Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie 
 
Advertisement
 
 
 
 
Menu witryny
WIJHARS
INSPEKTORAT
KIEROWNICTWO
WYDZIAŁY
SCHEMAT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZADANIA INSPEKCJI
PODSTAWY PRAWNE
SYSTEM ZARZĄDZANIA
SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW
FORMULARZE
WYNIKI KONTROLI
KONTAKT
SZUKAJ
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
OGŁOSZENIA
WIJHARS arrow WYNIKI KONTROLI
WYNIKI KONTROLI
IV kwartał 2017 r. PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
04.01.2018.

 

 

Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów owocowych i orzechów w IV kwartale 2017 roku.

 

 

  • I. CEL KONTROLI

  Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej przetworów owocowych, ze szczególnym uwzględnieniem owoców suszonych i kandyzowanych oraz orzechów na zgodność z obowiązującymi przepisami.

    

   II. ZAKRES KONTROLI

  Kontrolę przeprowadzono w 3 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego, którą objęto 6 partii wyrobów w opakowaniach przeznaczonych dla konsumenta finalnego, a w tym:

  • 3 owoców suszonych,

  • 2 orzechów,

  • 1 owoców kandyzowanych.

   

  III. WYNIKI KONTROLI

  Jakość przetworów owocowych i orzechów na podstawie badań laboratoryjnych

  Do badań w Laboratorium Specjalistycznym GIJHARS w Lublinie pobrano próbki z 6 partii wyrobów gotowych. Kontrolowani producenci deklarowali ich jakość określając między innymi następujące parametry :

   

  1. wygląd,

  2. smak i zapach,

  3. konsystencja,

  4. wilgotność,

  5. obecność szkodników

  oraz cechy typowe dla poszczególnych grup, w tym uszkodzenia (połamanie, pokruszenie), zanieczyszczenia organiczne.

  Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały nieprawidłowości w jednej z 6 poddanych kontroli partii orzechów nieodpowiadającej wymaganiom jakościowym zadeklarowanym przez producenta ze względu na zawyżoną zawartość orzechów połamanych, połówek oraz niewykształconych. Naruszono tym art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2212)

  Znakowanie przetworów owocowych i orzechów

  Ogółem ocenie prawidłowości znakowania poddano 6 partii suszonych owoców.

  Uwagi wniesiono do 3 partii wyrobów gotowych, tj. 50% ogółem skontrolowanych, ponieważ na opakowaniach jednostkowych w 2 przypadkach :

  • obowiązkowe informacje na temat żywności znajdujące się na etykietach, tj. wykaz składników, data minimalnej trwałości, warunki przechowywania, nazwa i adres podmiotu, kraj pochodzenia, informacje o wartości odżywczej podane były z użyciem znaków o rozmiarze czcionki mniejszej niż 1,2 mm

  • informację o możliwości wystąpienia w produkcie niezamierzonej pozostałości substancji alergennej podano za pomocą zwrotu: ,,Produkt może zawierać śladowe ilości ... ” zamiast ,,Może zawierać ...” lub ,,Możliwa obecność ….”, które to sformułowanie w kontekście braku wymagań, co do określenia poziomu zawartości składnika alergennego decydującego o uznaniu za ilość śladową może być niejasne i niezrozumiałe dla konsumenta,

  • podano niepełne dane identyfikujące producenta w zakresie jego nazwy.

  Powyższe naruszało art. 13, ust. 2 oraz art. 9 ust. 1 lit h) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywy Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18 z późn. zm.).

   

  Ponadto w oznakowaniu 1 partii daktyli suszonych stwierdzono nieprawidłowość dotyczącą podania warunków przechowywania nad informacjami odnoszącymi się do daty minimalnej trwałości zamiast po tych danychco reguluje Załącznik X pkt 1 lit. b) ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011.

   

  Sankcje

  Ustalenia kontroli w zakresie jakości handlowej przetworów owocowych i orzechów były podstawą do:

  • wydania 1 decyzji administracyjnej wymierzającej karę pieniężną w wysokości 500 zł za wprowadzenie do obrotu artykułu rolno-spożywczego nieodpowiadającego parametrom jakościowym zadeklarowanym przez producenta oraz wymaganiom w zakresie znakowania,

  • wysłania zaleceń pokontrolnych wzywających do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości w oznakowaniu opakowań przeznaczonych dla konsumenta finalnego.

   

  IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

   

  Nie wszystkie podmioty przykładają stosowną wagę do oznakowania wyrobów gotowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stwierdzone przypadki nieprawidłowego znakowania przetworów owocowych i orzechów w opakowaniach przeznaczonych dla konsumenta finalnego, jak również niewłaściwa jakość mają istotne znaczenie, w związku z czym zasadne jest prowadzenie dalszych kontroli w zakresie jakości handlowej suszonych owoców.

 •  

 •  Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów rybnych w IV kwartale 2017 roku.

   

  I. CEL KONTROLI

  • sprawdzenie jakości handlowej przetworów rybnych na zgodność z deklaracją producenta
   (ocena organoleptyczna oraz badania laboratoryjne),

  • ocena prawidłowości znakowania opakowań w zakresie zgodności z obowiązującymi
   przepisami.

   

  II. ZAKRES KONTROLI

  Kontrolę przeprowadzono w 1 zakładzie zajmującym się produkcją i wprowadzaniem do obrotu przetworów rybnych na terenie województwa lubelskiego i objęto nią 3 partie o łącznej masie 510 kg.

   

  III. WYNIKI KONTROLI

  Ocena organoleptyczna i parametry fizykochemiczne

  Przeprowadzone analizy nie wykazały nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej przetworów rybnych.

   

  Znakowanie

  Stwierdzono, że oznakowanie 3 partii nie odpowiadało wymaganiom dotyczącym oznakowania, ponieważ na etykietach:

  • w wykazie składników nie podano wszystkich wykorzystanych do produkcji składników,

  • dobrowolne oznaczenie podobszaru połowu surowca rybnego obejmowało jedynie numer,

  • warunki przechowywania podano z naruszeniem art. 24 ust. 2 rozporządzenia nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności,

  • ilościową zawartości składników występujących w nazwie wyrażono wartością wagową,

  • użyto niezrozumiałe skróty wyrazów,

  • w składzie podano składniki, których faktycznie nie użyto do produkcji.

   

  IV. SANKCJE

  W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej:

  • przesłane zostało do producenta zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w związku z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno – spożywczych zafałszowanych,

  • wystosowano zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia nieprawidłowości
   w oznakowaniu.

   

  V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

   

  Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli, stwierdzono, że jakość przetworów rybnych w zakresie cech organoleptycznych i parametrów fizykochemicznych nie budziła zastrzeżeń, niemniej jednak z uwagi na niezgodności w oznakowaniu, należy systematycznie przeprowadzać kontrolę przetworów rybnych.

 
III kwartał 2017 r. PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
26.09.2017.

 

 Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej mięsa i wyrobów mięsnych w III kwartale 2017 roku.


I. CEL KONTROLI

 • sprawdzenie jakości handlowej mięsa i wyrobów mięsnych na zgodność z deklaracją
  producenta (ocena organoleptyczna oraz badania laboratoryjne),

 • identyfikacja surowców pochodzenia zwierzęcego,

 • kontrola zawartości wody wchłoniętej w zakresie zgodności z wymaganiami rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008,

 • ocena prawidłowości znakowania opakowań z uwzględnieniem obowiązujących w tym
  zakresie przepisów.


II. ZAKRES KONTROLI

Działaniami objęto 11 podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją i wprowadzaniem do obrotu mięsa i wyrobów mięsnych na terenie województwa lubelskiego. W celu sprawdzenia jakości handlowej pobrano próbki z 15 partii o masie 7093 kg, a w tym z:

 • 9 mięsa w elementach kulinarnych (innych niż drobiowe) o masie 3998 kg,

 • 5 mięsa drobiowego o masie 3055 kg,

 • 1 mięsa mielonego o masie 40 kg.


III. WYNIKI KONTROLI

Ocena organoleptyczna

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych.


Parametry fizykochemiczne

Nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono w przypadku 1 partii,
a dotyczyły one zawyżonej zawartość soli w stosunku do wymagań w Rozporządzeniu (WE) nr 853/2004.


Ponadto w objętej kontrolą ubojni drobiu przeprowadzano kontrole wchłaniania wody przez mięso drobiowe niezgodnie z art. 16 ust. 1, a w tym z załącznikiem IX rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008.


Znakowanie

Stwierdzono, że oznakowanie 4 partii nie odpowiadało wymaganiom dotyczącym oznakowania, ponieważ na etykietach:

  • nie podano pełnych danych identyfikujących producenta,

  • warunków przechowywania nie podano bezpośrednio po terminie przydatności do
   spożycia,

  • podano niepełną nazwę artykułu rolno-spożywczego,

  • obowiązkowych danych szczegółowych nie podano z użyciem znaków o rozmiarze
   czcionki 1,2 mm,

  • wskazanie kraju pochodzenia nie odpowiadało w pełni określeniu wymaganemu
   w art. 5 ust. 2 Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 1337/2013, ponieważ
   zamieszczono określenie „Kraj pochodzenia Polska” zamiast „Pochodzenie Polska”,

  • podając stan, w którym ww. artykuł rolno-spożywczy wprowadzono do obrotu użyto
   niewłaściwego określenia „świeżo schłodzone” zamiast wymaganego „świeży”.


IV. SANKCJE

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej:

 • wystosowano 4 zalecenia pokontrolne,

 • wydano 1 decyzję administracyjną o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1
  pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1604 ze zm.) za wprowadzenie do obrotu partii mięsa mielonego,
  nieodpowiadającej jakości określonej w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004,

 • nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego kredytowanego na kwotę 100,00 zł za wykroczenie określone w art. 40 ust. 4 pkt 1b ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.


V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

 

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli, stwierdzono, że jakość mięsa w zakresie cech organoleptycznych nie budziła zastrzeżeń, niemniej jednak z uwagi na nieprawidłowości
w oznakowaniu oraz w zakresie cech fizykochemicznych, należy systematycznie przeprowadzać kontrolę mięsa i wyrobów mięsnych.

 

 Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przypraw ziołowych w III kwartale 2017 r.


  I. CEL KONTROLI

   

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej przypraw ziołowych, w tym jedno- i wieloskładnikowych ze szczególnym uwzględnieniem:

 • jakości handlowej produktów w zakresie zgodności z deklaracją producenta (w oznakowaniu produktu i dokumentacji zakładowej),

 • prawidłowości znakowania opakowań na zgodność z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi rolnictwa ekologicznego oraz produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS),

 • sposobu składowania i transportu przypraw,

 • wymagań formalno-prawnych.

   

  II. ZAKRES KONTROLI

   

Ogółem skontrolowano 2 podmioty znajdujące się na terenie województwa lubelskiego zajmujące się produkcją przypraw ziołowych.


  III. WYNIKI KONTROLI

  A. JAKOŚĆ HANDLOWA

Kontrolą w tym zakresie objęto 6 partii reprezentujących 14,80 kg, a w tym :

 • 5 partii jednoskładnikowych przypraw ziołowych,

 • 1 partię przyprawy ziołowej wieloskładnikowej.

Jakość badanej żywności oceniono w odniesieniu do deklaracji Producenta, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.


  B. KONTROLA TECHNOLOGII PRODUKCJI

W oparciu o przedstawione do kontroli dokumenty stwierdzono, że sposób produkcji
i prawidłowość przebiegu procesu technologicznego asortymentów poddanych kontroli była zgodna z:

 • wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach prawa w zakresie nazewnictwa,

 • deklaracją producenta zawartą w oznakowaniu i dokumentacji zakładowej dotyczącą sposobu przetwarzania i kraju pochodzenia.


  C. ZNAKOWANIE

Oceną objęto 6 wyrobów, stwierdzając że oznakowanie 3 z nich naruszało przepisy prawa żywnościowego o charakterze ogólnym, ponieważ:

 • informacja o warunkach przechowywania nie została podana po danych odnoszących się do daty minimalnej trwałości,

 • nie podano pełnych danych identyfikujących producenta.


  IV. KONTROLA WARUNKÓW SKŁADOWANIA

   

W objętych kontrolą podmiotach warunki składowania:

 • zapewniały utrzymanie właściwej jakości przechowywanych produktów zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 9 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,

 • były zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji zakładowej oraz na opakowaniu.


  V. KONTROLA WYMAGAŃ FORMALNO-PRAWNYCH

   

Producenci zgodnie z art. 12 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych dokonali zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej do LWIJHARS. Podczas przeprowadzania kontroli ustalono, że żaden przedsiębiorca nie zatrudniał rzeczoznawców do pobierania próbek.

VI. SANKCJE

   

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do wystosowania jednemu z producentów zaleceń pokontrolnych z wnioskami o usunięcie uchybień w oznakowaniu.


  VII. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

   

Z uwagi na fakt, że przyprawy ziołowe zostały w 2016 r. po raz pierwszy umieszczone w Piramidzie Zdrowego Żywienia należy systematycznie przeprowadzać kontrole w powyższym zakresie aby nie dopuścić do pogorszenia jakości handlowej.

 

 Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej soków, nektarów i musów w III kwartale 2017 r.


I. CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej: soków, nektarów i musów owocowych w tym soków warzywnych, warzywno-owocowych i owocowych przecierowych oraz z cząstkami owoców ze szczególnym uwzględnieniem:

 • jakości handlowej soków i nektarów owocowych w zakresie zgodności z przepisami rozporządzenia MRiRW z dnia 30 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań  w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych oraz deklaracją producenta,

 • jakości handlowej soków/nektarów warzywnych , soków/nektarów z warzyw i owoców oraz musów owocowych na zgodność z deklaracją producenta,

 • prawidłowości znakowania opakowań na zgodność z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi rolnictwa ekologicznego oraz produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS),

 • sposobu składowania,

 • aktualności danych o przedsiębiorcach znajdujących się w systemie ZSI w zakresie prowadzonej działalności.


II. ZAKRES KONTROLI

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie kontroli skontrolowano 1 producenta soków owocowych ekologicznych..

III. WYNIKI KONTROLI

A. JAKOŚĆ HANDLOWA

Kontrolą w tym zakresie objęto 1 partię reprezentującą 2280 l. Jakość badanej żywności oceniono w odniesieniu do wymagań rozporządzenia MRiRW z dnia 30 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych oraz deklaracji producenta, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.


B. KONTROLA PRZEBIEGU PROCESU PROCUKCYJNEGO

W oparciu o przedstawione do kontroli dokumenty ustalono, że sposób produkcji i prawidłowość przebiegu procesu technologicznego asortymentów poddanych kontroli była zgodna z wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach prawa w zakresie charakterystyki produktu.


C. ZNAKOWANIE

Oceną objęto 1 partię soków ekologicznych, stwierdzając że oznakowanie naruszało przepisy prawa żywnościowego o charakterze ogólnym, ponieważ informacja o warunkach przechowywania nie została podana po danych odnoszących się do daty minimalnej trwałości. W toku kontroli producent wyeliminował ww. nieprawidłowość, w związku z tym nie zastosowano wobec niego sankcji.


D. POZOSTAŁE USTALENIA Z KONTROLI

W trakcie kontroli ustalono, że:

 • podmiot u którego przeprowadzono kontrolę dokonał zgłoszenia prowadzonej działalności,

 • artykuły rolno-spożywcze składowane były w sposób zapewniający zachowanie właściwej jakości handlowej przechowywanych produktów,

 • przedsiębiorca nie zatrudniał rzeczoznawców.


IV. SANKCJE

LWIJHARS nie zastosował sankcji


V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Soki i nektary owocowe, są artykułami rolno-spożywczymi o wyjątkowej wartości odżywczej, i objęte szczegółowymi regulacjami prawnymi w UE, które określają wymagania zarówno surowców, dozwolonych procesów oraz substancji pomocniczych i dodatków stosowanych w ich produkcji.
W związku z powyższym istnieje konieczność kontroli jakości handlowej tej grupy produktów podczas kolejnych kontroli IJHARS.


 
II kwartał 2017 r. PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
12.06.2017.

Informacja o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości wprowadzania do obrotu oraz znakowania nawozów, którymi objęto pięć podmiotów gospodarczych w tym dwóch producentów wapna nawozowego.

              I.      CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wprowadzania do obrotu oraz znakowania nawozów, środków wspomagających uprawę roślin, a także wapna nawozowego oraz przestrzegania warunków dotyczących obrotu tymi środkami.

           II.      ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w pięciu podmiotach gospodarczych na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu przedmiotowych produktów. Objęto nią łącznie 11 partii, w tym 6 partii nawozów oznaczonych znakiem ,,NAWÓZ WE” reprezentujących ogólną ilość 4 876, 75 kg, 4 partie środków wspomagających uprawę roślin o całkowitej wielkości 32 000,00 l oraz jedyną partię 3 103,72 ton wapna nawozowego.

   III.      WYNIKI KONTROLI

Z dokonanych ustaleń wynika, że w zakresie: 1. prawidłowości wprowadzania do obrotu stwierdzono, że:

 - nawozy WE odpowiadały poszczególnym typom i ich wymaganiom określonym 

w rozporządzeniu (WE) nr 2003/2003. W związku z powyższym zgodnie z art. 3 tego rozporządzenia mogły one być wprowadzane do obrotu i oznakowane jako ,,NAWÓZ WE”,

- środki wspomagające uprawę roślin posiadały odpowiednie decyzje ministra rolnictwa,
a wapno nawozowe zakwalifikowane zostało do jednego z ich typów określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy, przez co spełniały formalne wymagania dotyczące dopuszczenia ich do obrotu w rozumieniu przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu.
Niezależnie od powyższego ustalono, że kontrolowane jednostki nie wprowadzały do obrotu nawozów o wysokiej zawartości azotu na bazie azotanu amonu,

- wapna nawozowe spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki
 i Pracy z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego.

2. sprawdzenia, czy zawartości poszczególnych składników pokarmowych są zgodne z deklarowanymi w oznakowaniu ich wartościami oraz, czy ilości te odpowiadają wymaganiom jakościowym określonym dla poszczególnych typów NAWOZÓW WE, środków wspomagających uprawę roślin i typów wapna nawozowego odpowiednio w załączniku I do rozporządzenia 2003/2003, decyzjach MRiRW i ww. rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy a także, czy poziomy zanieczyszczeń wapna nawozowego nie przekraczają dopuszczalnych ich wartości, określonych w rozporządzeniu MRiRW z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu pobrano 7 próbek do badań laboratoryjnych. W wyniku powyższej oceny nieprawidłowości stwierdzono łącznie w 6 partiach reprezentujących ogólną ilość 32 000,00 litrów i 744, 75 kg. tj.: w 4 partiach podłoży do upraw ze względu na zawyżoną wartość pH i 2 partiach NAWOZÓW WE  które nie spełniały wymagań jakościowych ze względu na zaniżoną zawartość mikroskładników tj.: żelaza i manganu. Analiza próbki partii wapna nawozowego potwierdziła spełnienie wymagań jakościowych zarówno zgodności z deklaracją producenta zamieszczoną w dokumentacji towarzyszącej jak również wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego.

3. kontroli prawidłowości oznakowania poddano 11 partii wyszczególnionych w pkt. II niniejszej informacji. W wyniku tej oceny nieprawidłowości stwierdzono ogółem w 5 partiach reprezentujących ogólną ilość 10 200 litrów podłoży do upraw, ponieważ na opakowaniach tego produktu producent umieścił informację o wymaganiach jakościowych pH oraz nazwę własną podłoża niezgodnie z treścią decyzji MRiRW i 4 132 kg, roztworów nawozowych WE wprowadzanych do obrotu luzem (paletopojemniki) ze względu na brak dokumentacji towarzyszącej, zawierającej oznakowanie identyfikacyjne.

Niezależnie od powyższego, na podstawie oceny ww. partii asortymentów ustalono, że:

·         dane znajdujące się na etykietach trwale przymocowanych do opakowań sporządzone były w języku polskim oraz naniesione w sposób nieusuwalny, zapewniający ich czytelność i widoczność, co było zgodne z postanowieniami zawartymi odpowiednio dla nawozów WE i za zgodą MRiRW w art. 10 i 11 rozporządzenia 2003/2003 i art. 9 ust. 4, 5 ustawy o nawozach i nawożeniu,

·        stosowane opakowania jednostkowe i ich zamknięcia odpowiadały wymaganiom ustanowionym odpowiednio dla nawozów WE i za zgodą MRiRW w art. 12 rozporządzenia 2003/2003 i § 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego, ponieważ były one szczelne oraz wykonane w sposób powodujący nieodwracalne ich zniszczenie podczas otwierania.

Wyjątek od reguły dotyczącej naruszenia zamknięcia stanowiły paletopojemniki, stosowane przez producenta nawozów WE transportowanych luzem.

 

 Informacja o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości znakowania wyrobów ciastkarskich w II kwartale 2017 roku.


I. CEL KONTROLI

 • ocena prawidłowości znakowania opakowań z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.


II. ZAKRES KONTROLI

Działaniami objęto 4 podmioty gospodarcze zajmujące się produkcją i wprowadzaniem do obrotu wyrobów ciastkarskich na terenie województwa lubelskiego. Próbki pobrano z 5 partii o masie 3686,3 kg.


III. WYNIKI KONTROLI


Stwierdzono, że oznakowanie wszystkich partii nie odpowiadało wymaganiom dotyczącym oznakowania, ponieważ na etykietach:

  • - w wykazie nie podano wszystkich wykorzystanych do produkcji składników, w kolejności malejącej,

  • - podano składniki, których faktycznie nie użyto do wytwarzania środka spożywczego,

  • - nazwa wyrobu gotowego wprowadzała konsumenta w błąd co do charakteru, tożsamości
   i właściwości środka spożywczego,

  • - nazwy substancji alergennych nie zostały podkreślone za pomocą pisma wyraźnie
   odróżniającego je od reszty wykazu składników,

  • - terminu przydatności do spożycia nie poprzedzono sformułowaniem „należy spożyć do”,

  • - nie podano pełnych danych identyfikujących producenta,

  • - zamieszczono niezrozumiałą i niejasną informację „może zawierać śladowe ilości”,

  • - dla tłuszczów pochodzenia roślinnego w stosownych przypadkach brak było określenia „całkowicie utwardzony”,

  • - brak było informacji o wartości odżywczej,

  • - nie podano warunków przechowywania,

  • - nie podano poprawnej nazwy dodatku do żywności lub numeru E wraz z rodzajem funkcji technologicznej, którą ten dodatek pełni w wyrobie gotowym,

  • - warunków przechowywania nie podano po dacie minimalnej trwałości.


IV. SANKCJE

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej:

 • - wystosowano 4 zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia nieprawidłowości w oznakowaniu,

 • - wydano 2 decyzje administracyjne o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1604 ze zm.) za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych w wysokości 2000 zł.

 • - nałożono 1 grzywnę w drodze mandatu karnego kredytowanego na kwotę 100,00 zł za wykroczenie określone w art. 40 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.


V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Podsumowując wyniki przeprowadzonej kontroli należy zwrócić uwagę, że wszystkie skontrolowane partie wyrobów ciastkarskich były nieprawidłowo oznakowane. Z uwagi na nieprawidłowości, w tym m. in. nieuwzględnienie wszystkich surowców wykorzystanych do przygotowania produktu oraz podawanie nazwy niezgodnej z prawdą, należy systematycznie przeprowadzać kontrolę tej grupy artykułów rolno-spożywczych.

 

 Informacja o wynikach kontroli w zakresie jakości handlowej przetworów owocowych i warzywnych oraz nasion roślin strączkowych.


  I. CEL KONTROLI

   

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej przetworów owocowych i warzywnych, w tym mrożonek owocowych i warzywnych, warzyw mrożonych, mrożonych zup warzywnych, konserw warzywnych, zup warzywnych typu krem oraz nasion roślin strączkowych – suchych, mrożonych oraz konserw ze szczególnym uwzględnieniem:

 • - jakości handlowej produktów w zakresie zgodności z deklaracją producenta,

 • - prawidłowości znakowania opakowań na zgodność z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi rolnictwa ekologicznego oraz produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS),

 • - sposobu składowania i transportu mrożonek owocowych i warzywnych.

   

  II. ZAKRES KONTROLI

   

Ogółem skontrolowano 5 podmiotów znajdujących się na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją nasion roślin strączkowych suchych i mrożonych oraz mrożonek owocowych i warzywnych.

 

  III. WYNIKI KONTROLI

   

  A. JAKOŚĆ HANDLOWA

Kontrolą w tym zakresie objęto 12 partii reprezentujących 5653,02 kg, a w tym :

 • - 10 partii suchych nasion roślin strączkowych,

 • - 1 partię mrożonki mono z nasion roślin strączkowych,

 • - 1 partię mrożonej zupy warzywnej.

Jakość badanej żywności oceniono w odniesieniu do deklaracji Producenta, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.


  B. KONTROLA PRZEBIEGU PROCESU PRODUKCYJNEGO POD KĄTEM ZGODNOŚCI Z DEKLARACJĄ PRODUCENTA ORAZ DOKUMENTACJĄ ZAKŁADOWĄ

W oparciu o przedstawione do kontroli dokumenty stwierdzono, że sposób produkcji i prawidłowość przebiegu procesu technologicznego asortymentów poddanych kontroli była zgodna z wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach prawa w zakresie nazewnictwa oraz deklaracją producenta zawartą w oznakowaniu oraz dokumentach zakładowych.


  C. ZNAKOWANIE

Oceną objęto 12 wyrobów, w tym 4 partie produktów ekologicznych, stwierdzając że oznakowanie 10 z nich naruszało przepisy prawa żywnościowego o charakterze ogólnym, ponieważ:

 • - obowiązkowe informacje na temat żywności wymienione w art. 9 ust.1, znajdujące się na etykietach podane były z użyciem znaków o rozmiarze czcionki mniejszej niż 1,2 mm,

 • - informacja o warunkach przechowywania nie została podana po danych odnoszących się do daty minimalnej trwałości,

 • - danych szczegółowych o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a) i e), tj. nazwy żywności i ilości netto nie podano w tym samym polu widzenia.


  D. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI PACZKOWANIA

  Podczas kontroli sprawdzono:

 • - rzetelność prowadzenia dokumentacji sporządzanej w toku prowadzonych czynności z zakresu kontroli wewnętrznej towarów paczkowanych oraz legalizację przyrządów pomiarowych nie wnosząc uwag w powyższym zakresie,

 • - masę netto wybranych artykułów, nie stwierdzając niedoborów w stosunku do deklarowanej w oznakowaniu.

  E. KONTROLA WARUNKÓW SKŁADOWANIA

We wszystkich objętych kontrolą podmiotach warunki składowania:

 • - zapewniały utrzymanie właściwej jakości przechowywanych produktów,

 • - były zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji zakładowej oraz na opakowaniu,

 • - odpowiadały wymaganiom rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie składowania i transportu głęboko mrożonych artykułów rolno-spożywczych dla mrożonek.


  IV. Sankcje

   

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do wystosowania 3 wystąpień pokontrolnych z wnioskami o usunięcie uchybień w oznakowaniu.


  V. Podsumowania i wnioski

   

Wyniki przeprowadzonej kontroli wskazują, że niezgodności w zakresie spełnienia wymagań jakości handlowej dotyczą sposobu znakowania i mogą świadczyć o nieznajomości obowiązujących przepisów prawa żywnościowego. Niezgodności w tym zakresie stwierdzono w przypadku 83% skontrolowanych partii, niemniej jednak były one zakwalifikowane do czynu o niskiej szkodliwości, w związku z czym wystosowane zostały zalecenia pokontrolne. Z uwagi na fakt, że nasiona roślin strączkowych nie były dotychczas objęte działaniami WIJHARS należy systematycznie przeprowadzać kontrole w powyższym zakresie aby nie dopuścić do pogorszenia jakości handlowej.

 

 Informacja o wynikach kontroli w zakresie jakości handlowej przetworów zbożowych


I. CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie:

- jakości handlowej przetworów zbożowych (kasze i płatki) w zakresie zgodności z deklaracją jakościową producenta;

- prawidłowości znakowania wyrobów gotowych z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.


II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 3 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i dystrybucją przetworów zbożowych.


III. WYNIKI KONTROLI

W ramach kontroli jakości handlowej przetworów zbożowych, pobrano łącznie 8 próbek reprezentujących 3875,00 kg wyrobów gotowych, a w tym ocenie:

 • organoleptycznej, fizykochemicznej i znakowania poddano 8 partii o łącznej masie
  3875,00 kg, tj.:

- 2 partie kaszy jęczmiennej o masie 800,00 kg,

- 2 partie pełnoziarnistych płatków pszennych o masie 855,00 kg,

- 1 partię kaszy gryczanej o masie 300,00 kg,

- 1 partię płatków jęczmiennych o masie 600,00 kg,

- 1 partię płatków owsianych o masie 1 000,00 kg,

  - 1 partię płatków kukurydzianych o masie 320,00 kg.

   Na podstawie otrzymanych wyników badań laboratoryjnych stwierdzono, że jakość handlowa ww. partii wyrobów gotowych była zgodna z wymaganiami określonymi przez producentów w dokumentach zakładowych. 

   Nieprawidłowości stwierdzono natomiast w oznakowaniu 3 partii wyrobów gotowych o łącznej masie 2100,00 kg.


IV. SANKCJE

Ustalono, że 1 jednostka nie dokonała zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania i konfekcjonowania artykułów rolno–spożywczych do WIJHARS w Lublinie. W związku z brakiem zgłoszenia Właściciela kontrolowanej jednostki ukarano grzywną w drodze mandatu karnego kredytowanego w wysokości 100,00 zł.

Ponadto do 1 jednostki zostały wystosowane zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości wynikających z nieprawidłowego oznakowania opakowań jednostkowych przeznaczonych dla konsumenta finalnego.


 
I kwartał 2017 PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
10.04.2017.

 

Informacja o wynikach kontroli  w zakresie jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych.      

 

I.        CEL KONTROLI

            Celem kontroli było sprawdzenie:

-        jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych w zakresie zgodności z wymaganiami, których spełnienie zadeklarował producent,

-        prawidłowości znakowania wyrobów gotowych z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

 

II.     ZAKRES KONTROLI

            Kontrolę przeprowadzono w 5 podmiotach znajdujących się na terenie województwa lubelskiego, zajmujących się produkcją i dystrybucją wyrobów garmażeryjnych.

 

III. WYNIKI KONTROLI

A. Jakość handlowa wyrobów garmażeryjnych.

            W ramach oceny jakości handlowej do badań laboratoryjnych pobrano próbki z 10 partii pierogów o łącznej masie 759,40 kg, a w tym ocenie organoleptycznej i fizykochemicznej poddano:

-        jedną z mięsem o masie 112,00 kg,

-        dwie z serem o masie 176,90 kg,

- jedną z kapustą i grzybami o masie 389,00 kg,

- trzy ruskich o masie 62,00 kg,

- dwie lubelskich o masie 16,00 kg,

- jedną ze szpinakiem o masie 3,5 kg. 

             Na podstawie otrzymanych wyników laboratoryjnych stwierdzono zaniżoną zawartość nadzienia w 2 partiach pierogów o łącznej masie 481,5 kg.

            W partii pierogów z:

·        kapustą i grzybami: deklarowana przez producenta zawartość nadzienia - nie mniej niż 40%, wynik badań – 29,6%,

·        serem: deklarowana przez producenta zawartość nadzienia - nie mniej niż 45%, wynik badań – 30,6%.

 

B. Znakowanie wyrobów garmażeryjnych

            Ocenie prawidłowości znakowania poddano ogółem 10 partii wyrobów gotowych o łącznej masie 759,40 kg. Uwagi wniesiono do dwóch partii wyrobów garmażeryjnych o łącznej masie 481,5 kg.

 

Dodatkowo ustalono, że jedna z pięciu skontrolowanych jednostek, nie dokonała zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania
i konfekcjonowania artykułów rolno-spożywczych do WIJHARS w Lublinie, czym naruszono art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1604 ze zm.).

 

IV.  SANKCJE

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami na podstawie:

l    art. 40, ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1604 ze zm.) za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej do WIJHARS w Lublinie jedną osobę ukarano grzywną w drodze mandatu karnego kredytowanego w wysokości 100,00 zł,

l      art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1604 ze zm.), art. 40a ust. 1 pkt 4 oraz art. 21 ww. ustawy, a także art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 7 ust. 1 lit. a), ust. 2, art. 9 ust. 1 lit. c) i art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia
25 października 2011 r., w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywy Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18
z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, działając z urzędu Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w drodze decyzji administracyjnej za wprowadzenie do obrotu dwóch partii wyrobów garmażeryjnych, tj.:

Ø      389 kg (778 szt. ā 500 g) PIEROGÓW z kapustą i grzybami,

Ø     92,5 kg (185 szt. ā 500 g) PIEROGÓW z serem,

będących artykułami rolno-spożywczymi zafałszowanymi, ze względu na podanie w oznakowaniu niezgodnych z prawdą danych w zakresie ich składu, metod wytwarzania oraz jakości handlowej niezgodnej z deklaracją, wymierzył firmie karę pieniężną w wysokości 2364,00 zł.

            Ponadto do 1 kontrolowanej jednostki wystosowane zostały zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości wynikających z nieprawidłowego oznakowania wyrobów garmażeryjnych.

 

 Informacja o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości znakowania pieczywa.


  I. Cel kontroli

   

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości znakowania pieczywa ze szczególnym uwzględnieniem:

 • - produktów priorytetowych, tj. pieczywa ,,ciemnegoˮ oraz z różnymi dodatkami
  (m.in. zawierającego nasiona/pestki, suszone owoce, orzechy),

 • - jakości surowców przeznaczonych do produkcji,

 • - technologii produkcji w odniesieniu do danych w zakresie nazwy, rodzaju, właściwości, składu, ilości, trwałości, metod wytwarzania lub produkcji,

 • - produktów regionalnych (ChNP, ChOG), tradycyjnych (GTS) oraz ekologicznych,

 • - warunków składowania stosowanych surowców oraz wyrobów gotowych,

 • - podanych do WIJHARS danych w zakresie prowadzonej produkcji.

   

  II. Zakres kontroli

   

Ogółem skontrolowano 8 podmiotów funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i dystrybucją pieczywa.

 

  1. III. Wyniki kontroli

Kontrolą w zakresie znakowania objęto 14 partii wyrobów piekarskich (946,80 kg) i uwagi w tym zakresie wniesiono w przypadku 8 z nich.

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na:

 • - podaniu niepełnych danych identyfikujących producenta,

 • - nie zamieszczeniu warunków przechowywania wyrobu gotowego lub podanie ich w niewłaściwym miejscu,

 • - nie podaniu ilościowej zawartości składników występujących w nazwie i istotnych do scharakteryzowania środka spożywczego,

 • - podaniu nazw handlowych zamiast opisowych stosowanych składników złożonych,

 • - nie ujęciu składników składnika złożonego,

 • - pominięciu informacji dotyczącej źródła pochodzenia zastosowanego oleju,

 • - wyszczególnieniu składników występujących w środku spożywczym w kolejności niezgodnej z masą tych składników ustaloną w chwili ich użycia do wytworzenia środka spożywczego,

 • - podaniu terminu przydatności do spożycia oraz daty minimalnej trwałości w nieprawidłowej kolejności,

 • - zastosowaniu zwrotów wprowadzających konsumenta w błąd.

    

  IV. Kontrola warunków składowania


We wszystkich skontrolowanych podmiotach warunki składowania zapewniały utrzymanie właściwej jakości handlowej przechowywanych surowców oraz wyrobów gotowych.


  V. Sankcje

   

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej WIJHARS zastosował następujące sankcje:

 • - wydano 2 decyzje administracyjne o naliczeniu kar pieniężnych w związku z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jhars za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających wymaganiom określonym w przepisach o jakości handlowej w zakresie znakowania w kwocie 1 000,- zł.;

 • - nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego kredytowanego w wysokości 100 zł na podstawie art.40 ust. 2 pkt 5 ustawy o jhars.

 • - wystosowano 4 zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia nieprawidłowości w oznakowaniu.

Dodatkowo powiadomiono właściwy terenowo organ nadzoru sanitarnego o błędnie podanej nazwie i funkcji technologicznej stosowanej dozwolonej substancji dodatkowej przez producenta składnika złożonego wykorzystywanego do produkcji pieczywa.


  VI. Podsumowania i wnioski

   

Ze względu na udowodnione właściwości prozdrowotne popularność pieczywa razowego, pełnoziarnistego stale rośnie, w związku z tym należy systematycznie prowadzić kontrolę tej grupy produktów aby wyeliminować ewentualne przypadki stosowania nieuczciwych praktyk handlowych mających na celu wprowadzanie konsumenta w błąd.

 

 Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów mięsnych


I. CEL KONTROLI

 • - sprawdzenie jakości handlowej przetworów mięsnych na zgodność z deklaracją producenta (ocena organoleptyczna oraz badania laboratoryjne),

 • - identyfikacja surowców pochodzenia zwierzęcego,

 • - ocena prawidłowości znakowania opakowań z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.


II. ZAKRES KONTROLI

Działaniami objęto 5 podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją i wprowadzaniem do obrotu przetworów mięsnych na terenie województwa lubelskiego. W celu sprawdzenia jakości handlowej wędlin pobrano próbki z 15 partii o masie 3411,422 kg, a w tym z:

 • - 1 parówek o masie 159,89 kg,

 • - 1 kiełbasy homogenizowanej (innej niż parówki) o masie 471,5 kg,

 • - 1 kiełbasy drobno rozdrobnionej (innej niż parówki) o masie 30 kg,

 • - 7 kiełbas średnio rozdrobnionych o masie 990,23 kg,

 • - 5 kiełbas grubo rozdrobnionych o masie 1759,802 kg,


III. WYNIKI KONTROLI

Ocena organoleptyczna

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych wędlin.


Parametry fizykochemiczne

Nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono w przypadku 6 partii, a dotyczyły one obecności niezadeklarowanych w składzie: surowca wołowego, fosforanów dodanych, karagenu, mięsa oddzielonego mechanicznie oraz zawyżonej o 6,3 % zawartości tłuszczu.


Znakowanie

Stwierdzono, że oznakowanie 10 partii nie odpowiadało wymaganiom dotyczącym oznakowania, ponieważ na etykietach:

  • - w wykazie nie podano wszystkich wykorzystanych do produkcji składników wraz z ich pełnymi nazwami,

  • - podano składniki, których faktycznie nie użyto do wytwarzania środka spożywczego,

  • - nazwa wyrobu gotowego wprowadzała konsumenta w błąd co do charakteru, tożsamości
   i właściwości środka spożywczego,

  • - przedłużono termin przydatności do spożycia,

  • - wykazu składników nie podano według masy tych składników, ustalonej w chwili ich użycia do wytworzenia środka spożywczego w kolejności malejącej,

  • - nazwy substancji alergennych nie zostały podkreślone za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego je od reszty wykazu składników,

  • - wartość odżywczą podano w nieprawidłowej kolejności,

  • - wartość energetyczną wyrażono w jednostkach miary „kcal” zamiast „kJ/kcal”,

  • - wykaz składników poprzedzono niewłaściwym nagłówkiem,

  • - terminu przydatności do spożycia nie poprzedzono sformułowaniem „należy spożyć do”,

  • - obowiązkowych danych szczegółowych nie podano z użyciem znaków o rozmiarze czcionki 1,2 mm,

  • - nazwie nie towarzyszyła informacja, że osłonka wędliny nie jest jadalna,

  • - zawyżono ilościową zawartość mięsa wieprzowego,

  • - nie podano pełnych danych identyfikujących producenta,

  • - zamieszczono niezrozumiałą i niejasną informację „może zawierać śladowe ilości”,

  • - do obliczenia ilościowej zawartości mięsa wieprzowego nie uwzględniono przekroczenia maksymalnego limitu tłuszczu.


IV. SANKCJE

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej:

 • * wystosowano 4 zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia nieprawidłowości
  w oznakowaniu,

 • * wydano:

 • - 4 decyzje administracyjne o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1604 ze zm.) za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych w wysokości 20018 zł.

 • - 2 decyzje administracyjne na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz art. 21 ww. ustawy i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z dnia 4 grudnia 2015 r. Dz. U. z 2016, poz. 23) zakazujące wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych,

 • - 3 decyzje administracyjne na podstawie art. 21 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz art. 21 ww. ustawy i art. 104 k.p.a, umarzające postępowanie administracyjne z powodu jego bezprzedmiotowości,

 • * nałożono 2 grzywny w drodze mandatu karnego kredytowanego na kwotę 400,00 zł za wykroczenie określone w:

 • - art. 40 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,

 • - art. 111 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. Z 2015 r., poz. 1094).


V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli, stwierdzono, że jakość wędlin w zakresie cech organoleptycznych nie budziła zastrzeżeń, niemniej jednak z uwagi na nieprawidłowości w oznakowaniu, w tym m. in. nieuwzględnienie wszystkich surowców wykorzystanych do przygotowania produktu oraz podawanie nazwy niezgodnej z prawdą, należy systematycznie przeprowadzać kontrolę przetworów mięsnych.

 

 Informacja o wynikach kontroli w zakresie jakości handlowej napojów alkoholowych


1. Cel kontroli:

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej napojów alkoholowych ze szczególnym uwzględnieniem:

 • - napojów spirytusowych,

 • - drinków gotowych do spożycia oraz wyrobów wprowadzanych do obrotu jako nalewki.

2. Zakres kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dwóch podmiotach gospodarczych, poddając ocenie łącznie 6 partii napojów spirytusowych o łącznej wielkości 7,780 hl. Na stanie magazynowym kontrolowanych jednostek nie stwierdzono drinków gotowych do spożycia.

3. Wyniki Kontroli:

 • * Badania laboratoryjne.

Przeprowadzone analizy laboratoryjne wykazały, że wszystkie partie poddane sprawdzeniu nie spełniały wymagań w zakresie jakości handlowej ze względu na zaniżoną rzeczywistą zawartość alkoholu etylowego w stosunku do wartości deklarowanej.

 • * Prawidłowość oznakowania.

Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono we wszystkich partiach poddanych ocenie, ponieważ na etykietach tych artykułów rolno-spożywczych:

  - brak było kodu identyfikacyjnego partii produkcyjnej, co stanowiło naruszenie art. 7a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1604 ze zm.) oraz § 1 pkt 1 rozporządzenia MRiRW z dnia z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83, poz. 772),

  - wysokość cyfr i liter ilości nominalnej była mniejsza od wymaganej, co było niezgodne z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. Nr 122, poz. 1010),

  - brak było nazwy ,,napój spirytusowy”, co stanowiło to naruszenie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 oraz art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (Dz. Urz. UE. L Nr 39, str. 16 z późn. zm.),

  - informacja o ilości netto nie znajdowała się w tym samym polu widzenia, co dane szczegółowe dotyczące nazwy produktu i rzeczywistej zawartości objętościowej alkoholu (była umieszczona na etykiecie głównej, podczas gdy pozostałe z ww. informacji znajdowały się na kontretykiecie z drugiej strony opakowania), co stanowiło naruszenie art. 13, ust. 5 ww. rozporządzenia nr 1169/2011,

  - dane w zakresie rzeczywistej procentowej zawartości alkoholu przedstawiono jako ,,40%” zamieszczając jednocześnie pod spodem tej wartości określenie ,,MOC ALK.” zamiast zgodnie z wymogami określonymi w art. 28 ust. 2 ww. rozporządzenia 1169/2011 ,,40% vol. lub obj.” z ewentualnym poprzedzeniem tego wyrażenia skrótem ,,alkohol” lub ,,alk.”,

  - podano nieaktualny adres producenta, czym naruszono art. 9, ust. 1 lit h) ww. rozporządzenia nr 1169/2011,

  - wykaz składników poprzedzono określeniem ,,Skład” zamiast ,,Składniki”, co było niezgodne z art. 18 ust. 1 ww. rozporządzenia nr 1169/2011 w związku z wymaganiami określonymi w art. 36 ust.1 tego rozporządzenia,

  - w wykazie składników brak było informacji o stosowanym przy produkcji alkoholu etylowym, co stanowiło naruszenie art. 9 ust. 1 lit. c ww. rozporządzenia 1169/2011 w związku z wymaganiami określonymi w art. 36 ust. 1 tego rozporządzenia.

Ze względu na powyższe nieprawidłowości stwierdzono, że wszystkie zakwestionowane partie napojów spirytusowych są artykułami rolno-spożywczymi nieodpowiadającymi wymaganiom jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej w tym 3 z nich są zafałszowanymi artykułami rolno-spożywczymi z uwagi na podanie w oznakowaniu nazwy niezgodnej z przepisami dotyczącymi jakości handlowej.

 • * Kontrola warunków składowania.

W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 • * Spełnienie wymagań formalno-prawnych.

Jeden z kontrolowanych przedsiębiorców nie dokonał zgłoszenia prowadzenia działalności do WIJHARS w Lublinie, co stanowiło naruszenie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.

4. Sankcje:

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

 • kontrolowanym przedsiębiorcom wydano zalecenia pokontrolne,

 • za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia działalności do WIJHARS nałożono jeden mandat karny w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł 00/100),

 • na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wydano łącznie 6 decyzji administracyjnych zakazujących wprowadzenia do obrotu uprzednio zabezpieczonych wadliwych partii napojów spirytusowych.

  Ponadto po uprawomocnieniu się ww. decyzji w stosunku do kontrolowanych podmiotów zostaną wszczęte z urzędu odpowiednie postępowania administracyjne w sprawach wymierzenia kar pieniężnych.

 
IV kwartał 2016 PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
03.01.2017.

 Informacja o wynikach kontroli planowej  w zakresie jakości handlowej dżemów.

 

I.         CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej dżemów- w tym ekstra i niskosłodzonych ze szczególnym uwzględnieniem:

- jakości handlowej dżemów w zakresie zgodności z wymaganiami rozporządzenia MRiRW z dnia 29 lipca 2003 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych z dnia 29 lipca 2003 r. oraz deklaracją producenta, 

-  jakości surowców przeznaczonych do produkcji,

- przebiegu procesu produkcyjnego,

- warunków składowania dżemów,

- prawidłowości znakowania, w tym produktów regionalnych (ChNP, ChOG), tradycyjnych (GTS) oraz ekologicznych,

- aktualności danych w zakresie prowadzonej produkcji. 

 

II.        ZAKRES KONTROLI

Kontrolą w powyższym zakresie objęto 3 znajdujących się na terenie województwa lubelskiego producentów.

 

III.      WYNIKI KONTROLI

 

A. JAKOŚĆ HANDLOWA

W celu sprawdzenia jakości handlowej wyprodukowanych dżemów pobrano ogółem 8 próbek reprezentujących 28003,5 kg, a w tym:

-        3 partie dżemów niskosłodzonych z dwóch rodzajów owoców z dodatkiem soku
z innego owocu,

-        2 partie dżemów niskosłodzonych z jednego rodzaju owocu z dodatkiem soku
z innego owocu,

-        3 partie dżemów niskosłodzonych z jednego rodzaju owocu bez dodatku soku
z innego owocu.

W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono. 

 

B. ZNAKOWANIE

Oceną objęto 8 wyrobów o łącznej masie 28003,5 kg, w tym 2 partie produktów ekologicznych, stwierdzając że ich oznakowanie:

·        było zgodne z przepisami o charakterze ogólnym oraz wymaganiami zawartymi w  rozporządzeniu MRiRW z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych,

·        nie naruszało przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego.

              C. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI PACZKOWANIA DŻEMÓW

Podczas kontroli sprawdzono:

-        rzetelność prowadzenia dokumentacji towarzyszącej kontroli wewnętrznej towarów paczkowanych,

-        przyrządy pomiarowe pod kątem ważności ich legalizacji i uwag w powyższym zakresie nie wniesiono.

 

            D.        KONTROLA WARUNKÓW SKŁADOWANIA

We wszystkich objętych kontrolą podmiotach warunki składowania zapewniały utrzymanie właściwej jakości przechowywanych produktów.

            IV.       SANKCJE

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykonanych oznaczeń oraz nie wniesiono uwag co do prawidłowości znakowania w związku z czym nie było podstaw do zastosowania sankcji.

 

            V.        PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Wyniki kontroli wskazują na zdecydowaną poprawę jakości handlowej dżemów w stosunku do lat ubiegłych - najwięcej nieprawidłowości odnotowano w 2010 r. Od tego czasu wszyscy skontrolowani w tym zakresie producenci przeprowadzali kontrole zarówno surowców jak
i wyrobów gotowych dzięki czemu udało się wyeliminować nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej. Umieszczane w oznakowaniu sformułowania typu: bez konserwantów, sztucznych barwników i słodzików były zgodne z prawdą co potwierdziła szczegółowa analiza dokumentacji produkcyjnej oraz rozszerzone badania laboratoryjne. Niemniej jednak w ocenie tutejszego Inspektoratu z uwagi na ciągłe poszerzanie oferty asortymentowej (wprowadzenie na rynek produktów owocowych w których cukry zostały zastąpione częściowo lub całkowicie przez substancje słodzące) istnieje potrzeba kontynuowania działań inspekcyjnych w stosunku do tej grupy produktów.

 

 Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie prawidłowości znakowania wybranych grup artykułów rolno-spożywczych.

 

I.            CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości znakowania 2 wybranych grup artykułów rolno-spożywczych, tj. tłuszczów do smarowania oraz wyrobów cukierniczych ze szczególnym uwzględnieniem:

- produktów priorytetowych, tj. czekolad i produktów marcepanowych,

- warunków składowania,

- prawidłowości znakowania,  w tym produktów regionalnych (ChNP, ChOG), tradycyjnych (GTS) oraz ekologicznych,

- aktualności danych w zakresie prowadzonej produkcji. 

 

II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono łącznie w 4 zakładach produkcyjnych, a w tym w:

·        2 zajmujących się produkcją tłuszczów do smarowania;

·        2 produkujących wyroby cukiernicze.

Skontrolowano ogółem 6 partii reprezentujących 1620 kg tłuszczów do smarowania  oraz 2429,9 kg wyrobów cukierniczych.

 

III.         WYNIKI KONTROLI 

  A.        ZNAKOWANIE

Kontrolą w zakresie znakowania objęto:

·     4 partie tłuszczów do smarowania, w tym 2 partie masła, 1 partię tłuszczów do smarowania, 1 partię tłuszczów mlecznych do smarowania i uwagi w tym zakresie wniesiono w przypadku 1z nich, tj. partii  300 kg tłuszczów mlecznych do smarowania,

§         2 partii wyrobów cukierniczych nie wnosząc uwag co do prawidłowości ich oznakowania.

                                  

Stwierdzone nieprawidłowości w przypadku tłuszczów do smarowania polegały na tym że:

·        w wykazie składników podano „tłuszcz mleczny” zamiast „maślankę”,

·        informację dotyczącą soli w tabeli wartości odżywczej podano jako „sól = sód x 2,5 [g]” zamiast „sól”.

 

   B.        JAKOŚĆ HANDLOWA

 

Dodatkowo w trakcie kontroli znakowania pobrano 2 próbki masła z partii o masie 1200 kg do badań laboratoryjnych w zakresie cech organoleptycznych i fizykochemicznych.

W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono. 

 

C.        KONTROLA WARUNKÓW SKŁADOWANIA

We wszystkich objętych kontrolą podmiotach warunki składowania zapewniały utrzymanie właściwej jakości przechowywanych produktów.

 

V.        SANKCJE

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami LWIJHARS zgodnie z art. 28 ust. 2a ustawy o jhars do jednego z producentów tłuszczów do smarowania wystosował zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia nieprawidłowości w oznakowaniu.

 

VI.       PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Całokształt ustaleń przeprowadzonych kontroli wskazuje na zasadność podejmowania dalszych działań kontrolnych w zakresie prawidłowości znakowania wybranych grup artykułów rolno-spożywczych głównie z uwagi na zmianę przepisów prawnych.

 

  Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej makaronu

 

I.            CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie:

- jakości handlowej makaronu w zakresie zgodności z deklaracją jakościową producenta;

- prawidłowowści znakowania wyrobów gotowych z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 4 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i dystrybucją makaronu.

III. WYNIKI KONTROLI

A. Jakość handlowa przetworów mlecznych.

Badaniom poddano 14 partii makaronu o łącznej masie 13 162,00 kg, w tym do oceny:

- organoleptycznej 14 partii o masie 13 162,00 kg,

- fizykochemicznej 8 partii o masie 3 662,00 kg.

Uzyskane wyniki nie wykazały nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej makaronu. 

B. Znakowanie przetworów mlecznych.

Ocenie prawidłowości znakowania poddano ogółem 14 partii wyrobów gotowych o łącznej masie 13 162,00 kg nie wnosząc uwag w powyższym zakresie.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 32
 
© 2018 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie :: Jomla
1.0