia,

 • - 1 nakazującą poddanie zabiegowi prawidłowego oznakowania dla produktu niespełniającego wymagań w zakresie jakości handlowej w zakresie znakowania,

 • - 2 o naliczeniu kar pieniężnych w związku z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych na łączną sumę 60 513,- zł,

 • - 1 o naliczeniu kary pieniężnej w związku z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych o niewłaściwej jakości handlowej w kwocie 500,- zł,

 • * zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia nieprawidłowości ujawnionych w oznakowaniu.

 • V. PODSUMOWANIA I WNIOSKI

Wyniki przeprowadzonej kontroli wykazały duży odsetek nieprawidłowości i świadczyły
o złamaniu szeregu norm prawnych z zakresu prawa żywnościowego, w tym przepisów regulujących szczegółowo jakość handlową miodu (62,50 % ogólnej ilości poddanej kontroli), co w rezultacie skutkowało wprowadzeniem klientów w błąd
oraz dowiodło, że szeroko rozumiane interesy konsumentów w tym segmencie rynku są szczególnie zagrożone.

Biorąc pod uwagę rozmiar stwierdzonych nieprawidłowości tut. Inspektorat uważa za zasadne kontynuowanie kontroli w ww. zakresie ze szczególnym zwróceniem uwagi na deklaracje producentów w zakresie nazwy dla miodów odmianowych oraz ich pochodzenia.

 

 

Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej jaj z uwzględnieniem kontroli podmiotów zwolnionych ze znakowania w IV kw 2017r.

              I.      CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej jaj, kontrole dokumentacji w podmiotach zwolnionych z obowiązku znakowania jaj oraz weryfikacja prawidłowości znakowania jaj z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych dotyczących rolnictwa ekologicznego.

           II.      ZAKRES KONTROLI

Kontrolą objęto pięć zakładów pakowania, w tym cztery gospodarstwa rolne.

   III.      WYNIKI KONTROLI

W powyższym zakresie sprawdzono łącznie 10 próbek jaj klasy A pobranych z partii o łącznej wielkości 39 700 szt. jaj.

W wyniku przeprowadzonych działań pod kątem sprawdzenia:

   - oceny organoleptycznej jaj- potwierdzono, że cechy jakościowe ww. partii jaj były zgodne z określonymi w art. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 589/2008,

   - zgodności deklarowanych klas wagowych jaj - wykazano że po uwzględnieniu tolerancji dopuszczonych na mocy art. 27 ww. Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 589/2008 badane partie spełniają wymagania jakości handlowej w przedmiotowym zakresie,

   - prawidłowości oznakowania zarówno kodem producenta jak też opakowań jednostkowych i transportowych – uwag nie wniesiono.

Niezależnie od powyższego przeprowadzone czynności kontrolne nie wykazały:

- żadnych nieuczciwych praktyk handlowych polegających na nieprawnym wykorzystywaniu lub nawiązywaniu do rolnictwa ekologicznego, chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych, jak też oznaczeń produktów będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami,

- stosowania przez zakład dodatkowego, fakultatywnego znakowania opakowań w zakresie sposobu żywienia kur niosek, czy też deklaracji jakości jaj jako ,,ekstra”.

IV.  SANKCJE

W związku z brakiem nieprawidłowości sankcji nie zastosowano.

 

 

 •  Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych w IV kwartale 2017 roku.

   

  I. CEL KONTROLI

  • - sprawdzenie jakości handlowej przetworów mlecznych w zakresie zgodności z deklaracją jakościową producenta

  • - sprawdzenie prawidłowości znakowania wyrobów gotowych z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

   

  II. ZAKRES KONTROLI

  Kontrolę przeprowadzono w 6 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i dystrybucją przetworów mlecznych.

   

  III. WYNIKI KONTROLI

  A. jakość handlowa przetworów mlecznych.

   Badaniom poddano 18 partii przetworów mlecznych o łącznej masie 49 806,432 kg, a w tym ocenie:

 • - organoleptycznej 13 partii o masie 41 560,432 kg,

 • - fizykochemicznej 18 partii o masie 49 806,432 kg,

 • - mikrobiologicznej 1 partię o masie 30 102,00.

 • Uzyskane wyniki nie wykazały nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej wyrobów gotowych.

 • B. Znakowanie przetworów mlecznych.

 • Ocenie prawidłowości znakowania poddano ogółem 18 partii wyrobów gotowych o łącznej masie 49 806,432 kg, nie wnosząc uwag w powyższym zakresie.

 
 
 
 
Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw w IV kw. 2017 r.  

  

I. CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw, ze szczególnym uwzględnieniem jakości i znakowania warzyw korzeniowych (w tym pietruszka, pasternak) objętych ogólnymi normami handlowymi na zgodność z obowiązującymi przepisami. 

 

II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 5 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego (4 hurtownie oraz 1 zrzeszenie producentów owoców), którą objęto 58 partii świeżych owoców i warzyw, w tym:

 • - 35 świeżych owoców,

 • - 23 świeżych warzyw.

 

III. WYNIKI KONTROLI

Jakość handlowa świeżych owoców i warzyw w zakresie zgodności z wymaganiami szczegółowych i ogólnych norm handlowych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (WE) nr 543/2011


We wszystkich kontrolowanych podmiotach poddano ocenie 58 partii świeżych owoców i warzyw na zgodność
z wymaganiami jakościowymi określonymi w Rozporządzeniach Komisji (WE).

Stwierdzono, że wszystkie kontrolowane partie owoców i warzyw były zdrowe, o świeżym wyglądzie, odpowiednio dojrzałe, pozbawione obcego zapachu i smaku, wolne od szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, bez nadmiernego zawilgocenia. Zawartość każdego opakowania była jednolita pod względem odmiany, jak również stopnia dojrzałości. Pod względem jakości kontrolowane partie spełniały wymagania rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 ustalającego szczegółową oraz ogólną normę handlową.

Do badań w Laboratorium Specjalistycznym GIJHARS w Lublinie pobrano próbkę pietruszki w celu identyfikacji gatunku.

Przeprowadzone badania laboratoryjne ptwierdziły tożsamość korzenia pietruszki.


Znakowanie świeżych owoców i warzyw

Ogółem ocenie prawidłowości znakowania poddano 58 partii świeżych owoców i warzyw.

W zakresie znakowania świeżych owoców i warzyw uwag nie wniesiono. Poddane kontroli partie miały pełne oznakowanie zamieszczone bezpośrednio na opakowaniach jednostkowych lub zawieszkach zgodnie
z obowiązującymi przepisami
.

 

Sankcje

Jakość kontrolowanych partii owoców i warzyw, ich oznakowanie oraz warunki składowania nie budziły zastrzeżeń, wobec powyższego sankcji nie zastosowano.

Cztery podmioty, które nie przekazały informacji o obrocie świeżymi owocami i warzywami za rok kalendarzowy 2016 zostały ukarane grzywną w postaci mandatu karnego na łączną kwotę 700 zł.


 
III kwartał 2017 r. PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
26.09.2017.

 

 Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej mięsa i wyrobów mięsnych w III kwartale 2017 roku.


I. CEL KONTROLI

 • sprawdzenie jakości handlowej mięsa i wyrobów mięsnych na zgodność z deklaracją
  producenta (ocena organoleptyczna oraz badania laboratoryjne),

 • identyfikacja surowców pochodzenia zwierzęcego,

 • kontrola zawartości wody wchłoniętej w zakresie zgodności z wymaganiami rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008,

 • ocena prawidłowości znakowania opakowań z uwzględnieniem obowiązujących w tym
  zakresie przepisów.


II. ZAKRES KONTROLI

Działaniami objęto 11 podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją i wprowadzaniem do obrotu mięsa i wyrobów mięsnych na terenie województwa lubelskiego. W celu sprawdzenia jakości handlowej pobrano próbki z 15 partii o masie 7093 kg, a w tym z:

 • 9 mięsa w elementach kulinarnych (innych niż drobiowe) o masie 3998 kg,

 • 5 mięsa drobiowego o masie 3055 kg,

 • 1 mięsa mielonego o masie 40 kg.


III. WYNIKI KONTROLI

Ocena organoleptyczna

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych.


Parametry fizykochemiczne

Nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono w przypadku 1 partii,
a dotyczyły one zawyżonej zawartość soli w stosunku do wymagań w Rozporządzeniu (WE) nr 853/2004.


Ponadto w objętej kontrolą ubojni drobiu przeprowadzano kontrole wchłaniania wody przez mięso drobiowe niezgodnie z art. 16 ust. 1, a w tym z załącznikiem IX rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008.


Znakowanie

Stwierdzono, że oznakowanie 4 partii nie odpowiadało wymaganiom dotyczącym oznakowania, ponieważ na etykietach:

  • nie podano pełnych danych identyfikujących producenta,

  • warunków przechowywania nie podano bezpośrednio po terminie przydatności do
   spożycia,

  • podano niepełną nazwę artykułu rolno-spożywczego,

  • obowiązkowych danych szczegółowych nie podano z użyciem znaków o rozmiarze
   czcionki 1,2 mm,

  • wskazanie kraju pochodzenia nie odpowiadało w pełni określeniu wymaganemu
   w art. 5 ust. 2 Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 1337/2013, ponieważ
   zamieszczono określenie „Kraj pochodzenia Polska” zamiast „Pochodzenie Polska”,

  • podając stan, w którym ww. artykuł rolno-spożywczy wprowadzono do obrotu użyto
   niewłaściwego określenia „świeżo schłodzone” zamiast wymaganego „świeży”.


IV. SANKCJE

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej:

 • wystosowano 4 zalecenia pokontrolne,

 • wydano 1 decyzję administracyjną o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1
  pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1604 ze zm.) za wprowadzenie do obrotu partii mięsa mielonego,
  nieodpowiadającej jakości określonej w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004,

 • nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego kredytowanego na kwotę 100,00 zł za wykroczenie określone w art. 40 ust. 4 pkt 1b ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.


V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

 

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli, stwierdzono, że jakość mięsa w zakresie cech organoleptycznych nie budziła zastrzeżeń, niemniej jednak z uwagi na nieprawidłowości
w oznakowaniu oraz w zakresie cech fizykochemicznych, należy systematycznie przeprowadzać kontrolę mięsa i wyrobów mięsnych.

 

 Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przypraw ziołowych w III kwartale 2017 r.


  I. CEL KONTROLI

   

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej przypraw ziołowych, w tym jedno- i wieloskładnikowych ze szczególnym uwzględnieniem:

 • jakości handlowej produktów w zakresie zgodności z deklaracją producenta (w oznakowaniu produktu i dokumentacji zakładowej),

 • prawidłowości znakowania opakowań na zgodność z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi rolnictwa ekologicznego oraz produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS),

 • sposobu składowania i transportu przypraw,

 • wymagań formalno-prawnych.

   

  II. ZAKRES KONTROLI

   

Ogółem skontrolowano 2 podmioty znajdujące się na terenie województwa lubelskiego zajmujące się produkcją przypraw ziołowych.


  III. WYNIKI KONTROLI

  A. JAKOŚĆ HANDLOWA

Kontrolą w tym zakresie objęto 6 partii reprezentujących 14,80 kg, a w tym :

 • 5 partii jednoskładnikowych przypraw ziołowych,

 • 1 partię przyprawy ziołowej wieloskładnikowej.

Jakość badanej żywności oceniono w odniesieniu do deklaracji Producenta, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.


  B. KONTROLA TECHNOLOGII PRODUKCJI

W oparciu o przedstawione do kontroli dokumenty stwierdzono, że sposób produkcji
i prawidłowość przebiegu procesu technologicznego asortymentów poddanych kontroli była zgodna z:

 • wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach prawa w zakresie nazewnictwa,

 • deklaracją producenta zawartą w oznakowaniu i dokumentacji zakładowej dotyczącą sposobu przetwarzania i kraju pochodzenia.


  C. ZNAKOWANIE

Oceną objęto 6 wyrobów, stwierdzając że oznakowanie 3 z nich naruszało przepisy prawa żywnościowego o charakterze ogólnym, ponieważ:

 • informacja o warunkach przechowywania nie została podana po danych odnoszących się do daty minimalnej trwałości,

 • nie podano pełnych danych identyfikujących producenta.


  IV. KONTROLA WARUNKÓW SKŁADOWANIA

   

W objętych kontrolą podmiotach warunki składowania:

 • zapewniały utrzymanie właściwej jakości przechowywanych produktów zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 9 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,

 • były zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji zakładowej oraz na opakowaniu.


  V. KONTROLA WYMAGAŃ FORMALNO-PRAWNYCH

   

Producenci zgodnie z art. 12 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych dokonali zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej do LWIJHARS. Podczas przeprowadzania kontroli ustalono, że żaden przedsiębiorca nie zatrudniał rzeczoznawców do pobierania próbek.

VI. SANKCJE

   

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do wystosowania jednemu z producentów zaleceń pokontrolnych z wnioskami o usunięcie uchybień w oznakowaniu.


  VII. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

   

Z uwagi na fakt, że przyprawy ziołowe zostały w 2016 r. po raz pierwszy umieszczone w Piramidzie Zdrowego Żywienia należy systematycznie przeprowadzać kontrole w powyższym zakresie aby nie dopuścić do pogorszenia jakości handlowej.

 

 Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej soków, nektarów i musów w III kwartale 2017 r.


I. CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej: soków, nektarów i musów owocowych w tym soków warzywnych, warzywno-owocowych i owocowych przecierowych oraz z cząstkami owoców ze szczególnym uwzględnieniem:

 • jakości handlowej soków i nektarów owocowych w zakresie zgodności z przepisami rozporządzenia MRiRW z dnia 30 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań  w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych oraz deklaracją producenta,

 • jakości handlowej soków/nektarów warzywnych , soków/nektarów z warzyw i owoców oraz musów owocowych na zgodność z deklaracją producenta,

 • prawidłowości znakowania opakowań na zgodność z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi rolnictwa ekologicznego oraz produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS),

 • sposobu składowania,

 • aktualności danych o przedsiębiorcach znajdujących się w systemie ZSI w zakresie prowadzonej działalności.


II. ZAKRES KONTROLI

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie kontroli skontrolowano 1 producenta soków owocowych ekologicznych..

III. WYNIKI KONTROLI

A. JAKOŚĆ HANDLOWA

Kontrolą w tym zakresie objęto 1 partię reprezentującą 2280 l. Jakość badanej żywności oceniono w odniesieniu do wymagań rozporządzenia MRiRW z dnia 30 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych oraz deklaracji producenta, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.


B. KONTROLA PRZEBIEGU PROCESU PROCUKCYJNEGO

W oparciu o przedstawione do kontroli dokumenty ustalono, że sposób produkcji i prawidłowość przebiegu procesu technologicznego asortymentów poddanych kontroli była zgodna z wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach prawa w zakresie charakterystyki produktu.


C. ZNAKOWANIE

Oceną objęto 1 partię soków ekologicznych, stwierdzając że oznakowanie naruszało przepisy prawa żywnościowego o charakterze ogólnym, ponieważ informacja o warunkach przechowywania nie została podana po danych odnoszących się do daty minimalnej trwałości. W toku kontroli producent wyeliminował ww. nieprawidłowość, w związku z tym nie zastosowano wobec niego sankcji.


D. POZOSTAŁE USTALENIA Z KONTROLI

W trakcie kontroli ustalono, że:

 • podmiot u którego przeprowadzono kontrolę dokonał zgłoszenia prowadzonej działalności,

 • artykuły rolno-spożywcze składowane były w sposób zapewniający zachowanie właściwej jakości handlowej przechowywanych produktów,

 • przedsiębiorca nie zatrudniał rzeczoznawców.


IV. SANKCJE

LWIJHARS nie zastosował sankcji


V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Soki i nektary owocowe, są artykułami rolno-spożywczymi o wyjątkowej wartości odżywczej, i objęte szczegółowymi regulacjami prawnymi w UE, które określają wymagania zarówno surowców, dozwolonych procesów oraz substancji pomocniczych i dodatków stosowanych w ich produkcji.
W związku z powyższym istnieje konieczność kontroli jakości handlowej tej grupy produktów podczas kolejnych kontroli IJHARS.


 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 35
 
© 2019 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie :: Jomla
1.0