Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie 
 
Advertisement
 
 
 
 
Menu witryny
WIJHARS
INSPEKTORAT
KIEROWNICTWO
WYDZIAŁY
SCHEMAT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZADANIA INSPEKCJI
PODSTAWY PRAWNE
SYSTEM ZARZĄDZANIA
SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW
FORMULARZE
WYNIKI KONTROLI
KONTAKT
SZUKAJ
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
OGŁOSZENIA
Polityka prywatności
WIJHARS
Kontrola importowanych artykułów rolno-spożywczych PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
28.05.2021.

Kontrola importowanych artykułów rolno-spożywczych

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wprowadzone zostały opłaty za graniczne kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Aktualnie przedsiębiorcy są obowiązani wnieść opłaty za czynności przeprowadzane w ramach granicznej kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych niezależnie od wyniku tej kontroli (art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zwanej ustawą o jhars).

Kontroli w imporcie podlegają artykuły rolno-spożywcze wymienione w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1934).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 7 ustawy o jhars partia produkcyjna – to określona ilość artykułu rolno-spożywczego wyprodukowanego, przetworzonego lub zapakowanego w praktycznie takich samych warunkach. Zatem minimalna ilość produktu o określonym kodzie CN wskazana w przedmiotowym rozporządzeniu odnosi się do określonej wielkości partii produkcyjnej.

Aby uniknąć błędów w dokumentacji i usprawnić procedurę granicznej kontroli w „Zgłoszeniu do kontroli (…)” przekazanym do WIJHARS podmiot (np. importer, agencja celna) wyszczególnia tylko te partie poszczególnych artykułów rolno-spożywczego o określonym kodzie CN, które spełniają kryterium minimalnej ilości podlegającej kontroli, a nie ogólną ilość towaru o określonym kodzie CN, wynikającą z sumowania różnych partii tego samego produktu.  

 

 
Komunikat dla eksporterów polskich jabłek do Indii PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
26.02.2021.

 

Komunikat dla eksporterów polskich jabłek do Indii 

Od 1 marca 2021 roku zacznie obowiązywać wymóg strony indyjskiej, który dotyczy posiadania zaświadczenia o braku GMO w wybranych produktach spożywczych importowanych do Indii.

W praktyce wymóg posiadania zaświadczenia o braku GMO w produkcie będzie dotyczył przede wszystkim polskich eksporterów jabłek do Indii.

„Zaświadczenie o braku GMO w produkcie” będzie wydawane w ramach kontroli jakości handlowej, przez Wojewódzkich Inspektorów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Zaświadczenie będzie wydawane wyłącznie na jabłka pochodzące z polskich upraw.

W celu uzyskania „Zaświadczenia o braku GMO w produkcie”, eksporterzy dokonujący wywozu polskich jabłek do Indii zobowiązani są do złożenia, do właściwego WIJHARS (na udostępnionych formularzach):

·         Wniosku eksportera o wydanie zaświadczenia o braku GMO w owocach wysyłanych do Indii”,

·         Oświadczenia eksportera o braku GMO w owocach wysyłanych do Indii”,

oraz dokonania opłaty za wydanie zaświadczenia w wysokości 17,00 zł, zgodnie ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546, ze zm.).

Wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej IJHARS:

https://www.gov.pl/web/ijhars/wzory-dokumentow

W sprawie szczegółów dotyczących kontroli należy skontaktować się bezpośrednio z właściwym miejscowo WIJHARS. Poniżej link do danych kontaktowych:

https://www.gov.pl/web/ijhars/wijhars

UWAGA! Uzyskanie „Zaświadczenia o braku GMO w produkcie” nie zwalnia eksporterów wysyłających owoce do Indii z obowiązków wynikających ze standardowej procedury kontroli zgodności owoców z normami handlowymi UE.

 

 
Informacja dot. Danych raportowanych przez producentów chmielu/uznaną grupę/organizację producentów PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
18.02.2021.

 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie
 przypomina o obowiązku przekazania do dnia 1 marca 2021 r.
DANYCH RAPORTOWANYCH PRZEZ PRODUCENTÓW CHMIELU/ UZNANĄ GRUPĘ/ ORGANIZACJĘ PRODUCENTÓW CHMIELU

(art. 23 ust. 3 ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu z dnia 19 grudnia 2003 r.)

 

Powyższy dokument można:

    wypełnić i złożyć bezpośrednio w siedzibie WIJHARS w Lublinie

     korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej wydrukować, wypełnić i przesłać za pośrednictwem poczty do WIJHARS w Lublinie

 

ADRES NA KTÓRY NALEŻY PRZESŁAĆ WYPEŁNIONY I PODPISANY FORMULARZ

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie

ul. Nowy Świat 3,

20-418 Lublin

ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ JEST DOSTĘPNY FORMULARZ

wijhars.lublin.pl

zakładka – formularze

strona 4

nazwa formularza -  Dane raportowane przez producentów chmielu/ uznaną grupę/organizację producentów chmielu

KONTAKT W SPRAWIE CHMIELU

694-457-009  Kierownik Wydziału Kontroli 

664-050-738  Pracownik Wydziału Kontroli 


 

 
Rekrutacja kadry medycznej do szpitala tymczasowego PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
04.11.2020.

Wojewoda Lubelski
poszukuje kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy
w organizowanym szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19
z terenu województwa lubelskiego

 

W związku z eskalacją epidemii choroby wywołanej wirusem SARS–CoV–2, zaistniała konieczność podjęcia na terenie całego kraju działań na niespotykaną dotąd skalę i przyjęcia niestandardowych rozwiązań. Jednym z nich jest tworzenie szpitali tymczasowych. Obecnie w wielu placówkach opieki zdrowotnej występują niedobory łóżek oraz kadry medycznej. Rosnąca liczba chorych w powiązaniu z czasowym wyłączeniem z pracy personelu medycznego, spowodowanym chorobami, izolacją lub kwarantanną, pomimo wielkiego wysiłku i poświęcenia czynnych pracowników oraz społecznej solidarności, prowadzi do trudnej sytuacji w zakresie opieki nad pacjentami.

 

Wychodząc naprzeciw konieczności zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego oraz realizując misję wyznaczoną przez Rząd RP, Wojewoda Lubelski PILNIE poszukuje osób gotowych do podjęcia pracy w organizowanym w Lublinie szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19, przede wszystkim z wykształceniem medycznym i doświadczeniem zawodowym w podmiotach leczniczych systemu ochrony zdrowia.

 

W szczególności poszukuje się następujących lekarzy specjalistów lub lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie:

 

• anestezjologii i intensywnej terapii,
• chorób zakaźnych,
• chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem pneumonologii oraz kardiologii,
• medycyny ratunkowej,
• neurologii
• radiologii. 

 

Ponadto poszukuje się personelu pielęgniarskiego i ratowników medycznych z doświadczeniem pracy w nastepujacych jednostkach:

 

• anestezjologii i intensywnej terapii,
• intensywnej opieki medycznej,
• intensywnego nadzoru kardiologicznego,
• kardiologii,
• chorób zakaźnych,
• szpitalnych oddziałach ratunkowych / izbach przyjęć/ zespołach ratownictwa medycznego,
• pneumonologii,
• neurologii,
• innych oddziałach zachowawczych oraz zabiegowych.

 

Poszukujemy również techników elektroradiologii, a także pracowników niemedycznych (personel administracyjny i pomocniczy).

Zakres obowiązków związanych z pracą w szpitalu tymczasowym będzie określany w zależności
od specjalizacji oraz zakresu umiejętności deklarowanej po przyjęciu do pracy.
 

 

 

 

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE SKIEROWANIA DO PRACY W SZPITALU TYMCZASOWYM

 

1. Kto i na jakiej podstawie prawnej kieruje osoby do pracy?

 

Podstawą do skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii jest art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 t.j.).

Decyzję o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie województwa, w którym osoba skierowana posiada miejsce pobytu lub jest zatrudniona, wydaje właściwy Wojewoda, a w razie skierowania do pracy na obszarze innego województwa - minister właściwy do spraw zdrowia.

 

2. Kogo można skierować do pracy?

 

Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą zostać skierowani pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, a także inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii.

 

3. Kto nie podlega skierowaniu do pracy?

 

Skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegają:

  • osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat;
  • kobiety w ciąży;
  • osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;
  • osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;
  • osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;
  • inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, na których przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczona choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną;
  • osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 152), oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Ponadto w przypadku, gdy dziecko w wieku powyżej 14 lat jest wychowywane przez dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich.

 

4. Czy osobie skierowanej do pracy przysługuje wynagrodzenie za pracę w podmiocie, do którego została skierowana i w jakiej wysokości?

 

Osobie skierowanej przez Wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska.

Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie, które osoba skierowana do pracy
przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii.
 

 

5. Na jakiej podstawie osoba skierowana wykonuje pracę w podmiocie, do którego została skierowana?

 

Podmiot leczniczy lub jednostka organizacyjna, wskazana w decyzji o skierowaniu do pracy, nawiązują z osobą skierowaną do pracy stosunek pracy na czas wykonywania określonej pracy, na okres nie dłuższy niż wskazany w decyzji.

 

6. Jakie inne, poza wynagrodzenie za pracę, świadczenia przysługują osobie skierowanej do pracy?

 

Osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii przysługuje zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, na zasadach określonych w przepisach o ustalaniu oraz wysokości należności przysługującej pracownikom państwowych jednostek z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju. Zwrot kosztów z tytułu zakwaterowania lub wyżywienia nie przysługuje w przypadku zapewnienia w miejscu wykonywania pracy bezpłatnego zakwaterowania lub wyżywienia.

 

7. Czy osobie skierowanej do pracy przysługuje urlop u dotychczasowego pracodawcy?

 

Tak, osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii dotychczasowy pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu bezpłatnego na czas określony w decyzji o skierowaniu do pracy. Okres urlopu bezpłatnego zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u tego pracodawcy.

 

8. Czy osoba, która nie podlega skierowaniu do pracy, może zostać skierowana na własną prośbę?

 

Tak, osoba, która znajduje się w kategorii osób, które nie podlegają kierowaniu do pracy (pkt 3), może zgłosić się dobrowolnie do pracy na podstawie skierowania. Taka osoba zostanie skierowana do pracy jeżeli podpisze oświadczenie, w którym wyrazi zgodę na skierowanie do pracy.

 

9. Na jaki okres czasu Wojewoda może skierować do pracy?

 

Decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii stwarza obowiązek pracy przez okres
do 3 miesięcy w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce organizacyjnej wskazanych w decyzji.

 

10. Czy można odwołać się od decyzji Wojewody o skierowaniu do pracy?

 

Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii następuje w drodze decyzji. Od decyzji Wojewody przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia. Wniesienie środka odwoławczego nie wstrzymuje wykonania decyzji, co oznacza, że pomimo wniesienia odwołania należy stawić się do pracy w miejscu i czasie wskazanym w decyzji.

 

11. Czy osoba kierowana do pracy musi dostać decyzję na piśmie?

 

Decyzje o skierowaniu do pracy mogą być przekazywane w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji do adresata, w tym ustnie. Ponadto decyzje te nie wymagają uzasadnienia.

Jednocześnie decyzje przekazane w sposób inny niż na piśmie, są następnie doręczane na piśmie
po ustaniu przyczyn uniemożliwiających doręczenie w ten sposób.

 

12. Czy osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii przysługuje ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę u dotychczasowego pracodawcy?

 

Przez czas trwania obowiązku pracy, z osobą skierowaną do pracy przy zwalczaniu epidemii nie może być rozwiązany dotychczasowy stosunek pracy ani nie może być dokonane wypowiedzenie umowy o pracę, chyba że istnieje podstawa do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika albo w przypadku zmiany lub uchylenia decyzji.

 

13. Jakie konsekwencje grożą za niepodporządkowanie się decyzji o skierowaniu do pracy?

 

Osoba, która nie wykonuje decyzji o skierowaniu do pracy przy zapobieganiu oraz zwalczaniu epidemii, podlega karze grzywny w wysokości do 5 tys. zł oraz karze administracyjnej od 5 tys. zł do 30 tys. zł.

Ponadto na osobę, która w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie wykonuje decyzji o skierowaniu do pracy, może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości od 5 tys. zł do 30 tys. zł. 

 
Prywatne przechowywanie wołowiny odkostnionej - nadzór IJHARS PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
11.05.2020.

Prywatne przechowywanie wołowiny odkostnionej  – nadzór IJHARS 

Dopłaty do prywatnego przechowywania stanowią jeden z elementów działań interwencyjnych w Unii Europejskiej. Prywatnym przechowywaniem może być objęta wołowina pochodząca z Unii z bydła w wieku co najmniej ośmiu miesięcy.

Jeśli tylna ćwierć wołowa ma być odkostniona przed zamrożeniem i przechowaniem, operacja musi odbywać się pod nadzorem właściwego miejscowo organu Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. IJHARS musi stwierdzić, że odkostnione mięso, które ma zostać zamrożone i przechowywane, rzeczywiście pochodzi z tylnej ćwiartki objętej wnioskiem o dopłatę do prywatnego przechowywania. IJHARS, pełniąc nadzór, będzie podejmowała działania na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy o wydanie świadectwa jakości handlowej. Przedsiębiorca, który chce odkostnić tylną ćwierć tuszy przed zamrożeniem i przechowaniem, oprócz wniosku do KOWR, zobowiązany jest złożyć również pisemny wniosek o dokonanie oceny do właściwego miejscowo WIJHARS. Wniosek taki powinien być składany do WIJHARS każdorazowo przed przestąpieniem do rozbioru i odkastaniania. Mięso z odkostnionej ćwierci tylnej powinno być zważone przed pakowaniem, zanim trafi do magazynu. Podczas oceny inspektor JHARS ustali czy każdy element mięsa znajduje się w opakowaniu jednostkowym i jest oznakowany numerem identyfikacyjnym zwierzęcia. Sprawdzi również masę mięsa uzyskanego po odkastnianiu.

Po dokonaniu oceny wojewódzki inspektor JHARS wydaje świadectwo jakości handlowej. Wzór świadectwa określa rozporządzenie MRiRW [1].

Za wystawienie świadectwa i dokonanie oceny (przeprowadzenie właściwych czynności oraz  dojazd)  pobierane są opłaty zgodnie z rozporządzeniem MRiRW [2].

 

Wzór wniosku o dokonanie oceny

[1] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości handlowej (Dz. U. 2002 nr 230 poz. 1932)

[2] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat (Dz. U. 2015 poz. 2328)

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 36
 
© 2021 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie :: Jomla
1.0