Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie 
 
Advertisement
 
 
 
 
Menu witryny
WIJHARS
INSPEKTORAT
KIEROWNICTWO
WYDZIAŁY
SCHEMAT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZADANIA INSPEKCJI
PODSTAWY PRAWNE
SYSTEM ZARZĄDZANIA
SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW
FORMULARZE
WYNIKI KONTROLI
KONTAKT
SZUKAJ
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
OGŁOSZENIA
Polityka prywatności
WIJHARS arrow WYNIKI KONTROLI
WYNIKI KONTROLI
II kwartał 2019 r PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
10.07.2019.

  Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej ziemniaków wczesnych/młodych w II kwartale 2019 roku. 

 •  I. CEL KONTROLI  

 • Celem kontroli było sprawdzenie jakości ziemniaków wczesnych/młodych oraz jadalnych ich prawidłowość znakowania a także weryfikacja kraju pochodzenia.

 
II. ZAKRES KONTROLI


Do kontroli przeprowadzonych w okresie 03-25.06.2019 r. wytypowano 3 jednostki, które oferowały do sprzedaży ziemniaki konsumpcyjne (krajowe, pochodzące z innych państw UE oraz importowane z krajów trzecich).

Ogółem ocenie poddano 7 partii ziemniaków, w tym: 6 wczesnych i 1 jadalnych w ilości 3.597 kg.

We wszystkich kontrolowanych podmiotach jakość oferowanych do sprzedaży ziemniaków nie budziła zastrzeżeń. Bulwy były całe, zdrowe, bez oznak nadmiernego zawilgocenia i zapleśnienia oraz spełniały wymagania pod względem wielkości. Nieznaczne zanieczyszczenia organiczne i mineralne oraz uszkodzenia zewnętrzne mieściły się w granicach dopuszczalnych tolerancjiW przypadku ziemniaków wczesnych ich skórka w sposób wyraźny łuszczyła się, wskazując tym samym brak osiągnięcia przez nie pełnej dojrzałości.

W toku działań kontrolnych ustalono, że spośród wszystkich wprowadzanych przez ww. podmioty do obrotu ziemniaków jedynie 2 partie posiadały wymagane prawem oznakowanie.

W przypadku 5 partii o masie 2.922 kg stwierdzono  brak całkowitego oznakowania i dotyczyło to dwóch podmiotów.

Analiza okazanych dokumentów towarzyszących ww. partiom (faktury, dokumenty przyjęcia) nie wykazała przypadków "przepakowania" towaru, deklarowania jako produkty pochodzenia innego niż faktyczny. 

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że wszystkie podmioty: 

- dokonały zgłoszenia podjęci działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi ze względu na siedzibę LWIJHARS;

- składują artykuły rolno-spożywcze w sposób zapewniający zachowanie właściwej jakości handlowej,

- pozyskują ziemniaki bezpośrednio od producentów krajowych oraz firm importujących, nie dokonują indywidualnie pakowania lub przepakowywania ziemniaków.


 •  III. SANKCJE

 • Z uwagi na stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości w dwóch firmach: wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za oferowanie do sprzedaży ziemniaków nieodpowiadających wymaganiom określonym w przepisach o jakości handlowej. 

 • Niezależnie od powyższego do kontrolowanych podmiotów wystosowano zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości wynikających z braku oznakowania, jak również powiadomiono o tym fakcie odpowiednie organy Inspekcji Sanitarnej i właściwy WIORiN. 

 
 
 • Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej mięsa i wyrobów mięsnych w II kwartale 2019 roku.


  I. CEL KONTROLI

  • - sprawdzenie jakości handlowej mięsa i wyrobów mięsnych na zgodność z deklaracją producenta (ocena organoleptyczna oraz badania laboratoryjne),

  • - identyfikacja surowców pochodzenia zwierzęcego,

  • - kontrola zawartości wody wchłoniętej w zakresie zgodności z wymaganiami rozporządzenia nr 543/2008,

  • - ocena prawidłowości znakowania opakowań z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

    

  II. ZAKRES KONTROLI

  Działaniami objęto 5 podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją i wprowadzaniem do obrotu mięsa i wyrobów mięsnych na terenie województwa lubelskiego. W celu sprawdzenia jakości handlowej pobrano próbki z 8 partii o masie 46178,33 kg, a w tym z:

   • - 1 mięsa wieprzowego o masie 347 kg,

   • - 7 mięsa drobiowego o masie 45831,33 kg.


  III. WYNIKI KONTROLI

  Ocena organoleptyczna

  Ustalono, że 2 partie fileta z piersi kurczaka o masie 2744,80 kg, nie spełniały wymagań minimalnych, ponieważ: 

  • - powierzchnia od strony mostka była poszarpana,

  • - widoczne były pozostałości krwi, fragmenty skóry, kości, części mostka, obojczyka, żeber, plamy krwiste, stłuczenia, zasinienia,

  • - jeden element na brzegu posiadał zmianę barwy koloru żółtego.

  Parametry fizykochemiczne

  Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie cech fizykochemicznych.

  Znakowanie

  Stwierdzono, że 4 partie nie odpowiadało wymaganiom dotyczącym oznakowania, ponieważ na etykietach:

  • - podano niepełną nazwę artykułu rolno-spożywczego,

  • - wskazanie kraju pochodzenia nie odpowiadało w pełni określeniu wymaganemu w art. 5 ust. 2 rozporządzenia 1337/2013,

  • - nie podano pełnej nazwy producenta,

  • - warunków przechowywania nie podano bezpośrednio po terminie przydatności do spożycia,

  • - termin przydatności do spożycia podano w kolejności: rok, miesiąc, dzień, zamiast: dzień, miesiąc, rok.

    

  IV. SANKCJE

  W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej:

  • - wydano 3 decyzje administracyjne o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających wymaganiom określonym w przepisach o jakości handlowej w wysokości 21094,92 zł,

  • - nałożono 2 grzywny w drodze mandatów karnych kredytowanych na łączną kwotę 200,00 zł za wykroczenie określone w art. 40 ust. 1 pkt 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,

  • - wystosowano 3 zalecenia pokontrolne.

    

  • Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej tłuszczów do smarowania w II kwartale 2019 r.


   I. CEL KONTROLI

   Celem kontroli było sprawdzenie:

   • 1. jakości handlowej tłuszczów do smarowania ze szczególnym uwzględnieniem margaryn i miksów w zakresie zgodności z:

    • a) wymaganiami rozporządzenia:

     • - Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1308/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007,

     • - Komisji (WE) nr 445/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady w celu stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2991/94 określającego normy dla tłuszczów do smarowania oraz stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1898/87 w sprawie ochrony nazw stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi,

    • b) deklaracjami producentów,

   • 2. znakowanie opakowań tłuszczów do smarowania na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.


   II. ZAKRES KONTROLI

   Działaniami objęto 1 zakład, który jako jedyny na terenie województwa lubelskiego zajmuje się produkcją tłuszczów do smarowania zdefiniowanych w dodatku II do załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 (grupa tłuszczów B i C). 

     

   III. WYNIKI KONTROLI

   A. Jakość handlowa tłuszczów do smarowania.

   W celu sprawdzenia jakości handlowej ww. wyrobów gotowych pobrano próbki z 2 partii o łącznej masie 780,00 kg, tj.:

   • - 300,00 kg wyrobu gotowego o nazwie FAMILIJNE TŁUSZCZE DO SMAROWANIA 63%,

   • - 480,00 kg wyrobu gotowego o nazwie Śniadaniowe kanapkowe Tłuszcze do smarowania 63%.

   • Uzyskane wyniki nie wykazały nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej wyrobów gotowych.

   B. Znakowanie tłuszczów do smarowania

   Ocenie prawidłowości znakowania poddano 2 ww. partie, nie wnosząc uwag w powyższym zakresie.

   IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

   Na podstawie wyników z przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że jakość handlowa kontrolowanych artykułów rolno-spożywczych nie budziła zastrzeżeń. Nie mniej jednak należy przeprowadzać regularne kontrole, celem nadzoru nad jakością handlową tłuszczów do smarowania. 

 

 

Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie prawidłowości znakowania pieczywa w II kwartale 2019 roku. 

 

1. CEL KONTROLI 

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości oznakowania różnego asortymentu pieczywa paczkowanego i wprowadzanego do obrotu luzem, w tym również pieczywa produkowanego na zakwasie, deklarowanego jako "bezglutenowe" lub "o  bardzo niskiej zawartości glutenu", pieczywa produkowanego z ciasta mrożonego, lub głęboko mrożonego, a także pieczywa głęboko mrożonego.

 

2. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 7 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją wyrobów przewidzianych tematyką kontroli. W celu sprawdzenia prawidłowości znakowania opakowań pobrano próbki z 14 partii pieczywa o łącznej masie 1 122,95 kg. Ponadto z ogólnej liczby partii przewidzianych do kontroli znakowania dodatkowo do badań laboratoryjnych pobrano próbki pieczywa (produkowanego na zakwasie) do oznaczenia w nich obecności bakterii fermentacji mlekowej. Kontrolowane piekarnie nie miały w ofercie pieczywa deklarowane jako "bezglutenowe" lub "o bardzo niskiej zawartości glutenu" w związku z tym nie pobrano próbek do badań laboratoryjnych do oznaczenia zawartości glutenu. W wyniku działań  kontrolnych stwierdzono nw. liczne nieprawidłowości w znakowaniu, które świadczyły o zafałszowaniu produktów i ich niewłaściwej jakości handlowej w zakresie znakowania. Dotyczyły one wyrobów o łącznej masie 917,35 kg reprezentujących 8 partii produkcyjnych i polegały na: 

 • - braku daty minimalnej trwałości,

 • - zastosowaniu nazwy produktu niezgodnej z przepisami,

 • - braku składnika wyrobu gotowego lub podaniu składników w wykazie składników w niewłaściwej kolejności,

 • - podaniu niepełnych danych w zakresie nazwy przedsiębiorstwa,

 • - niewłaściwym sposobie podawania informacji o możliwej niezamierzonej obecności pozostałości substancji alergennych,

 • - nie zaznaczeniu składników alergennych przez wyraźne odróżnienie od reszty składników i dokładne odniesienie do nazwy produktu powodującego alergię,

 • - powtórzeniu informacji o alergenach poza wykazem składników,

 • - niezgodnym z przepisami sposobie podawania informacji o wartości odżywczej,

 • - podaniu opisu warunków przechowywania w niewłaściwym miejscu,

 • - podaniu obowiązkowych danych szczegółowych tj. warunków przechowywania z użyciem znaków o rozmiarze czcionki mniejszej niż 1,2 mm,

 • - określeniu daty minimalnej trwałości w formacie rok-miesiąc-dzień, zamiast dzień-miesiąc-rok, w takiej kolejności oraz w niekodowanej formie,

 • - podaniu w niewłaściwy sposób nazwy składnika złożonego,

 • - poprzedzeniu wykazu składników słowem skład zamiast składniki,

 • - nie podaniu ilość netto żywności i nazwa żywności w tym samym polu widzenia,

 • - podaniu informacji o systemie HACCP,

 • - podaniu nieuzasadnionego dobrowolnego oświadczenia zdrowotnego.


3. SANKCJE

 • W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w oznakowaniu wydano na podstawie: 

 • - art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych dwie decyzje administracyjne wymierzające dwom producentom kary pieniężne w wysokości 500 zł i 844,40 zł z tytułu niewłaściwej jakości handlowej,

 • - art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych trzy decyzje administracyjne wymierzające trzem producentom kary pieniężne w wysokości po 1000 zł.

 • Do czterech podmiotów wystosowano zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości w zakresie znakowania i dokonania zgłoszenia prowadzenia działalności.

W związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia działalności zostały zastosowane wobec sześciu przedsiębiorców sankcje przewidziane w art. 40 ust. 1 pkt 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, tj. zostali ukarani grzywną w drodze mandatu karnego kredytowego w kwocie 100 zł każdy.

Z powodu niezapewnienia należytego stanu sanitarnego jednego przedsiębiorcę na podstawie art. 111 § 2 Kodeksu wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r. ukarano karą grzywny w drodze mandatu karnego kredytowego w kwocie 400 zł. 

4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Kontrole wykazały liczne nieprawidłowości w oznakowaniu przy jednocześnie dobrej jakości w zakresie cech organoleptycznych i fizykochemicznych, w tym potwierdzenie obecności bakterii fermentacji mlekowej w związku z deklaracją producenta o stosowaniu naturalnego zakwasu. Pieczywo jest produktem często spożywanym przez szeroką grupę konsumentów i powszechnie dostępne na rynku, dlatego też konieczne jest prowadzenie dalszych czynności sprawdzających jakość handlową tych produktów.

  •  

 
I kwartał 2019 r PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
09.04.2019.

  Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów warzywnych pomidorowych w I kwartale 2019 roku.

 •  I. CEL KONTROLI

 • Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości znakowania przetworów warzywnych pomidorowych, ze szczególnym uwzględnieniem: koncentratu pomidorowego, przecieru pomidorowego, keczupu, sosu pomidorowego oraz przetworów pomidorowych w puszkach i wykonanie badań laboratoryjnych w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami, których spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta w oznakowaniu produktu i/lub dokumentach zakładowych.

 •  

 
II. ZAKRES KONTROLI
Kontrolę przeprowadzono w 1 zakładzie produkcyjnym zajmującym się produkcją wyrobów przewidzianych tematyką kontroli, zarejestrowanym w bazie ZSI. W dniu kontroli na stanie jego pomieszczeń magazynowych nie było przetworów warzywnych pomidorowych przeznaczonych dla konsumenta finalnego, ponieważ produkcja była zawieszona na czas remontu zakładu, W związku z powyższym nie pobrano próbek w celu sprawdzenia jakości wyrobów.
 
 •  III. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

 • Ze względu na fakt, że przetwory warzywne pomidorowe są chętnie spożywane przez szeroką grupę konsumentów i powszechnie dostępne na rynku, konieczne jest prowadzenie czynności sprawdzających jakość handlową tych produktów.

 
 
  Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych i wyrobów mlekopodobnych w I kwartale 2019 roku.
 
 •  I. CEL KONTROLI

 • Celem kontroli było sprawdzenie:

 • - jakości handlowej przetworów mlecznych w zakresie zgodności z deklaracją jakościową producenta,

 • - prawidłowości znakowania wyrobów gotowych z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujący przepisach prawnych.

 • II. ZAKRES KONTROLI

 • Kontrolę przeprowadzono w 6 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących  się produkcją i dystrybucją przetworów mlecznych.


 
A. Jakość handlowa przetworów mlecznych.
Badaniom poddano 20  partii przetworów mlecznych o łącznej masie 35 697,053 kg i 40 litrów, w a  w tym ocenie:
 
- organoleptycznej 16 partii o masie 32 697,053 kg,
- fizykochemicznej 20 partii o masie 35 697,053 kg i 40 litrów.
Uzyskanych wyniki nie wykazały nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej wyrobów gotowych. 
 
B. Znakowanie przetworów mlecznych.
 
Ocenie prawidłowości znakowanie poddano ogółem 20 partii przetworów mlecznych o łącznej masie 35 697,053 kg i 40 litrów nie wnosząc uwag w powyższym zakresie.
 
 
 
   Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie prawidłowości znakowania przekąsek słonych oraz wyrobów ciastkarskich i cukierniczych w I kwartale 2019 roku.
 
 
 
I.CEL KONTROLI 
Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości znakowania 3 wybranych grup artykułów rolno-spożywczych, tj. przekąsek słonych oraz wyrobów ciastkarskich i cukierniczych w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami, których spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta w oznakowaniu produktu i/lub dokumentach zakładowych.
 
 
II. ZAKRES KONTROLI 
Kontrolę przeprowadzono w 6 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją wyrobów przewidzianych tematyką kontroli. W celu sprawdzenia prawidłowości znakowania opakowań pobrano próbki z 1 partii przekąsek słonych o masie 770 kg i z 10 partii wyrobów ciastkarskich reprezentujących łącznie 360,55 kg wyrobów gotowych.
W jej wyniku stwierdzono  nw. liczne nieprawidłowości w znakowaniu, które świadczyły o zafałszowaniu produktów i ich niewłaściwej jakości handlowej w zakresie znakowania. Były to:
- nie podanie wszystkich składników składnika złożonego lub podanie ich w niewłaściwej formie, niewłaściwy sposób podania nazwy składnika złożonego,
- zastosowanie nazwy produktu niezgodnej z  przepisami, 
- podanie składników w wykazie składników w niewłaściwej kolejności,
- niewłaściwa wielkość czcionki przy podaniu obowiązkowych danych szczegółowych i ilości nominalnej towaru paczkowanego,
- niepełne dane w zakresie nazwy i adresu przedsiębiorstwa,
- niewłaściwy sposób podawania informacji o możliwej niezamierzonej obecności pozostałości substancji alergennych,
- powtórzenie informacji o alergenach poza wykazem składników,
- niezgodny  z przepisami sposób podawania informacji o wartości odżywczej,
- niezgodny  z przepisami sposób podania warunków przechowywania,
- brak nazwy funkcji technologicznych substancji dodatkowych lub niewłaściwy sposób jej podania,
- zaznaczenie składnika jako alergen podczas gdy nie miał on takich właściwości,
-  brak wykazu oznaczeń określonych źródeł roślinnych przy kategorii składników "oleje roślinne",
- podanie daty minimalnej trwałości w kodowanej formie,
- zastosowanie skrótów nazw składników w wykazie składników.
 
 
III. SANKCJE
 
 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w oznakowaniu wydano na podstawie:
- art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych dwie decyzje zakazujące wprowadzenia do obrotu wyrobów będących artykułami rolno-spożywczymi zafałszowanymi co do składu i nazwy i nie spełniającymi wymagań określonych w przepisach o jakości handlowej w zakresie znakowania,
- art. 40a ust. 1 pkt 4   ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych decyzję administracyjną wymierzającą jednemu producentowi karę pieniężną w wysokości 1000 zł z tytułu zafałszowania i niewłaściwej jakości handlowej.
Do trzech podmiotów wystosowano zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości w zakresie znakowania.
W związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia działalności zostały zastosowane wobec czterech przedsiębiorców sankcje przewidziane w art. 40 ust. 1 pkt 5   ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, tj. zostali ukarani grzywną w drodze mandatu karnego kredytowego w kwocie 100 zł każdy.
 
 
 IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
 
 
Ze względu na liczne nieprawidłowości wykazane niniejszymi kontrolami oraz fakt, że przekąski słone i wyroby ciastkarskie są chętnie spożywane przez szeroką grupę konsumentów i powszechnie dostępne na rynku konieczne jest prowadzenie dalszych czynności sprawdzających jakość handlową tych produktów.
 
 
 
 Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw oraz ziół w I kwartale 2019 r.
 
I. CEL KONTROLI 

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw oraz ziół objętych szczegółowymi i ogólnymi normami handlowymi w tym szczególnie znakowania, deklarowanego kraju pochodzenia oraz weryfikacji dokumentacji towarzyszącej .

 

II. ZAKRES KONTROLI 

Kontrolę przeprowadzono w sześciu podmiotach gospodarczych, w tym dwóch centrach dystrybucji, funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się sprzedażą hurtową owoców i warzyw.

W celu sprawdzenia jakości oraz prawidłowości oznakowania z partii znajdujących się na stanach magazynowych firm objętych kontrolą pobrano do oceny ogółem 81 próbek. Zwrócono uwagę na owoce i warzywa objęte zarówno ogólnymi jak i szczegółowymi normami handlowymi.

W trakcie sprawdzania produktów upraw konwencjonalnych oraz ekologicznych nie stwierdzono na stanie magazynowym towaru wskazujących na pogorszoną jakość. Owoce i warzywa były całe, zdrowe, czyste, jędrne o świeżym wyglądzie bez obecności szkodników oraz uszkodzeń przez nie spowodowanych, jednolite pod względem odmiany, stopnia dojrzałości i wybarwienia. Kontrolowany asortyment nie miał obcych zapachów oraz nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego. Nieznaczne odgniecenia i wady mieściły się w granicach tolerancji dla zadeklarowanych klas jakości......
Zioła w doniczkach były świeże, aromatyczne i nieprzesuszone.

Podczas kontroli wykryto nieprawidłowości w trzech podmiotach gospodarczych w zakresie:

 • - niedopełnienia obowiązku przekazania informacji o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej do WIJHARS,

 • - braku całkowitego oznakowania 15 partii o masie 12 460 kg.


III. SANKCJE

 

W związku ze stwierdzeniem w/w nieprawidłowości :

 • - na podstawie art. 40 ust.1 pkt 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych nałożone zostały dwa mandaty karne kredytowe w wysokości  100,00 zł

 • - zgodnie z art 40a ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, wydano dwie decyzje administracyjne wymierzając kary pieniężne w wysokości 816 zł oraz 500 zł  za wprowadzenie partii niespełniających wymagań w zakresie znakowania.

 • Ze względu na duże zainteresowanie a także pełnie sezonu owoców i warzyw krajowych oraz szeroką grupę konsumentów, konieczne jest prowadzenie dalszych czynności sprawdzających jakość i znakowanie tych produktów.

 
IV kwartał 2018 r PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
10.01.2019.

  Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej olejów roślinnych oraz oliwy z oliwek w IV kwartale 2018 roku.

 •  I. CEL KONTROLI

 • Celem kontroli było sprawdzenie:

 • - jakości handlowej olejów roślinnych zgodnie z deklaracją jakościową producenta,

 • - prawidłowości znakowania olejów roślinnych z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

 •  

 
II. ZAKRES KONTROLI
Kontrolę przeprowadzono w 2 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją olejów roślinnych.
 
III. WYNIKI KONTROLI
 
W związku z tym, że na stanach magazynowych kontrolowanych zakładów nie stwierdzono większych ilości asortymentowych artykułów spożywczych, dlatego też w ramach oceny jakości handlowej olejów roślinnych do badań laboratoryjnych oraz do oceny prawidłowości oznakowania pobrano próbkę z będącej w obrocie partii reprezentującej 25,00 litrów Oleju Staropolskiego z rzepaku.
Na podstawie otrzymanych wyników badań laboratoryjnych i oceny prawidłowości oznakowania stwierdzono, że jakość handlowa kontrolowanej partii oleju była zgodna z deklaracją jakościową producenta. 
 •  IV. INNE USTALENIA KONTROLI

 • Podczas kontroli dodatkowo ustalono, że:

 • - kontrolowane jednostki dokonały zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania i konfekcjonowania artykułów rolno-spożywczych do WIJHARS w Lublinie,

 • - opakowania jednostkowe, transportowe były suche, czyste, wolne od obcych zapachów,

 • - na ich stanie magazynowym nie było produktów przeterminowanych jak też wizualnie wskazujących na ich pogorszoną jakość.


     Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej soków w IV kwartale 2018 roku.

  • I. CEL KONTROLI

  • Celem kontroli było sprawdzenie:

  • - jakości handlowej soków zgodnie z deklaracją jakościową producenta,

  • - prawidłowości znakowania soków z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

  • II. ZAKRES KONTROLI

  • Kontrolę przeprowadzono w 3 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją soków.

   • III.WYNIKI KONTROLI

    W związku z tym, że na stanach magazynowych kontrolowanych zakładów nie stwierdzono większych ilości asortymentowych artykułów spożywczych, dlatego też w ramach oceny jakości handlowej soków do badań laboratoryjnych: organoleptycznych i fizykochemicznych oraz do oceny prawidłowości oznakowania pobrano próbki z 2 partii reprezentujących ogółem 511,90 litrów wyrobów gotowych. Na podstawie otrzymanych wyników badań laboratoryjnych i oceny prawidłowości oznakowania stwierdzono, że jakość handlowa kontrolowanych partii soków była zgodna z wymaganiami zawartymi w deklaracjach jakościowych producentów, w tym w oznakowaniu.

    IV. INNE USTALENIA KONTROLI 

    Podczas kontroli dodatkowo ustalono, że:

    • - kontrolowane jednostki dokonały zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania i konfekcjonowania artykułów rolno–spożywczych do WIJHARS w Lublinie,

    • - podmioty nie zatrudniały osób posiadających uprawnienia w zakresie pobierania próbek wyrobów gotowych objętych tematyką kontroli,

    • - opakowania jednostkowe, transportowe, pomieszczenia produkcyjne oraz magazynowe były suche, czyste, wolne od obcych zapachów,

    • - na ich stanie magazynowym nie było produktów przeterminowanych jak też wizualnie wskazujących na ich pogorszoną jakość,

    • - wyroby gotowe przechowywane były w magazynach w temperaturze zgodnej z wymaganiami określonymi przez producenta w dokumentach zakładowych oraz na opakowaniach jednostkowych,

    • - warunki i sposób przechowywania zapewniały utrzymanie właściwej jakości handlowej produktów oraz były zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji zakładowej i na opakowaniach jednostkowych.


                                  Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie prawidłowości znakowania koncentratów spożywczych oraz majonezu, chrzanu i octu                                                                                                                                      w IV kwartale 2018 roku.

 
I. CEL KONTROLI
 
Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości znakowania wybranych grup artykułów rolno-spożywczych, tj. koncentratów spożywczych deserów czy obiadowych, a także majonezu, w tym sosów majonezowych oraz chrzanu i octu w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami. których spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta w oznakowaniu produktu i/lub dokumentach zakładowych. 
 
II. ZAKRES KONTROLI 
 
Kontrolę przeprowadzono w  3 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się odpowiednio produkcją: octu, chrzanu, majonezu w tym sosów majonezowych. W jedynym zakładzie zajmującym się produkcją majonezu nie zastano gotowego produktu, co uniemożliwiło przeprowadzenie kontroli w zakresie jakości stosowanych surowców oraz technologii produkcji, pobrania próbek w celu sprawdzenia oznakowania oraz warunków jego składowania.
W celu sprawdzenia prawidłowości oznakowania pobrano po jednej próbce:
a) ekologicznego octu winnego reprezentującego partię 214,00 l wyrobu gotowego,
b) chrzanu premium reprezentującego partię 8,80 kg wyrobu gotowego.
W wyniku tej kontroli stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu ww. partii octu, które dotyczyły:
- podania informacji o warunkach przechowywania w niewłaściwym miejscu,
- podania dwóch rozbieżnych informacji dotyczących pochodzenia produktu oraz jego nazwy,
- brak instrukcji użycia produktu,
- podania niejasne informacji odnośnie referencyjnej wartości spożycia.
 
III. SANKCJE 
 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w oznakowaniu ekologicznego octu winnego na podstawie:
- art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, działając z urzędu Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nakazał poddanie zabiegowi prawidłowego oznakowania zakwestionowaną partię,
- art. 40a ust. 1 pkt 2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, działając z urzędu,  Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wymierzył w drodze decyzji administracyjnej producentowi karę pieniężną w wysokości 500 zł z tytułu niewłaściwej jakości handlowej.
 
Do podmiotu wystosowano zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości w zakresie znakowania. 
 
IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI:
 
 
   •  Dane na podane na etykietach przekazują informacje istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa produktu (tj. instrukcja użycia), pozwalają świadomie wybrać produkt ze względu na jego skład, właściwości, pochodzenie. Z przeprowadzonych działań kontrolnych  wynika, że producenci mimo starań popełniają błędy w oznakowaniu wprowadzonych na rynek produktów. W związku z tym ważne jest przeprowadzanie regularnych kontroli w zakresie sprawdzenia jakości tych grup artykułów rolno-spożywczych na podstawie prawidłowości oznakowania.

   •  

   •                                       Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przypraw ziołowych w IV kwartale 2018 roku.

   • I. CEL KONTROLI

   • Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej przypraw sypkich, przypraw ziołowych jednoskładnikowych, a także wieloskładnikowych i do konkretnych potraw przeznaczonych dla konsumenta finalnego.


   • II. ZAKRES KONTROLI

  Kontrolę przeprowadzono w 3 podmiotach funkcjonujących a terenie województwa lubelskiego, którą objęto 6 partii wyrobów w opakowaniach przeznaczonych dla konsumenta finalnego, w tym:

  - 4 przypraw ziołowych jednoskładnikowych: (oregano - 2 partie), majeranku, gorczyce

  - 2 przypraw wieloskładnikowych z czego 1 pieprzu ziołowego i 1 do konkretnej potrawy, tj. bigosu.

   III. WYNIKI KONTROLI

  A. Jakość handlowa na podstawie badań laboratoryjnych

  Do badań w Laboratorium Specjalistycznym GIJHARS w Lublinie próbki  pobrano z 6 partii wyrobów gotowych. Kontrolowani producenci deklarowali ich jakość określając między innymi:

  1. Cechy organoleptyczne (wygląd, konsystencję, barwę, zapach i smak)

  2. Parametry fizykochemiczne (zawartość popiołu ogólnego i nierozpuszczalnego w kwasie, wilgotność, zanieczyszczenia organiczne i mineralne) oraz cechy typowe dla poszczególnych grup w zakresie tożsamości, wyglądu, obecności liścia oliwki, oleuropeiny, identyfikacja głównych składników.

  Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały nieprawidłowości w 2 z 6 poddanych kontroli partii przypraw nieodpowiadających wymaganiom z uwagi na niejednolitość pod względem tożsamości oraz niezgodny wynik oceny organoleptycznej, co wprowadzało konsumenta w błąd i naruszało art. 7 ust. 1 lit. a) ustawy o ijhars.

  B. ZNAKOWANIE PRZYPRAW ZIOŁOWYCH

  Ogółem ocenie prawidłowości poddano 6 partii przypraw. Zakwestionowano wszystkie poddane kontroli, stwierdzając nieprawidłowości polegające na:

  - zamieszczeniu błędnych informacji o pochodzeniu produktu,

  - pominięciu w wykazie składników komponentów składnika złożonego,

  - podaniu składników alergennych w sposób naruszający obowiązujące przepisy oraz informacji o możliwości wystąpienia w produkcie niezamierzonej pozostałości substancji alergennych za pomocą niewłaściwego zwrotu: "Produkt może zawierać śladowe ilości..."

  - wskazaniu niepełnych danych identyfikujących producenta w zakresie nazwy i adresu,

  - zamieszczeniu obowiązkowych informacji na temat żywności z użyciem znaków o rozmiarze czcionki mniejszej niż 1,2 mm,

  - podaniu warunków przechowywania w innym miejscu opakowania zamiast bezpośrednio po danych odnoszących się do daty minimalnej trwałości,

  - zamieszczeniu informacji o wartości odżywczej w sposób naruszający formę i sposób prezentacji określony w przepisach,

  - poprzedzeniu wykaz składników słowem "skład" zamiast "składniki" lub sformułowaniem zawierającym ten wyraz,

  - podaniu sformułowania "Najlepiej spożyć przed końcem:" przy jednoczesnym określeniu daty dziennej,

  - użyciu szaty graficznej wprowadzającej konsumenta w błąd, w szczególności co do rzeczywistego składu środka spożywczego.

  IV. SANKCJE

  Na podstawie ustaleń kontroli wydano:

  * 9 decyzji administracyjnych, tj.:

  - 3 zakazujące wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych co do tożsamości niezgodnej z nazwą/składu/pochodzenia,

  - 2 nakazujące poddanie zabiegowi prawidłowego oznakowania dla produktów niespełniających wymagań jakości handlowej w zakresie znakowania,

  - 2 o naliczeniu kar pieniężnych w związku z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych za wprowadzanie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych na łączną sumę 2000 zł,

  - 2 o naliczeniu kary pieniężnej w związku z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych za wprowadzanie do obrotu artykułów rolno-spożywczych o niewłaściwej jakości handlowej w kwocie 1000 zł,

  * zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia nieprawidłowości ujawnionych w oznakowaniu,

  oraz

  * nałożono 1 mandat karny kredytowany z uwagi na brak dopełnienia obowiązku wynikającego z ustawy o ijhars, tj. zgłoszenia prowadzonej działalności.

  V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

  Z uwagi na:

  - szereg nieprawidłowości świadczących o zafałszowaniu tej grupy produktów, które dały podstawę do wydania 9 decyzji w 3 objętych kontrolą podmiotach,

  - fakt, że przyprawy zostały w 2016 roku po raz pierwszy uwzględnione w Piramidzie Zdrowego Żywienia

  zasadne jest prowadzenia dalszych czynności kontrolnych przypraw oraz ich mieszanek.

 

 Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów mięsnych w IV kwartale 2018 roku.

 

 I. CEL KONTROLI

- sprawdzenie jakości handlowej przetworów mięsnych na zgodność z deklaracją producenta (ocena organoleptyczna oraz badania laboratoryjne),

 •               - identyfikacja surowców pochodzenia zwierzęcego,

 •               - ocena prawidłowości znakowania opakowań z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.


II. ZAKRES KONTROLI

Działaniami objęto 7 podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją i wprowadzaniem do obrotu wyrobów mięsnych na terenie województwa lubelskiego. W celu sprawdzenia jakości handlowej pobrano próbki z 13 partii kiełbas o masie 1771,25 kg.


III. WYNIKI KONTROLI

Ocena organoleptyczna

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych.

Parametry fizykochemiczne

Nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono w przypadku 6 partii o masie 938 kg, a dotyczyły one obecności niezadeklarowanych w składzie: surowca drobiowego i wołowego, skrobi, azotanów i azotynów oraz barwnika niedopuszczonego do produkcji kiełbas.


Znakowanie

Stwierdzono, że 11 partii nie odpowiadało wymaganiom dotyczącym oznakowania, ponieważ na etykietach:

 • - termin przydatności do spożycia i warunki przechowywania podano niezgodnie z wynikami badań przechowalniczych,

 • - nie podano wszystkich wykorzystanych do produkcji składników,

 • - nazwa wyrobu gotowego została podana w sposób nieczytelny, ponieważ została przerwana wykazem składników,

 • - podano niepełną nazwę artykułu rolno-spożywczego,

 • - brak było pełnych nazw wykorzystywanych do produkcji składników,

 • - wykazu składników nie zamieszczono według ich masy w momencie użycia przy wytwarzaniu środka spożywczego,

 • - ilościową zawartość mięsa podano w sposób nierzetelny,

 • - nazwy substancji alergennych nie zostały podkreślone za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego je od reszty składników,

 • - nie podano pełnej nazwy producenta,

 • - wykaz składników poprzedzono niewłaściwym nagłówkiem,

 • - nazwę zasadniczej funkcji technologicznej dla dodatku o numerze E621 podano niezgodnie z załącznikiem VII rozporządzenia nr 1169/2011,

 • - obowiązkowych danych szczegółowych nie podano z użyciem znaków o rozmiarze czcionki 1,2 mm,

 • - warunków przechowywania nie podano bezpośrednio po terminie przydatności do spożycia,

 • - informację o wartości odżywczej podano niezgodnie z art. 34 w tym z załącznikiem XV ww. rozporządzenia 1169/2011,

 • - zawyżono zawartość mięsa wieprzowego, w stosunku do ilości wynikającej z receptury,

 • - brak było wyrażenia "pakowano(-y) w atmosferze ochronnej.

IV. SANKCJE

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej:

 • wydano:

  • * 1 decyzję administracyjną o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy za wprowadzenie do obrotu partii przetworu mięsnego nieodpowiadającej wymaganiom określonym w przepisach o jakości handlowej w zakresie znakowania w wysokości 500 zł,

  • * 5 decyzji administracyjnych o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych w wysokości 12 755,78 zł.

 • * wystosowano 6 zaleceń pokontrolnych. 


 
III kwartał 2018 r PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
09.10.2018.

  Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych w III kwartale 2018 roku.

 •  

  •  I. CEL KONTROLI

   • - sprawdzenie jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych na zgodność z deklaracją producenta (ocena organoleptyczna, badania laboratoryjne) oraz sposobu składowania i transportu,

   • - identyfikacja surowców pochodzenia zwierzęcego, ocena prawidłowości znakowania opakowań z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

   II. ZAKRES KONTROLI

   Działaniami objęto 5 podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją i wprowadzaniem do obrotu wyrobów garmażeryjnych na terenie województwa lubelskiego. W celu sprawdzenia jakości handlowej pobrano próbki z 10 partii o masie 2983 kg, a w tym z:

   • - 4 pierogów z mięsem o masie 48 kg,

   • - 6 innych wyrobów garmażeryjnych (pyzy, krokiety, kotlety, gołąbki, flaki, gulasz) o masie 2935 kg.

   III. WYNIKI KONTROLI

   Ocena organoleptyczna

   Nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 3 partii o masie 21 kg, a dotyczyły one wyglądu innego niż określony na etykiecie lub w specyfikacji.

   Parametry fizykochemiczne

   Nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono w przypadku 3 partii o masie 22 kg, które dotyczyły:

   • - obecności niezadeklarowanych w składzie: mięsa oddzielonego mechanicznie i mięsa wieprzowego,

   • - braku w farszu, (pomimo deklaracji w składzie), mięsa wołowego i szczypiorku.

   Znakowanie

   Stwierdzono, że oznakowanie 9 partii nie odpowiadało wymaganiom określonym w przepisach, ponieważ na etykietach:

    • - wykaz składników był niezgodny z zadeklarowanym na etykiecie lub w specyfikacji,

    • - kolejność składników podano w sposób nieprawidłowy,

    • - zamieszczając procentową zawartość mięsa nie wskazano, że ilość ta odnosi się do zawartości tego składnika w nadzieniu,

    • - warunków przechowywania nie podano bezpośrednio po terminie przydatności do spożycia,

    • - zamieszczono dwie rozbieżne nazwy,

    • - wodę podano w nieprawidłowej kolejności,

    • - nazwa produktu (Gołąbki gospodarza) i szata graficzna etykiety wprowadzała w błąd, co do właściwości środka spożywczego, sugerując, że produkcja wyrobu odbywała się w prosty sposób bez wykorzystania dodatków do żywności takich jak „teksturowana mąka sojowa”, „skrobia modyfikowana”, „glutaminian sodu”,

    • - nie podano pełnej nazwy składnika wykorzystanego w produkcji,

    • - brak było procentowej zawartości składnika charakterystycznego (mięsa wieprzowego).


   IV. SANKCJE

   W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej:

    

   • *wydano:

    • - 3 decyzje administracyjne na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, zakazujące wprowadzenia do obrotu 3 partii wyrobów garmażeryjnych, będących artykułami rolno-spożywczymi zafałszowanymi i nieodpowiadającymi wymaganiom określonym w przepisach o jakości handlowej w zakresie znakowania,

    • - 2 decyzje administracyjne o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy za wprowadzenie do obrotu partii wyrobów garmażeryjnych,
     nieodpowiadających wymaganiom określonym w przepisach o jakości handlowej w zakresie znakowania w wysokości 1000 zł,

    • - 5 decyzji administracyjnych o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych w wysokości 10753,18 zł.

   • * nałożono 2 grzywny w drodze mandatu karnego kredytowanego na kwotę 200,00 zł za wykroczenie określone w art. 40 ust. 1 pkt. 5 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych,

   • * wystosowano 5 zaleceń pokontrolnych.

   •  


  Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie prawidłowości znakowania pieczywa w III kwartale 2018 roku.
 
 
I. CEL KONTROLI 

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości znakowania różnego asortymentu pieczywa paczkowanego i wprowadzanego do obrotu luzem, w tym również pieczywa półcukierniczego,

w zakresie zgodności z przepisami prawa oraz wymaganiami, których spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta
w oznakowaniu produktu i/lub dokumentach zakładowych.

II. Zakres kontroli

Kontrolę przeprowadzono w 8 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i dystrybucją pieczywa.

III. Wyniki kontroli jakości handlowej pieczywa w zakresie znakowania.

W celu sprawdzenia prawidłowości oznakowania pobrano łącznie 16 próbek reprezentujących 4 817,34 kg wyrobów gotowych, w tym:

 • - 2 partie pieczywa żytniego o masie 288,96 kg,

 • - 10 partii pieczywa mieszanego o masie 4 457,50 kg,

 • - 3 partie pieczywa półcukierniczego z nadzieniem o masie 70,88 kg.

W wyniku tej kontroli stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu 6 partii wyrobów gotowych o masie 1 731,88 kg.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

 • - podania niepełnych danych w zakresie nazwy producenta,

 • - podania składników w niewłaściwej kolejności,

 • - nie podania procentowej zawartości składnika występującego w nazwie,

 • - podania informacji o warunkach przechowywania w niewłaściwym miejscu,

 • - podania elementów informacji o wartości odżywczej w niewłaściwej kolejności i z użyciem znaków o rozmiarze czcionki mniej niż 1,2 mm,

 • - niewłaściwego oznaczenia daty minimalnej trwałości i podania jej w niewłaściwej kolejności,

 • - podania za pomocą niewłaściwego zwrotu informacji o możliwości wystąpienia w produkcie niezamierzonej pozostałości substancji alergennych,

 • - zamieszczenia dobrowolnego powtórzenia informacji o alergenach poza wykazem składników,

 • - podanie w informacji o wartości odżywczej dodatkowych, niedozwolonych danych,

 • - zamieszczenia dobrowolnych informacji wprowadzających w błąd konsumenta,

 • - podania danych obowiązkowych dotyczących składu w sposób nieczytelny i słabo widoczny,

 • - podania w składzie składnika, który w rzeczywistości zastąpiono innym,

 • - niewyszczególnienia wszystkich składników składnika złożonego,

 • - podania określeń dotyczących nazewnictwa aromatów i barwników niezgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • - podanie niewłaściwego sformułowania poprzedzającego datę minimalnej trwałości/termin przydatności do spożycia,

 • - podanie w nieodpowiedniej formie i kolejności dobrowolnej informacji w postaci piktogramów informujących o rws dla porcji.

Ponadto z 3 partii pieczywa o łącznej masie 2 354,00 kg oznakowanego jako wyprodukowane na naturalnym zakwasie pobrano próbki do badań laboratoryjnych w celu potwierdzenia obecności bakterii fermentacji mlekowej. Wyniki badań potwierdziły, że badane produkty spełniły wymagania zadeklarowane w oznakowaniu producenta.

Wszystkie kontrolowane partie wyrobów gotowych spełniały wymagania w zakresie deklarowanej masy netto.

IV. Sankcje

W związku z brakiem zgłoszenia prowadzonej działalności do WIJHARS w Lublinie, na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 21 grudnia 2000 roku
o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2212 z późn. zm.) cztery osoby ukarano grzywną w drodze mandatu karnego kredytowanego w wysokości 100 zł.

W konsekwencji stwierdzenia na stanie przeterminowanych surowców i dodatków, złego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń produkcyjnych, obecności żywych szkodników zbożowo-mącznych oraz odchodów szkodników na podstawie art. 111 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618 ze zm.) nałożono 5 mandatów karnych kredytowych na łączną kwotę 1700 zł.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

 • - na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, działając z urzędu, Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wymierzył w drodze decyzji dwóm producentom karę pieniężną w wysokości po 500 zł z tytułu niewłaściwej jakości handlowej,

 • - na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, działając z urzędu, Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wymierzył w drodze decyzji producentowi karę pieniężną w wysokości 2 000 zł z tytułu zafałszowania.

Do 3 podmiotów wystosowano zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości w zakresie znakowania.


V. Podsumowanie i wnioski

Z przeprowadzonych działań kontrolnych wynika, że producenci popełniają wiele błędów w oznakowaniu wprowadzanych na rynek produktów. Pieczywo jest jedną z podstawowych kategorii żywności dla wielu grup konsumentów. Dane podane na etykietach przekazują informacje istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa produktu, pozwalają świadomie wybrać produkt ze względu na jego skład i właściwości. W związku z tym ważne jest przeprowadzanie regularnych kontroli w zakresie sprawdzenia jakości pieczywa na podstawie prawidłowości oznakowania jak i badań laboratoryjnych. 

 

 

Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej miodu w III kw. 2018 r.


I. CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie:

- jakości handlowej miodu krajowego importowanego oraz pochodzącego z UE, w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu MRiRW z 03 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu oraz deklaracją producenta,

- prawidłowości znakowania miodu z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych, 

- warunków składowania.


II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 4 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i konfekcjonowaniem miodu.


III. WYNIKI KONTROLI

W ramach oceny jakości handlowej miodu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu oraz deklaracją producenta zawartą w oznakowaniu, do badań laboratoryjnych i do oceny prawidłowości oznakowania pobrano próbki z 7 partii reprezentujących 2244,45 kg wyrobów gotowych, tj. z:

- 2 partii miodu nektarowego lipowego – pochodzącego z Polski,

- 1 partii miodu nektarowego gryczanego – pochodzącego z Polski,

- 1 partii miodu nektarowego akacjowego – oznakowanego jako mieszanka miodów niepochodzących z UE Kraj pochodzenia Ukraina (partia zakwestionowana),

- 1 partii miodu nektarowego wielokwiatowego – oznakowanego jako „mieszanka miodów pochodzących z UE i niepochodzących z UE” Kraj pochodzenia Ukraina, Chiny, Polska,

- 1 partii spadziowego ze spadzi liściastej - oznakowanego jako „mieszanka miodów pochodzących z UE” Kraj pochodzenia Hiszpania i Polska,

- 1 partii miodu nektarowo-spadziowego leśnego – pochodzącego z Polski i zawierającego dobrowolną informację PRODUKT POLSKI.

Na podstawie otrzymanych wyników badań laboratoryjnych stwierdzono, że jakość handlowa 2 partii miodów o łącznej masie 978,50 kg była niezgodna z wymaganiami jakościowymi świadczące o ich zafałszowaniu, ponieważ stwierdzono:

 • - brak w przewadze udziału pyłku w miodzie określonym nazwą tej rośliny,

 • - zaniżoną wartość liczby diastazowej,

 • - niepotwierdzenie pochodzenia botanicznego (odmiany) miodu,

 • - zawyżona zawartość 5-hydroksymetyloforfuralu (HMF),

 • - niezgodny wynik oceny organoleptycznej.

Nieprawidłowości stwierdzono również w oznakowaniu 4 partii miodów o łącznej masie 2031,65 kg, ponieważ:

- podano niezgodne z prawdą dane w zakresie nazwy/ nazwy i pochodzenia produktu,

- podano niepełne dane identyfikujące producenta w zakresie jego nazwy/nazwy i adresu,

- użyto niewłaściwego sformułowania dotyczącego daty minimalnej trwałości,

- szata graficzna umieszczona na wieczku przysłaniała datę minimalnej trwałości oraz datę rozlewu

- data minimalnej trwałości została podana za pomocą nacięć na brzegach etykiety,

- opis warunków przechowywania nie podano bezpośrednio po dacie minimalnej trwałości,

- dane szczegółowe dotyczące nazwy środka spożywczego oraz jego ilości netto nie podano w tym samym polu widzenia,

- użyto zapisu: „Data produkcji jest jednocześnie numerem partii” podając przy tym określenie „Rok produkcji: 15 III`18”,

- data zamieszczona przy zapisie „Rok produkcji: 15 III`18” została podana za pomocą nacięć na brzegach etykiety,

- dodatkowa nieobowiązkowa informacja o wartości odżywczej dla produktu nieprzetworzonego jednoskładnikowego jak wynika z pkt 1 załącznika V ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011, obejmowała elementy takie jak: „wartość energetyczna, białko, węglowodany nie mniej niż, tłuszcze i cholesterol” zamiast „Wartość energetyczna, tłuszcz, kwasy tłuszczowe nasycone, węglowodany, cukry, białko, sól”,

  - informacje dotyczące wartości odżywczej były podane z użyciem znaków o rozmiarze czcionki mniejszej niż 1,2 mm,

  - wartość energetyczna i ilość składników odżywczych zostały wyrażone dodatkowo jako wartość procentowa referencyjnych wartości spożycia bez stosownego komunikatu tj. „Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)”,

  - jednostki miary wartości energetycznej podano w nieprawidłowej kolejności, tj. „...kcal (...kJ)” zamiast „...kJ/...kcal”.


IV. INNE USTALENIA KONTROLI

Podczas kontroli dodatkowo ustalono, że:

- jednostki objęte kontrolą dokonały zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej do WIJHARS,

- warunki i sposób składowania zapewniały utrzymanie właściwej jakości przechowywanych produktów oraz były zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji zakładowej i na opakowaniu jednostkowym,

- stosowane przyrządy pomiarowe posiadały aktualne cechy prawnej kontroli metrologicznej,

- jednostki nie zatrudniały rzeczoznawców do pobierania próbek,

- na stanach magazynowych nie było przeterminowanych oraz wizualnie wskazujących na pogorszoną jakość wyrobów gotowych.


V. SANKCJE

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano 7 decyzji administracyjnych,
a w tym:

 • - 2 zakazujące wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych co do nazwy/nazwy i pochodzenia,

 • - 2 zakazującą wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych niespełniających wymagań jakości handlowej w zakresie znakowania,

 • - 2 o naliczeniu kar pieniężnych w związku z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych na łączną sumę 126 376,00 zł,

 • - 1 o naliczeniu kary pieniężnej w związku z art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych o niewłaściwej jakości handlowej w kwocie 1000,00 zł.


Ponadto do 2 jednostek zostały wystosowane zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości wynikających z nieprawidłowego oznakowania opakowań jednostkowych przeznaczonych dla konsumenta finalnego.

 
II kwartał 2018 r PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
09.07.2018.

   Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej makaronu w II kwartale 2018 roku.


 • I. CEL KONTROLI

  • - sprawdzenie jakości handlowej makaronu na zgodność z deklaracją producenta,

  • - ocena prawidłowości znakowania opakowań z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów,

  • - sprawdzenie sposobu oraz warunków składowania i transportu makaronu.


  II. ZAKRES KONTROLI

  Kontrolę przeprowadzono w 2 podmiotach zajmujących się produkcją i wprowadzaniem do obrotu makaronów na terenie województwa lubelskiego.


  III. WYNIKI KONTROLI

  W ramach oceny jakości handlowej makaronu do laboratoryjnej oceny organoleptycznej oraz sprawdzenia prawidłowości oznakowania pobrano próbki z 4 partii wyrobów gotowych o łącznej masie 6200 kg (wielkość partii magazynowych 1198 kg), tj.:

  • - Makaron z kurkumą Świderek o masie 3000 kg,

  • - Makaron z kurkumą Krajanka o masie 2400 kg,

  • - Makaron z kurkumą krajanka wąska o masie 400 kg,

  • - Makaron z kurkumą krajanka szeroka o masie 400 kg.

  • Przeprowadzone badania nie wykazały nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej. 

  • W wyniku oceny prawidłowości oznakowania dwóch partii wyrobów gotowych, podanym na opakowaniach jednostkowych, tj.: 3000 kg Makaronu z kurkumą Świderek i 2400 kg Makaronu z kurkumą Krajanka, na których:

  • - przedłużono o 6 miesięcy datę minimalnej trwałości, co naruszało art. 7 ust. 1, lit. a) rozporządzenia Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywy Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18 ze zm.),

  • - warunki przechowywania podano niezgodnie z art. 24 ust. 2 ww. rozporządzenia Nr 1169/2011,

  • - w informacji o wartości odżywczej, prezentowanej w formie tabeli, zamieszczono "Wartość odżywcza 1518kJ/363 kcal" zamiast "Wartość energetyczna 1518kJ/363 kcal", co naruszało art. 30 ust. 1 lit. a) i art. 34 ust. 1 ww. rozporządzenia Nr 1169/2011.


  IV. SANKCJE

  W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano:

  • - 2 decyzje administracyjne na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, zakazujące wprowadzenia do obrotu 2 partii makaronów, będących artykułami rolno-spożywczymi zafałszowanymi ze względu na podanie w oznakowaniu niezgodnie z prawdą danych w zakresie daty minimalnej trwałości oraz nieodpowiadających wymaganiom określonym w przepisach o jakości handlowej w zakresie znakowania,

  • - 1 decyzję administracyjną o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1 pkt 4 za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych ze względu na podanie w oznakowaniu niezgodnie z prawdą danych w zakresie daty minimalnej trwałości oraz nieodpowiadających wymaganiom określonym w przepisach o jakości handlowej
   w zakresie znakowania.

  • Ponadto do 1 kontrolowanej jednostki wystosowane zostały zalecenia pokontrolne wzywające od usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości wynikających z nieprawidłowego oznakowania wyrobów gotowych.

   


 

Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej ryb i przetworów rybnych w II kwartale 2018 roku.


I. CEL KONTROLI

 • - sprawdzenie jakości handlowej przetworów rybnych na zgodność z deklaracją producenta (ocena organoleptyczna oraz badania laboratoryjne),

 • - ocena prawidłowości znakowania opakowań w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami.


II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 1 zakładzie zajmującym się produkcją i wprowadzaniem do obrotu przetworów rybnych na terenie województwa lubelskiego i objęto nią 3 partie o łącznej masie 465 kg.


III. WYNIKI KONTROLI

Parametry fizykochemiczne

Nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 1 partii marynat rybnych, a dotyczyły one obecności niezadeklarowanego w składzie dodatku do żywności o nazwie sacharynian sodu.


Znakowanie

Ustalono, że oznakowanie 3 partii nie odpowiadało wymaganiom dotyczącym oznakowania, ponieważ na etykietach:

 • - w wykazie nie podano wszystkich wykorzystanych do produkcji składników,

 • - nie podano rzetelnych informacji w zakresie rejonu połowu surowców rybnych i kategorii narzędzi połowowych,

 • - nazwa wyrobu zawierająca wyrażenie „wiejskie” wprowadzała konsumenta w błąd co do właściwości środka spożywczego, a w szczególności co do jego charakteru, tożsamości i metody produkcji, gdyż odnosiła się do sposobu produkcji, w której nie stosuje się dodatków do żywności.

   

IV. SANKCJE

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej:

 • wydano:

  • - 1 decyzję administracyjną na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zakazującą wprowadzenia do obrotu 1 partii marynaty rybnej, będącej artykułem rolno-spożywczym zafałszowanym i nieodpowiadającym wymaganiom określonym w przepisach o jakości handlowej w zakresie znakowania,

  • - 1 decyzję administracyjną o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy za wprowadzenie do obrotu 2 partii przetworów rybnych, nieodpowiadających wymaganiom określonym w przepisach o jakości handlowej w zakresie znakowania w wysokości 500 zł,

  • - 1 decyzję administracyjną o naliczeniu kary pieniężnej, w związku z art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy za wprowadzenie do obrotu artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego w wysokości 3092 zł,

 • wystosowano 1 zalecenia pokontrolne.

 •  

 
  Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych i tłuszczów mlecznych w II kwartale 2018 roku.

 

I. CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie: 

 • - jakości handlowej przetworów mlecznych w zakresie  zgodności z deklaracją jakościową producenta,

 • - prawidłowości znakowania wyrobów gotowych z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

 

II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 4 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i dystrybucją przetworów mlecznych.

 

 III. WYNIKI KONTROLI

 •  A. Jakość handlowa przetworów mlecznych.

 • Badaniom poddano 10 partii przetworów mlecznych o łącznej masie 11 434,39 kg, a w tym ocenie:

 • - organoleptycznej 8 partii o masie 7 276,39 kg,

 • - fizykochemicznej 10 partii o masie 11 434,39 kg,

 • Uzyskane wyniki nie wykazały nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej wyrobów gotowych.

 • B. Znakowanie przetworów mlecznych.

 • Ocenie prawidłowości znakowania poddano ogółem 10 partii przetworów mlecznych o łącznej masie 11 434,39 kg, nie wnosząc uwag w powyższym zakresie.

 

  
                                          Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów zbożowych w II kwartale 2018 roku.
 •  

  I. CEL KONTROLI

  • Celem kontroli było sprawdzenie: 

   • - jakości handlowej przetworów zbożowych (kasze i mąki) w zakresie  zgodności z deklaracją jakościową producenta,

   • - prawidłowości znakowania wyrobów gotowych z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

   

  II. ZAKRES KONTROLI

 • Kontrolę przeprowadzono w 5 podmiotach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego zajmujących się produkcją i dystrybucją przetworów zbożowych.

 •  

 • III. WYNIKI KONTROLI

 • W ramach kontroli jakości handlowej przetworów zbożowych pobrano łącznie 10 próbek reprezentujących 30652,00 kg wyrobów gotowych, a w tym ocenie:

 • * organoleptycznej i fizykochemicznej poddano 10 partii o łącznej masie 30652,00 kg, tj.:

 • - 3 partie mąki pszennej typ 450 o masie 19280,00 kg

 • - 2 partie kaszy jęczmiennej o masie 500,00 kg,

 • - 2 partie mąki pszennej typ 550 o masie 4020,00 kg,

 • - 1 partię  kaszy mannej o masie 4032,00 kg,

 • - 1 partię mąki pszennej typ 750 o masie 2400,00 kg,

 • - 1 partię mąki pszennej typ 480 o masie 420,00 kg.

 • Na podstawie otrzymanych wyników badań laboratoryjnych stwierdzono, że 2 partie przetworów zbożowych (mąki) o łącznej masie 1080,00 kg, nie odpowiadały jakości handlowej z uwagi na:

 • - zawyżoną rozpływalność glutenu (1 partia o masie 420,00 kg),

 • - zaniżoną zawartość popiołu całkowitego (1 partia o masie 660,00 kg).

 • W wyniku oceny prawidłowości oznakowania stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu 2 partii przetworów zbożowych o łącznej masie 540,00 kg, ponieważ na opakowaniach jednostkowych:

 • - 120,00 kg MĄKI PSZENNEJ TYP 450 TORTOWEJ,

 • - 420,00 kg MĄKI PSZENNEJ TYP 480 LUBELSKIEJ:

 •  informacja o wartości odżywczej obejmowała elementy takie jak: "Wartość energetyczna, Białko, Węglowodany, Tłuszcze" zamiast "Wartość energetyczna, tłuszcz, kwasy tłuszczowe nasycone, węglowodany, cukry, białko, sól", co było niezgodne z art. 30 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywy Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18 ze zm.),

 • III. SANKCJE

 • Na podstawie art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2212 ze zm.) oraz art. 40a ust. 1 pkt 3 i art. 21 ww. ustawy, a także art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) działając z urzędu Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w drodze decyzji administracyjnych za wprowadzenie do obrotu 3 partii produktów niespełniających wymagań w zakresie jakości handlowej wymierzył 2 jednostkom kontrolowanym karę na łączną kwotę 1000,00 zł.

 • Ponadto do 2 jednostek zostały wystosowane zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości wynikających z nieprawidłowego oznakowania opakowań jednostkowych przeznaczonych dla konsumenta finalnego oraz niewłaściwej jakości.

 •  

 
 Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie prawidłowości znakowania wyrobów ciastkarskich, napojów bezalkoholowych i herbatek owocowych, w II kwartale 2018 roku.


I. CEL KONTROLICelem kontroli było sprawdzenie prawidłowości znakowania 3 wybranych grup artykułów rolno-spożywczych, tj. napojów bezalkoholowych, wyrobów ciastkarskich oraz herbatek owocowych ze szczególnym uwzględnieniem:

 • - prawidłowości znakowania opakowań ww. produktów, w tym nowości rynkowych
  i produktów priorytetowych wskazanych w Programie kontroli, tj. „wód smakowych” na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi rolnictwa ekologicznego oraz produktów regionalnych (ChNP, ChOG), tradycyjnych (GTS) oraz deklaracją producenta,

 • - dokumentów potwierdzających jakość handlową kontrolowanych grup oraz stosowanych surowców,

 • - weryfikacji procesu technologii produkcji,

 • - sposobu i warunków składowania kontrolowanych grup,

 • - aspektu tzw. „podwójnej jakości”,

 • - wymagań formalno-prawnych.

   

II. ZAKRES KONTROLI


Kontrolę przeprowadzono łącznie w 5 jednostkach, a w tym w:

 • - 2 zajmujących się produkcją wyrobów ciastkarskich,

 • - 2 produkujących napoje bezalkoholowe "wody smakowe",

 • - 1 wytwarzającym herbatki owocowe.


Skontrolowano ogółem 9 partii reprezentujących 32 kg wyrobów ciastkarskich, 130 590 l napojów bezalkoholowych, oraz 163,616 kg herbatek owocowych.


III. WYNIKI KONTROLI


Kontrolą w zakresie znakowania objęto:

 • - 3 partie wyrobów ciastkarskich, z czego uwagi w tym zakresie wniesiono w przypadku 1 z nich, tj. 6,5 kg wafli przekładanych,

 • - 4 partie napojów bezalkoholowych nie wnosząc uwag co do prawidłowości ich oznakowania,

 • - 2 partie herbatek owocowych (bez uwag w znakowaniu).

   

Stwierdzone nieprawidłowości w przypadku wyrobów ciastkarskich polegały na tym że:

 • - wykaz składników nie obejmował faktycznie użytych w produkcji surowców oraz składników składnika złożonego,

 • - zamieszczone składniki występujące w środku spożywczym nie zostały podane w malejącej kolejności ich masy w momencie ich użycia przy wytworzeniu tego środka spożywczego,

 • - datę minimalnej trwałości podano w kolejności rok, miesiąc i dzień zamiast dzień, miesiąc i rok,

 • - informacja dotycząca warunków przechowywania została zamieszczona po danych odnoszących się do daty minimalnej trwałości,

 • - obowiązkowe informacje na temat żywności wymienione w art. 9 ust.1 znajdujące się na etykietach podane były z użyciem znaków o rozmiarze czcionki mniejszej niż 1,2 mm,

 • - wysokość cyfr i liter w oznakowaniu ilości nominalnej towaru paczkowanego dla towaru powyżej 200 g była mniejsza od minimalnej (4mm) określonej w załączniku nr 2,

 • - nie podano funkcji technologicznej wodorowęglanu sodu,

 • - zastosowano wyłącznie nazwę fantazyjną, która nie charakteryzowała właściwie danego produktu oraz nie umożliwiała konsumentowi poznanie rzeczywistego charakteru tego środka spożywczego i odróżnienie go od innych produktów z którymi może zostać pomylony.


IV. SANKCJE


Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • - wydania 1 decyzji administracyjnej zakazującej wprowadzenia do obrotu 1 partii wyrobów ciastkarskich, będącej artykułem rolno-spożywczym zafałszowanym w rozumieniu art. 3 pkt 10 lit. b) i c) ustawy o jhars,

 • - wydania 1 decyzji administracyjnej nakładającej na producenta wyrobów ciastkarskich karę pieniężną w wysokości 1123 zł,

 • - wystosowania zaleceń pokontrolnych wzywających do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości w oznakowaniu wyrobów ciastkarskich,

 • - ukarania jednego z przedsiębiorców mandatem karnym kredytowanym w wysokości 200 zł za nie dopełnienie ustawowego obowiązku zgłoszenia prowadzonej działalności do IJHARS,

 • - przekazania 1 informacji do właściwej terytorialnie Inspekcji Weterynaryjnej, w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.

 

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Potrzeba przeprowadzania kontroli tych grup asortymentowych wynika z faktu, że są to produkty w przypadku których wcześniejsze kontrole wykazały wiele nieprawidłowości w zakresie znakowania. 


 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 38
 
© 2021 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie :: Jomla
1.0